Л. Тупчієнко - Політологія - страница 6

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

- відносини між соціальними групами та організаціями, що виража­ють їхні інтереси, щодо влади і управління суспільними справами;

Тема 1   ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПОЛІТОЛОГИ, II ФУНКЦІЇ ТА ЗНАЧЕННЯ 11

- способи вираження і здійснення спільних інтересів і спільної волі, механізми регулювання та розв'язання соціальних супе­речностей і конфліктів.

У багатоманітному світі політичного життя політична наука вио­кремлює свій предмет дослідження. Це - сутність і специфіка політики, зміст і структура політичної влади, політичні системи і ре­жими, форми державного правління та виборчі системи, права і свободи людини, правова держава і громадянське суспільство, політична поведінка і політична культура, національні аспекти політики, міжнародні політичні відносини.

Зрозуміло, що політичні явища і політичні процеси, політичні відносини, які пронизують різні сфери життєдіяльності суспільства, не можуть бути змістовно проаналізовані лише зусиллями політо­логії. Насамперед, вона спирається на загальні філософські кате­горії діалектики, філософське трактування об'єктивного і суб'єктив­ного у політиці, ціннісних аспектів влади. Дуже важливою для дослідження політики є соціологія, яка з'ясовує сутність соціальних інститутів та їхній вплив на владу, державу, політику взагалі. Особ­ливо багато спільного у політичної науки з правовими дисципліна­ми, що інколи веде до їх ототожнення або підміни одних іншими. Так, і для юридичної науки, і для політичної одним з найваж­ливіших питань є дослідження того, як зберегти політичне супер­ництво в рамках цивілізованого порядку. Але якщо правова наука вивчає формальні інституційні засади такого порядку, то політична наука досліджує реальні фактори "виробництва" порядку: інтере­си, позиції, мотивації та цінності різних політичних груп. Про зв'язок політичної науки з історією та відмінності між ними дотеп­но висловився іспанський політолог Т. А. Гарсіа: "... Історик має справу з минулим часом. Він може спостерігати початок, розвиток і кінець суспільних формацій. Політолог, навпаки, не дивиться на історію, як на виставу, він сприймає її як дію. Його політичний аналіз, на відміну від аналізу історика, несе в собі свідому заінтере­сованість, з точки політичного проекту, який він хоче втілити в ре­альність. Об'єктивне джерело його утруднень полягає в тому, що він має оцінити реальний стан політичних ситуацій до того, як во­ни набудуть історичної форми, т. б. стануть незворотними". У зв'язку з цим слід звернути увагу, що політолог має справу з про-

12 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіяцесами та відносинами, які лише складаються і не можуть бути по­вторені. Іншими словами, політика завжди "поїздка у незвідане", завжди експеримент.

Для розуміння специфіки предмета політичної науки істотне значен­ня має виокремлення макро- та мікрорівнів політики. У першому ви­падку досліджуються політичні явища і процеси, які відбуваються в рамках основних інститутів влади і управління. У другому - описують та аналізують факти, пов'язані з поведінкою індивідів та малих груп у політичному середовищі. Але більш-менш достовірну картину політи­ки дає поєднання згаданих рівнів дослідження.

Найбільш поширений погляд на політологію як на науку політи­ки, яка включає в себе історію, теорію та технологію політики. Де­які вчені пропонують ділити політологію на теоретичну та приклад­ну, виокремлюючи як нову складову політичний менеджмент, під котрим розуміється наука і мистецтво політичного управління, а конкретніше розробка і здійснення стратегічних цілей і тактич­них установок, механізмів впливу управлінських державних струк­тур, законодавчої і виконавчої влади на розвиток суспільства.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія