Л. Тупчієнко - Політологія - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

2. Об'єкт, суб'єкти та види політики

Складність і багатогранність політичної діяльності диктують поряд зі з'ясуванням сутності, змісту та соціальної природи політики не­обхідність її класифікації, а саме виявлення її об'єкта та суб'єктів, т. б. на що вона спрямована і ким здійснюється.

Тривале панування в нашому суспільстві тоталітарного режиму зумовило безмежну політизацію суспільного життя, втрату кожною із його сфер специфіки свого природного розвитку. Будь-якій еко­номічній, соціальній чи культурній проблемі надавалося політично­го значення з відповідними, як правило, карально-репресивними висновками. Але світова практика, і насамперед досвід демокра­тичних держав засвідчують, що об'єктом політики є і має бути ли­ше те істотне в житті людей, що забезпечує їх життєдіяльність як певних спільнот (груп, націй, класів, держави, партій тощо). Нага-

Тема 4     ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 73даємо, що людина істота суспільна, її повноцінне життя можли­ве лише разом з іншими. Так виникає суспільність людей як єди­ний організм. То ж все, що зумовлює його (цього організму) бут­тя, і є об'єктом політики. Що ж стосується будь-якої з частин цьо­го організму (індивіда, сім'ї чи малої групи), то їх життєдіяльність стає об'єктом політики лише тією мірою, якою держава бере на се­бе відповідальність за створення належних умов для життєдіяль­ності кожної. А також через потребу суспільства в цій його частині. Тому об'єкт політики це соціальні групи і спільності як ціле, їхні інтереси. Саме політика, влада, управління є засобом забезпечен­ня спільної, більш чи менш узгодженої діяльності всіх груп і ор­ганізацій, всіх членів суспільства щодо здійснення їхніх спільних по­треб та інтересів або ж інтересів панівних груп, які оголошені або визнані суспільно значущими і обов'язковими.

Отже, об'єктом політики є люди. Вони ж є і суб'єктами політики народні маси, соціальні групи, спільність, нація, колективи, осо­би (організовано і безпосередньо). Але не всі і не завжди, а лише тоді, коли набувають певних політичних якостей і вмінь, а саме політичної свідомості, організованості і активності. Конкретно йдеться про:

здатність (індивіда, групи, організацій, спільноти) до політичної дії певного рівня свідомості та організації; вплив (ідеологічний, організаційний) на інші групи; самостійність політичної дії.

На підставі цих критеріїв можна і слід визначити, хто (або що) є суб'єктом політики: народ, великі соціальні групи, держава, партії, громадські організації, еліти, лідери, окремі особи. Масштаби їхньої діяльності неоднакові, а отже можна говорити про те, що суб'єкти політики різняться своїми рівнями і видами. Суб'єктом найвищого рівня виступає народ, оскільки всі інші політичні суб'єкти діють від його імені, за його дорученням, виражають йо­го загальні інтереси. Народ же здійснює свою політичну волю через державні інститути або безпосередньо. Принципово важливим є положення про те, що кожен суб'єкт політики водночас виступає і об'єктом політичної дії іншого суб'єкта, і всі вони взаємозалежні.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія