Л. Тупчієнко - Політологія - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Нарешті, особливою формою політичної влади у XX ст. проявила се­бе партократія влада партійних структур, коли кандидати на най­вищі державні посади висуваються за ознакою партійності. Особливо згубною виявила себе ця форма в умовах однопартійної системи, як це було в СРСР, що поставило КПРС у виняткове становище поза впливом мас, без будь якого контролю і критики.

Специфічною формою влади можуть виступати і мафіозні структури. Спираючись на тіньову економіку і корумпованих чиновників, вони здатні посилювати свої позиції і намагаються будь-що і неодмінно ма­ти своїх представників у органах влади. На жаль, цей процес не об­минув і сучасну Україну (як і усі пострадянські країни). Виникнувши у 70-80-ті рр. на базі підпільного виробництва, масових крадіжок у торгівлі, громадському харчуванні та деяких інших сферах, ця влада зміцніла за рахунок зв'язків з партійними і державними чиновниками. Згодом, у перебудовчі і наступні роки, уже в добу незалежності, мафія

94 проникла у банківські структури, вино-горілчаний бізнес, встановила міжнародні контакти і, нарешті, одержала представництво в органах влади усіх рівнів.

Слід зауважити, що розглянутий вище поділ влад характерний для більшості сучасних держав. Проте питома вага, значущість кожного з видів (способів) влади (їх ще називають центрами при­тягування влади) різні, залежно від рівня економічного і соціально­го розвитку конкретної країни, особливостей її історичного і куль­турного розвитку та політичних традицій. Для сучасної України, яка не мала більш-менш тривалого політичного досвіду державно­го життя і сформованого класу національної буржуазії, характерне поєднання процесу утвердження демократії зі зростанням впливу авторитаризму, бюрократії і плутократії, становлення номенклатур­ного капіталізму.

Від достатності засад влади і ефективності використання ресурсів залежить ступінь виконання нею своїх завдань і функцій, т. б. ефективність діяльності або реалізації влади. Реалізація влади пе­редбачає взаємодію між багатьма її складовими. Законне право розробляти і втілювати в життя рішення, від яких залежить ство­рення і розподіл ресурсів та цінностей, найважливіша ознака державної влади. Завдання уряду забезпечення необхідних для переважної частини суспільства миру і порядку всередині країни, стабільності, добробуту. Завдяки цьому (такій діяльності) влада стимулює підтримку себе і підкорення законам. Дуже важливо та­кож, щоб влада користувалася довір'ям людей, щоб у них була впевненість у тому, що влада поділяє і захищає ті ж ідеали і цінності, що й громадяни. Невіра у спроможність влади розв'язува­ти питання, пов'язані з забезпеченням нормальних умов життя і побуту населення, викликає у нього протест, супротив державній владі. Цей опір у демократичних країнах має законні підстави (право на непокору у такій ситуації записано в конституції) тому, що саме громадяни, народ є сувереном, носієм права і влади, яку він делегує "наверх" для ефективного управління суспільством. Зрозуміло, що при цьому є ризик того, що суб'єкт, якому народ де­легує владу, може повернути її проти самого народу (виникнення культу особи, диктатури, тоталітарного режиму). Але цей ризик перетворення управлінської діяльності у владу небагатьох (олігархія) зменшується в міру того, як утверджуються в суспільстві

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія