М І Скрипник - Порівняльна характеристика видів обліку - страница 3

Страницы:
1  2  3 

2. І Регламентація

- ведення закріплено ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність";

- обмеження: МСФЗ, ЗУ, ПСБО;

- облік заснований на загальноприйнятих принципах, централізований;

- суб'єкти: МФУ, ДПА, КРУ,НБУ, Президент, ВРУ, Держкомстат, КМУ, Методологічна Рада з бухгалтерського обліку, ФПБАУ, ФАБФ АПК;

3. І Користувачі

- зовнішні, внутрішні;_

4. І Вимоги до інформації

- періодичність: річна, квартальна, місячна звітність;

- регулярна інформація - тактичні та оперативні цілі;

- форми звітності: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6 та інші;

- історичний характер;

- точні розрахунки;

- звітність є відкритою, публічною;

- документальне підтвердження інформації;

- об'єктивність;

- масштаби: узагальнена інформація про діяльність всього підприємства;

- показники: грошові;_

5. І Застосування в практичній діяльності Реєструє господарські операції на основі документів як факти господарського життя підприємства, які відбулися;

6. І Відповідальність, вплив на працівників

- дисциплінарна, матеріальна, адміністративна, кримінальна;_

7. І Зв'язок з іншими дисциплінами Практично відсутній, заснований головним чином на власному методі

_Продовження табл. 2

_2_

- ведення за бажанням керівника (Наказ про облікову політику);

- обмеження відсутні;

- заснований на логіці і досвіді;

- суб'єкти: керівництво підприємства;

- внутрішні;_

- періодичність: на вимогу керівника;

- форми звітності: вільна форма;

- регулярна та спеціальна інформація -стратегічні, оперативні, тактичні цілі;

- фактична інформація, планова;

- приблизні дані;

- інформація має конфіденційний характер;

- суб'єктивність;

- масштаби: інформація про окремі види продукції, робіт, послуг, результати діяльності окремих підрозділів, центри відповідальності, центри затрат;

- показники: грошові, натуральні, умовно-натуральні, розрахункові показники;_

Оперативне реагування на зміни тактичних та стратегічних цілей підприємства, розробка рекомендацій на майбутнє на основі даних аналізу минулих подій;_

дисциплінарна;

Тісно пов'язаний з іншими дисциплінами -мікроекономікою, фінансами, економічним аналізом,    статистикою,    виробничим і

операційним менеджментом_

*Джерело: систематизовано на основі даних табл. 1

Проаналізувавши дані наведені в табл. 2 можна зробити висновок, що обидва види обліку засновані на одному і тому ж масиві первинних даних (документів, які відображають господарські операції), проте представляють різну їх інтерпретацію.

На сучасному етапі господарювання склалася хибна думка, що все більша кількість керівників підприємств припиняє сумніватися в необхідності ведення обліку, який би відрізнявся від бухгалтерського (тобто управлінського), оскільки він орієнтується виключно на зовнішніх користувачів інформації, - в першу чергу, на податкові органи і при цьому не відображає реального стану підприємства. На жаль, виникають ситуації, коли під управлінським обліком розуміють "дані чорної бухгалтерії". В такому випадку, дійсно, бухгалтерська звітність дає викривлене представлення про реальний стан підприємства і потребує ведення ще однієї системи обліку, яка б враховувала "як є насправді". Проблема в тому, що в Україні до цього часу є такі підприємства, метою створення яких є отримання максимального прибутку одразу, байдуже якими шляхами.

Досить часто інформація у фінансовій звітності після перевірок відповідних органів виявляться також "комерційною таємницею", крім того яскравим прикладом є досвід студентів, які проходячи виробничу практику, в переважній більшості випадків, на підприємствах не мають змоги працювати з реальними документами підприємства.

Цікавою є позиція окремих дослідників щодо непотрібності фінансового обліку: "непотрібний, тому що принципи фінансового обліку, відкориговані в силу деяких багаторічних традицій на основі правила "менше інформації - менше питань", знижують його цінність майже до нульових величин. Практично на підприємстві він нікому не потрібний, зовнішнього користувача немає. Його дані непотрібні навіть податковим органам.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

1. У ході дослідження встановлено, що бухгалтерський облік завжди використовувався для управління - з початку свого створення до сьогодні.

2. Існуючі розбіжності фінансового та управлінського обліку не означають, що вони існують незалежно один від одного. Вони є взаємопов'язаними та взаємообумовленими компонентами єдиного бухгалтерського обліку і тому мають визначену схожість.

3. На нашу думку, в Україні не варто розділяти бухгалтерський облік на фінансовий та управлінський, оскільки такий поділ призводить до відображення недостовірної інформації про результати діяльності підприємства. Це в свою чергу призводить до неможливості порівняння діяльності підприємств однієї галузі. Метою створення кожного підприємства повинні стати: ефективне використання ресурсів, мінімізація виробничих витрат при високій якості продукції та низьких цінах.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Аткинсон Э.А. Управленченский учет / Энтони А. Аткинсон, Раджив Д. Бангер, Роберт С. Каплан, Марк С. Янг. - [з-е изд.] / [Пер. с англ.] -М.: Издательський дом "Вильямс", 2005. - 878 с.

2. Бойко С.В. Виробничий облік, калькуляційна бухгалтерія чи управлінський облік? / С.В. Бойко. - Вісник ЖІТІ № 21. - С. 36-42.

3. Бутинець Ф.Ф. Управлінський облік: зміст, значення, перспективи розвитку // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. - 1998. - № 8. - с. 3-10.

4. Бухгалтерський облік на підприємствах з особливостями швейної галузі: [практ.посібник] / Авт. В.В. Сопко, Н.І. Цеклер, М.П. Бадида. - [за ред. В.В. Сопка]. -Ужгород: ІВА, 2007. - 440 с.

5. Валуев Б. Проблемы управленческой ориентации бухгалтерского учета / Б. Валуев // Світ бухгалтерського обліку. - 1988. - №1. - С. 2-10.

6. Вербило О.Ф., Кондрицька Т.П., Ярошинська В.М. Бухгалтерський облік в менеджменті: зміст та методика навчання: [підручник] / О.Ф. Вербило, Т.П. Кондрицька, В.М. Ярошинська. - [За ред.Проф. О.Ф. Вербило]. - [Частина третя. Управлінський облік]. - К.: НАУ, 2006. - 328 с.

7. Волкова О.Н. Управленческий учет: [учеб.] / Ольга Николаевна Волкова -М.: ТК Вебли, Узд-во Проспект, 2007. - 472 с.

8. Голов С.Ф. Тенденції та перспективи розвитку управлінського обліку / С.Ф. Голов // Вісник Львівської комерційної академії. - Серія економічна, випуск 16 - Львів: Львівська комерційна академія, 2004. - 536 с.

9. Дзебко И. Сравниваем управленческий учет с финансовым // Экспресс-анализ - 2010. - № 21-22. - С. 21-25.

10. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: [пер. с англ.] / К. Друри. - [под ред. С.А. Табалиной.] - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 560 с.

11. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" // Бухгалтерія. - 2001. - № 52/2(467). - С. 6-10.

12. Карпова Т.П. Управленческий учет: [учебник для вузов]. / Татьяна Петровна Карпова - М.: ЮНИТИ, 2003. - 350 с.

13. Палій В.Ф., Палій В.В. Управленческий учет - новое прочтение внутрихозяйственного расчета / В.Ф. Палій, В.В. Палій // Бухгалтерский учт. -2000. - № 17. - С. 58.

14. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні / М.С. Пушкар. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 442 с.

15. Сердюк В.М. Управленческий учет: [учебное пособие]. / В.М. Сердюк - [2-е изд., изм. и доп.] - Донецк: Норд-Пресс, 2009. - 407 с.

16. Соколов Я.В. Управленческий учет: миф или реальность? // Бухгалтерский учет. -2000. - № 18.

17. Сопко В.В. Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек.    наук:    "08.06.04    -    бухгалтерський    облік,    аналіз    та    аудит" /

B. В. Сопко. - Київ, 2001. - 24 с.

18. Стуков С.А. И все-таки производственный, а не "управленческий" учет /

C. А. Стуков // Бухгалтерский учет - 1997. - № 2, с. 64-66.

19. Сухарева С.А., Петренко С.Н. Контроллинг - основа управления бізнесом / С.А. Сухарева, С.Н. Петренко. - Донецк: Норд-компьютер, 2001. - 210 с.

20. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. - 714 с.

21. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: [Пер. с англ.] / Чарльз Т. Хорнгрен, Джордж Фостер. - [Под ред. Я.В. Соколова]. -М.: Финансы и статистика, 2000. - 416 с.

22. Чая В.Т. Управленческий учет: учеб.пособие / Владимир Тигранович Чая, Наталья Ильинична Чупахина. - М.: Эскмо, 2009. - 480 с.

23. Шишкова Т.В. Управленческий и финансовый учет: сравнительный аспект / Т.В. Шишкова // Бухгалтерский учет. - 1996. - № 3, с. 52-56.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

М І Скрипник - Визначення сутності понять витрати та затрати

М І Скрипник - Затрати і витрати проблема трактування понять

М І Скрипник - Порівняльна характеристика видів обліку

М І Скрипник - Облікове відображення витрат для нарахування та сплати податків

М І Скрипник - Процес калькулювання визначення понять