Л. Тупчієнко - Політологія - страница 88

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Тепер щодо виборчого процесу або виборчої процедури. Відзна­чимо, що це заходи держави по організації і проведенню виборів. Вони включають в себе: призначення дати виборів, створення ви­борчих органів, організація виборчих округів, дільниць, складання списків виборців, реєстрацію кандидатів у депутати, виготовлення виборчої документації, фінансову підтримку виборів, охорону по­рядку у ході їх проведення, визначення результатів голосування.

Окремо слід сказати про таку складову виборчого процесу, як ви­борча (передвиборна) компанія. Це - дії безпосередніх учасників виборів, які змагалися на виборах (самих кандидатів, партій, гро­мадських організації), тобто висунення кандидатів, агітація за них то­що. Офіційно ця кампанія розпочинається з дня проголошення акту про призначення виборів (зазвичай це робить держава) і продов­жується до дати виборів. В Україні ж виборча агітація починається тільки після реєстрації кандидатів в окружній (або Центральній) ви­борчій комісії. Виборча боротьба - основне поле діяльності політич­них партій у демократичному суспільстві. Кожна партія піклується про розширення свого електорату. Електорат (від лат. elector - вибо­рець) - це контингент виборців, які голосують за того чи іншого кан­дидата чи партію на виборах. Хоч йому властива деяка відносна стабільність, все ж електорат не є якоюсь чіткою визначеною соціаль­ною групою. Особливо це характерно для країн, де відбувається ак­тивний процес соціальної диференціації, який супроводжується ви­никненням нових політичних партій і соціальних рухів. А ці останні, ясна річ, претендують на роль виразника інтересів усього народу. Нерідко для перемоги вони утворюють політичні блоки і союзи. Але тільки цих заходів (свого роду передвиборної демократії) ще недо-

Тема 7    ДЕМОКРАТІЯ. ВИБОРИ ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ 139статньо для перемоги на виборах. Необхідний цілий ряд інших фак­торів: наявність фінансових коштів, які дали б змогу широко розгор­нути передвиборну агітацію; авторитетність, прийнятність партії в очах виборців; політична новизна ідей; привабливість кандидатів як особистостей і як політиків; актуальність і реалістичність передвибор­ної програми партії чи блоку.

Окремі вимоги висуваються до головного "героя" виборчої кам­панії кандидата в депутати чи на виборну посаду, а саме: він має бути відомий (знаним) у виборчому окрузі; професійно компетент­ним, володіти навичками ораторського мистецтва, мати не­обхідний рівень здоров'я, щоб витримувати велике фізичне та мо­ральне навантаження, уміти швидко орієнтуватися в екстремаль­них ситуаціях, спроможний управляти своїми емоціями, уміти не­вимушено і природно триматися та говорити перед мікрофоном, телекамерою, уміти слухати людей, здатний працювати в команді в якості лідера і т. д. і т. п.

Головною ж діючою особою у виборчій кампанії виступає коман­да професіоналів, завдання якої "розкрутити" кандидата, організу­вати і зав'язати в єдине ціле всі технологічні процедури виборів. Тому до неї висуваються свої специфічні вимоги. Успіх, отже і перемогу, як правило, забезпечить та команда, члени котрої вірять в успіх своєї діяльності, професіонали і компетентні в справі, пси­хологічно сумісні, дотримуються жорсткої виконавської дис­ципліни, здатні до синхронності дій і взаємодоповнюють один од­ного, мають резерв для посилення необхідних напрямів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія