Л. Тупчієнко - Політологія - страница 84

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Особливо важливу роль відіграють ЗМI на таких важливих ета­пах політичного менеджменту, як збір і оцінка необхідної інфор­мації для прийняття управлінського рішення, формування інфор­маційно-аналітичної бази підтримки ухвалення даного рішення, інформаційне забезпечення роботи уряду (органу влади) по здійсненню запланованого і особливо формування адекватної гро­мадської думки.

Цей напрям діяльності влади і ЗМI останнім часом набув особ­ливого поширення і навіть одержав спеціальну назву "паблік рілейшнз" (буквально - зв'язки з громадськістю) від абревіатури цього слова PR (звідси, до речі, не зовсім точно створення іміджу або популярності тому чи іншому політику, явищу у нас нази­вається "піаром" або піаркомпанією).

Не менш важлива роль ЗМI і в такій важливій складовій політич­ної діяльності, як політичний маркетинг (від англ. market - ринок). Pаніше уже йшла мова про те, що політика являє собою спе­цифічний ринок, де відбувається обмін політичних товарів і послуг (влади) на голоси виборців, лояльність та підтримку громадян, і функцією якою є примирення (придушення) чи балансування конфліктуючих інтересів.

Правда, в демократичних державах, змагання за контроль над ринком влади мають відбуватися за певними, зафіксованими у за­конах та закріпленими у традиціях правилами політичної по­ведінки виборців і претендентів на політичну владу. Особливо важ­лива роль ЗМI у таких напрямах політичного маркетингу, як дослідження рівня політичної культури і політичної свідомості членів суспільства, формування належного іміджу того чи іншого політичного інституту, політичної доктрини, політичного лідера. Без

Тема 7    ДЕМО^А^Я. ВИБOPИ ТА ВИБOPЧI СИСТЕМИ 133

ЗМІ неможлива мета політичного маркетингу, а саме виявлення і демонстрація суспільству (групі виборців) саме тих якостей і до­стоїнств претендентів, до яких суспільство (виборці) виявляють особливий інтерес.

Самостійною і важливою складовою політичного маркетингу є вивчення особливостей функціонування ринку влади у суспільстві, зокрема настанов і стереотипів суспільної свідомості, які відобра­жаються у громадській думці. А цю останню можна досліджувати через опосередковані, прямі і спеціалізовані канали надходження інформації. Серед опосередкованих каналів надходження інфор­мації головне місце належить ЗМІ пресі, радіо, телебаченню, електронним мас-медіа.

При цьому (здатністю опитування громадської думки) ЗМІ вияв­ляють суспільні настрої і настанови, ставлення населення до політичних явищ і дій, осіб, розмаїття політичних орієнтацій грома­дян (політична функція); інформують про потреби, інтереси і вимо­ги населення до влади (соціальна функція); забезпечують безпе­рервне стеження (моніторинг) за ефективністю політичних рішень і дій влади, реакцією громадян на політичні ідеї, програми, форми їх подачі (ідеологічна функція).

Ще однією складовою політичного маркетингу є політична рекла­ма, т. б. комунікація за допомогою ЗМІ та інших засобів з метою вплинути на установлену модель щодо кандидатів, політиків, партій, інститутів, програм, подій, документів. Різновидами політич­ної реклами виступають: усна політична реклама, політична радіореклама, політична карикатура, фотографія, політичний пла­кат, листівка, кінореклама, телереклама, мультфільм, сувеніри. Рек­лама виконує важливі комунікативні функції: привернення уваги до повідомлення, передача такої інформації про об'єкт, щоб сфор­мувати у адресата відповідний образ), вплив на адресата, щоб пе­реконати його у тому, що саме цей об'єкт найбільш привабливий і значущий, і тим самим сформувати у нього відповідну установку, мотив до певних бажаних для об'єкта дій.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія