Л. Тупчієнко - Політологія - страница 66

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Таким був перший етап легітимізації, узаконення влади в Україні. Цей процес продовжується і нині, адже невдалі, запізнілі реформи не дають бажаного піднесення рівня життя людини, а отже зберігається відчуженість громадян від влади, невіра в неї.

Саме тому неминучим став і наступний етап, який співпав з прези­дентськими виборами 2004 р. Діюча влада, щоб продовжити своє па­нування, висунула кандидатом на пост глави держави прем'єр-міністра В. Януковича і вдалася до нечуваних прийомів і методів, аби забезпечити перемогу свого кандидата. Натомість опозиція, діючи в межах закону і спираючись на масову підтримку, не тільки забезпечи­ла перемогу свого кандидата В. Ющенка, але добилась найвищого рівня легітимізації його президентства через рішення Верховного Су­ду України і всенародну підтримку на Майдані. Це відкрило шлях до справжнього оновлення влади перетворення її на українську і де­мократичну. Відтепер ефективними засобами зміни цієї ситуації слід визначити тверду опору влади на закон, розширення прав і свобод громадян і підвищення компетентності у діях всіх гілок і всіх рівнів вла-

104 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіяди. Особливе місце має посісти постійний контроль влади з боку гро­мадськості, який мають здійснювати засоби масової інформації, політичні партії, громадські об'єднання. Головним форумом політичної гласності має стати український парламент Верховна Рада України. Саме тут представники партій, незалежні депутати, уряд, парла­ментські комітети і фракції мають відкрито оголошувати свої позиції, програми, наміри, професійно, політично аргументувати їх.

Колись Мішель Фуко (Франція) зауважив, що, знаючи владу, ми зможемо відповісти і на запитання: хто ми? Це пізнання нелегке і тривале.

"Є"

Тема 5    ВЛАДА І ВЛАДНІ ВІДНОСИНИ

105

Тема 6

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

План лекції:

1. Зміст, призначення та функції політичної системи

2. Типологія політичних систем. Політичний режим

3. Політична система сучасної України

1. Зміст, призначення та функції політичної системи

Вивчення політики, як уже відзначалося раніше, передбачає по­ступове і послідовне розкриття взаємозв'язаних її компонентів (сторін, аспектів), з'ясування предметно-практичних форм і спо­собів реалізації політичних інтересів та політичних відносин. Одним з найважливіших тут є вивчення політичної системи суспільства, т. б. того, в якій формі і в який спосіб організоване політичне жит­тя, політична діяльність. Тим самим стає можливим з'ясувати суть політичних відносин у даному суспільстві, інститути, норми і прин­ципи організації влади.

Ці питання давно цікавили дослідників, адже ще Аристотель ко­ристувався поняттям "політична" система (щоправда, у значенні форми державного устрою). Але переведення цього інтересу в на­укову площину стало можливим лише в XX ст., зокрема на базі за­гальної теорії систем (О. Богданов, Л. фон Берталанфі). Амери­канський політолог Т. Парсонс підійшов до розгляду суспільства як надзвичайно складної системи, яка, у свою чергу, включає в себе відносно автономні економічну, соціальну, політичну та духовну си­стеми. Призначення політичної системи, на думку цього вченого, забезпечення інтеграції суспільства, вироблення та реалізація спільних (загальних) цілей. Його колега Д. Істон першим ввів у на­уковий обіг поняття політичної системи, опублікувавши перші мо­нографії на цю тему 1953 і 1965 рр. Тут було представлено політич-

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія