Л. Тупчієнко - Політологія - страница 95

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Зрозуміти сутність держави допоможе також розгляд її функцій, т. б. обов'язків (зобов'язань), кола діяльності, призначення, ролі держави у даному суспільстві. Зазначимо, що з розвитком держа­ви, ускладненням її завдань і зростанням об'ємів турбот ці функції розширювалися і поглиблювалися. У найбільш загальному вигляді їх можна поділити на функції керівництва (розробка загальних

150 орієнтирів і завдань розвитку суспільства) і управління (вироблен­ня і застосування конкретних механізмів і методів реалізації за­вдань), на функції внутрішні (політична, організаторська, культур­но-освітня, виховна) і зовнішні (захист території, інтересів країни на міжнародній арені, розвиток торгівлі і міждержавних відносин).

Детальний розгляд кожної з них показує, що, наприклад, політич­на функція виражається у здійсненні державою влади, т. б. у захисті суспільного ладу, запобіганні соціально-небезпечним конфліктам, виробленні програмно-стратегічних цілей і завдань тощо. Правова функція пов'язана з тим, що тільки держава здійснює право-творчість, а, отже, встановлює закони і норми, які регулюють суспільні відносини, поведінку громадян, а організаторська функція держави полягає у впорядкуванні всієї владної діяльності: ухваленні і виконанні рішень, формуванні і використанні управлінських кадрів, здійсненні контролю за виконанням рішень, законів, розпоряджень, координації дій різних суб'єктів політичної діяльності. Участь держа­ви в економіці різна за обсягом і змістом у кожній з країн. У наші дні для розвитку економіки дуже багато значать податкова політика держави, стимули та санкції з боку держави для розвитку окремих галузей, контроль за діяльністю транспорту, енергетики і т. д. Соціальна функція не означає, що держава бере на себе піклування про кожного громадянина - це фікція, обман, утопія. Насправді дер­жава у соціальній сфері має дбати (і дбає - тоді її називають соціальною державою) про те, щоб не зростала, а зменшувалася майнова нерівність, щоб у всіх громадян були однакові стартові можливості для створення і реалізації кожним своєї життєвої про­грами, щоб мали захист і підтримку бідні та обездолені тощо.

Бурхливий розвиток науки, техніки, технологій змушує державу постійно дбати про розвиток освіти, її демократизм, безпе­рервність і відповідність вимогам часу. А ці завдання розв'язувати стає дедалі важче і тому зростає потреба у втручанні держави у розвиток духовних засад, потреб і запитів людей, формування їх ідеалів, волі, принципів і норм поведінки, громадянськості.

Саме тому і в такій державі громадяни ідентифікують себе не ли­ше з певним територіальним утворенням як таким, але також і з політичною та економічною системою, цінностями і цілями, метода­ми і засобами, способом життя і соціокультурними реаліями, історією і національною долею цієї держави.

Тема 8    ДЕРЖАВА. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 151

Важливе значення має те, якої форми набуває та чи інша держа­ва, яке вона має правління і який державний устрій.

Розрізняють дві основні форми державного правління залеж­но від становища і характеру найвищого органу державної влади: монархія (влада імператора, короля, султана, абсолютна чи обме­жена законом) і республіка (президентська, парламентська, зміша­на, де влада належить виборним органам).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія