Л. Тупчієнко - Політологія - страница 80

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Pегулювання діяльності ЗМI загалом унеможливлює використан­ня їх на шкоду національній безпеці, цілісності, громадському по­рядку, задля пропаганди війни і расової дискримінації та спрямо­вує її (діяльність ЗМО на захист прав і свобод людини, підтриман­ня (захист) репутації тощо.

ЗМI стали важливим суспільним інститутом у незалежній Україні: тут є 1Q тисяч періодичних видань, З5 інформаційних агентств, близько 5QQ електронних ЗМГ близько 2 млн. громадян користу­ються мережею internet; майже всі жителі України (9З%) охоплені телебаченням, більше половини (52,З%) - радіо, майже полови­на (46,5%) - передплачують друковані видання. Створено більш-менш ефективну правову базу діяльності ЗМІ Але слід визнати, що поки що українські ЗМI займають лише незначну частку інфор­маційного простору країни - абсолютна більшість книг, періодич­них видань, радіо- і телепередач є або російські ^Ф) або російськомовні. Це негативно позначається на всіх сторонах життя українського суспільства, робить малоефективною діяльність ук­раїнських ЗМГ здійснення ними своїх функцій. А функції ці різно­манітні і численні. Назвемо основні:

^формаційна - одна з найважливіших. її суть полягає в одер­жанні та поширенні відомостей про найбільш значущі для грома-

Тема 7    ДЕМО^А^Я. ВИБOPИ ТА ВИБOPЧI СИСТЕМИ 127дян і органів влади події в країні та за кордоном. При цьому інформація неодмінно включає в себе коментар та оцінку згаданих подій, що має надто важливе значення, оскільки цей коментар і ця оцінка можуть бути (і найчастіше є) в інтересах певної суспільної групи (тих хто є власником ЗМІ), а переважно в інтересах вла­ди. Щоправда, ЗМІ поширюють не лише політичну інформацію (ту, що має суспільну значимість, стосується органів влади), але й повідомлення про спортивні, культурні події, погоду, розважальні передачі і т. ін.;

Освітня ЗМІ доносять до читачів, слухачів, глядачів різноманітні знання, що дає їм змогу адекватно оцінювати та впорядковувати повідомлення, орієнтуватися у складному і суперечливому потоці різноманітної інформації;

Соціалізації сприяє засвоєнню людиною політичних цінностей, норм і зразків поведінки, її адаптації до соціальної діяльності, участі у політичному житті;

Критики та контролю переважно інститутів влади, їх дій, та по­ведінки чиновників. При цьому в демократичному суспільстві усі суспільні групи, політичні партії як правлячі, так і опонуючі, ма­ють однакові можливості доступу до ЗМІ, а об'єктом критики (ува­ги) мас-медіа виступають і всі гілки та рівні влади, і всі напрями державної політики, і окремі громадяни, і самі ЗМІ. При цьому ЗМІ спираються на громадську думку, чий авторитет діє часом не менш адекватно, ніж адміністративні чи економічні санкції. Надійною опорою у діяльності мас-медіа виступає закон, спираю­чись на який ЗМІ проводять власні (журналістські) розслідування, після публікації (оприлюднення) яких створюються парламентські комісії, відкриваються кримінальні справи, ухвалюються важливі політичні рішення. Для прикладу назвемо важливі публікації у справі вбивства В. Гетьмана, Г. Гонгадзе, Б. Деревянка, щодо па­ливної кризи, поведінки найвищих посадових осіб тощо, які одер­жали значний суспільний резонанс і змусили владні органи вжи­вати відповідні заходи;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія