Л. Тупчієнко - Політологія - страница 60

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Тема 5     ВЛАДА І ВЛАДНІ ВІДНОСИНИ 95демократичні форми правління, зокрема делегування влади "вниз".

Розглянемо цей процес детальніше.

Суб'єкт влади верхнього ешелону делегує якусь з можливостей діяти вниз, але зберігаючи при цьому більший обсяг влади як за­саду управління суб'єктом влади нижчого рівня. Це вигідно для центральної влади, яка не в змозі робити все, але несе в собі ри­зик того, що суб'єкт нижчого рівня може взагалі вийти з покори і спробувати диктувати свої правила, що значно послаблює верхні ешалони влади, особливо щодо розв'язання завдань загально­національного характеру. Щоб зменшити, а ще краще унемож­ливити такий розвиток, суб'єкт центральної влади може делегува­ти вниз не владу, а повноваження, тобто зберігаючи суб'єкта ниж­чого рівня у залежності від себе.

З історії відомо, що й цей "рух вниз" має свої обмеження. Зга­даймо, як у часи Київської Русі відмова князів коритися київсько­му князю, який у свою чергу передав їм свої управлінські повно­важення, привела до загибелі держави.

Актуальність цієї проблеми зберігається і навіть зростає в наші дні, коли шляхом мітингової демократії, владою "вулиці" окремі політичні сили намагаються вирішити найважливіші державні спра­ви, обминаючи офіційні структури. Влада не повинна випускати ва­желі управління зі своїх рук.

Проте, як показали події так званої "помаранчевої революції", саме активність, організованість і спрямованість дій мас може ста­ти вирішальним і легітимним засобом зміни влади.

Отже, важливим засобом демократизації влади є її розподіл по вертикалі і по горизонталі. Якщо перший забезпечує обґрунтова­но і організовано необхідні і достатні ланки для виконання влад­них розпоряджень влади її об'єктом, то другий забезпечує коор­динацію владних дій рівноправних суб'єктів влади щодо одного чи кількох об'єктів. Вертикальний розподіл влади має два рівні: за­гальнонаціональний (центральний) і місцевий. У федеративних системах влади існує і третій регіональний рівень з чітко виз­наченими і захищеними правами і повноваженнями.

Горизонтальний розподіл влади здійснюється на одному з цих рівнів між основними органами або гілками влади законодав-

96 чою, виконавчою та судовою. Вперше теорія розподілу влади (Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск'є) набула практичного виразу у Консти­туції США (1778 р.). Що зумовлює такий розподіл? По-перше, потреба і необхідність визначення функцій, компе-тенцій і відповідальності кожного органу державної влади, здійснення взаємного контролю, створення сис­теми стримувань і противаг як передумови єдиних дій влади.

По-друге, щоб запобігти зловживанням влади, встановленню

диктатури, тоталітаризму. По-третє, щоб забезпечити гармонічне поєднання під кутом зору самоцінності особистості таких суперечливих аспектів суспільного життя, як влада і свобода, закон і право, держава і суспільство.

Ось чому ці три гілки влади не повинні ні цілком відмежовува­тись одна від одної, ні зливатися під одним керівництвом, щоб ефективно виконувати кожною свої повноваження і водночас за­безпечувати інтереси особи, суспільства.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія