Л. Тупчієнко - Політологія - страница 97

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Головне, щоб держава, влада змогли захистити суспільство від анархії, з одного боку, і від диктатури з другого. Один з перевіре­них шляхів до цього створення політичної демократії і правової держави. Держава стає правовою тому, що попадає під владу пра­ва. У такій державі точно і чітко визначені форми, шляхи і механізми діяльності держави, водночас гарантовані законом права і свободи громадян. Держава має право ухвалювати той чи інший закон, але насамперед сама зобов'язана коритися цьому закону аж до підсуд­ності перед власним судом. Звідси такі базові принципи правової

Тема 8    ДЕРЖАВА. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 153держави: суспільний порядок і захищеність громадянина. Назовні їх дія проявляється в тому, що держава та уповноважені від неї чинов­ники можуть робити тільки те, що їм належить по закону, громадя­нам же дозволено робити все, що не заборонено законом.

Сутність правової держави полягає у визначенні способів, якими забезпечуються мета, зміст державного правопорядку. Вона покли­кана забезпечити оптимальні умови для реалізації здібностей та інтересів громадянина як суверенного і самостійного суб'єкта.

Зрозуміло, що відразу, з появою держави і права вони не набу­ли цих ознак всезагальності і взаємності. Закон, якщо згадати історію, не відразу входить у життя, а його дотримання у звичку громадян (законослухняність), у вирішальний засіб регулювання всіх сторін життя суспільства. У правовій державі, де висока право­ва культура і правова грамотність громадян, дотримання закону завжди вигідніше, ніж його порушення. Тут правоохоронні органи не є каральними органами, а по суті являють собою робочий ме­ханізм дотримання правопорядку, захисту прав і свобод громадян, у т. ч. і від держави.

Також тут поступово відносини держави і громадян набувають характеру політичної угоди, розширюється неполітична сфера, яка протистоїть державній або відокремлена від неї і де громадяни за­довольняють свої потреби без втручання держави або на основі, передбаченій законом (підприємництво, торгівля, громадська діяльність, сімейні, родинні відносини та ін.).

Це і є громадянське суспільство. У широкому значенні під ним розуміють високорозвинуте в економічному, політичному, соціаль­ному і культурному відношенні суспільство, у вузькому значенні це позадержавна сфера, для якої характерні відкритість, демокра­тичність, плюралізм, свобода вибору, автономія особи, це форма і процес спілкування між особою і державою.

Питання про сутність і взаємозв'язок правової держави і грома­дянського суспільства багато в чому сьогодні ще є предметом на­укових дискусій. Це говорить про те, що в реальному житті проце­си формування правової держави і громадянського суспільства ще далекі від свого завершення. З іншого боку, вони взаємо зумовлю­ють одне одного і, на думку багатьох учених, відбуваються одно­часно. Тому стосовно молодої української державності і ук­раїнського суспільства, що реформується, можна говорити про

154 правову державу і про громадянське суспільство як суспільні ідеа­ли, яких прагнемо, як програму, яку ще належить виконати. І цьо­му є об'єктивні і суб'єктивні причини.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія