Автор неизвестен - Організація та управління профілактикою та ліквідацією аварій в процесі надрокористування - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ КАФЕДРА ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання завдань практичних занять з вибіркової навчальної дисципліни циклу за

вибором студентів

„ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОФІЛАКТИКОЮ ТА ЛІКВІДАЦІЄЮ АВАРІЙ В

ПРОЦЕСІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ"

для студентів всіх форм навчання

Напрям підготовки: 6.050301 «Гірництво»

Спеціалізація: Комплексне та раціональне використання надр

Донецьк, 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

КАФЕДРА «ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання завдань практичних занять з вибіркової навчальної дисципліни циклу за

вибором студентів

„ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОФІЛАКТИКОЮ ТА ЛІКВІДАЦІЄЮ АВАРІЙ В

ПРОЦЕСІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ"

для студентів всіх форм навчання

Напрям підготовки: 6.050301 «Гірництво»

Спеціалізація: Комплексне та раціональне використання надр

РОЗГЛЯНУТО: на засіданні кафедри природоохоронної діяльності Протокол № _1 від 30.08.2013 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО: на засіданні навчально-видавничої ради ДонНТУ Протокол №_від_2012 р.

Донецьк - 2013

УДК 631.4(075.8)

Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з вибіркової навчальної дисципліни циклу за вибором студентів „Організація та управління профілактикою та ліквідацією аварій в процесі надрокористування" для студентів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» спеціалізації «Комплексне та раціональне використання надр» / Укл. О.Л.Зав'ялова, В.К.Костенко. - Донецьк: ДонНТУ, 2012.- 71 с.

Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять супроводжують навчальний процес з дисципліни „Організація та управління профілактикою та ліквідацією аварій в процесі надрокористування" і мають на меті надати студентам навичок практичного використання знань, набутих на лекційних заняттях, по вивченню особливостей виникнення і розвитку надзвичайних аварійних ситуації на гірничих підприємствах, технологій ведення аварійно-рятувальних робіт при різних видах аварій, основних прийомів ліквідації наслідків аварій. Вказівки складені відповідно робочої навчальної програми по дисципліні і містять рекомендації до всіх практичних занять.

Укладачі: В.К.Костенко, д.т.н., проф., зав. кафедри;

О.Л.Зав'ялова, к.т.н., доцент;

Рецензент:

Відповідальний за випуск: В.К. Костенко, д.т.н., професор

ЗМІСТ

Стр.

ВСТУП 6

Практичне заняття № 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ В ШАХТАХ 1.1. Управление аварийно-спасательными работами

1.1.1. Общие основы деятельности аварийно-спасательных служб при ликвидации аварий

1.1.2. Порядок привлечения аварийно-спасательных служб к ликвидации аварий

1.1.3. Непосредственное руководство аварийно-спасательными роботами

1.1.4. Содействие деятельности аварийно-спасательных служб при ликвидации

аварий

1.2. Організація аварійно-рятувальних робіт 10

1.2.1. Дії членів ВГК в початковий період виникнення аварії 12

1.2.2. Дії рятувальників після виклику на об'єкт 13

1.2.3. Організація та проведення розвідки аварійного виробок 14

Практичне заняття № 2. Особливості вибуху газо-повітряних сумішей

Практичне заняття № 3. Современные представления о механизме

самовозгорания угля в горных выработках

Практичне заняття № 4. Виявлення вогнищ самозаймання

Практичне заняття № 5. Технологія ведення аврійно-рятувальних при різних

видах аварій

Практичне заняття № 6. Ликвидация последствий аварий

Практичне заняття № 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ В ШАХТАХ

1.1. Управление аварийно-спасательными работами

1.1.1.   Общие   основы   деятельности   аварийно-спасательных   служб при ликвидации аварий

 

Управление аварийно-спасательными работами - это комплекс действий по

руководству всеми

видами работ в период спасения людей, ликвидации аварии и ее

последствий.

 

Аварийно-спасательные службы во время ликвидации аварии должны обеспечить:

 

- оперативное определение обстановки, которая сложилась вследствие аварии, зоны

поражения объекта

или территории и основных направлений действий, связанных с

ликвидацией аварии;

 

 

- применение срочных мер по поиску и спасению людей на пораженных объектах и

территориях и оказание неотложной медицинской и другой помощи пострадавшим;

 

- идентификацию опасных факторов и соблюдение личным составом требований

правил безопасности во время проведения аварийно-спасательных работ;

 

- создание необходимых условий для поддержания трудоспособности личного

состава

;

 

- сосредоточение в зоне чрезвычайной ситуации необходимых сил, средств,

резервов и своевременное введение их в действие по назначению;

 

- оперативное устранение осложнений, которые возникают во время ликвидации

аварии

 

 

- координацию действий всех аварийно-спасательных формирований связанных с

ликвидацией аварии.

 

 

Во время ликвидации аварий ведется оперативно-техническая документация и

складывается отчет

о работе аварийно-спасательной службы, связанной с ликвидацией

чрезвычайной ситуации, которая является составной частью материалов расследования

аварии.    Виды и

образцы   оперативно-технической    и   отчетной документации

устанавливаются центральными органами исполнительной власти.

 

Основными задачами управления аварийно-спасательными работами являются:

 

- руководство всеми видами работ на поверхности и в горных выработках, в том

числе непосредственно на месте ликвидации аварии и ее последствий;

 

-     обеспечение выполнения в установленные сроки заданий, предусмотренных

планом ликвидации аварии и оперативными планами;

 

- обеспечение   устойчивой   двусторонней   связи   между   руководителями и

исполнителями аварийно-спасательных работ;

 

- привлечение групп специалистов ГВГСС и других организаций для разработки

оперативной документации и рекомендаций по наиболее эффективным и безопасным

способам ликвидации аварии;

- анализ результатов ведения горноспасательных работ, разработка и своевременная

корректировка действий исполнителей;

- технологические расчеты с использованием вычислительной техники, разработка

мероприятий оперативных планов ликвидации аварии;

- ведение оперативного журнала, суточных графиков очередности работ и другой

документации, предусмотренной Уставом, нормативными актами ГВГСС и отрасли.

2.1.2. Порядок привлечения аварийно-спасательных служб к ликвидации аварий

Привлечение аварийно-спасательных служб к ликвидации аварий ситуаций осуществляется:

- в соответствии с планами ликвидации аварий на объектах и территориях, которые ними обслуживаются;

- в соответствии с планами взаимодействия в случае возникновения чрезвычайной ситуации на других объектах и территориях;

- по решению органов, которые осуществляют управление деятельностью аварийно-спасательных служб, на основании обращений Совета министров Автономной Республики Крым, местных государственных администраций, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, на территориях и объектах которых произошла чрезвычайная ситуация.

Привлечение аварийно-спасательных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций за пределами территории Украины осуществляется по решению Кабинета Министров Украины на основании международных договоров Украины.

Порядок привлечения горноспасательных подразделений к ликвидации аварий регламентируется Уставом ГВГСС по организации и ведению горноспасательных работ.

Получив первое сообщение об аварии, горный диспетчер обеспечивает немедленный вызов подразделения ГВГСС согласно плану ликвидации аварий. Действия диспетчера по выяснению аварийной обстановки не должны задерживать вызов ГВГСС.

При получении сообщения о возникшей аварии на обслуживаемой взводом шахте дежурный у телефона включает сигнал „Тревога" и заполняет установленной формы путевку на выезд подразделения на ликвидацию аварии. В путевке указываются: наименование и принадлежность шахты или другого аварийного объекта, вид аварии, точное время вызова, должность и фамилия вызвавшего взвод и принявшего вызов.

Дежурный командир взвода и личный состав отделений немедленно выезжают на аварийный объект. Автомобиль отделения должен иметь все необходимое оснащение, предусмотренное табелем для соответствующего вида аварии. Выезжающее отделение должно иметь путевку на выезд и план ликвидации аварии шахты (объекта). Количество выезжающих по сигналу „Тревога" горноспасательных отделений, а также виды и количество специальных технических средств в соответствии с утвержденной диспозицией выездов горноспасательного отряда определяются его командиром в зависимости от вида аварии. Одновременно по установленному командиром отряда порядку информация об аварии передается в оперативную диспетчерскую Центрального

штаба ГВГСС.

Если произошедшая авария могла вызвать различного рода поражения горнорабочих, то вместе с первыми отделениями, имеющими каждый в своем составе медицинского работника, выезжают и следуют в горные выработки врачи реанимационно-противошоковой группы (РПГ).

С момента поступления вызова на выезд для проведения аварийно-спасательных работ во всех отрядах, подразделения которых выехали на аварийный объект, вводится режим чрезвычайной ситуации. Лица оперативного состава, свободные от несения службы, после получения информации об аварии обязаны прибыть в подразделение для несения службы по специальному графику. При ликвидации сложных аварий ввод особого режима труда и отдыха оперативного военизированного состава, сосредоточение сил и технических средств осуществляет Центральный штаб ГВГСС.

Прибыв на аварийный объект, командный состав горноспасательных подразделений направляется на командный пункт (КП) за получением задания, а личный состав готовится к спуску в шахту с оснащением, соответствующим виду аварии. Полученное задание доводится до командиров отделений, которые направляются в шахту на выполнение задания.

Личный состав подразделения, прибывший на шахту, по распоряжению командира начинает подготовку к спуску в шахту. Бойцы надевают респираторы и производят ихбоевую проверку. В соответствии с характером аварии они берут необходимое снаряжение и выстраиваются у машин по отделениям. Подготовка к спуску в шахту занимает 1-2 мин. При таких авариях, как пожары, взрывы, внезапные выбросы и затопления, бойцы отделения берут в шахту газоанализаторы, аппараты связи, вспомогательные респираторы, самоспасатели, носилки, одеяла и средства оказания первой помощи пострадавшим. После завершения подготовки командиры отделений направляются на командный пункт для получения заданий. Руководитель горноспасательных работ дает задания каждому командиру отделения и указывает, какое дополнительное снаряжение следует взять с собой бойцам отделений.

После этого руководитель горноспасательных работ подает команду о следовании к стволу шахты и спуске в нее. Сам руководитель горноспасательных работ остается на командном пункте при ответственном руководителе работ по ликвидации аварии. По мере необходимости он может спускаться в шахту для уточнения обстановки на месте, при этом на время своего отсутствия он должен оставить заместителя из лиц командного состава.

Спуск в шахту должен быть тщательно подготовлен. Перед бойцами отделения должны быть поставлены ясные, конкретные задачи с правильным учетом сложившейся в шахте обстановки. Снаряжение отделения должно соответствовать поставленным перед ним задачам. От тщательности и продуманности подготовки к спуску в шахту в значительной степени зависит успех действий ГВГСС.

1.1.3. Непосредственное руководство аварийно-спасательными роботами

Для руководства всем комплексом горноспасательных работ, в том числе для управления всеми службами, участвующими в ликвидации аварии, включая горноспасательные части, цеха и отделы шахты, а также другие организации, создается командный пункт (КП), деятельность которого регламентируется "Положением о командном пункте по руководству аварийно-спасательными работами". Организуется он, как правило, в кабинете главного инженера шахты, являющегося ответственным руководителем работ по ликвидации аварии.

Возглавляет командный пункт ответственный руководитель работ по ликвидации аварии права и обязанности которого определены действующими Правилами безопасности. Он несет ответственность за своевременное осуществление мероприятий, предусмотренных планом ликвидации аварии. До прибытия ответственного руководителя его функции выполняет горный диспетчер шахты.

При возникновении аварии ответственный руководитель работ по ее ликвидации немедленно вводит в действие план ликвидации аварий, обеспечивает магнитофонную запись хода ведения аварийно-спасательных работ, организует ведение оперативного журнала ликвидации аварий по установленной форме, уточняет число людей, застигнутых аварией, их местонахождение, обстановку на аварийном участке, контролирует осуществление режима вентиляции аварийного участка и шахты, предусмотренного планом ликвидации аварий.

Порядок действий и обязанности работников шахты (предприятия) при возникновении и ликвидации аварий, а также правила их поведения в различных аварийных ситуациях определяются Правилами безопасности и другими нормативными документами, действующими на обслуживаемых предприятиях.

Допуск работников шахты (предприятия) для выполнения работ на аварийном участке или его обследования производится только по пропускам и разрешается в каждом отдельном случае ответственным руководителем работ по ликвидации аварии после согласования с руководителем горноспасательных работ и соответствующей записи в оперативном журнале.

Запрещается допускать на аварийный участок лиц, не имеющих отношения к ликвидации аварии, без разрешения руководителя горноспасательных работ. Для этого в выработках, прилегающих к аварийному участку, выставляются посты безопасности из числа горноспасателей или работников шахты.

Работникам шахты (предприятия), привлеченным к ликвидации аварии, задания выдает ответственный руководитель работ по ликвидации аварии с записью в оперативном журнале шахты (предприятия).

Задания подразделениям ГВГСС ответственный руководитель работ по ликвидации аварии выдает только через руководителя горноспасательных работ.

Руководителем горноспасательных работ в начальный период аварии обычно является командир горноспасательного взвода, обслуживающего данную шахту, или его помощник (под начальным периодом аварии понимается время, в течение которого действует план ликвидации аварии). В дальнейшем эти функции принимает на себя командир горноспасательного отряда и исполняет их в течение всего периода ликвидации аварии.

Руководителю горноспасательных работ задание в письменном виде выдает ответственный руководитель работ по ликвидации аварии. При выдаче задания сообщается следующая информация:

- вид и место аварии, время ее возникновения, возможные размеры зоны поражения;

- число застигнутых аварией людей и предполагаемые места их нахождения;

- меры, принятые до прибытия подразделений ГВГСС в соответствии с планом ликвидации аварии по спасению людей, сокращению зоны поражения и ликвидации аварии, результаты осуществления этих мер (вывод людей, отключение электроэнергии, изменение режима проветривания и др.);

- маршрут движения отделений и состояние выработок по пути следования;

- наличие в шахте (на аварийном объекте) и в горных выработках аварийного участка средств ликвидации аварии.

Руководитель горноспасательных работ должен ознакомиться с заданием и иметь ясное представление об обстановке: характере, месте и размерах аварии, количестве и месте нахождения застигнутых аварией в шахте людей, общем числе прибывших на шахту респираторщиков, включая респираторщиков прибывших соседних подразделений, средствах для ликвидации аварии (ГВГСС и шахты), состоянии вентиляции выработок и механизмов шахты и др.

После этого руководитель горноспасательных работ принимает решение: определяет цель и способы действия по ликвидации аварии, а также задачи каждого отделения ГВГСС.

Задания, выдаваемые руководителем горноспасательных работ отделениям, записываются в оперативный журнал с обязательной подписью командиров, которые получили эти задания.

Первым отделениям вручается микросхема шахты, на которой указываются время выдачи задания, перечень материалов и оборудования, которые необходимо взять с собой дополнительно. Маршрут движения к месту аварии обозначается на микросхеме сплошной линией.

Прибывший на командный пункт командир горноспасательного отряда или его заместитель ознакомляется с аварийной обстановкой, результатами выполнения мероприятий плана ликвидации аварий и приступает к исполнению обязанностей руководителя горноспасательных работ, сделав об этом запись в оперативном журнале.

При выдаче задания командирам подразделений ГВГСС, прибывающих на аварийный объект по диспозиции или по указанию Центрального штаба Службы, руководитель горноспасательных работ обязан сообщить:

- место и вид аварии, время ее возникновения, возможную зону поражения выработок, число застигнутых людей и предполагаемые места их нахождения, состояние проветривания шахты и аварийного участка;

- меры, принятые в соответствии с планом ликвидации аварии по спасению людей, сокращению зоны поражения и ликвидации аварии до прибытия на аварийный объект подразделений ГВГСС;

- маршрут движения отделений и состояние горных выработок по пути следования, границы их загазирования;

- оперативные задачи подразделениям и задания, выданные другим отделениям и членам ВГК, работающим в аварийной или в других выработках, способ и порядок передачи информации с аварийного участка, места размещения средств связи, пожаротушения и подземной базы;

- осложнения, которые могут возникнуть по пути движения отделений и в ходе ликвидации аварии, возможные меры по предупреждению или устранению осложнений.

Начальник штаба ГВГСС обеспечивает правильное взаимодействие ГВГСС при ликвидации аварии, создает необходимые резервы сил и средств для ведения горноспасательных работ, участвует в разработке оперативных планов ликвидации аварии. Он имеет право отстранить от обязанностей руководителя горноспасательных работ, если он не справляется с работой, и взять на себя или возложить на другое лицо руководство горноспасательными работами. О замене ответственного руководителя работ по ликвидации аварии издается приказ, копия которого вручается руководителю горноспасательных работ. Дата и время начала исполнения обязанностей вновь назначенным ответственным руководителем работ по ликвидации аварии записываются в оперативном журнале.

На командном пункте обязаны постоянно находиться ответственный руководитель работ по ликвидации аварии, руководитель горноспасательных работ и лица, которым поручено вести оперативную документацию.

В случае разногласия между ответственным руководителем работ по ликвидации аварии и руководителем горноспасательных работ, обязательным к выполнению является решение первого из них, если оно не противоречит требованиям Устава.

Командный пункт должен быть обеспечен связью с основными объектами ведения аварийных работ, с наземной и подземной базами и другими службами шахты. При этом два основных телефона рекомендуется соединять параллельно, чтобы оба руководителя могли одновременно слушать передаваемую из шахты информацию и давать согласованные распоряжения, не теряя времени на последующую взаимную информацию.

Работники горноспасательных подразделений и члены ВГК обязаны передавать информацию руководителю горноспасательных работ и выполнять только его распоряжения. Решения ответственного руководителя являются обязательными для выполнения всеми лицами, участвующими в ликвидации аварии, в том числе и работниками ГВГСС, если они не противоречат требованиям Устава ГВГСС по организации и ведению горноспасательных работ.

1.1.4. Содействие деятельности аварийно-спасательных служб при ликвидации аварий

Огромный поток информации, необходимость быстро принять правильное решение требуют четкой работы всех вспомогательных служб, через которые в основном осуществляет свою деятельность командный пункт.

Поэтому вспомогательные службы должны самостоятельно решать задачи, поставленные перед ними командным пунктом.

Размещаются вспомогательные службы в непосредственной близости от командного пункта и комплектуются соответствующими специалистами. В частности,служба обеспечения принятой организации горноспасательных работ обычно размещается в смежной с командным пунктом комнате. Она комплектуется специалистами-горноспасателями и обеспечивает разработку графиков смены отделений ГВГСС и командного состава на рабочих точках, контролирует режим их работы и отдыха, обеспечивает контроль за доставкой специального оборудования и материалов на рабочие точки в шахте и пополнение ими специальных баз. Служба обеспечения принятой организации работ практически координирует работу большинства вспомогательных служб и является своего рода связующим звеном между ними и командным пунктом. Здесь же концентрируются материалы аварийной лаборатории. На основе анализа проб рудничного воздуха и информации с рабочих точек строятся графики изменения концентрации газов в различных точках аварийных выработок.

Лаборатория размещается в одной из комнат административно-бытового комбината шахты. Здесь круглосуточно дежурят лаборанты, которые обязаны своевременно делать анализ поступающих проб рудничного воздуха. В отличие от обычной, аварийная лаборатория не имеет штата пробоотборщиков и не составляет планов и графиков отбора проб. Все эти функции соответственно выполняют оперативные отделения ГВГСС и командный состав по заданию командного пункта.

Наземная база размещается в специально выделенном помещении и обеспечивает своевременное и бесперебойное снабжение работающих подразделений ГВГСС оборудованием и материалами. Начальником базы назначается лицо командного состава ГВГСС. Перечень материалов и оборудования на базе определяется руководителем горноспасательных работ исходя из характера аварии, ее сложности и количества работающих подразделений. Начальник базы, кроме того, несет ответственность за организацию ремонта аппаратуры и оборудования, наличие кислорода и химического поглотителя.

Подземная база организуется в горной выработке со свежей струёй воздуха, вблизи от мест ведения аварийных работ. Здесь же размещаются резервные отделения, а также происходит смена работающих отделений. При крупных авариях с подземной базы осуществляется руководство горноспасательными работами, выполняемыми в нескольких рабочих точках одновременно. В таких случаях на подземную базу, кроме телефониста и связных, назначается старший командир — руководитель горноспасательных работ в шахте. Подземная база должна иметь постоянную связь с работающими отделениями и командным пунктом. Как правило, на подземной базе размещаются: запасные баллоны с кислородом и резервные патроны по числу работающих респираторщиков, аккумуляторные светильники в количестве не менее 25% от числа работающих респираторщиков, аппараты для искусственного дыхания, медикаменты, бак с кипяченой водой, дезинфицирующий раствор для смывания мундштуков, носилки, теплая одежда, различное оборудование, материалы и инструменты.

В работах по ликвидации аварий участвуют не только горноспасательные части. К этим работам привлекаются также члены вспомогательных горноспасательных команд и инженерно-технические работники шахт. При возникновении крупных аварий создаются группы специалистов, в обязанности которых входит анализ сложившейся аварийной ситуации на шахте или на отдельных ее участках, выбор наиболее эффективного способа борьбы с аварией, выполнение необходимых инженерных расчетов, касающихся проветривания, надежности изоляционных сооружений и т. д.

Служба главного механика и энергетика, как правило, выполняет все работы по обеспечению аварийного водоснабжения, наладке и пуску машин и механизмов, по изготовлению различных приспособлений и технических средств.

1.2. Організація аварійно-рятувальних робіт

Организация аварийно-спасательных работ имеет большое значение для быстрейшего оказания помощи застигнутым аварией в шахте людям и ликвидации аварии.

Особенно четко должны быть организованы аварийно-спасательные работы в начальный период аварии, когда правильное решение, своевременно принятое и быстро выполненное, может спасти многих находящихся в шахте людей и свести к минимуму ущерб от аварии. В этот период ответственный руководитель работ по ликвидации аварии должен проверить, вызваны ли аварийно-спасательные подразделения, дать указания о выводе людей из опасных участков, организовать сбор членов вспомогательных аварийно-спасательных подразделений (например, ВГК) и дать распоряжения о мероприятиях по ликвидации аварии.

На командном пункте разрешается нахождение лишь лиц, привлекаемых к ликвидации аварии. Командный пункт должен иметь связь с местами ведения аварийно-спасательных работ и специальными аварийно-спасательными службами.

Руководитель аварийно-спасательных работ должен находиться на командном пункте. При его отсутствии (спуск в шахту, отдых) на командном пункте остается его заместитель, о чем делается запись в оперативном журнале.

Аварийно-спасательные работы состоят из разведки аварии, вывода застигнутых аварией людей, оказания им первой помощи, организации службы тыла и действий по ликвидации аварии. При ликвидации аварий в шахтах, служба тыла включает подземную и наземную базы, связь, медицинское обеспечение и газоаналитическую лабораторию.

В зависимости от условий аварийно-спасательные работы могут проводиться путем организации работ точек, участков и районов.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа