київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

130

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Завдання 1. Позначте правильні відповіді в тестах.

1. Текст - це:

а) словесна конструкція, що є формою вияву думки у вигляді зв' язків між членами речення;

б) мовленнєвий твір, що складається з кількох (іноді з одного) речень, має змістову й структурну завершеність;

в) відрізок мовлення, обмежений двома тривалими паузами;

г) особлива безсполучникова структура, що складається зі слів автора та власне прямої мови.

2. Що в перекладі з латинської означає слово Іехґш (сучасне українське текст)?

а) система;

б) з' єднання;

в) структура;

г) слово.

3. Людина, яка сприймає текст, називається:

а) реципієнт;

б) адресант;

в) оратор;

г) спостерігач.

4. Проміжною ланкою між складним синтаксичним цілим і словом є:

а) речення;

б) словосполучення;

в) абзац;

г) заголовок.

5. Що прийнято вважати в цілому предметом дослідження лінгвістики тексту як мовознавчої науки?

а) текст як комунікативний код;

б) текст як засіб навчання;

в) текст як цілісне утворення, єдність змісту й форми;

г) текст як засіб впливу.

6. Як називають суміжну з лінгвістикою тексту науку, що досліджує мовлення як діяльність людини, вивчає процеси сприймання й творення мовлення?

а) семіотика;

131б) прагматика;

в) стилістика;

г) психолінгвістика.

7. Хто є автором посібника „Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови"?

а) О. Москальська;

б) О. Селіванова;

в) В. Мельничайко;

г) І. Гальперін.

8. Як результат, продукт мовленнєвої діяльності людини визначено таке поняття:

а) дискурс;

б) текст;

в) речення;

г) слово.

9. Проміжною ланкою між текстом і реченням є:

а) слово;

б) словосполучення;

в) складне синтаксичне ціле;

г) абзац.

10. У якому з рядків міститься поняття, що не є категорією тексту?

а) комунікативність, зв' язність;

б) інформативність, цілісність;

в) членованість, номінативність;

г) зв' язність, інформативність.

11. Який текст називають патогенним?

а) текст, основними ознаками якого є особлива значущість для значної кількості осіб;

б) текст, основними ознаками якого є емоційність і експресія;

в) текст, що насичений переконливими аргументами;

г) текст, що негативно впливає на адресата.

12. Текст, основними ознаками якого є особлива значущість для значної кількості осіб, називають:

а) прецедентний;

б) патогенний;

в) художній;

г) емотивний.

13. Тема тексту - це:

132а) те, про що в ньому йдеться, його зміст;

б) комунікативна мета висловлювання (те, заради чого створено текст);

в) частина тексту, що містить його головну думку;

г) сукупність виражальних засобів мови, використаних у певному тексті.

14. Що не називають основною думкою тексту?

а) проблема, над якою замислюється читач або слухач;

б) те, що стверджується в тексті;

в) предмет судження або викладу;

г) морально-ідейне навантаження тексту.

15. Невербальні фонові знання, до яких апелюють автор і читач під час породження та сприймання тексту, називають:

а) інтенція;

б) інтеракція;

в) пресупозиція;

г) конотація.

16. Складне синтаксичне ціле - це:

а) група речень тексту від нового до нового рядка або до кінця тексту;

б) група речень, об'єднаних тісним змістовим і граматичним зв'язком, що забезпечує повніший порівняно з реченням розвиток думки;

в) мовлення, обов'язково зафіксоване на папері й розраховане на зорове сприйняття;

г) основна одиниця синтаксису, яка виражає окрему завершену думку.

17. Абзац - це:

а) стійке сполучення слів, яке за значенням відповідає одному слову;

б) фрагмент тексту від нового до нового рядка або до кінця тексту;

в) стисло й чітко сформульована підтема тексту;

г) уривок тексту, який дає змогу точно визначити смисл окремого слова або вислову, що входять до його складу.

18. Який спосіб зв'язку між реченнями передбачає, що „даним" наступного речення стає „нове" попереднього речення?

а) паралельний ;

б) дистантний;

133в) радіальний;

г) послідовний.

19. Як називається функціональний тип мовлення, що характеризується послідовністю відтворення логічних зв'язків між явищами, поняттями, фіксацією зорових спостережень, об'єктивністю викладу?

а) опис;

б) розповідь;

в) роздум;

г) міркування.

20. Як називають речення, що відзначається відносною самостійністю й містить найважливішу інформацію певного уривка?

а) складне;

б) автосемантичне;

в) ускладнене;

г) слово-речення.

21. Різновид літературної мови, що виокремлють відповідно до колективно усвідомлюваних типів спілкування й функцій мови в різних сферах суспільної комунікації:

а) тип;

б) рівень;

в) жанр;

г) стиль.

22. Розповідь, опис, роздум прийнято називати:

а) стилями мовлення;

б) жанрами мовлення;

в) типами мовлення;

г) формами мовлення.

23. У якому рядку представлені синоніми до терміна складне синтаксичне ціле?

а) прозаїчна строфа, надфразна єдність, складна синтаксична єдність;

б) складна синтаксична єдність,  група речень, прозаїчна строфа;

в) речення з різними видами зв' язку,  прозаїчна строфа, надфразна єдність ;

г) надфразна єдність, складна синтаксична конструкція, абзац.

134

24. Розповідь - це:

а) функціональний тип мовлення, що відображає аналітичні, причиново-наслідкові зв' язки між явищами, які є об'єктом спостереження, дослідження;

б) функціональний тип мовлення, для якого характерна лексика на позначення сфери розумової діяльності людини, аргументованість;

в) функціональний тип мовлення, для якого характерний послідовний виклад подій з погляду оповідача.

г) функціональний тип мовлення, що характеризується послідовністю відтворення логічних зв' язків між явищами, поняттями, фіксацією зорових спостережень, об' єктивністю викладу.

25. Як називається емоційне забарвлення змісту тексту, спрямоване на пробудження в адресата певних почуттів, співпереживання?

а) компресія;

б) емотивність;

в) план тексту;

г) кульмінація.

26. Сюжетний (референтний) план тексту містить:

а) авторські відступи, оцінки;

б) супроводжувальні елементи розгортання змісту тексту;

в) передбачення розгортання змісту тексту;

г) характеристику предмета мовлення.

27. Когезією називають:

а) формально-граматичну зв' язність;

б) смислову зв' язність;

в) цілісність тексту;

г) членованість тексту.

28. Як називають контекст мовлення, що має матеріальне вираження, який можна безпосередньо спостерігати?

а) імпліцитний;

б) горизонтальний;

в) контактний;

г) експліцитний.

29. До загальних стильових ознак художнього стилю мовлення належать:

а) емоційність, конкретність;

135б) абстрактність, точність;

в) невимушеність, емоційність;

г) абстрактність, логічність.

30. Актуальне (комунікативне) членування речення передбачає виділення:

а) складного синтаксичного цілого;

б) абзаців;

в) автосемантичного речення;

г) „даного" та „нового".

Завдання 2. Позначте правильні відповіді в тестах.

1. У перекладі з латинської слово Іехґш (сучасне українське текст) означає:

а) система;

б) з' єднання;

в) структура;

г) слово.

2. Що в цілому є предметом дослідження лінгвістики тексту як мовознавчої науки?

а) текст як комунікативний код;

б) текст як засіб навчання;

в) текст як цілісне утворення, єдність змісту й форми;

г) текст як засіб впливу.

3. Проміжною ланкою між складним синтаксичним цілим і словом є:

а) речення;

б) словосполучення;

в) абзац;

г) заголовок.

4. Текст - це:

а) словесна конструкція, що є формою вияву думки у вигляді зв' язків між членами речення;

б) мовленнєвий твір, що складається з кількох (іноді з одного) речень, має змістову й структурну завершеність;

в) відрізок мовлення, обмежений двома тривалими паузами;

г) особлива безсполучникова структура, що складається зі слів автора та власне прямої мови.

136

5. Як називається суміжна з лінгвістикою тексту наука, що досліджує мовлення як діяльність людини, вивчає процеси сприймання й творення мовлення?

а) семіотика;

б) прагматика;

в) стилістика;

г) психолінгвістика.

6. Хто є автором посібника „Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови"?

а) О. Москальська;

б) О. Селіванова;

в) В. Мельничайко;

г) І. Гальперін.

7. Тема тексту - це:

а) те, про що в ньому йдеться, його зміст;

б) комунікативна  мета  висловлювання   (те,   заради чого створено текст);

в) частина тексту, що містить його головну думку;

г) сукупність виражальних засобів мови, використаних у певному тексті.

8. Людина, яка сприймає текст, називається:

а) реципієнт;

б) адресант;

в) оратор;

г) спостерігач.

9. У якому з рядків міститься поняття, що не є категорією тексту?

а) комунікативність, зв' язність;

б) інформативність, цілісність;

в) членованість, номінативність;

г) зв' язність, інформативність.

10. Який текст називається патогенним?

а) текст, основними ознаками якого є особлива значущість для значної кількості осіб;

б) текст, основними ознаками якого є емоційність і експресія;

в) текст, що насичений переконливими аргументами;

г) текст, що негативно впливає на адресата.

11. Текст, основними ознаками якого є особлива значущість для значної кількості осіб, називається:

137а) прецедентний;

б) патогенний;

в) художній;

г) емотивний.

12. Як результат, продукт мовленнєвої діяльності людини визначається таке поняття:

а) дискурс;

б) текст;

в) речення;

г) слово.

13. Що не називають основною думкою тексту?

а) проблема, над якою замислюється читач або слухач;

б) те, що стверджується в тексті;

в) предмет судження або викладу;

г) морально-ідейне навантаження тексту.

14. Актуальне (комунікативне) членування речення передбачає виділення:

а) складного синтаксичного цілого;

б) абзаців;

в) автосемантичного речення;

г) „даного" та „нового".

15. Який спосіб зв'язку між реченнями передбачає, що „даним" наступного речення стає „нове" попереднього речення?

а) паралельний;

б) дистантний;

в) радіальний;

г) послідовний.

16. У якому рядку представлені синоніми до терміна складне синтаксичне ціле?

а) прозаїчна строфа, надфразна єдність, складна синтаксична єдність;

б) складна синтаксична єдність, група речень, прозаїчна строфа;

в) речення з різними видами зв' язку,  прозаїчна строфа, надфразна єдність ;

г) надфразна єдність, складна синтаксична конструкція, абзац.

17. Як називається речення, що відзначається відносною самостійністю й містить найважливішу інформацію певного уривка?

138а) складне;

б) автосемантичне;

в) ускладнене;

г) слово-речення.

18. Різновид літературної мови, що виокремлюється відповідно до колективно усвідомлюваних типів спілкування й функцій мови в різних сферах суспільної комунікації:

а) тип;

б) рівень;

в) жанр;

г) стиль.

19. Як називається функціональний тип мовлення, що характеризується послідовністю відтворення логічних зв' язків між явищами, поняттями, фіксацією зорових спостережень, об' єктивністю викладу?

а) опис;

б) розповідь;

в) роздум;

г) міркування.

20. Когезією називається:

а) формально-граматична зв'язність;

б) смислова зв' язність;

в) цілісність тексту;

г) членованість тексту.

Завдання 3. Складіть роздум про книгу. Визначте стиль мовлення.

Завдання 4. Складіть план до статті. Проаналізуйте заголовки текстів, що вивчають у школі на уроках української літератури. Функції заголовків поетичних текстів Особливої уваги потребує аналіз такої структурної та смислової одиниці художнього тексту, як заголовок. У процесі роботи над текстом виходимо з того, що заголовок — це назва твору, перше слово, словосполучення або й речення, з якого починається сприйняття й розуміння висловлювання. Назва твору узагальнює весь його смисл, інформує про предмет мовлення та про те, що з ним відбувається чи який він є. Правильне   тлумачення   заголовка   твору,   визначення його

139функцій сприяє засвоєнню всього висловлювання, розв' язанню певних дидактичних завдань.

Під час аналізу слід ураховувати, що заголовок виконує дві взаємопов' язані функції - номінативну та предикативну. Заголовок може вказувати на тему або основну думку твору, нести інформацію про тип мовлення, структуру тексту, передавати асоціації тощо. Функції заголовків дають змогу їх класифікувати.

Відомі такі основні підходи до класифікації заголовків. Семантичний підхід. Він ґрунтується на взаємозв'язку заголовка та змісту тексту. Виділяють заголовки-теми, що охоплюють семантичне поле „персонаж", „предмет": „Підкова", „Голова", „Телесик" (В. Голобородько), „Пілот", "Хлопчик" (Г. Половинко); „простір": „Ліси", „Стрілецький степ" (Г. Половинко), "В селі Новокиївка"; „Степ", „В Кремінському лісі" (Г. Гайворонська); „час": „В той пізній час", „Час", „Ранок" (Г. Гайворонська); „подія,": „Полювання" (Г. Половинко); "образ": „Жайворя" (Г. Гайворонська) Заголовки-реми виражають основну думку твору. Вони можуть характеризувати персонаж: „Самотній орел", „Золота цибулина" (Г. Половинко); подію, явище: „Світ прекрасний і добрий", „А слов' янин в перекладі - це раб" (Г. Гайворонська); стан, емоції персонажа: „Моя оголена душа" (Г. Гайворонська), „Втомився" (Г. Половинко); проблеми, висновки: „Віки тебе любитиму" (Г. Гайворонська), „Сидить у печінках" (Г. Половинко). Підкреслюють основну думку тексту й заголовки-асоціації, наприклад, „Могила у небі", „Блакитна дівчина", „Чорна рілля" (В. Голобородько).

Структурний підхід зумовлений побудовою тексту, типом мовлення. На основі цього підходу виділяють заголовки-описи: „Малий хованець" (В. Голобородько); заголовки-розповіді: „А від річок лишились рівчаки", „Не знайшлося притулку Мазепі" (І. Низовий); заголовки-міркування: „Я проти екстремізму", „Шаную ворога свого", (І. Низовий). Визначення функцій заголовків необхідно включати до схеми лінгвістичного аналізу тексту та запроваджуватися на уроках української мови й літератури.

Систематична робота над заголовками в процесі різних видів   аналізу   тексту   й   складання   власних висловлювань

140спрямована на удосконалення комунікативної компетенції учнів. Аналіз заголовків творів письменників-земляків сприяє розвитку мовної особистості, залученню до процесів мовотворчості у всіх її проявах - від сприйняття, усвідомлення й розуміння до створення й збереження

Завдання   5.   Прочитайте   статтю.   Поясніть,   як ви зрозуміли, що таке когнітивний аналіз тексту.

Когнітивний аналіз поетичного тексту як технологія навчання мови

Технологічний аспект навчання мови є актуальною проблемою теоретико-практичних досліджень сучасної лінгводидактики. Зараз актуалізовано такі поняття, як технологія освіти, технологія навчання, лінгводидактична технологія, технології розвитку, навчання, виховання, часткові інноваційні технології, що застосовуються в конкретних навчальних ситуаціях. Відомо, що термін «технологія» прийшов із виробничої діяльності, де тлумачиться як сукупність знань про способи й засоби оброблення матеріалів, мистецтво володіння процесом. Технологія (з грецької techne - мистецтво, майстерність і logos - слово, вчення) як наука про майстерність відзначається стандартизованістю, уніфікацією процесу, можливістю його відтворення в аналогічних ситуаціях, чіткою послідовністю операцій з використанням необхідних засобів, програмуванням кінцевого результату діяльності. Для вчителя української мови технологія передбачає вироблення стратегії й тактики навчання, конструювання навчального процесу в цілому й окремих видів роботи. Будь-які часткові технології підпорядковуються загальній структурній схемі, що містить цілі й зміст навчання, упорядкованість навчального процесу, оцінку, поділу його на етапи й операції, виправлення й корекцію результатів. (Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології, К., 2004, с. 56-57).

Розглянемо функціонування навчальної технології на локальному (модульному) рівні, що передбачає розв'язання окремих навчальних завдань, наприклад, здійснення когнітивного аналізу поетичного тексту. Така робота вимагає узгодження двох відомих у педагогіці напрямів організації навчання   -   технологічного   та   гуманістичного. Перший

141передбачає вироблення умінь і навичок репродуктивного характеру, другий - креативності, творчого мислення.

Мета когнітивного аналізу поетичного тексту під час вивчення української мови - визначення ролі мовних одиниць на позначення наявних ключових концептів як засобів і способів реалізації комунікативної інтенції в образній формі, формування цілісного естетичного розуміння поетичного слова й виховання гуманістичного світосприйняття. Перед учителем стоїть завдання спроектувати (змоделювати) процес аналізу поезії, з'ясувавши мету, завдання, зміст, етапи, операції, результат, способи корекції, оцінювання діяльності учнів. Когнітивний аналіз розглядаємо як частину комплексного структурно-семантичного аналізу тексту, що передбачає виразне читання твору, визначення й усвідомлення учнями теми, головної думки, значення заголовка, засобів і способів організації та стилістичного навантаження мовних одиниць у висловлювані, характеристики інтонації, пауз, комунікативної тональності, тощо.

Наведемо приклад розробки технології когнітивного аналізу  вірша Петра Біливоди  „Індустріальні  небеса": Не

пам'ятаю вже, як вигляда /трава, що мала назву лобода, /і як під дерево під назвою верба /текла вода під назвою вода. /Текла вода... Візьми мене, вода, /неси мене за тридев'ять земель, / туди, де із сусідських конопель /злітає мій летючий корабель. /Зліта в індустріальні небеса - /земля без назви наді мною нависа.

Учитель-словесник прогнозує мету аналізу - визначення ролі ключових концептів для розуміння смислу образного висловлювання, що презентує певний жанр мовлення. Для реалізації мети визначаються завдання (наприклад, визначення лексичного значення, лексичний аналіз слів, робота зі словниками - тлумачним, словником синонімів, антонімів, добір синонімів, формування асоціативних ланцюжків певних понять, складання словосполучень, речень, спостереження над звуженням чи розширенням понять в різних контекстах, стилістичний експеримент тощо). Словесник визначає, що зміст когнітивного аналізу наведеного вірша складають ключові концепти, як-от: трава, лобода, дерево, верба, вода, земля, коноплі, корабель, небеса, назва; пам 'ятати, виглядати, текти,

142взяти, нести, злітати, нависати. Ці слова аналізуються з метою якнайповнішого усвідомлення їх смислу й тієї картини світу, що постає в уяві учня під час сприйняття поетичного тексту. Аналіз лексичного та граматичного вираження понять і образів сприяє творчому розвитку особистості.

КОНСПЕКТУВАННЯ

! Пригадайте, що таке конспект.

Законспектуйте 2-3 джерела (на вибір) відповідно до принципів складання конспекту:

1. Записати усі вихідні дані джерела: автор, назву, рік і місце видання. Якщо текст узятий з періодичного видання (газети, журналу), то записати його назву, рік, місяць, номер, число, місце видання.

2. Виділити поля ліворуч та праворуч. Ліворуч на полях відзначаються сторінки оригіналу, структурні розділи чи статті книги (назви параграфів, підзаголовки тощо), формулюються основні проблеми. Праворуч на полях записуються власні висновки, посилання на інші матеріали, теми і проблеми для подальшої розробки питання.

3. У центральній частині конспекту записується короткі положення змісту тексту. Воно повинно включати цитати з прочитаного тексту.

4. Необхідно зберігати структуру першоджерела, тобто його композицію, послідовність викладу, тематичні розділи.

5. Варто пронумерувати сторінки конспекту і скласти в цьому ж зошиті перелік конспектів, що містяться.

Список статей

1. Герасименко В.Г. Роль видовременных форм в организации разных типов текста / В. Г. Герасименко // Науч. докл. высш. шк. : Филол. науки. - 1991. - № 5. - С. 106 - 111.

2. Джинджолия Г.П. О разных подходах к тексту / Г. П. Джинджолия // Вісник Луган. держ. пед. ун-ту : філол. науки. - 2003. - № 2. - С. 15 - 20.

3. Дигмай В.Н. Абзац, сложное синтаксическое целое, компоненты текста. Общее и различное / В. Н. Дигмай //

Филол. науки. - 2002. - № 2. - С. 56 - 66.

143

4. Лазебник Ю. Спілкування текстом / Ю. Лазебник // Мовознавство. - 1995. - № 1. - С. 78 - 85.

5. Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови / М. І. Пентилюк // Дивослово. - 1999. - № 3. - С. 21 - 23.

6. Пленкин Н.А. Умение создавать текст / Н. А. Пленкин // Рус. яз. в шк. - 1981. - № 5. - С. 13 - 17.

7. Майборода Л. І. Специфіка речень з питальною модальністю в газетних заголовках сучасної періодики / Л. І. Майборода // Вісник Луганськ. нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка : зб. наук.

пр. - Луганськ : ЛНПУ „Альма-матер", 2007. - № 14 (130). -С. 246 - 254.

8. Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови / М. І. Пентилюк // Дивослово. - 1999. - №3. - С. 21- 23.

9. Філоненко Л. Використання сучасних методів під час роботи над переказами текстів різних типів і стилів мовлення / Л. Філоненко // Укр. мова і л-ра в шк. - 2007. - № 1. - С. 9 -

13.

10. Пашунова Л.О. Про лексико-тематичні лінії як компоненти польової структури тексту / Л. О. Пашунова // Мовознавство.

- 1989. - № 6. - С. 44 - 47.

11. Рінберг В.Л. Текст і навчання зв'язного мовлення / В. Л. Рінберг, Т. П. Усатенко // Укр. мова і літ. в шк. - 1989.

- № 2. - С. 56 - 59.

12. Черняховская Л. А. Смысловая структура текста и ее единицы / Л. А. Черняховская // Вопр. языкознания. - 1983. -

№ 6. - С. 117 - 126.

144

АНАЛІЗ ТЕКСТУ

1. Виконайте повний лінгвістичний аналіз тексту за схемою (див. теоретичний курс).

2. Сформулюйте систему завдань (8 - 10) відповідно до особливостей семантичної і структурної організації запропонованого тексту, які б удосконалювали навички роботи з твором.

Текст № 1

AAA

Дехто запитує: яка різниця - в кого або у що вірувати? Звичайно, різниця є, і суттєва різниця. Це так само, коли один вірує у світло, а інший - у темряву. Один визнає Єдиного Істинного Бога, у Тройці славимого, а інший - неправдивих богів, які зовсім не є богами.

Істинна віра спасає людей, а неправдива віра духовно губить їх. Тільки віра в істинного Бога Спасителя очищає людей від гріха, бо тільки Бог має владу прощати гріхи. А неправдиві вірування не приводять людей до справжньої духовності. Подивіться навколо себе. В Україні існує більш як 70 віровизнань і релігій. А віра повинна бути єдина.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Похожие статьи

київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник