Л. Тупчієнко - Політологія - страница 61

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Законодавча влада займає пріоритетне місце серед інших гілок влади, оскільки вона формується самими громадянами шляхом вільних виборів, ухвалює обов'язкові для всіх закони, у т.ч. вносить поправки до Конституції, затверджує державний бюджет. Але вер­ховенство законодавчої влади не є абсолютним, воно обме­жується правом, Конституцією, правами людини, зрештою контро­лем з боку громадян, які в разі невдоволення діями парламенту через систему демократичних виборів можуть змінити склад зако­нодавчого органу, а, отже, і характер його діяльності.

Виконавча (виконавчо-розпорядча) влада відзначається ди­намізмом, більшим сприйняттям проблем суспільного життя; вона не лише виконує закони, але і сама видає розпорядження, норма­тивні акти, виступає з законодавчою ініціативою.

Цю владу здійснює уряд, вирішуючи безліч питань найрізно­манітнішого характеру від забезпечення повсякденних потреб освіти, культури, господарювання до зовнішньоекономічної та дипломатичної діяльності. Звідси така її особливість, як робота пе­реважно за "зачиненими" дверима, що не лише загрожує відри­вом від людей і переходом на "самозабезпечення", але й веде до

Тема 5    ВЛАДА І ВЛАДНІ ВІДНОСИНИ 97підпорядкування виконавчою владою законодавчої і судової гілок. Щоб унеможливити таку ситуацію, згідно з принципом розподілу влад, діяльність виконавчої влади має здійснюватися на законі і в рамках закону, вона не має права присвоювати повноваження, щоб вимагати від громадян виконання обов'язків, які не передба­чені законом. Нарешті, її "стримує" також регулярна підзвітність і відповідальність перед законодавчою владою.

Самостійну структуру державної влади становить система судо­вих установ. її завдання захист прав і свобод громадян (у т.ч. і від влади), запобігання правопорушень, розв'язання конфліктів і спорів на підставі законів і норм права. Контроль за її діяльністю здійснює законодавча гілка парламент, через створену ним сис­тему судів, таких, як Конституційний суд, Верховний суд.

Таким чином, влада передбачає насамперед взаємодію між різними її суб'єктами, т. б. виступає як своєрідна система ко­мунікацій між двома або більше сторонами, які беруть участь у владних відносинах. Як дотепно висловився один з авторитетів су­часної політології Т. Парсонс, "влада посідає в аналізі політичних систем місце, яке у багатьох відношеннях подібне до того, яке зай­мають гроші в економічних системах". У цьому сенсі, писав К. Дойч, влада являє собою один з "платіжних засобів" у політиці, який застосовується там, де не спрацьовують вплив чи доб­ровільне узгодження дій. Як і сума грошей, вона може зменшува­тися або зростати. Скажімо, енергійний діяч, який користується підтримкою населення, може додати владі сили і значущості, як і навпаки. Звідси стає зрозумілим, що зловживання владою, приду­шення свободи громадян закладені не в сутності самої влади, а в необгрунтованій і невиправданій її концентрації.

Ще одна важлива передумова ефективності влади облік і аналіз її діяльності, організований, технічно і кадрово забезпечений контроль, які тісно, пов'язані з санкціями, т. б. покараннями об'єкта влади за невиконання розпоряджень або наказів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія