Л. Тупчієнко - Політологія - страница 74

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Спочатку перебудова (кінець 80-х рр. ХХ ст.), а потім рух за дер­жавну незалежність України підірвали і значно послабили пану­вання тоталітаризму, однак не викорінили його повністю і остаточ-

Тема 6     ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА 117но. Демократичні нововведення (політичний та ідеологічний плю­ралізм, ліквідація монополії КПРС, відсторонення її від державної влади, гласність, вільні вибори органів влади) принципово зміни­ли характер політичного режиму, але ще не стали панівними та визначальними. Громадяни, які роками жили в атмосфері страху, свавілля влади і беззаконня, поступово звільняються від цієї спад­щини. Але владні структури, чиновництво, ідеологічно перелицю­вавшись, багато в чому зберегли навички і досвід правління за то­талітаризму. А катастрофічний обвал економіки, різке падіння рівня життя мільйонів людей, стрімке соціальне розшарування на бідних і багатих уповільнили процеси демократизації, натомість стали сприятливими умовами для утвердження авторитаризму, збере­ження і відродження елементів тоталітарного режиму. Саме так можна охарактеризувати політичний режим в сучасній Україні він зберігає ряд пережитків тоталітаризму, має виразні ознаки ав­торитаризму і водночас в ньому поступово і неухильно набирають сили демократичні тенденції. Як показав досвід початку нинішньо­го століття, подібна "суміш" загрожує можливими суспільними конфліктами, дискредитацією влади і водночас її відхиленнями у бік тоталітаризму, наступом на молоду демократію. Перемога В. Ющенка на президентських виборах 2004 р. надала цим проце­сам загальнонаціональної підтримки та енергії. Проте перемога іншої політичної сили на виборах 2006 р. та дострокові вибори до Верховної Ради у 2007 р. ускладнили політичну ситуацію, надали їй конфронтаційного характеру, стимулювали відновлення автори­тарних тенденцій. Політична реформа, яка розпочалася в Україні, покликана зміцнити демократичні елементи, розбудити ініціативу і громадську активність населення.

118 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологія

Тема 7

ДЕМОКРАТІЯ. ВИБОРИ ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

План лекції:

1. Зміст, ознаки та принципи демократії як форми правління

2. Засоби масової інформації як важіль демократи­зації суспільства

3. Вибори важливий інститут демократії

1. Зміст, ознаки та принципи демократії як форми правління

Слово "демократія" - грецького походження. Його вперше викори­став давньогрецький історик Геродот, а означає воно "владу народу" або "народовладдя" (demos - народ; kratos - влада). Там же, у ста­родавніх Афінах зародилася і набула найбільш розвинутих форм де­мократія як форма політичного правління. Всі вільні жителі полісу на загальних зібраннях обговорювали і ухвалювали рішення з найваж­ливіших питань державного життя: оголошення війни і укладення ми­ру, затвердження законів, призначення найвищих посадовців, оголо­шення вироків. Участь у цих заходах вважалася правом і обов'язком, найдостойнішим заняттям вільної людини.

Які ознаки мала тогочасна демократія? Загальна рівноправність, відсутність деспотизму, вибори на посади за жеребом, відповідальність виборних осіб, вирішення найважливіших справ публічно, на загальних зборах усіх вільних. Саме це значення су­проводжує дане поняття, його можна розглядати як результат роз­витку європейської цивілізації, її грецько-римської спадщини.

Але більше як за 25 століть слово "демократія" не тільки стало повсюдно пануючим лозунгом, але і втратило чітку визначеність та єдиний зміст. Розбіжність у тлумаченнях змісту демократії особли­во помітна у наші дні, коли вона стала немовби велінням часу і ма­ло не весь світ став на шлях утвердження та розвитку демократії.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія