Л. Тупчієнко - Політологія - страница 69

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Ядро або головний інститут політичної системи держава. Вона являє собою багатофункціональну відносну самостійну підсистему

Тема 6     ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА 109публічної влади і управління суспільством і включає в себе, як відо­мо, інститути законодавчої, виконавчої і судової влади, правову систему, державну адміністрацію, органи представницької та вико­навчої влади на регіональних рівнях (область, місто, район) та інститути місцевого самоврядування.

Держава є інституційним механізмом представлення загальних інте­ресів, але, як правило, вона не бере на себе функцію вираження гру­пових інтересів різних верств населення. Цю функцію виконують політичні партії, громадські організації, у т.ч. неодмінно опозиційні.

Нормативно-правова система надає політичній системі легітим-ності та якісної специфіки і забезпечує реальне функціонування політичних інститутів влади та управління (на основі прямого при­мусу чи погрози його застосування або ж через прищеплення гро­мадянам навиків до співробітництва шляхом застосування заохо­чень і покарань). Власне спосіб фактичної дії політичної системи відображає певний рівень і характер політичної культури, що па­нує в даному суспільстві.

Отже, який би елемент політичної системи не взяти, він (як і їхній "набір") набуває своєї специфічної конкретизації залежно від типу системи, її якісної специфіки. Деякі дослідники наголошують на па­нуванні як критерії якісного розрізнення політичних систем. Але ж панування було, є і буде доти, доки існуватиме політика, а точніше умови для неї і потреба в ній. Насправді суть в тому, яке це пану­вання законне чи нелегітимне, засноване на верховенстві права чи на авторитеті правителів, на цінностях, які визнані більшістю суспільства, чи на цінностях, які нав'язані йому меншістю (партією, елітою чи тими, хто при владі). Саме тип панування і визначає ха­рактер, якісні ознаки політичної системи. Говорячи більш узагаль­нено, яким є дане суспільство, такою є і його політична система, оскільки вона його частина.

2. Типологія політичних систем. Політичний режим

Що стосується типології політичних систем, т. б. визначення кри­теріїв їх класифікації та визначення (характеристики) основних типів політичних систем, то це є предметом порівняно нової галузі політичної науки порівняльної політології. Вона обстоює два

110 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіяпідходи до цього формаційний (на базі певного способу вироб­ництва вирізняються первісно-общинний, рабовласницький, фео­дальний, капіталістичний, соціалістичний типи суспільств, а, отже, і відповідні типи політичних систем) та цивілізаційний (передбачає аналіз всіх сторін даного типу суспільства, особливо з точки зору взаємовідносин політичної системи і суспільства в цілому, місця людини у даній системі владних відносин).

У теорії і на практиці уже доведено обмеженість формаційного підходу до визначення типів суспільств і їх політичних систем. Во­на у надмірній абстрактності і жорсткій прив'язці до економічної структури суспільства. Так, однотипний економічний базис (капіталістичний спосіб виробництва матеріальних благ) у Німеч­чині, Франції, Великій Британії після 1-ї світової війни породив різні типи політичних систем тоталітарну фашистську в Німеччині та ліберально-демократичну у Франції та Великобританії. Отже, хоч економічний базис і відіграє певну роль у становленні та функціонуванні політичних систем, все ж не він є визначальним.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія