А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв - страница 38

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 

КВг

298

1,880

1,280

(4,00)-2,430

КС1

298

1,850

2,110

(4,00)-2,200*

КЖ)3

291,5

1,300

-

(2,50)-1,169

К2804

298

-

-

(0,95)-0,830*

MgS04

288,5

0,530

0,509

(4,50)-0,627

ШС1

298

1,470

1,560

(5,00)-1,590

ШЖ)3

286

0,900

0,880

(5,00)-0,960

№2804

283

-

-

(1,50)-0,764

№і4Ж)3

298

1,720

1,580

(5,00)-1,470

(МН4)2804

298

0,940

1,110

(4,00)-1,140

Примітка: * Коефіцієнт дифузії солі в насиченому розчині

Таблиця Д.21 - Динамічні коефіцієнти в'язкості, /ір (мПа-с), водних розчинів деяких солей при Т = 298 К

Розчинена речовина

Молярна концентрація т, моль/кг Н20

 

0,5т

1,0т

(х)т

ВаС12 Са(Ж>3)2

1,00

1,10

1,3

 

 

1,00

1,15

(3,00) -

2,20

Сіг804

1,21

1,67

(1,20) -

1,80

КВг

0,88

0,86

(5,00) -

0,94

К2С03

1,04

1,19

(4,00) -

2,90 *

КН2Р04

1,11

1,20

(3,10) -

1,83*

К2НР04

1,07

1,34

(2,00) -

1,94

К2СГ04

0,96

1,07

(2,00) -

1,31

К2Сг207

 

 

(0,34) -

0,90

ІлЖ>3

0,92

0,99

(9,00) -

2,40

Mg(N0з)2

1,04

1,22

(3,00) -

2,50

MgS04

1,22

1,72

(2,00) -

3,40

Мп804

1,21

1,69

(3,00) -

7,10 *

№Т4Н2Р04

1,05

1,16

(5,50) -

2,48

 

0,88

0,87

(6,00) -

0,93

Ш2С03

1,15

1,51

(2,00) -

2,58

гп804

1,22

1,69

(2,00) -

3,36

Примітка: * - в'язкість насиченого розчину при 25 °С

 

 

Таблиця Д.22 - Середня температура і відносна вологість

атм

Назва міста

осферного повітря в деяки

Взимку (січень)

ї містах України

Влітку (липень)

 

і, оС

Ф, %

і, оС

Ф, %

Дніпропетровськ

- 6,0

88

22,3

60

Київ

- 6,0

89

19,3

69

Луганськ

- 7,0

84

22,2

59

Львів

- 4,0

87

18,1

74

Миколаїв

- 4,0

88

23,1

63

Одеса

- 3,1

88

22,6

61

Севастополь

2,0

83

23,3

68

Харків

- 7,7

88

20,3

65

Херсон

- 3,4

89

23,3

62

Навчальне видання Врагов Анатолій Петрович

Масообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв

Навчальний посібник

Відповідальний редактор Редактор

Комп'ютерне верстання К.Т. Добровольської

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. Тираж 500 прим.

Підписано до друку Папір офс. Обл.-вид. арк. Вид. №

2007

Друк офс. Гарнітура Таймс. Замовлення №

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті. 40007, Суми, вул. Римського - Корсакова, 2. Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК № 2365 від 08.12.2005 р. Надруковано в друкарні СумДУ 40007, Суми, вул. Римського - Корсакова, 2.


[1]- при інших температурах Д = £>20 [1 + 0,02(? - 20)].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 


Похожие статьи

А П Врагов - Гідромеханічні процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

А П Врагов - Сравнительный анализ энергетических затрат в процессах высаливающей и испарительной кристаллизации

А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв