Л. Тупчієнко - Політологія - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Політичні інтереси це не сукупність всіх інтересів, що існують в суспільстві, як і не інтерес кожного індивіда. А це саме суспільні інте­реси, т. б. такі, що характеризують в основі своїй однакове становище великих груп людей, умови їх спільного проживання. Проте суспільний (політичний) інтерес не існує абстрактно. Він втілюється в індивідуальних і групових інтересах, служить джерелом мотивації тієї чи іншої політичної позиції, активності чи пасивності.

Виявлення, вираження, узгодження, узагальнення багатоманітних інтересів і вироблення на цій основі відповідних рішень та їх реалізація становить сенс, саму суть політичної діяльності, але, як ми вже знаємо, є водночас справою винятково складною і відповідальною. Щоб роби­ти цю важливу і складну справу, потрібні висока політична культура, ґрунтовна професійна підготовка.

70 Зміст такої підготовки становлять політичні знання, уміння і на­вички. Насамперед йдеться про з'ясування того, які (чиї) інтереси втілюють існуючі політичні відносини? Яких соціальних груп? Як ці відносини наповнити інтересами широких мас, всієї спільноти?

Особливо важливо розрізняти політичні інтереси за часовими (перспективні, найближчі, постійні, поточні), ціннісно-значущими (стратегічні, тактичні) і соціальними (класові, групові, індивідуальні) критеріями. Адже без такої диференціації неможливо правильно визначити пріоритетні інтереси, відрізнити мету від засобів, що ве­де до грубих прорахунків, а отже і до поразки в діяльності прав­лячих політичних сил.

Політика це системоформуючий елемент окремої сфери суспільного буття політичного життя. Це та сфера, де люди, не наділені владою, можуть відстоювати свої інтереси шляхом вира­ження свого довір'я чи недовіри до тих, хто має владу. Це саме та сфера, де виявляється активна діяльність політичних лідерів, їхня політична воля, спроможні справляти значний вплив на хід суспільного розвитку. Політичне життя це безперервний процес діяльності безлічі людських індивідів, які, утворюючи різного роду об'єднання, групи і т. д., спрямовують свої кооперовані зусилля на вирішення різного роду політично значущих завдань з допомогою особливої системи політичних засобів.

Яких же основних форм набуває політичне життя? Це, насампе­ред, держава (представницькі і виконавчі органи влади, суд, юс­тиція, прокуратура, органи безпеки, міліція); політичні партії, гро­мадські організації і рухи, тією мірою, якою вони включаються у політичні відносини; засоби масової інформації; політичні і правові норми, принципи і традиції, які регулюють політичні процеси і відносини; політична свідомість і політична ідеологія, політична гро­мадська думка; політичне лідерство, політичне керівництво, політична культура.

Будучи тісно пов'язані між собою, ці форми перебувають у постійному русі, зміні. Водночас одні форми політичного життя роз­виваються швидше, інші з тих чи інших причин відстають, через що у суспільстві виникає політична напруга, яка може перерости у відкритий політичний конфлікт постійний супутник політичного життя. Сам конфлікт може викликати політичну нестабільність, яка нерідко породжує гостру політичну кризу, спроможну привести до

Тема 4     ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 71руйнації тих чи інших форм політичного життя. Так сталося в 1990­1991 рр., коли розвалився СРСР і постали нові незалежні держави, в тому числі Україна.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія