Л. Тупчієнко - Політологія - страница 79

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Тема 7    ДЕМОКРАТІЯ. ВИБОРИ ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ 125установкою, шкалою цінностей, певною концепцією людини і її місця в суспільстві. Звідси її складність, залежність великою мірою від того, наскільки принципи та механізми демократії доступні ро­зумінню рядового громадянина, від того, що виборці розуміють під справжньою демократією. Саме активна участь громадян у спра­вах суспільства, всіляке поширення громадянської відповідальності надають життєвої сили демократичним формам правління, зумов­люють високу ефективність їх функціонування.

2. Засоби масової інформації як важіль демократизації

суспільства

Вище говорилося про те, що під політикою ми розуміємо сферу сумісної діяльності, де реалізуються політичні відносини, політичні інтереси, виконуються політичні дії, функціонують політичні інститу­ти, досягаються політичні цілі. У певному сенсі політику можна виз­начити і як обмін інформацією або як сферу комунікації (спілкуван­ня) між суб'єктами політики. Політика, як специфічна сфера суспільної діяльності потребує спеціальних засобів комунікації (інформаційного обміну), що забезпечують постійні зв'язки між суб'єктами політики, а отже, сприяють реалізації групових цілей та інтересів. Саме завдяки цьому члени суспільства усвідомлюють ко­лективні (спільні) цілі і забезпечується координація діяльності лю­дей і організацій в реалізації цих цілей, єдність волі, цілісність, єди­на спрямованість дій людей. Ці засоби одержали назву засобів ма­сових комунікацій або засобів масової інформації (ЗМІ). У нашу мову ввійшла також їх англомовна назва мас-медіа.

ЗМІ це один з найважливіших інститутів сучасного суспільства, за що й і одержав назву "четвертої влади". їх поява на арені політики настільки вразила суспільство, що дехто навіть твердив, що ЗМІ замінюють політичні партії, стаючи основним механізмом регулюван­ня та реалізації політичного і, особливо, виборчого процесу. І хоч тут присутня значна частка перебільшення, все ж слід визнати: незапе­речним фактом є те, що сучасну політику неможливо уявити без преси, радіо, телебачення. Що ж являють собою ЗМІ?

Це заклади, установи, створені для публічної передачі різних повідомлень. Це спосіб виробництва, передачі та збереження

126 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіяінформації, це нарешті, - система, яка включає в себе друковані, аудіовізуальні та електронні засоби масової інформації (газети, журнали, радіо, телебачення та інше, а також телеграфні та пресові агентства, рекламні бюро, агентства паблік рілейшенз, професійні клуби, асоціації тощо). Вони і виступають як посередник між без­перервним потоком подій і широкою громадськістю, тримають її в курсі подій, інформуючи про ту чи іншу оцінку цих подій, забезпе­чують гласність і права особи, сприяють поширенню культури в суспільстві, справляючи вплив на свідомість і поведінку людей.

Однак ЗМ! не є автономними і безсторонніми суб'єктами політич­ного життя. Навпаки - їхня діяльність регулюється державою че­рез вироблення та дотримання спеціальних норм і процедур, виз­начених законом.

Через це вони здійснюють значний вплив на сучасні процеси, ви­ступають охоронцем (а в ряді випадків і гарантом) права на сво­боду думки і слова, на вільне виявлення громадянами своїх по­глядів і переконань.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія