С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі - страница 21

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

2      2    3 3 З малюнка 48 маємо a< 240o

Зауваження: Слід звернути увагу на розв' язок тригонометричної нерівності.

Відповідь: одна з сил може бути більшою за суму двох інших при такій умові: 120° < а < 240°.

Задача 3.

Двоє коней біжать берегами річки і тягнуть масивну баржу паралельно до берегів. Чому дорівнює сила опору води, якщо канати натягнуті силами 6007/ і 700Н, а кут між ними дорівнює 60° ?

Розв'язаня:

З умови задачі ми можемо зробити припущення, що рух рівномірний. В цьому випадку сила опору води буде дорівнювати рівнодійній сил 600Н і 700Н (мал. 49).

F

б002 + 7002 - 2 б00 700 cos120o » 1127

Відповідь: сила опору води приблизно дорівнює 1127 Н.

Задача 4.

До то чки прикладені дві перпенди кулярні одна до одної сили Р1 = 3Н і Р2 = 4Н. Під яким кутом до Р2 має бути прикладена сила Р3, щоб Р1 + Р3 = Р2 ? Під яким кутом до Р1 має бути прикладена сила

Р3, щоб   Р2 + Р3 = Рх?

Розв'язання: (мал.50,51). Розглядаючи прямокутні трикутники, з малюнків визначаємо шукані величини:

Р^кР2" =

12

32 + 42 = 5

а) біп а =

3

5 4

37°;

б)біпЬ = 5, Ь» 53°.

Відповідь: до Р2 р має бути прикладена сила Р3 під кутом а» 37°, а до Р1 має бути прикладена сила Р3 під кутом ь » 53°.

Ш.ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

1.ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ

Похідна як швидкість зміни функції

Досить часто учні ототожнюють швидкість зміни функції з механічною швидкістю. Тому при введені поняття похідної доцільно урізноманітнити функції і аргументи.

1. При рівномірному прямолінійному русі V = , при

нерівномірному русі - V = £\ї) .

д

2. При постійному струмі І = —, при змінному струмі І = д'(і).

3. При рівномірному русі по колу со = ^-, при нерівномірному -

4. Розглянемо відому формулу ( = етАТ (фізика, 8клас), де (( - кількість теплоти,

ЛТ - різниця температур, с - питома теплоємність.

Для т=1кг ( = еАТ. Для змінної температури е = (('(Т). 5. В шкільному курсі фізики і повсякденному житті розглядається об'ємна густина, що дорівнює масі одиниці об'єму:

со = (р{і).

т - маса,

т

р =   .(р—густина, т—маса, V—об'єм).

V

6. Під лінійною густиною мається на увазі маса одиниці

т

довжини: р = — (/ - довжина).

Розглянемо стержень

неоднорідної густини (неоднорідний -+ стержень). Нехай початок координат '    (мал.52) співпадає з кінцем стержня, а

весь стержень лежить вздовж осі 01.

Середня густина між точками /1 і /2 дорівнює відношенню: т2 - т\ '/А

Рі ер =     2   - /      , Рі = т (/).

Механічний зміст похідної. Похідна у фізиці і техніці

Вивчаючи в курсі початків математичного аналізу тему „Похідна у фізиці й техніці", учні мають можливість пов'язати матеріал, вивчений ними на уроках фізики і технічних дисциплін, з темою „Похідна".

Приклад 1.

Знайдіть швидкість і прискорення в момент часу і і в момент, коли і = для точки, що рухається прямолінійно за законом: з(і) = 2і3 - Зі. шлях у метрах, і —час у секундах).

Розв'язання: Враховуючи механічний зміст похідної, маємо:

у(і ) = з '(і ) = 6і2 - 3. Якщо і = 1, то v('l) = 6 І2 -3 = 3/с). Аналогічно: а(і ) = V '(і ) = 12і. Якщо і = 1, то а(1) = 12 1 = 12(м / с2).

Відповідь: V = З М; а = 12м-.

с с

Приклад 2.

Маховик під дією гальма за час і повертається на кут у (і) = 4і - о,3і2. Визначте: 1) кутову швидкість со) обертання маховика в момент часу і = ; 2) в який момент маховик перестане обертатися      ) — кут в радіанах, і— час в секундах).

Розв'язання:

1)    Враховуючи механічний зміст похідної, знайдемо спочатку кутову швидкість маховика в момент часу і, а потім при і = :

со(і) = у/\і) = 4 - 0,6і; при і = 2с   со = 4 - 0,6 2 = 2,8І ^ .

V с )

2)    Маховик перестане обертатися тоді, коли його швидкість буде дорівнювати 0. Тому прирівняємо до 0 знайдену швидкість обертання маховика в момент часу і знайдемо і.

4 - 0,6і = 0; 0,6і = 4,

і = 6-с. 3

Відповідь: со = 2,8Рад; і = 6—с.

с 3

Приклад 3.

Зміна сили струму І залежно від часу задається рівнянням

1 = 2 - 5і (І - в амперах, і - в секундах). Знайдіть зміну сили струму в момент і = 10с.

Розв'язання:

Враховуючи механічний зміст похідної, знаходимо похідну сили струму, а отже, і швидкість зміни сили струму:

І ) = 4і - 5. І '(10) = 4 10 - 5 = 35( А / с).

А

Відповідь: І' = 35 — .

с

Приклад 4.

Відомо, що тіло масою 5 кг рухається прямолінійно за законом з(і) = і2 + 2 (£ - шлях у метрах, і - час у секундах). Знайдіть кінетичну енергію тіла через 2 с після початку руху.

Розв'язання:

Враховуючи механічний зміст похідної та формулу для обчислення кінетичної енергії тіла, маємо:

у(і) = з'(і) = , у(2) = 2 2 = 4(м / с).

^   шу2        542   с 0   ЛЛҐТТ ч

Е =-; Е =-= 5 8 = 40(Яж).

2 2

Відповідь: V = 4М; Е = 40 Дж.

с

Приклад 5.

Тіло масою 2 кг рухається прямолінійно за законом х(і) = і2 + і +1. Координата х вимірюється в сантиметрах, час і - в секундах. Знайдіть: 1)діючу силу; 2)кінетичну енергію Е тіла через

2 с після початку руху.

Розв'язання:

Враховуючи механічний зміст похідної, знаходимо у і а ) = х'(і ) = 2/ +1;

а(/ ) = у'(/ ) = 2( ^) = 2 10-2( 4).

За другим законом Ньютона знаходимо силу, що діє на тіло:

Т = та;

Т = 2 2 10-2 Н = 0,04 Н.

Кінетична енергія руху тіла обчислюється за формулою:

г   ту2

у(2) = 2 2 +1 = 5(—) = 5 •Ю-2( -).

с с

Е = 2 Р 1^ = 25 -10-4(Дж).

2

Відповідь: Т = 0,04Н; Е = 25 10-4 Дж.

Фізичні задачі на екстремум функції Задача 1.

Рятівник поблизу берега озера повинен надати допомогу людині, яка тоне. Знаючи свою швидкість руху на суші у і у воді и, він повинен вибрати траєкторію, при якій допомога прибуде через мінімальний час. Якій умові повинна відповідати траєкторія?

Розв'язання:

Рятівник біжить швидше ніж пливе. Здається, йому слід бігти до тієї точки берега, звідки буде коротшим відрізок шляху у воді. Але при цьому збільшується загальний шлях, а від нього також залежить результат. І мінімальність часу при такому виборі траєкторії видається також неймовірною.

Задамо траєкторію рятівника двома відрізками СО - на суші і ОТ - у воді. Проведемо через точку Т перпендикуляр до берега і введемо позначення: СВ = І,   АВ = Н1, АТ = Н2. З врахуванням заданих швидкостей загальний час руху рятівника:

CO от

і0 =--1--чи

v u

= V x2 + h,2    J(l - x )2 + h2 v u

Загальний час визначається вибором точки О чи відрізка x. Про диференціюємо отриману функцію і0 (x) по x і прирівнюючи похідну до нуля, отримаємо:

1       x        1       l - x      = о V 'V x2 + ft,2 " U ^(l - x)2 + A,2 " '

x l x

Врахуємо, що   . = sin a і  . -= sin p.

Тому умову екстремуму можна записати у вигляді:

sin a   sin в     sin a v

-= —— чи —-= .

v        u        sin p u

Додаткове дослідження показує, що отримана умова екстремуму відповідає мінімуму функції.

Задача 2.

Потрібно перекинути каміння через перешкоду висотою h. Горизонтальна відстань від перешкоди l. При якій мінімальній швидкості каміння це можна виконати?

Розв'язання:

В цій задачі траєкторії польоту каміння параболічні. Вид параболи залежить від величини і напрямку початкової швидкості. Умова задачі виділяє дві точки, через які повинна проходити парабола. Але таких парабол можна провести безліч, змінюючи кут і модуль початкової швидкості, можна отримати множину траєкторій, які проходять через дві задані точки. Із рівнянь для парабол, якпроходять через умовні точки, можна виразити початкову швидкість як функцію кута.

Зв' яжемо з точкою вильоту каміння систему координат і конкретизуємо умову. На каміння діє тільки сила тяжіння, яка надає їм прискорення g, напрямлене вертикально вниз. Тому зміна їх координат:

x = v0 cosa0t;

gt2

у - Vo Sinaot--Y.

Виключаючи t, отримаємо рівняння параболи:

x

t--;

v0 cos a0

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Похожие статьи

С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі