М З Бердута - Організація самостійної роботи студентів при вивченні курсу історія україни у вищих навчальних закладах - страница 1

Страницы:
1 

Електронна бібліотека

видань історичного факультету

Харківського університету

Бердута М. З., Солошенко О. М. Організація самостійної роботи студентів при вивченні курсу "Історія України" у Вищих навчальних закладах // Методичний вісник історичного факультету № 2. - Харків: Консум, 2003. -C. 95 - 98.

При використанні матеріалів статті обов'язковим є посилання на її автора з повним бібліографічним описом видання, у якому опубліковано статтю. Дана електронна копія статті може бути скопійована, роздрукована і передана будь-якій особі без обмежень права користування за обов'язкової наявності першої (даної) сторінки з повним бібліографічним описом статті. При повторному розміщенні статті у мережі Інтернет обов'язковим є посилання на сайт історичного факультету.

Адреса редакційної колегії:

Україна, 61077, Харків, пл. Свободи, 4,

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна,

історичний факультет. E-mail: istfac@univer.kharkov.ua

©Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; історичний факультет ©Автор статті

©Оригінал-макет та художнє оформлення - зазначене у бібліографічному описі видавництво ©Ідея та створення електронної бібліотеки - А. М. Домановський; А. О. Баскакова

III. З ДОСВІДУ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ІСТОРІЇ

Бердута М.З. Солошенко О.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «ІСТОРІЇ УКРАЇНИ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В роки незалежності України у всіх вищих навчальних закладах, в тому числі і негуманітарних, почав викладатися курс «Історії України». В його межах розглядаються основні етапи становлення нашої держави, її соціально-економічний, політичний та культурний розвиток. За відповідний час постійно вдосконалюються форми та методи проведення занять з курсу, при цьому велика увага приділяється самостійній роботі студентів, на яку відведено третину годин навчальної програми.

Основна мета самостійної роботи передбачає формування у студентів навичок роботи з джерелами, навчальною та науковою літературою; вміння аналізувати історичні факти, узагальнювати та співставляти матеріал, систематизувати його; робити обгрун­товані висновки; висловлювати власну точку зору на історичні проблеми та дискусійні питання, вміти доводити їх, тощо.

Найбільш широко застосовуються такі форми самостійної роботи студентів, як підготовка до семінарських занять, повідомлень та доповідей; написання рефератів; письмові відповіді на визначені питання, переважно у вигляді схем, планів, таблиць тощо; письмові обгрунтування або спростування окремих положень, що можуть вважатися проблемними (дискусійними); відвідування експозицій Харківського історичного музею з подальшими обговорюваннями та підготовкою звітів.

Для самостійного опрацювання рекомендуються переважно теми або окремі питання, які знайшли достатнє висвітлення в сучас­ній навчальній та науковій літературі і одночасно потребують самос­тійного осмислення матеріалу, аналізу фактів, передбачають власні узагальнення та висновки. Отже, великого значення для успішного самостійного вивчення матеріалу набуває література як загальна, так і додаткова з певних проблем курсу. Тому, на початку вивчення Дисципліни студентам слід надати перелік навчальної літератури, .охарактеризувати особливості видань, зокрема обсяги матеріалу та хронологічні рамки питань, що вивчаються в них. В подальшому,при вивченні з кожних з тем, студентів слід ознайомлювати із додатковою літературою, переважно останніх років видання. Після отримання певних навичок роботи з історичною літературою, студентам варто запропонувати самостійно визначити, в яких виданнях, на їх думку, більш докладно, цікаво, всебічно і грунтовно викладено матеріал для висвітлення питань самостійної роботи.

Кожен студент при вивченні курсу «Історії України» отримує можливість перевірити свої науково-дослідницькі здібності, під­готувавши самостійні дослідження з окремих тем, які його най­більше зацікавили. Починати бажано з найпростіших форм — пові­домлень та доповідей, які можуть бути як усними, так і письмо? вими. Більш складною формою самостійних досліджень є підготов­ка реферату. Саме під час роботи над рефератом студент отри навички аналізу наукової літератури та отримує досвіт науков досліджень. Тому обов'язковим для реферату повинен бути ана використаних джерел та літератури. Основний акцент при роботі і рефератом повинен бути зробленний на аналіз та порівня історичних фактів, узагальнення матеріалу, висновки з окрем питань та по всій темі.

Отже, для реферату студентам бажано запропонувати те які б мали доступну джерельну базу, передбачали порівн матеріалу, містили б елементи самостійного аналізу узагальнення; змушували б студентів висловлювати власні і доводити свою точку зору, робити самостійні виснов Безумовно, викладач повинен контролювати самостійну ро' студента, давати своєчасні консультації, зокрема, допомагат подбором джерел та літератури, порекомендувати виділ" головні проблеми теми, сформулювати їх тощо.

Певну увагу слід звернути на форми контролю самое роботи студентів. Так, на наш погляд для об'єктивної оцінки ] ту як самостійного дослідження, глибини опанування матеріа рівня з'ясування провідних проблем теми, доцільно запров вати його захист. Захист реферату є логічним продовженням вання у студентів навичок наукових досліджень: вміння bp теми провідні проблеми, висловлювати їх, орієнтуватися у j ному матеріалі, узагальнювати фактичні данні, робити висно" найголовніше, вміння стисло, але переконливо відповідаї постав-лені питання, доводити власну точку зору. Особливу слід звер-нути на активність студентів груп. Бажано із студегрупи зазделипть визначити опонентів та рецензентів відповідної теми, вони повинні ознайомитися із змістом реферату, або розділити всіх студентів на «прибічників» та «опозиціонерів» точок зору автора реферату.

Захист реферату, проведений у формі жвавого обговорення та дискусії не тільки покажить реальний рівень підготовки дослідника та закріпить його знання, але й поширить світогляд слухачів, підви­щить інтерес до проблем курсу, сприятиме більш відповідальній підготовці самостійних досліджень, самозатвердженню студентів, їх вмінню спілкуватися з аудиторією, вести наукові дискусії та усвідомленню їх науково-дослідницьких здібностей.

Широкого використання в самостійній роботі студентів в курсі «Історія України» набувають різноманітні види письмових завдань. Найпростішою формою яких, є конспектування матеріалу спеціальної та додаткової літератури, джерел по окремих питань курсу. Між тим, студентів слід націлити на те, що не обсяг .■конспекту, а стислість, узагальнення та систематизація матеріалу « головним завданням такої роботи. З цією метою, бажано аапропонувати студентам різні форми викладення матеріалу мгорнуті плани, тези, схеми, таблиці тощо). Результати такої ги повинні перевірятися — обговорюватися в академгрупах а семінарах, щоб кожен студент міг самостійно побачити і озуміти свої недоліки та помилки, щоб уникнути їх в подальшій постійній роботі. Тому слушно, для закріплення певної методики іюстійної роботи, при вивченні схожих проблем в різні періоди гської історії, давати студентам типові завдання. Наприклад, вчення селянсько-козацьких повстань кінця 16 ст. та повстань айдамацького руху 18 ст. можна запропонувати по єдиній схемі:

1. Причини повстання.

2. Привід до повстання.

3. Керівники повстання.

4. Рушійні сили.

5. Місця головних сутичок.

6. Причини поразки.

7. Значення (результати) повстання.

При перевірці знань фактичного матеріалу студентів, які вони сули самостійно, можна використовувати систему тестових ань. Причому, результати тестів повинні перевіряти самі енти (перехрестна перевірка). Це буде сприяти підвищеннювідповідальності та дасть можливість перевірити у студентів і ту частину матеріалу, яка не ввійшла до варіанту виконаного ним тесту. Отже, викладачу залишається тільки проконтролювати отримані результати, проаналізувати типові помилки, узагальнити їх, зробити висновки, дати рекомендації.

В останні роки, коли кількість підручників та іншої літератури з історії України значно збільшилась, матеріал, викладений у них тор­кається різноманітних проблем курсу і тяжіє до розв'язання диску­сійних питань, склалися умови для студентів, можливості обгрун­тування або спростування певних положень (тез) з історії України.

Зацікавленість студентів викликає порівняння оцінок різних історичних подій та особистостей в радянській та сучасній історіографії. Така форма роботи дає можливість показати студентам, що історична наука є рухомою, багато в чому тенденційною та ідеологічно спрямованою наукою, тому важливо, щоб кожен громаданин мав власну позицію та точку зору як ні минуле нашої держави, так і на сучасні події. Хрестоматійним приклад завдання, коли пропонується з'ясувати роль та міс І.Мазепи в українській історії 18 ст.: він борець за інтерес української державності чи «зрадник», як вважалось в радянсь часи, обов'язково довести свою позицію. Основна мета так: завдань — поширення світогляду студентів, формування " власних поглядів на історію України, їх громадської позиі вміння аналізувати, формулювати та доводити думки.

Жвавий інтерес у студентів викликає і така форма самостійн роботи, як ознайомлення з експозиціями Харківсько" історичного музею по історії слобідського регіону, зокрема сй сарматської доби, періоду Великої Вітчизняної війни (1941-1 pp.) тощо. Студенти обов'язково готують звіти екскурсій. У зві зазначається що нового дізналися студенти із матеріалу екскурс які знання були закріпленні, що із експонатів привернуло увагу і чому. Така форма самостійної роботи сприяє перудус' підвищенню рівня ерудиції молоді, активізує інтерес д краєзнавчої історії, виконує виховну функцію.

Отже, при вивченні курсу «Історії України» у вищ навчальних закладах, особливо негуманітарних, де кількі лекційних годин дуже обмежена широко запроваджую різноманітні методики самостійної роботи студентів, спрямовані на підвищення інтересу до дисципліни поліпшенню якості знань, сприяють формуванню нави самоосвіти та науково-дослідної роботи.

Страницы:
1 


Похожие статьи

М З Бердута - Брестський мир в радянській історіографії (середина 30-х -перша половина 50-х років)

М З Бердута - Організація самостійної роботи студентів при вивченні курсу історія україни у вищих навчальних закладах

М З Бердута - Харків в роки великої вітчизняної війни