М І Скрипник - Порівняльна характеристика видів обліку - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Скрипник M.I. Порівняльна характеристика видів обліку

УДК 657 Скрипник М.І.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ОБЛІКУ

Проаналізовано позиції авторів щодо поділу бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський та визначено критерії порівняння видів обліку

Постановка проблеми. Сучасні економічні труднощі, падіння рівня промислового виробництва, зупинка і повне скорочення виробничо-господарської діяльності багатьох підприємств, звичайно, не сприяють процвітанню вітчизняного бухгалтерського обліку, розвитку його теорії та практики. За даними Міждержавного статистичного комітету СНД в Україні зафіксований найбільший спад промислового виробництва серед країн СНД за підсумками січня-лютого 2009 р. На другому місці за рівнем спаду промвиробництва Молдавія - 26,3 %, третє Киргизія — 25,1 %, четверте Росія - 14,6 %. Досвід аудиторських перевірок свідчить, що питання обліку і контролю витрат з метою зниження собівартості продукції не знаходяться в центрі уваги керівників підприємства та облікових працівників. Рентабельність роботи підприємств, намагаються в першу чергу, забезпечити за рахунок достатньо високих відпускних цін, а не за рахунок економії у витрачанні виробничих ресурсів. Проте, це ненадійний та безперспективний спосіб вирішення проблеми виживання та нормального функціонування підприємства.

З введенням в дію П(С)БО відбулось відокремлення в самостійний розділ системи внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. В результаті такого поділу вчені-економісти поділились на прибічників та противників відокремлення бухгалтерського фінансового та управлінського обліку, що призвело до відсутності на сучасному етапі єдиного підходу до розкриття сутності управлінського обліку. Спостерігаються дискусії в питаннях першочерговості фінансового та управлінського обліку. Це зумовило необхідність проведення аналізу літературних джерел з метою вирішення дискусійних проблем.

Метою статті є аналіз позицій авторів щодо поділу бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський та визначення критеріїв порівняння видів обліку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням порівняння фінансового та управлінського обліку була приділена увага в роботах проф. О.С. Бородкіна, проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. Б.І. Валуєва, проф. М.А. Вахрушиної, проф. В.Б. Івашкевича, проф. Т.П. Карпової, проф. О.Е. Ніколаєвої, проф. В.Ф. Палія, проф. В.В. Палія, проф. В.В. Сопка, проф. Я.В. Соколова, Дж. Фостера, Ч.Т. Хонгрена,

проф. М.Г. Чумаченка, проф. А.Д. Шеремета, проф. Т.В. Шишкової.

Питанню визначення місця управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку присвячена стаття Я.В. Соколова [16]. В даній статті доводиться неподільність управлінського та фінансового обліку шляхом критичного розгляду основних відмінностей цих видів обліку за Ч. Хонгреном.

Викладення основного матеріалу дослідження. В історії становлення та розвитку бухгалтерського обліку виникає поділ обліку на фінансовий, предметом якого є зв'язки підприємства із зовнішнім світом, та управлінський, що характеризує і забезпечує стан справ у середині підприємства [6, с. 15].

На думку О.Ф. Вербило, Т.П. Кондрицької, В.М. Ярошинської поділ бухгалтерського обліку на фінансовий і на управлінський не є самоціллю, а випливає з необхідності інформаційного забезпечення зовнішніх та внутрішніх споживачів в умовах ринку. Турбота про збереження таємниці, секретів виробництва, технології формування собівартості та прибутковості окремого видупродукції, яка виробляється, - примусила підприємців створити два автономні підрозділи бухгалтерії. Перший підрозділ - фінансова бухгалтерія - обліковує засоби підприємства за їх видами і джерелами, поточні витрати і доходи підприємства, розрахунки з дебіторами і кредиторами, банками, з державою за податками, з акціонерами чи іншими третіми особами. За даними цієї бухгалтерії в кінці року складається обов'язкова для публікації звітність, яка дає загальну уяву про фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний рік. Другий підрозділ - експлуатаційна (калькуляційна) бухгалтерія - обліковує виробничі витрати у місцях їх виникнення і за видами виробів, виявляє та відображає на рахунках відхилення витрат виробничих ресурсів від стандартних норм і кошторисів, визначає (калькулює) собівартість окремих видів продукції, підсумовує результати від реалізації продукції за видами виробів і способами продажу, здійснює облік і контроль залишків і руху товарно-матеріальних цінностей в натурі [6, с. 15].

Управлінський і фінансовий облік тісно переплітаються між собою. Обидва види обліку забезпечують інформацією своїх споживачів, як зовнішніх, так і внутрішніх, визначають її склад і зміст [9, с. 23].

Донедавна у вітчизняній теорії та практиці було не прийнято виділяти в рамках єдиного обліку такі його класифікаційні групи, як фінансовий та управлінський облік. Отримання можливості ознайомлення з практикою організації обліку на підприємствах, фірмах з розвинутою економікою вітчизняними спеціалістами бухгалтерського обліку і аналізу, реформування системи обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів стали передумовами виділення фінансового та управлінського обліку як в Україні, так і в інших країнах-членах СНД. У міжнародній практиці 1972 р. вважається роком виділення в бухгалтерському обліку фінансового та управлінського. Проте, сьогодні питання щодо поділу до того єдиного вітчизняного бухгалтерського обліку залишається досить дискусійним. Адже фактичний набір функцій, процедур, операцій, які виконував вітчизняний облік мало чим відрізнявся від тих, що складають предметну основу фінансового та управлінського видів обліку. В нашій країні, не називаючись фінансовим, облік тим не менше досить успішно забезпечував відображення на бухгалтерських рахунках необхідних фактів господарського життя, формував бухгалтерський баланс та інші форми звітності. Не називаючись управлінським, облік забезпечував управління підприємством необхідною оперативною та поточною інформацією про собівартість, фінансові результати, ефективність господарської діяльності як в цілому по підприємству, так і за окремими підрозділами [2, с. 36-42].

Проте доцільність і можливість практичного поділу обліку на фінансовий та управлінський в Україні, Росії й інших країнах - колишніх республіках СРСР сприймається неоднозначно та є об'єктом широкої дискусії. Прихильники поділу обліку на фінансовий та управлінський (М. Чумаченко, В. Палій, В. Івашкевич та ін.) вважають, що такий поділ не порушує єдності системи бухгалтерського обліку, оскільки йдеться не про методологічний поділ обліку, а про організаційні зміни. Противники такого поділу (Я. Соколов, Б.Валуєв, О. Бородкін та ін.) вважають, що бухгалтерський облік є єдиним і неподільним, а управлінський - це облік витрат і калькуляція собівартості, які штучно намагаються відірвати від бухгалтерського обліку окремі, переважно молоді, фахівці, орієнтовані на західні традиції [8, c. 34].

За оцінками фахівців, в економічно розвинених країнах підприємства 90 % робочого часу і ресурсів у сфері бухгалтерського обліку витрачають на постановку і ведення управлінського обліку, тоді як на традиційний фінансовий облік залишається менша частина часу. На вітчизняних же підприємствах це співвідношення виглядає з точністю навпаки.

На думку російських дослідників, такій ситуації багато в чому сприяє відсутність офіційного визначення та визнання понять фінансового і управлінського обліку в законодавчих і нормативних документах, регулюючих бухгалтерський облік в Російській Федерації. Так, в Законі "Про бухгалтерський облік" наведено визначення тільки бухгалтерського обліку. При цьому жодної згадки про фінансовий і управлінський облік немає.

В Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" [11, с. 6-10] визначено поняття внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та відмічається, що "...підприємство самостійно розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів".

Про необґрунтованість виділення фінансового і управлінського обліку в окремі види обліку зазначив проф. Б.І. Валуєв, вказуючи на необхідність збереження цілісної системи обліку [5, с. 3-4].

На його думку, обліку приписуються невластиві якості, коли ототожнюються функції обліку і прогнозування.

Фактично це визнають і прихильники виокремлення управлінського обліку, зокрема В. Палій зазначає, що управлінський облік виходить за межі власне обліку. На його думку, це - не тільки й не стільки бухгалтерський облік, оскільки багато з управлінських параметрів відображаються в оперативному обліку, отримуються методами статистичного спостереження, з цього випливає, що управлінський облік включає елементи бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку [13, с. 58, 62].

Особливе місце в проблемі цілісності обліку займає концепція проф. В.В. Сопка, в основі якої лежить ідея побудови внутрішньогосподарського обліку. Він підкреслює, що так званий управлінський, виробничий облік не є окремим самостійним бухгалтерський обліком, а представляє продовження, а точніше, подальше поглиблення, деталізацію даних бухгалтерського фінансового обліку в частині витрат та доходів діяльності підприємства [17, с. 7].

М.С. Пушкар поділяє бухгалтерський облік на три складові: фінансовий облік, управлінський облік та контролінг [14, с. 383], а С.А. Сухарева і С. Петренко вважають управлінський облік найважливішою складовою контролінгу [19].

Карпова Т.П. підкреслює, що взаємодія управлінського та фінансового обліку досягається на основі комплексного використання первинної інформації, єдності норм та нормативів, а також єдності нормативно-довідкової інформації одного виду обліку даними іншого, однократної фіксації всієї вихідної змінної інформації в первинному обліку, взаємопроникнення методів або їх елементів, наближення облікової інформації до місць прийняття рішень, єдиного підходу до розробки завдань управлінського та фінансового обліку виробництва при проектуванні або удосконаленні систем автоматизованого управління виробництвом [12, с. 14].

На думку К. Друрі, сфера управлінського обліку є виключно внутрішньою справою окремого підприємства, що припускає в даному контексті вибір для використання найбільш корисних правил бухгалтерського обліку. Останні можуть при цьому не відповідати загальноприйнятим нормам або юридичним вимогам [10].

На відміну від фінансового в управлінському обліку узагальнюється планова, нормативна і прогнозна інформація, що є набагато ширшим за облікову процедуру спостереження, вимірювання та реєстрації. В ньому формується комплексна інформація, не тільки суворо оформлена первинними документами, - багато прогнозної та розрахункової інформації, яка отримується на основі аналізу та експертних оцінок.

Досліджуючи проблему сутності управлінського обліку, проф. Ф.Ф. Бутинець зазначив, що "чистого фінансового або управлінського обліку не буває. Бухгалтерський облік - єдина та нерозривна система, яка має умовний поділ на облікові підсистеми для виконання триєдиного завдання: забезпечення збереженості майна власника, надання інформації для управління, визначення фінансового результату та його розподілу" [3, с. 3-10]. Вчений ще раз підкреслив, що облік базується на єдиній методологічній основі (документування, оцінці, подвійному записі, рахунках). Сприйняття обліку як єдиної системи спрощує розуміння його сутності. Це полегшує його викладання в учбових закладах, спрощує ведення на практиці, надає інформацію для прийняття рішень [3, с. 3-10].

Більшість елементів фінансового обліку можна знайти і в управлінському обліку. Так, наприклад:

- у обох системах розглядаються однакові господарські операції. Наприклад, поелементно відображені в системі фінансового обліку дані про види затрат (сировина і матеріали, заробітна плата, амортизаційні відрахування) використовуються одночасно і в управлінському обліку;

- на основі виробничої чи повної собівартості, розрахованої в системі управлінського обліку, проводиться балансова оцінка виготовлених на підприємстві активів в системі фінансового обліку;

- загальноприйняті принципи фінансового обліку діють і в управлінському обліку;

- оперативна інформація використовується не тільки в управлінському обліку, але і для складання фінансових документів [9, с. 23];

- використання даних єдиної облікової інформаційної системи, одним з розділів якої є облік витрат та доходів, необхідні як в управлінському та фінансовому обліку;

- інформація обох підсистем використовуються для прийняття необхідних управлінських рішень. Управлінський облік за інформаційним змістом і колом завдань, що вирішуються, ширше та різноманітніший, ніж фінансовий. Він повністю підпорядкований запитам керівників підприємства і націлений на вирішення конкретних завдань, які використовуються відповідну інформацію про витрати і доходи.

Як правило, при розгляді сутності управлінського обліку, його протиставляють фінансовому, вказуючи на суттєві розбіжності між ними. Розглянемо запропоновані позиції авторів в табл. 1

Таблиця 1. Критерії порівняння фінансового та управлінського обліку

№ З/п

Критерії/Автори

Аткінсон Е.А., с. 26

Бутинець Ф.Ф., с. 3

Валуєв Б.І., с. 3

Вербило О.Ф., Кондрицька Т.П., Ярошинська В.М., с. 16

Волкова О.М., с. 29

Дзебко И., с.23

Карпова Т.П.

Сердюк В.М.,с. 15

Сопко В.В., Цеклер Н.І., Бадида М.П., с. 324

н

СО Q

н р

в

Чая В. Т., с. 60

Шеремет А.Д., с. 20

Шишкова Т.В., с. 52

К-сть авторів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Назва

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Визначення

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

1

3

Обов'язковість ведення обліку, регламентація

+

+

+

+

+

+

+

 

+

 

+

+

 

10

4

Свобода вибору

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

 

+

5

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

5

Обмеження

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

1

6

Суб'єкт регламентування

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

1

7

Мета ведення обліку

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

+

+

 

10

8

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

1

9

Предмет

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

2

10

Об'єкт

 

+

 

 

+

+

 

+

 

 

 

+

+

6

11

Користувачі інформації

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

12

Методи ведення обліку

 

+

 

 

 

+

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

М І Скрипник - Визначення сутності понять витрати та затрати

М І Скрипник - Затрати і витрати проблема трактування понять

М І Скрипник - Порівняльна характеристика видів обліку

М І Скрипник - Облікове відображення витрат для нарахування та сплати податків

М І Скрипник - Процес калькулювання визначення понять