Л. Тупчієнко - Політологія - страница 57

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

А те, що здійснення влади з одного центра неможливе, зумов­лює у демократичній державі розподіл влад по горизонталі і по вертикалі на загальнонаціональному рівнях (деякі вчені називають це не розподілом, а виявом, проявом влади у різних видах).

Влада це насамперед інститути влади, але також і їх взаємодія, взаємовплив, взаємозв'язок як вираз потреби у координації інте­ресів. Тому при чіткому розмежуванні функцій різних гілок влади на чільне місце має бути поставлена єдність їх дій, не протистоян­ня і боротьба між ними, а порозуміння, тобто такий компроміс, ко­ли задовольняються базові потреби усіх суб'єктів влади.

Що ж робить владу владою, які у неї джерела та ресурси? За­гальновизнаним джерелом влади є сила (від англійського раиег влада, сила). У літературі часто використовуються близькі за змістом поняття: підстави, джерела, ресурси влади, т. б. реальні і потенційні засоби, які використовують чи можуть бути використані для зміцнення самої влади і її основ. Джерелами влади можуть бути багатство, становище в суспільстві, володіння інформацією, а також знання, досвід, особливі навички, нерідко і організація

Тема 5     ВЛАДА І ВЛАДНІ ВІДНОСИНИ 91

 (структура). Можна сказати й так: підстави або джерела це фун­дамент, база влади, а ресурси це її потенціал і технологія.

Прийнято ці підстави або ресурси влади підрозділяти за сфера­ми життєдіяльності: економічні, соціальні, правові, адміністративно-силові, культурно-інформаційні тощо.

Економічні підстави (засади) влади характеризуються пануючою формою власності, об'ємом валового національного продукту на душу населення, стратегічно важливими природними ресурсами, ступенем стабільності національної валюти та інше. Економічними ресурсами влади є інноваційна, інвестиційна і науково-технічна, по­даткова, митна політика, зовнішньоекономічна, ширше міжна­родна діяльність.

Соціальні засади влади це соціальні верстви, на які спирається влада. Конкретний склад цих груп визначається суспільним уст­роєм країни, її політичними і культурно-історичними традиціями, рівнем розвитку освіти і науки. Водночас у будь-якому суспільстві є соціальні групи, які перебувають у підкореному або ж перехідно­му становищі. Соціальні ресурси влади це сформованість і фак­тична діяльність по зміні статусу соціальних груп, спрямована на підвищення (приниження) їхньої суспільної активності. Ось чому влада, якщо вона хоче розширити свою соціальну базу, має залу­чати на свій бік проміжні суспільні верстви, добиватися "соціально­го партнерства" між владою, бізнесом і працівниками, якнай­повніше забезпечувати загальнонаціональні інтереси. Будучи нерідко водночас і економічними ресурсами (дохід, багатство), все ж соціальні значно ширші це і посади, і престиж, і освіта, і ме­дичне обслуговування, соціальне забезпечення і т. д.

Правові підстави влади це сукупність законів, на яких вона сформована і спирається у практичній діяльності,а також ма­теріальна база юриспруденції. До правових (юридичних) ресурсів належать різноманітні заходи щодо роз'яснення та уточнення зако­нодавства, постанови, укази, інструкції уряду, оперативні ухвали та рішення судових та виконавчих органів. Роль цих ресурсів особли­во зростає в умовах перехідних політичних режимів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія