Л. Тупчієнко - Політологія - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Особливий зміст політичної сфери життя становить політична діяльність, а саме сукупність організованих дій суб'єктів як все­редині політичної системи, так і поза нею, підпорядкованих ре­алізації спільних інтересів і цілей. Можна сказати і по-іншому: політична діяльність в основі своїй зводиться до керівництва і уп­равління суспільними відносинами з допомогою інститутів влади. Конкретними її видами виступають безпосереднє виконання людьми політичних функцій в рамках інститутів державної влади і політичних партій та опосередкована участь, пов'язана з переда­чею повноважень тим чи іншим інститутам; професійна і непро­фесійна діяльність; керівна і виконавська діяльність; інсти-туціоналізована чи неінституціоналізована діяльність тощо.

Дуже важливо розуміти, що діяльність кожного політичного чи гро­мадського інституту (держави, політичної партії, громадського об'єднання) має свої сутнісні ознаки, насамперед різні цілі і засоби їх досягнення, відмінності в умовах, мотиваціях і нормах, зрештою в са­мому процесі активності. Так, діяльність держави полягає в регулю­ванні, контролі діяльності і поведінки громадян, соціальних груп відповідно до загальнообов'язкових норм і правил, спрямуванні їх діяльності та поведінки на реалізацію суспільних інтересів і досягнен­ня загальної мети. Політична діяльність партій проявляється в уза­гальненні, обґрунтуванні і захисті інтересів певної соціальної групи, реалізації їх в конкретній політиці державної влади. Діяльність гро­мадської організації це форма і спосіб участі певних груп грома­дян в управлінні спільнотою чи територією, де вони живуть. Отже, специфіка політичної діяльності вирізняється насамперед тим, що це дія організованої політичної сили, а також тим, що це раціональна діяльність, тобто свідомо орієнтована на політичні інтереси, цілі та цінності. Проте в політичній діяльності присутні також психолого-емоційні елементи (жадоба до влади, страх, заздрість і т.п.).

Надзвичайно важливим моментом в розкритті суті політичної діяльності є поєднання в ній стандартних, в основі своїй легітим­них та інноваційних дій, що знайшло свій вираз у афоризмі: політи­ка є наука оптимального і мистецтво можливого. Це пов'язано з тим, що суперечності інтересів, які стимулюють політичні дії, дуже

72 різноманітні за своїми проявами та шляхами вирішення, а також з тим, що політичні цілі передбачають багатоваріантний набір засобів своєї реалізації в політичній ситуації, що безперервно змінюється.

Принципово важливим є виокремлення різних видів політичної діяльності, основними серед яких є практична і теоретична, які взаємозумовлюють одна одну. За формами організації і викорис­товуваними методами вони (види політичної діяльності) бувають легальними і нелегальними, відкритими і прихованими, організо­ваними і стихійними, інституціоналізованими і неінституціоналізова-наими, добровільними і мобілізованими, що зумовлено вирішаль­ною мірою характером політичного режиму в даній країні, а також реальною політичною ситуацією.

Але в кінцевому підсумку уся різноманітність видів політичної діяль­ності, а отже сутність, стрижень політики зводиться до політичного керівництва або пов'язана з ним. Американський політолог Д.Сарторі у цьому зв'язку дав таке визначення політики вона є взаємодія між правителями і керованими. Іншими словами, політичне керівництво становить ядро управління соціальними процесами взагалі, без чого немислиме суспільство. А основний зміст політичного керівництва розробка, ухвалення і реалізація рішень, які регулюють діяльність як держави, так і суспільства в цілому.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія