Л. Тупчієнко - Політологія - страница 87

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Виборча система включає в себе виборче право і виборчий про­цес (виборчу процедуру). Виборче право має два значення: а)пра-во громадянина брати участь у виборах у якості виборця (актив­не виборче право) і в якості кандидата (пасивне виборче право); б)сукупність юридичних норм, які регулюють участь громадян у

Тема 7    ДЕМОКРАТІЯ. ВИБОРИ ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ 137виборах, організацію і проведення виборів, взаємовідносини між виборцями та виборними органами, а також порядок відкликання обраних представників, котрі не виправдали довіри виборців.

Зрозуміти сутність і значення виборчого права допоможе роз­криття його принципів. їх декілька, назвемо найважливіші.

1. Принцип всезагального виборчого права, який означає, що право участі у виборах надається всім повнолітнім громадянам. Однак демократична система передбачає також і обмеження для участі у виборах, які називаються виборчими цензами одні для активного виборчого права й інші для пасивного. Так, для одно­го це віковий ценз право брати участь у виборах за умови до­сягнення певного віку: в Україні з 18 років, в окремих країнах з 20

25 років і т.д.; ценз осілості виборче право надається тим гро­мадянам, які проживають певний час на території, де відбувають­ся вибори; ценз статі виборчим правом наділяються тільки чо­ловіки, він діяв у багатьох країнах майже до кінця минулого століття; майновий ценз виборчим правом користуються особи, які володіють майном або доходом певної цінності.

Значно жорсткіші обмеження для пасивного виборчого права: віковий ценз в Україні 21 рік для народних депутатів, 35 років для президента, для депутатів парламенту у США та Японії 30 років, у Франції 35, у Бельгії та Іспанії 40 років; ценз осілості

більш жорстокий, а також заборона займати інші посади, зо­бов'язання не сповідувати певну релігію.

2. Принцип рівного виборчого права, який означає, що кожний виборець в однаковій мірі впливає на результати виборів (один виборець один голос) і жоден кандидат не має ні переваг, ні об­межень порівняно з іншим кандидатом.

3. Право вільного виборчого права означає, що вибори являють собою можливість, якою виборець може, але не зобов'язаний ско­ристатися.

4. Принципи прямого виборчого права, який означає, що у ви­борця є можливість проголосувати безпосередньо "за" чи "проти" кандидатів на виборні посади чи депутатські місця. Непрямими ви­борами є ті, в ході яких між виборцями і тими, кого обирають, є посередник (виборщики у США), або коли громадяни обирають лише нижчий ступінь представницьких органів влади, а вже ті обирають вищі органи влади.

138 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологія

До принципів демократичних виборів необхідно віднести особ­ливо поширену останнім часом практику громадського контролю за виборами. Присутність спостерігачів, як зарубіжних, так і вітчиз­няних, може підвищити авторитетність виборчого процесу для держави, в якій відбуваються вибори. Ця практика застосовується і в Україні, зокрема на останніх кількох парламентських виборах та президентських виборах 2004 року.

В Україні, згідно зі статтею 71 Конституції України, вибори до ор­ганів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія