київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Мета: засвоїти основи теорії створення й редагування тексту, удосконалити вміння й навички складати й редагувати тексти.

Завдання: усвідомити особливості сприйняття, відтворення й створення текстів, удосконалити навички роботи з текстом.

Література

1. Андреева Е.С. Диалектика текста: понятийная сеть как логическая основа естественного языка / Е. С. Андреева. -М. : МАКС Пресс, 2002. - 347 с.

2. Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі / І. А. Бехта. - К. : Грамота, 2004. - 304 с.

3. Валгина Н. С. Теория текста : учеб. пособ. / Н. С. Валгина. -Москва : Логос, 2003. - 280 с.

4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин ; [изд. 5-е, стереотипн.]. - М.

: КомКнига, 2007. - 144 с.

5. Загнітко А.П. Лінгвістика тексту. Теорія і практикум : наук.-навч. посіб. / А. П. Загнітко. - Донецьк : ДонНУ, 2006. -

289 с.

6. Залевская А.А. Некоторые проблемы теории понимания текста / А. А. Залевская // Вопр. языкознания. - 2002. - № 3.

- С. 62 - 73.

7. Коптілов В. Теорія і практика перекладу : навч. посіб. /

B. Коптілов. - К. : Юніверс, 2003. - 280 с.

8. Лазебник Ю. Спілкування текстом / Ю. Лазебник // Мовознавство. - 1995. - № 1. - С. 78 - 85.

9. Липатова В.Ю. Порождение текста: интроспективный подход / В. Ю. Липатова // Рус. яз. в шк. - 2005. - № 2. -

C. 93 - 99.

118

10. Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей / А. Ф. Лосев. - М. : Едиториал УРСС, 2004. - 296 с.

11. Лосева Л.М. Как строится текст : пособ. для учителя / Л. М. Лосева. - М. : Просвещение, 1980. - 94 с.

Методичні поради

Добре розберіться з етапами роботи над власним висловлюванням, спираючись на риторичні засади. Під час редагування застосовуйте правила культури мови, будьте уважні до кожного слова, навчіться якісно аналізувати орфографічні, пунктуаційні, граматичні, лексичні, стилістичні помилки, а також помилки, пов' язані зі структурою тексту. Використовуйте словники (синонімів, антонімів, фразеологічні тощо).

Теоретичний матеріал до вивчення теми

1. Поняття про сприйняття, розуміння, відтворення і створення тексту

Сприйняття, розуміння, відтворення і створення тексту здійснюється у процесі мовленнєвої діяльності людини, яка сприймає текст, оперуючи поняттями, формування яких відбувається поступово: від утворення образів неоформлених, неупорядкованих, синкретичних зчеплень окремих предметів, потім - понять-комплексів (асоціативних, колекційних, ланцюгових) і до справжніх понять. Уперше звернувся до наукового дослідження мовленнєвої діяльності людини на психічній основі В. Гумбольдт.

Створення й сприйняття мовлення - взаємопов'язані та взаємозумовлені процеси, складовими яких є операції аналізу й відбору адекватних задуму мовних одиниць. Створення висловлювання зумовлене мотивом, що породжує певну думку, вона оформлюється, опосередковуючись у внутрішньому слові, потім у значеннях зовнішніх слів і матеріалізується в словах, що функціонують у тексті. Сприйняття усного висловлювання починається роботою слухових аналізаторів, писемний текст засвоюється на основі зорового сприймання літер, що слід розглядати „як перший момент запуску зв' язків мовленнєвого рушійного аналізатора".

Сприйняття висловлювання залежить від розуміння загального контексту: явного (експліцитного) - того, що можна

119безпосередньо спостерігати, і прихованого (імпліцитного) -

мотивів, мети, прагнень, особистісних якостей мовців.

Розуміння полягає в установленні адресатом смислу тексту, усвідомленні ним авторських текстових стратегій, інтенцій.

Відтворення - це спроможність людини вербально кодувати створені уявлення.

2. Розгортання й компресія тексту Розгортання   тексту  -  механізм  текстотворення, що

полягає в приєднанні компонентів до реалізованої інформації, у генеруванні інформації; це розширення тексту, збільшення його параметрів.

Компресія тексту (лат. compressio - „стискання") - це згортання параметрів тексту, зокрема звуження номінативного поля, якщо йдеться про рема-тематичні відношення в реченні.

Форми звуження тексту: ^ План - порядок розміщення частин якого-небудь викладу, його композиція. Планом тексту вважають внутрішньотекстові об' єднання елементів текстової інформації, зумовлені інтересами учасників спілкування, характером предмета мовлення і правилами мовленнєвої комунікації. Розрізняють:

- фоновий (релятивний) план містить таку інформацію для реципієнта (адресата), що попередньо повідомляє про хід розкриття теми або супроводжує розгортанню змісту тексту;

- сюжетний (референтний) план передбачає характеристику предмета мовлення;

- авторський план - авторські відступи, оцінки, характеристики.

> Конспект (лат. conspectus - „огляд") - стислий письмовий виклад змісту чого-небудь (лекції, промови, статті).

^ Тези (гр. thesis - „положення, твердження") - коротко формульовані основні положення доповіді, лекції, повідомлення.

3. Порядок роботи над твором

Працювати над твором необхідно не за прямою послідовністю частин, а інакше.

120

1. Робота над темою твору. Тема твору звичайно надає досить широкі можливості його авторові, однак потрібно бути обережним: є ймовірність, що за поверхневими міркуваннями нічого стояти не буде, і тема твору виявиться нерозкритою. Тому на цьому етапі необхідно розбити тему на кілька питань і вибрати з неї таке, на яке можна дати просту й аргументовану відповідь.

2. Після того, як тема сформульована, необхідно дати однозначну відповідь на питання твору. Цю відповідь слід пам'ятати, адже їй підпорядковано зміст основної частини.

3. Після написання основної частини твору варто звернутися до вступу. Вступ повинен бути розбитий на дві частини. Перша частина - актуальність теми, значимість її для автора твору, асоціації, ремінісценції, алюзії тощо. Друга частина - найбільш важлива: у ній варто мотивувати звуження теми, аргументувати свій вибір.

4. Останній етап - написання висновку. У ньому необхідно підбити підсумок основної частини, зробити висновки й вийти на більший рівень абстракції й генералізації, зв' язавши коло розглянутих вами питань із літературним процесом або історією літератури в цілому тощо.

4. Основні вимоги до написання твору

1. Відповідність темі. Автор має осмислити зміст кожного поняття, що входить у заголовок, з' ясувати коло питань, які варто висвітлити.

2. Змістовність і лаконічність, глибина й повнота розкриття теми. Змістовність твору досягається насамперед глибоким аналізом його ідейно-художньої своєрідності, умінням оперувати літературознавчими поняттями, використовувати літературну критику, історичні свідчення й факти.

3. Доказовість висловленої думки, аргументованість висунутого положення. Твір повинен бути цілеспрямованим, пронизаним головною думкою, якій підкорюються всі інші судження. Робота без основної тези й необхідних доказів перетворюється у виклад випадково збережених у пам'яті уривчастих відомостей про якогось героя або подію.

4. План і логічність, послідовність викладу. Від добре складеного плану залежать глибина й змістовність твору. Кожне

121нове положення, висунуте автором твору, повинне бути наслідком попереднього, закономірно й природно випливати з нього. Твір, написаний за чітким планом, відрізняє струнка композиція, домірність частин, цілісність викладу.

5. Самостійність мислення. У творі повинно бути відбите власне „я" автора, його думка, знання прочитаного й здатність кваліфіковано аналізувати добуток. Самостійність - це невід' ємна риса твору, однак автор повинен уміти судити самостійно про добуток з позицій істин, уже відомих у літературознавстві, і викладати ці судження своїми словами, так, як він їх розуміє й оцінює.

6. Оригінальність, стильова єдність і виразність оповіді. Твір повинен відрізнятися сукупністю певних мовних засобів, що обумовлюється жанром роботи, власним відношенням автора до того, про що він пише, рівнем загального й мовного розвитку.

7. Незалежно від жанру, типу письмової роботи, індивідуальної манери оповіді, варто пам' ятати про загальні вимоги до твору:

- правильність і чистота (граматична правильність мови, відповідність літературним нормам);

- стислість (підбір слів, що передають саме ті думки, які автор хотів висловити; відсутність у реченні зайвих слів);

- виразність (доступність для розуміння, досконалість мови, відсутність вигадливих слів і зворотів, помилкового пафосу, стандартних висловлювань, словесних штампів, канцеляризмів тощо).

5. Поняття анотації й рецензії

До довідково-інформаційних документів, що характеризують текст, відносять анотацію й рецензію.

Анотація - коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту тощо. У ній наводяться найважливіші питання роботи. Анотація допомагає при доборі й вивченні літератури з будь-якого питання, скорочує час на ознайомлення зі змістом праці. У кінці анотації називаються категорії читачів, для яких рекомендовано анотовану книгу.

Рецензія - це критичний відгук (аналіз і оцінка) на художній твір, наукову працю тощо. Реквізити рецензії:

122

1. Назва виду документа.

2. Заголовок (який містить назву рецензованої роботи, прізвище та ініціали її автора, рік публікації, назву видавництва).

3. Текст, що складається з двох частин: короткий виклад змісту роботи; висновки, зауваження, оцінки автора рецензії.

4. Підпис та посада особи, яка рецензувала роботу.

5. Дата.

Якщо потрібно, підпис в рецензії засвідчують печаткою або спеціальним штампом.

6. Редагування текстів

Редагування текстів - це перевірка й виправлення тексту відповідно до літературних вимог, структури тексту тощо.

Щоб відредагувати текст, необхідно уважно його прочитати, домагаючись повного розуміння всього змісту. Таке розуміння досягається у процесі кількаразового читання тексту приблизно за таким планом:

1. Тема виступу, що розподіляється на підтеми і мікротеми.

2. Авторський задум.

3. Жанр виступу.

4. Тип мовлення: розповідь, опис, роздум.

5. Стиль, його різновид.

6. Особливості семантичної і структурної організації.

7. Риторичні фігури, тропи.

8. Міжфразні зв'язки.

9. Дотримання правописних норм.

10. Засоби виразності тексту.

Окрім аналізу тексту на предмет його відповідності темі, авторському задуму, правописним і стилістичним нормам, вимогам щодо будови, мовного оформлення, особливостей обраного жанру, типу мовлення тощо, необхідно також брати до уваги, наскільки цей текст враховує конкретного адресата, обстановку та інші чинники, за яких передбачається прочитання тексту.

Практичні завдання

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. Підготуйтесь до висвітлення контрольних питань.

123

2. О. Гойхман розрізняє такі стадії сприйняття (читання чи слухання) тексту:

1) перехід   з   акустичного   чи   графічного   коду   на код внутрішньої мови;

2) розшифровка синтаксичних структур, граматичних форм;

3) розуміння загального плану висловлення;

4) розуміння задумів і мотивів висловлення;

5) оцінка отриманої інформації (змісту висловлення, його ідеї, позиції мовця тощо);

6) розуміння вибору форми і мовних засобів. Прокоментуйте їх.

3. Покажіть на прикладі нижчеподаного тексту, як ви розумієте поняття розгортання й компресії тексту.

Коли минало три з половиною тижні Великого посту, кожна господиня замішувала прісне або учинене тісто, по можливості з пшеничного борошна, і випікала хлібчики у формі хрестів. А оскільки це відбувалося в середу в середині посту, то цей день називали „середохресна середа". Такі хрести, за повір'ям, мали магічне значення. їх клали в засіки з посівним зерном, і коли господарі їхали сіяти, то брали із собою. Декілька закопували на розі ниви, щоб земля добре родила, а інші з'їдали. Не забували і про волів, яким відламували по шматочку, щоб були дужі та здорові. Так у народній свідомості перепліталися дохристиянські уявлення (жертва матері-землі) і християнські символи (хрест і середопістя) (За А. Тучапською).

* Придумайте заголовок, охарактеризуйте його.

4. Відомо, що дієслово - носій динамічної ознаки, за висловом французького лінгвіста Л. Теньєра, „режисер усієї вербальної фрази". Використовуючи лише дієслова, можна дуже багато розповісти, наприклад: Зустрілися. Загорілися. Одружилися. Роздивилися. Посварилися. Побилися. Розлучилися. Розгорніть цей текст так, щоб він став повноцінним. Виділіть автосемантичні речення.

* Складіть свій приклад „історії", використовуючи тільки дієслова.

5. Прочитайте. Запишіть переклад українською мовою. Складіть план до записаного тексту. Визначте тему тексту, підтеми й мікротеми (якщо це можливо).

124

Слово „этикет", которое вошло в жизнь людей в XVIII веке, в переводе с французского означает церемониал, то есть определённый порядок придворного быта. В эпоху расцвета королевской власти говорили, что законы этикета связывают монархов сильнее, чем законы конституций. Порой необходимость их соблюдения ставилась выше человеческой жизни.

Один из таких случаев, имевший место при дворе Филиппа II, описан в „Мемуарах об испанском дворе". Королева, которая захотела показать знати, что она хорошо держится на лошади, села на строптивого андалузского коня. Конь взвился на дыбы. Королева упала, её нога застряла в стремени. Конь помчался, волоча всадницу за собой.

Это случилось под стенами дворца. Король видел всё с балкона, площадь было полна знати, но никто не решался помочь королеве: никому нельзя было дотрагиваться до ноги её величества. Наконец, двое придворных всё же решились остановить скачущего коня. Вытащив из-под него полуживую королеву, они тут же скрылись, боясь королевского гнева: их поступок мог быть воспринят как недопустимая дерзость (С кн. „Эмоции, этикет...").

• Чи наявний в тексті перспективний напрям міжфразного

зв'язку?

6. Напишіть доповідь на одну з тем:

• „Культура фахового мовлення";

• „Кодекс мовленнєвої поведінки студента-філолога";

• „Етика спілкування студента й викладача".

* На основі побудованого тексту запишіть його основні тези.

7. Законспектуйте одну статтю, проблематика якої стосувалася б вашої спеціальності. Сформулюйте тему й головну ідею тексту.

8. Напишіть анотації: 1) на останню прочитану Вами книгу; 2) на улюблений журнал; 3) на одну з прослуханих лекцій; 4) на посібник

8. Мельничайка „Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови" (К., 1986).

9. Напишіть рецензію (за планом, поданим у теоретичних відомостях): 1) на промову будь-якого відомого українського діяча; 2) на доповідь, виголошену вашим однокурсником; 3) на останню лекцію, прослухану вами; 4) на будь-яку статтю лінгвістичного змісту.

125

10. Відомо, що довершеним текст можна вважати лише тоді, коли належним чином вдосконалені навіть дрібні деталі. Мікеланджело висловився ще вимогливіше: „До досконалості ведуть подробиці, а досконалість є те, в чому дрібниць немає". Прокоментуйте думку Мікеланджело.

11. Прочитайте текст виступу й відредагуйте його. Виправлений варіант запишіть.

Людина, на яку я хочу бути схожим Шановні друзі! Хочу сказати кілька слів про людину, яка

для мене є взірцем.

Це мій брат, який старший мене на три роки. Він успішно

закінчив середню, а також музикальну школи. Окрім того, він

початкуючий поет і вже надрукував кілька віршів, охоче малює

масляними фарбами.

Між нами давно встановилися дружні відносини, і ми

любимо у вільний час поговорити по душам, помандрувати по

вулицям Києва, помилуватися оточуючим світом на схилах

Дніпра.

Проте це буває не так часто, бо брат чистолюбивий і багато працює над собою. Він підписує багато газет і журналів і засиджується над книжками й періодикою допізна, подовгу грає на піаніно, не любить, коли я відволікаю його по любому поводу. Ще відзначу, що брат не живе на чужий рахунок, випрошуючи кошти у батьків, а заробляє, даючи уроки музики.

Брат мріє пройти по конкурсу в консерваторію і стати композитором.

Я пишаюся своїм братом і хочу бути подібним на нього.

12. Прочитайте текст і проаналізуйте його за планом рецензії.

Шановне товариство! Непростим, тернистим є багатовіковий шлях людства. Люди завжди прагнули інтенсифікації науково-технічного прогресу, сліпо вважаючи, що тільки він є найвищою мірою бажаного. Тепер, в умовах екологічної катастрофи, усім очевидно, як вони помилялися.

Основна помилка західної цивілізації полягає в тому, що, захопившись науково-технічним прогресом, абсолютизуючи матеріалістичну науку, вона занедбала духовний розвиток особистості. У результаті людина втратила віру в абсолютні

126загальнолюдські цінності, здеградувала морально. Окремі держави, обстоюючи лише національні інтереси, двічі у XX столітті втягували людство у криваві світові війни. На місці Російської імперії постав жорстокий диктаторський режим більшовиків, що винищив десятки мільйонів невинних людей. Особливо великих втрат зазнали українці, яких масово знищували у штучно організованих голодоморах, війнах, концтаборах, в'язницях.

Ми маємо врахувати досвід пращурів, якщо хочемо знайти належне місце у гармонії всесвітнього розвитку.

На сьогоднішній день Україна зазнає моральної деградації. Показником цього є внутрішній стан нашої молоді. Кидається в вічі, що багато юнаків та дівчат байдуже ставляться до минулого і не дбають про майбутнє України. Внаслідок цього збільшилась кількість молоді, яка активно вживає алкоголь, наркотичні речовини, цілодобово грає в одноманітні комп' ютерні ігри... Оцінивши такий духовний стан молоді, ми можемо передбачити песимістичний прогноз на майбутнє.

Ще не пізно все виправити! Треба тільки скерувати молодь у потрібний напрямок, створити належні умови для реалізації фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, бо молодь - рушійна сила майбутнього, надія на краще (Степан Д.).

* Зіставте свої висновки з редакторськими.

Висновок редактора Тема виступу - актуальна проблема пошуку шляхів виходу людства загалом і України зокрема з екологічної і духовної кризи. Авторський задум, очевидно, полягає у спробі зробити свій внесок у відвернення цієї біди. Найімовірніше цей задум може реалізуватися у виступі на класних чи загальношкільних зборах. Провідний тип мовлення - роздум, стиль мовлення - публіцистичний.

Проте намір автора тексту досить віддалений від прогнозованого результату, тому що підготовлений виступ і за змістом, і за мовним оформленням не є досконалим. Передусім слід відзначити, що хоч зміст тексту в цілому правильно відтворює суть суспільної кризи й напрямок розв' язання означеної проблеми, але основні положення змісту логічно або не пов' язані, або ж пов' язані слабко. Окрім того, є певні

127неточності, повтори, а спосіб розв'язання проблеми фактично відсутній, бо не визначено, хто ж має скеровувати молодь у потрібному напрямку і створювати відповідні умови для її самореалізації і чому до цього часу всього цього не зроблено. Вимога щодо необхідності розв' язання суспільної кризи, виражена словом „треба", звучить надто абстрактно й нікого ні до чого не зобов' язує і навіть не закликає.

Основний прорахунок автора тексту полягає в тому, що його адресат не визначений, через що й ефективність такого виступу наближається до нуля. Навіть якщо припустити, що його адресат - школярі, то виникає запитання, чому автор не звертається до них безпосередньо, не закликає брати участь у розв' язанні проблеми, а сподівається невідомо на кого.

Мова тексту невиразна, трапляються стилістичні й граматичні помилки.

Отже, текст виступу потребує ґрунтовного доопрацювання.

* Відредагуйте текст виступу відповідно до зауважень редактора й запишіть його.

Самостійна робота студентів

1. Напишіть міні-твір на морально-етичну тему.

2. Доберіть з преси текст, що потребує редагування. Відредагуйте текст, звертаючи особливу увагу на дотримання нормативності граматики й орфографії писемного мовлення.

Запитання для самоперевірки

1. Що таке сприймання, створення, відтворення, редагування тексту?

2. Які засади лежать в основі створення текстів?

3. Як ви розумієте поняття розгортання й компресія тексту?

4. Що Вам відомо про порядок роботи над твором?

5. Назвіть основні вимоги до написання твору.

6. Що таке анотація й рецензія?

7. Як правильно редагувати текст?

ПІДГОТОВКА ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 2

128

I. Пригадайте, що означають такі поняття: опис, розповідь, роздум, стиль, жанр, розгортання тексту, компресія тексту, редагування тексту.

II. Виконайте лінгвістичний аналіз тексту:

Національний український одяг - історична спадщина наших славних предків

В Україні вже з давніх-давен люди вміли виробляти тканини з льону, коноплі та з овечої вовни. Усі ці тканини вироблялися домашнім способом.

Льон - це одна з найстаріших культурних рослин, яка плекалася на наших землях ще в період дохристиянської доби. Конопля була завезена нашими предками від іранців. Але теж дуже давно, бо насіння коноплі було знайдено в могилах, які датувалися періодом поганських часів. Обидві ці рослини згадуються в церковних постановах Ярослава Мудрого.

Овеча вовна та вовняні тканини згадуються в літературних пам'ятках уже з ХІ-го століття. Крім того, залишки вовняних тканин, як і тканин з льону, часто знаходять археологи, розкопуючи могили стародавніх слов' янських поховань на території нашої батьківщини (О. Воропай).

ІІІ. Напишіть анотацію і рецензію на поданий текст: Україна не моноетнічна, а багатонаціональна держава. У ній проживають представники близько 110 національностей. Основу населення становлять українці. Вони переважають в усіх областях республіки, за винятком Криму (росіяни становлять тут 67 відсотків). За переписом 1989 року (див. Національний склад населення України. К.: Міністерство статистики, 1989), у складі населення України - 51,4 млн. чол. - налічувалося 37,4 млн. українців (72,7 відсотка). На території України проживають національні меншини (етнічні групи). Вони наділені правом на самовираження рідною мовою, мають можливість розвивати сферу рідної мови. Це, зрештою, правило світової цивілізації. Склад інших національностей розподіляється так: росіяни - 11,4 млн.; євреї - 486 тис.; білоруси - 440 тис.; молдовани - 325 тис.; болгари - 234 тис.; поляки - 219 тис.; угорці - 163 тис.; румуни -135 тис.; греки - 99 тис.; татари - 88 тис.; вірмени - 54 тис.;

129цигани - 48 тис.; кримські татари - 47 тис.; німці - 43,8 тис.; азербайджанці - 37 тис.; гагаузи - 32 тис.; узбеки - 20,3 тис.; чуваші - 20 тис.; казахи - 10,5 тис.; чехи - 9 тис.; словаки - 8 тис. Точної кількості мов, які функціонують на теренах нашої держави, як і точної кількості національностей та народностей, не встановлено. Міграційні процеси сьогодні не тільки не припинилися, а й пожвавилися. А це також накладає відбиток на мовну ситуацію, як і питома вага неукраїнців (вони становлять 14 млн. чоловік - 27,2 відсотка; 34 відсотки їх проживає у містах, 13 відсотків - у селах). Важливим показником для характеристики мовної ситуації є те, яка кількість українців і неукраїнців назвали українську мову рідною. Усього за переписом 1989 року з 37,4 млн. українців рідною українську мову вважають 32,8 млн. чоловік. Для 146,5 тис. чол. неукраїнського населення наша мова стала рідною: серед поляків - 67 відсотків, словаків - 33, чехів - 31, циган - 12, румунів - 10, греків - 2,4, татар - 1,7, росіян - 1,6 відсотка. 88 відсотків усього населення України вважають рідною мову своєї національності. У 80-ті роки в Україні збільшилася чисельність населення корінних національностей інших республік. Така переселенська хвиля теж впливає на мовну ситуацію (З газети).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Похожие статьи

київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник