Т В Затока - Забезпечення виконання зобов'язання бібліометричний аналіз - страница 1

Страницы:
1  2 

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3(18)

УДК 657 Затока Т.В.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Проаналізовано стан дослідження проблем забезпечення виконання зобов'язань, проведено систематизацію дисертаційних робіт за напрямами розкритих у них проблем та економічних спеціальностей

Постановка проблеми. Огляд літературних джерел. Зобов'язання осіб, що випливають з умов договорів певного виду, передбачають належне і реальне їх виконання в установлений строк. Проте практика доводить: укладення договору ще не гарантує його виконання. Далеко не кожний суб'єкт господарювання має перевірених часом надійних партнерів. Способи забезпечення виконання зобов'язання (далі - ЗВЗ) стимулюють належне виконання договірних зобов'язань відповідно до норм чинного законодавства. Отже, чітке усвідомлення сутності та принципів застосування конкретних заходів забезпечення виконання господарських зобов'язань набуває сьогодні особливої актуальності.

Здебільшого дослідники звертають увагу на забезпечення виконання зобов'язання з правової точки зору, зокрема С.М. Андросов, О.І. Гелевей, Д.А. Гришин, А.С. Жила, О.А. Загорулько, Т.М. Карнаух, В.В. Кириченко, С.В. Нижний, О.О. Отраднова, І.О. Проценко, І.Й. Пучковська, В.М. Слома. На сьогоднішній день питання облікового відображення ЗВЗ піднімаються переважно в спеціалізованих періодичних виданнях практичного спрямування (Н. Андрєєва, А. Домашенко, Ю. Захарченко, С. Єфімов, І. Костенко, А. Пицик), але комплексні дослідження щодо організації та методики бухгалтерського обліку способів забезпечення виконання зобов'язання практично відсутні.

Метою дослідження є визначення стану дослідження проблем забезпечення виконання зобов'язання в правовому та економічному полі, а також виявлення тенденцій у дослідженні забезпечення виконання зобов'язання, проведення систематизації дисертаційних робіт за напрямами розкритих у них проблем.

Виклад основного матеріалу. Для аналізу загального обсягу дисертацій за даною тематикою, здійснено вибірку дисертацій, в назві яких зустрічається категорія забезпечення виконання зобов'язання або її складові, в національних бібліотеках України[1] та Російської Федерації[2]. На основі отриманих результатів проведено аналіз дисертаційних досліджень в розрізі наукових ступенів та спеціальностей, а також виявлено ступінь висвітлення питань щодо способів забезпечення виконання зобов'язання у наукових роботах.

Здійснивши аналіз дисертацій, присвячених питанням забезпечення виконання зобов'язання, в розрізі наукових ступенів, захищених з 1995 по 2009 роки (див. табл. 1), можна зробити висновок, що серед 11 дисертацій України найбільша кількість наукових робіт (10 дисертацій) була захищена на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, що становить 90,91 % від загальної кількості; 1 дисертація - кандидата економічних наук (9,09 %). В Російській Федерації серед 9 дисертаційних робіт за юридичним напрямом було захищено 2 роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, що становить 22,22 % від загальної кількості.

Таблиця 1. Аналіз дисертаційних досліджень з проблем забезпечення виконання зобов'язань в розрізі наукових ступенів та спеціальностей за економічним та юридичним напрямами в Україні та Російській Федерації

Ступінь   К-ть Дослідники

Назва спеціальності       К-ть %

1          2 3

4                      5 6

Україна

Економічні науки

К.е.н.          1      О.М. Олексійчук              Статистика                           1 9,09

Юридичні науки

К.ю.н.

10

С.М. Андросов,

О.І. Гелевей, А.С. Жила,

0. А. Загорулько, Т.М. Карнаух,

B. В. Кириченко,

C. В. Нижний, І.О. Проценко,

1. Й.Пучковська, В.М. Слома

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

8

72,73

 

 

 

Господарське право; арбітражний процес

1

9,09

 

 

 

Теорія управління; адміністративне право і процес;

1

9,09

Кількість     11                    х                                   х 11100

Російська Федерація

Юридичні науки

К.ю.н.

2

Аль-Джахфалі Ахмед, Алі Салім

Уголовный     процесс и криминалистика; судебная экспертиза

1

50,0

 

 

 

Судоустройство; прокуратура и адвокатура

1

50,0

Кількість

2

х

х

2

100

Така тенденція вказує на існування значного інтересу до проблем забезпечення виконання зобов'язань у представників юридичної науки. Це пов'язано з тим, що на сучасному етапі розвитку права виникає багато дискусій. Дослідження правового характеру мають не меншу роль в розв'язанні економічних проблем, які пов'язанні з забезпеченням виконання зобов'язання в господарських відносинах.

Бібліометричний аналіз динаміки розвитку досліджень, присвячених проблемам забезпечення виконання зобов'язань протягом 1995-2009 років в Україні вказує на зростання уваги до даної проблеми вчених юридичної науки. Результати аналізу представлені на рисунку 1.

і загальна кількість дисертацій України з них:

і економічного напряму

юридичного напряму

1995 1997 2003 2005 2006 2007 2008 2009

Рис. 1. Динаміка захисту дисертаційних робіт, присвячених проблемам забезпечення виконання зобов'язань (Україна)

Miжнapoднuй збіртік HayKoeux npaub. BunycK 3(18)

За даними рисунку І найбільша активність досліджень проблем забезпечення виконання зобов'язання юридичного напряму в Україні спостерігається у 2007 році, захищено 3 роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Бібліометричний аналіз динаміки розвитку досліджень присвячених проблемам забезпечення виконання зобов'язання протягом І992-20І0 років в Російський Федерації вказує на незначну уваги до даної проблеми вчених юридичної науки та взагалі відсутність уваги представників економічної науки (рис. 2).

2

1,5

03

11 III

загальна кількість дисертацій Російської Федерації з них:

юридичного напряму

І І І І

1992     1993     2003     2004     2008 2010

Рис. 2. Динаміка захисту дисертаційних робіт, присвячених проблемам забезпечення виконання зобов'язань (Російська Федерація)

Крім огляду авторефератів дисертацій, присвячених категорії "забезпечення виконання зобов'язання" проведено аналіз за кожним видом (способом) ЗВЗ, які визначені відповідно до Цивільного кодексу України3, а саме неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава, притримання.

Для аналізу загального обсягу дисертацій, захищених на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук за різними спеціальностями, здійснено вибірку дисертацій, в назві яких зустрічається категорія "неустойка". На основі зробленої вибірки виявлено 2 дисертації, захищені в Україні та 5 - в Російській Федерації (таблиця 2).

Таблиця 2. Аналіз дисертаційних досліджень за напрямом "неустойка" за

Ступінь    К-ть Дослідники

Назва спеціальності       К-ть %

1          2 3

4                       Б б

Юридичні науки

Україна

К.ю.н.

2

O.I. Гелевей, O.O. Oтраднова

Цивільне право і цивільний процес;    сімейне право; міжнародне приватне право

2

І00 %

Кількість 1    2    1               х               1                  х                   1    2    1 1OO %

Російська Федерація

К.ю.н.

5

В.А. Вятчин, Д.А. Гришин, Ю.В. Долматова , А.І. Коновалов , Є.М. Маликова

Гражданское право, семейное право, гражданский процесс, международное частное право

 

 

Кількість

5

х

х

5

І00 %

Загальна кількість

7

х

 

б

1OO %

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. tenders.com/legislation/codes/23703

Режим    доступу: http://www.ua-

І04

Здійснивши аналіз дисертацій, захищених за напрямом "неустойка" за науковими ступенями, можна зробити висновок, що всі сім дисертацій України та Російської Федерації захищені на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Така тенденція вказує на існування незначного інтересу до проблематики неустойки у представників юридичної та економічної науки. Хоча саме вивчення економічного напряму неустойки, підходи до врегулювання основних проблем її представниками, дозволить встановити напрями дослідження в економічній галузі знань для вирішення основних проблем управління нею та її облікового відображення.

У дисертаційних роботах розкриваються питання юридичної природи неустойки і її змісту, визначення місця неустойки в системі цивільно-правових видів забезпечення виконання зобов'язання, проводиться комплексний аналіз основних теоретичних і пов'язаних з ними практичних питань реалізації неустойки в умовах свободи договору.

За ключовим словом "пеня" на основі вибірки не виявлено жодної дисертації, захищеної в Україні, натомість в Російській Федерації захищено дві дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Вивчення економічної суті пені, розгляд підходів щодо врегулювання основних проблем відображення її в обліку, дозволить виявити проблемні питання та здійснити спроби їх вирішення.

За досліджуваний період (з 1984 по 2008 роки) за ключовим совом "штраф" в Російській Федерації було захищено 24 дисертаційні роботи, з них 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (питома вага у загальній структурі становить 58,33 %). В Україні було захищено 3 дисертаційні роботи, з них 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (питома вага у загальній структурі становить 66,67 %).

Для аналізу загального обсягу дисертацій, захищених за ключовим словом "порука" за різними спеціальностями здійснено вибірку дисертацій, відповідно до якої встановлено, що за 1983-2009 роки в Російській Федерації було захищено 22 дисертаційних роботи, з них 20 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (питома вага у загальній структурі становить 90,90 %)., та жодної дисертаційної роботи на економічну тематику. В Україні за досліджуваний період (з 2003 по 2008 роки) було захищено 3 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та жодної з економічного напряму (табл. 3).

Таблиця 3. Аналіз дисертаційних досліджень за напрямом "порука" в розрізі наукових ступенів в Україні та Російській Федерації (1983-2009 рр.)

Ступінь

К-ть

Дослідники

1

2

3

Україна

К.ю.н.

3

О.В. Михальнюк, Т.Б. Ніколаєнко, П.М. Федосєєв

Кількість

3

х

Російська Федерація

Юридичні науки

К.ю.н.

20

Д.О. Алексеенко,    Д.А. Баликш,    Ван    Хайянь,    С.Г. Гришин, О.М. бгорова,   М.О. Звягинцева,   В.В. Кресс,   Н.О. Максимович, О.В. Медведева,   е.О. Мельник,   В.В. Паплинский,   К.М. ПредеТн, А.А. Сайфутдинов, Н.О. Свалова, О.М. Свириденко, е.В. Слукина, С.О. Тараканов, М.М. Федоров, А.А. Чуниха, А.Б. Щербаков

Кількість

20

х

Аналіз тематики дисертаційних досліджень в рамках спеціальностей економічних та юридичних наук свідчить про відсутність дисертаційних робіт економічного напряму з проблем поруки та незначну зацікавленість до цього питання з боку юридичних наук.

З метою визначення нових напрямів наукових досліджень за ключовим словом "гарант" проведено ґрунтовний аналіз дисертаційних досліджень, які були захищені в Україні вченими юридичної та економічної наук. За досліджуваний період (з 1973 по 2010 роки) в Україні захищено 87 дисертаційних роботи, з них 13 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук (14,94 %), 49 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних наук (56,32 %). В Російській Федерації було захищено 271 дисертаційну роботу, з них 21 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (питома вага у загальній структурі становить 7,75 %), 175 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних наук (питома вага у загальній структурі становить 64,57 %).

Бібліометричний аналіз динаміки розвитку досліджень за напрямом "гарант" протягом 1984-2010 років в Російський Федерації вказує на зростання уваги до даної проблеми вчених як економічної так і юридичної наук (рис. 3).

і Загальна кількість, в тому числі: юридичного напряму і економічного напряму

т^^оО'-н^Гілг^.ооспо^нгдт'^гілкрг^ооспо ОЭОЭОЧОЧ010101СЛСЛОООООООООО*-1

стіоіслслаїсгіспспаїооооооооооо

*-Іт-Іт-І*-Іг-)г-Іг-ІгНт—(ГМГМГМГ^ГЧГЧГЧГЧ ГЧГ^ГМ

Рис. 3. Динаміка захисту дисертаційних досліджень за напрямом "гарант"

(Російська Федерація)

Варто зазначити, що увага з боку вчених зросла з 1999 року. Найбільшу кількість дисертаційних досліджень за ключовим словом "гарант" виконано у 2005 році, а саме 23 дисертаційні роботи, з них 20 за юридичним напрямом та 3 за економічним.

Аналіз тематики дисертаційних досліджень в рамках спеціальностей економічних та юридичних наук вказує на зростання зацікавленості науки у вирішенні проблем, пов'язаних з правовим та обліковим регулюванням даного виду ЗВЗ.

Проведено бібліометричний аналіз дисертаційних досліджень щодо застави, які були захищені в Україні. Об'єктом проведеного аналізу є суцільна вибірка дисертаційних досліджень українських вчених в період з 1995 по 2009 роки за ключовим словом "застава". Протягом даного періоду вченими України підготовлено та захищено 13 дисертацій економічного та юридичного напрямів (табл. 4).

За досліджуваний період в Україні було захищено 13 дисертаційних робіт економічного та юридичного спрямування, з яких 2 дисертації на здобуття наукового степеня кандидата економічних наук, що становить 15,38 % в загальній структурі робіт, а також 11 робіт - кандидата юридичних наук, що становить 84,62 %.

Таблиця 4. Аналіз дисертаційних досліджень щодо застави в розрізі наукових ступенів за 1995-2009 рр. (Україна)

Ступінь К-ть

Дослідники

1 2

3

Економічні науки

К.е.н. 2

В.А. Костюк, Т.О. Сірош

Кількість 2

х

Юридичні науки

К.ю.н.

11

О.І. Виговський, Т.В. Данченко, Ю.В. Донченко, М.М. Дякович, О.С. Кізлова,   Д.О. Мальцев,   С.В. Нижний,   І.Й. Пучковська, В.Д. Сидор, Ю.В. Шевцова, Т.С. Шкрум

Кількість           11

х

Загальна 13

х

Варто зазначити, що проблеми заставних операцій були підняті в дослідженнях, виконаних в межах наступних спеціальностей:

- економічні науки: гроші, фінанси і кредит;

- юридичні науки: теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень; цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право; земельне право, аграрне право, екологічне право: природо ресурсне право; кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза.

Наступним кроком бібліометричного аналізу є динаміка розвитку досліджень, присвячених проблемам застави протягом 1995-2009 років в Україні, яка вказує на зростання уваги до даної проблеми вчених економічної та юридичної наук (рис. 4).

■ Всього захищено

- з них економічного

Рис. 4. Динаміка захисту дисертаційних досліджень з питань застави в Україні за 1995-2009 рр.

За досліджуваний період в Російській Федерації було захищено 20 дисертаційних робіт економічного спрямування, з яких всі дисертації на здобуття наукового степеня кандидата економічних наук.

Проаналізовано динаміку розвитку досліджень присвячених проблемам застави в економічному середовищі протягом 1996-2010 років в Російський Федерації. Варто відзначити зростання уваги до даної проблеми вчених економічної та юридичної наук (рис. 5).

199?   1996   1998  2003   2005  2007  2008 2009

'2

.5 ^

1 1 II

1

і

ІІІІІІІІІ

1

і Захищено дисертацій економічного напряму

^ ^ ^

Роки

Рис. 5. Динаміка захисту дисертаційних досліджень, присвячених проблемам застави (Російська Федерація)

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Т В Затока - Бібліометричнии аналіз наукової літератури

Т В Затока - Розкриття інформації про способи забезпечення виконання зобов'язань у звітності напрями удосконалення

Т В Затока - Забезпечення виконання зобов'язання бібліометричний аналіз