Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 

-

-

Нафта

800

-

-

-

Ртуть

13600

120

357

290

Спирт

790

2400

78

850

Машинне

900

2100

316

-

масло

 

 

 

 

Таблиця 10 — Питома теплота згоряння палива, МДж/кг

Бензин

46

 

Гас

46

Дерево

10

 

Нафта

43

Дизельне паливо

42

 

Спирт

29

Кам'яне вугілля

29

 

Умовне паливо

29

Порох

3.8

 

Деревне вугілля

31

Водень

121

 

Метан

50

Мазут

39.2

 

Торф

8.1

Я"

о о о о

о о о

н-1

о о о о о о о       оо чо

Рисунок 12.1 — Криві рівної гучності

Список літератури

1. Ремизов А. Н. Медицинская и биологическая физика / А. Н. Ре­мизов, А. Г. Максина, А. Я. Потапенко. - М. : Дрофа, 2003. -

560 с.

2. Ремизов А. Н. Сборник задач по медицинской и биологической физике / А. Н. Ремизов, А. Г. Максина. - М. : Дрофа, 2001. -

192 с.

3. Чертов А. Г. Задачник по физике / А. Г. Чертов, А. А. Воробьев. -М. : Физматлит, 2001. - 640 с.

4. Варфоломеев Н. М. Международная система единиц измере­ния: практическое справочное руководство / Н. М. Варфоломеев, З. А. Матысина, В. П. Милюков, А. И. Шкодина. - Киев : Урожай,

1964. - 88 с.

5. Трубецкова С. В. Физика. Вопросы - ответы. Задачи - реше­ния. - Ч. 1, 2, 3. Механика. - М. : Физматлит, 2003. - 352 с.

6. Трубецкова С. В. Физика. Вопросы - ответы. Задачи - реше­ния. - Ч. 4. Основы молекулярной физики и термодинамики. -М. : Физматлит, 2004. - 128 с.

7. Трубецкова С. В. Физика. Вопросы - ответы. Задачи - реше­ния. - Ч. 5, 6. Электричество и магнетизм. - М. : Физматлит,

2004. - 304 с.

8. Трубецкова С. В. Физика. Вопросы - ответы. Задачи - реше­ния. - Ч. 7, 8. Колебания и волны. Геометрическая и волновая оптика. - М. : Физматлит, 2005. - 304 с.

Навчальне видання

Ляшенко Яків Олександрович, Хоменко Олексій Віталійович

Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання

У двох частинах

Частина 1 Механіка. Термодинаміка. Електростатика

Навчальний посібник

Художнє оформлення обкладинки Я. О. Ляшенка Редактор Н. А. Гавриленко Комп'ютерне верстання Я. О. Ляшенка

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 13,02. Обл.-вид. арк. 12,15. Тираж 300 пр. Зам. №

Видавець і виготовлювач Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.


[1]9, 8

1 /9,8     2,49 (Гц).

[2]9, 8

1 /9,8     2,49 (Гц).

[3]• 3,14159 V 0, 04

4.8. На горизонтально та вертикально відхиляючі пластини осци­лографа подаються відповідно напруги ІІ\ = 3віп2і, ІІ2 = 5 8Іп2і За­писати рівняння траєкторії, що описується електронним променем на екрані осцилографа.

[4]• 10"

246 10

[5]• 10"

246 10

[6]3 • 106 159

 

[7]3 • 106 159

 

[8]3 • 106 159

 

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Похожие статьи

Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання