Л. Тупчієнко - Політологія - страница 67

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

106 ну систему як організм, що саморегулюється і самоуправляється і активно реагує на зовнішні сигнали (команди). За Д. Істоном, відносини між політичною системою та її середовищем визнача­ються, з одного боку, інтересами, вимогами і підтримкою грома­дян, які дають імпульс до дії системі (автор називав це входом), з іншого рішеннями та діями системи у відповідь на інтереси, ви­моги та підтримку (вихід).

Інтереси (політичні), як відомо, виражають потреби різних суспільних груп у певній політиці і певних структурах, необхідних для їх реалізації.

Характер вимог найрізноманітніший від захисту прав і свобод громадян до правил руху автотранспорту. Тут і розподіл благ і по­слуг, і працевлаштування, і розширення можливостей навчання, і вдосконалення законодавства і т. д.

Що стосується підтримки, то вона виступає у різних формах: ма­теріальній (сплата податків, військова служба, виконання гро­мадських робіт), дотриманні законів і виконанні розпоряджень влади, активній участі у політичному житті, шанобливому ставленні до державної символіки і т. д. і т. п.

Що стосується "виходу", то тут йдеться про легітимні, зобов'язу­ючі політичні рішення, практичні дії по їх реалізації. Нагадаємо, що політика нічого матеріального не виробляє, головний продукт політичної діяльності рішення, закони, ухвали, програми щодо розподілу повноважень, благ і послуг, заохочень і стимулів. Як пра­вило, всі ці "вихідні" націлені на здобуття підтримки і є відповіддю на вимоги, що зустрічаються на "вході".

Але нерідко такого співпадіння немає, влада нерідко вдається до дій і ухвалює рішення, які принципово розходяться з інтересами та вимогами громадян. Чому таке можливе? Пояснити це спробував американський політолог Г. Алмонд. Він запропонував розглядати політичну систему через поведінку або роль, яку відграють струк­тури, що її утворюють, на двох рівнях: інституційному (державні та недержавні інститути) і орієнтаційному (традиції, норми, культура). Узагальнюючи, можна дійти таких висновків: політична система являє собою сукупність державних і громадсь­ких організацій, об'єднань, правових і політичних норм, традицій, цінностей та принципів організації і здійснення політичної влади у суспільстві. її складовими елементами (підсистемами) виступають:

Тема 6     ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА 107інституційний, який включає в себе соціально-політичні інститути та установи (державу та її установи, політичні партії, громадські ру­хи, організації, об'єднання, різні органи представницької та безпо­середньої демократії і т. ін.); функціональний, який включає в себе сукупність функцій, котрі здійснюються як окремими соціально-політичними інститутами, так і їх групами (здійснення влади, політична діяльність, вплив на суспільне життя і т. п.); регулятивний, який включає в себе сукупність політико-правових норм та інших засобів регулювання взаємозв'язків між суб'єктами політичної сис­теми (звичаї, традиції, цінності, політичні принципи, погляди і т. д.); комунікативний, що являє собою сукупність різноманітних відносин між суб'єктами політичної системи, що стосуються вироблення і здійснення політики, реалізації влади, та ідеологічний як сукупність політичних ідей, теорій, комунікацій (політична соціалізація, політична свідомість, політична та правова культура).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія