Л. Тупчієнко - Політологія - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Нарешті, сучасна політологія настоює також на трактуванні політи­ки як процедури реалізації і узгодження інтересів і водночас як процедури узгодження різних культурних норм і цінностей. Саме складність поєднання цих двох парадигм або стратегій і робить політику унікальною, привертає до неї увагу учених, практиків, ши­рокої громадськості.

Сказане вище аж ніяк не означає, що наука політики не має більш-менш визначеного предмета дослідження. Інша справа, що політика є багатогранним і складним явищем, і кожне з наведених вище та наступних визначень містить в собі раціональне зерно, оскільки відо­бражає той чи інший аспект реального світу політики. Так, у широко визнаній британській "Енциклопедії політичної думки" (українською мовою опубліковано видавництвом "Дух і Літера", 2000, с. 282) пи­шеться: "Політику можна визначити лаконічно як процес, в ході яко­го група людей, чиї погляди або інтереси на початковій стадії різняться, приймає колективне рішення стосовно згуртування групи загалом, що запроваджується як спільна лінія поведінки".

10 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологія

Політика виступає також як комунікація, в ході якої здійснюється відкрите і гласне узгодження інтересів, що охоплюють все суспільство і зачіпають самі основи людського співжиття.

Відомий німецький вчений Макс Вебер вважав: "Політика озна­чає прагнення до участі у владі або справлянні впливу на розподіл влади, чи то між державою, чи то всередині держави між групами людей, які вона в себе включає".

Від самого початку поняття політики пов'язувалося з державою, державним устроєм, владою і управлінням суспільними справами з допомогою публічних владних інститутів і певних норм.

Трактування політики, політичного як поняття, що виражає чи відображає спільність буття людей, зародилося ще в античну добу, тривалий час до ХІХ ст. сприймалося як загальновизнане. Од­нак К. Маркс, М. Вебер, аналізуючи сучасне їм політичне життя, до­водили, що поняття політичного полягає у подвійній категорії "друг-ворог". Звідси політика - це боротьба "за" або "проти" ко­гось. Згодом стало зрозуміло, з дослідження тієї ж політичної дійсності, що таке зведення політичного до винятковості, надто зву­жує його реальне буття. Нарешті ХХ ст., яке "збагатило" політичну практику страхіттями двох політичних воєн і тиранією тоталітариз­му, привернуло увагу до місця людини у політиці, що спонукало ще раз переглянути розуміння політичного.

Підставами для цього слід вважати не лише загрози буттю Лю­дини, але й незрівнянні можливості, які їй дає епоха нечуваних на­уково-технічних відкриттів. Через це перед наукою постало питан­ня - що ж є найбільшою цінністю для людини, завдяки чому вона найбільшою мірою ідентифікує і виражає себе?

Більшість сучасних учених вважають, що такою для Людини ви­ступає свобода - найбільш універсальна, полівалентна цінність. То­му практична реалізація свободи у суспільній сфері може і має бу­ти сучасним розумінням (трактуванням) політики, політичного.

З усього сказаного вище можна зробити висновок: наукове виз­начення поняття політики включає в себе:

- діяльність соціальних груп та інших спільностей, державних і громадських організацій, які їх представляють, по здійсненню спільних інтересів і колективних цілей;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія