М І Диба - Особливості управління фінансовою безпекою страхової компанії - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 519.868: 368.81

Диба М.І., д-р екон. наук, професор Бєгун А.В., канд. екон. наук, доцент Білошицький О.В., канд. екон. наук КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена аналізу особливостей управління фі­нансовою безпекою діяльності страхових компаній. В центрі уваги дослідження — формування моделей фінансової безпеки на основі нейромоделювання. Результати моделювання створюють умови для раціонального управління і отримання оптимального рівня інтеграль­ної оцінки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Апроксиматор, безпека, волатильність , інтегра­льна оцінка, нейромоделювання, нечітко-множинний аналіз, фінан­сова безпека.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу особенностей управления финансовой безопасностью деятельности страховых компаний. В центре внимания исследования — формирование моделей финан­совой безопасности на основе нейромоделирования. Результаты моделирования создают условия для рационального управления и получения оптимального уровня интегральной оценки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Аппроксимация, безопасность, волатильність, интегральная оценка, нейромоделирование, нечеткий анализ, фина­нсовая безопасность.

ANNOTATION. The article is sanctified to the analysis of features of management of activity of insurance companies financial safety. In the spotlight of research is forming of models of financial safety on the basis of нейромоделювання. Design results create terms for a rational management and receipt of optimal level of integral estimation.

KEYWORDS. Approximation, safety, volatility, integral estimation, fuzzy technoljgy, modeling analysis, financial safety.

Постановка проблеми. Сучасний страховий ринок України формується в умовах зниження базових макроекономічних пока­зників, зокрема зменшення валового внутрішнього продукту, збі­льшення темпів інфляції, нестабільності національної валюти, що не дає змоги забезпечити динамічний його розвиток. Основними проблемами розвитку страхових компаній України є, по-перше, зростання збитковості, скорочення «класичного» страхування, рі-

© М. І. Диба, А. В. Бєгун, О. В. Білошицький, 2012зке зниження платоспроможності, а, по-друге, недостатність на­дійних фінансових інструментів інвестування при низькому рівні капіталізації компаній на фоні загальної нестабільності страхово­го ринку. А тому одним із ключових питань, що підлягають пер­шочерговому розв'язанню при оздоровленні страхового ринку України має стати саме питання управління фінансовою безпе­кою страхових компаній.

Причини, які визначають рівень ефективності функціонування компанії, частково знаходяться поза межами самої компанії і не підлягають її тотальному контролю. Такий стан речей викликає феномен невизначеності — якість ринкового середовища, пов' язана з тим, що на ринкові умови одночасно впливає велика кількість факторів різноманітного характеру і спрямованості, що не піддаються сукупній оцінці. Менеджмент компаній постійно розв' язує надзвичайно складне завдання — наблизити інтереси страхувальників і акціонерів. В свою чергу, здійснення контролю фінансової безпеки страхової компанії можливо лише на підставі поєднання економіко-математичних методів та інтуїтивного під­ходу.

Аналіз останніх джерел. Сучасні наукові розробки пропону­ють досить надійний апарат фінансового управління за допомо­гою методів нечіткої логіки та нейромоделювання. В дослідженні цієї проблеми вагомим є внесок вітчизняних (Матвійчук А.В., Ра-скін Л.Г., Сєрая О.В., Тарасова Л.Г., Кононова К.Ю.) та зарубіж­них (Бівер В., Альтман Е., Фіуроманті М., Кьорлінг М., Недосє-кін А.О., Міркін Я.М., Тайрі Е., Лонг Дж.) вчених.

Відсутність цілісного і науково-методичного обгрунтування механізмів моделювання фінансової безпеки страхових компаній та виявлення складових чинників впливу на цей процес зумовлює необхідність і актуальність системного дослідження цієї проблеми.

На сьогоднішній день документовані положення управління платоспроможністю страхової компанії варіюються в залежності від регіону (США, Європа, Азія тощо), структури страхового портфелю компанії, структури активів та резервних фондів, мо­делі управління тощо.

В основі сучасних методологій оцінки платоспроможності страхової компанії лежить визначення відповідного показника — мінімального обсягу капіталу (Minimal Capital Requirement), не­обхідного для покриття прийнятих на себе зобов' язань. Відповід­но до критерію врахування інформації при оцінці рівня плато­спроможності, усі наведені методології до визначення даного показника поділяються на:

■ статичні облікові (accounting-based, грунтуються на аналізі фінансової звітності);

■ динамічні моделі (cash-flow based).

В умовах світової фінансової кризи у світі посилюється вплив нагляду з боку державних регуляторів. Так, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) також починає вживати заходів щодо більш жорсткого регулювання фі­нансових ринків з метою зниження ймовірності настання негати­вних ризиків, що характерні для фінансового ринку України у 2012 році, а саме:

1. «Падіння» фондового ринку;

2. Збільшення ризиків, пов'язаних з інвестуванням активів фі­нансових установ, та неповернення наданих позик (кредитів);

3. Недовіра населення до фінансових установ, в тому числі з причин затягування або відмови виконання фінансовою устано­вою своїх зобов' язань за укладеними договорами (наприклад, відмова у виплаті страхового відшкодування у разі настання страхового випадку);

4. Валютно-курсова нестабільність;

5. Ризик відсутності взаємодії між банками та небанківськими фінансовими установами щодо забезпечення доступу останніх до коштів, розміщених на депозитних рахунках;

6. Збереження негативних інфляційних очікувань населення;

7. Небезпека подальшої тінізації економіки;

8. Переоцінка вартості інвестиційних активів через валютний, кредитний та інший ризики може призвести до зменшення обся­гів чистих активів фінансових установ та, як наслідок, критично вплинути на здатність виконання установою своїх зобов' язань.

На сьогоднішній день у світовій практиці відомі десятки пока­зників, що використовуються для оцінки майнового та фінансо­вого стану компаній. При класифікації цих показників, як прави­ло, виділяють шість груп, що описують майновий стан, ліквідність компанії, фінансову стабільність, ділову активність, рентабельність та положення на ринку цінних паперів.

Виклад основного матеріалу. За умов дефіциту інформацій­ної складової, виникає потреба у розв' язанні проблеми управлін­ня фінансовою безпекою страхової компанії, що полягає у прове­денні науково-обгрунтованого дослідження процесів та удосконаленні існуючих математичних моделей та методів управління фінансовою безпекою. Завдання прогнозування рівня фінансової безпеки трансформується в завдання розпізнавання фінансового стану страхової компанії та попередження розвиткунегативних тенденцій щодо його погіршення, а також ідентифі­кації впливу окремих факторів на комплексний показник фінан­сової безпеки компанії.

Нечітко-множинна модель фінансової безпеки страхової компанії. Для забезпечення системного підходу до виділення па­раметрів моделі, будемо використовувати наступні три групи по­казників [2—4] (табл. 1).

Таблиця 1

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ГРУПИ КЛЮЧОВИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ, ЩО МАЮТЬ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Назва фактора

Код фак­тора

Назва фактора

Код

фак­тора

Назва фактора

Код факто­ра

Ліквідність та платоспро­можність

F1

Фінансова безпека

F2

Збитковість

страхових

операцій

F3

Коефіцієнт швидкої лікві­дності

F1.1

Коефіцієнт фінансової ав­тономії (част­ка власного капіталу в па­сивах)

F2.1

Рівень виплат

F3.1

Частка най­більш ліквід­них активів в загальному обсязі активів

F1.2

Коефіцієнт маневреності власного ка­піталу

F2.2

Нетто-збитко-вість

F3.2

Поточна пла­тоспромож­ність СК

F1.3

Коефіцієнт

фінансового

ризику

F2.3

Рівень витрат СК

F3.3

Абсолютна лі­квідність (пла-тоспромож-

ність)

F1.4

Достатність фактичного розміру маржі платоспромо­жності

F2.4

Комбінований показник зби­тковості

F3.4

 

 

Рівень по­криття стра­хових резер-вів-нетто власним ка­піталом

F2.5

 

 

Відповідно до виділених показників побудуємо систему пере­ваг груп факторів та окремих факторів в межах заданих груп:

F1 f F1 f F3;

F1.1« F1.2 « F1.3 « F1.4; ( )

F2.1« F2.2 « F2.3 « F2.4 « F2.5;

F3.1« F3.2 « F3.3 « F3.4

Для якісного оцінювання усіх рівнів економічних параметрів визначимо вербальну (лінгвістичну) змінну «Рівень показника», множина значень якої буде представлена наступними підмножи-нами: «Дуже низький (ДН) — Низький (Н) — Середній (С) — Високий (В) — Дуже високий (ДВ)».

Побудова кількісного носія для кожного з аналізуємих факто­рів, вимагає створення гістограми розподілу для кожного факто­ру (табл. 1). В якості вхідних даних для розрахунків використано джерела [6—9].

Після оцінювання діапазонів значень функцій належності для кожного з показників розрахуємо значення функцій належності (ранги) показників нечітким рівням змінної «Рівень показника». В умовах системи пріоритетів факторів виду (1), використаємо правило Фішберна:

= 2( N -, +1) ,(2,

1     (N + 1)N

де r — значення розрахованого рангу показника,

N — загальна кількість показників, для яких розраховуються ранги;

i — порядковий номер показника (в порядку зниження їх зна­чимості).

Відповідно до (1) та (2) маємо наступні ваги для кожної групи факторів:

= 2 (3 -1 +1) = !_ Рі =   (3 +1) 3   ~ 2;

2 (3 - 2 +1)    1       vi (3)

p3

(3 +1) • 3 3

2 • (3 - 3 +1) = ! (3 +1) 3   = 6'

і=1

У відповідності до нечіткої класифікації трапецієподібні (Т-подібні) числа показників матимуть нечітке представлення виду

(4)

де а1, а4 — відповідно абсциси нижньої основи трапеції, а2, а3 — верхньої.

Виконавши такий розрахунок для кожної страхової компанії по всіх групах показників, матимемо згортання цих показників в межах відповідних груп за підрівнями відповідно з

(5)

і=1

де Л'а — значення функції належності для а-ї групи показників

нечіткого рівня l;

а — група показників, за якою виконується розрахунок, а {«Ліквідність та платоспроможність»; «Фінансова стійкість»; «Збитковість страхових операцій»};

l — нечіткий рівень відповідної групи показників, l {«ДН»; «Н»; «Ср»; «В»; «ДВ»};

n — кількість показників відповідної групи;

xi — значення функції належності для і-го показника нечіт­кого рівня l;

ri — вага і-го показника аналізованої групи.

В результаті отримаємо розподіл груп показників за нечітки­ми підрівнями (табл. 2):

Таблиця 1

РОЗПОДІЛ ГРУП ПОКАЗНИКІВ ЗА НЕЧІТКИМИ РІВНЯМИ ДЛЯ ОКРЕМОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Групи факторів

Розподіл груп показників за рівнями

 

ДН

Н

Ср

В

ДВ

Ліквідність і платоспро­можність

ап

аі2

аіз

а14

аі5

Фінансова стабільність

 

а22

а

а24

а25

Збитковість страхових операцій

азі

аз2

азз

а34

аз5

Для оцінки комплексного показника фінансової привабливості страхової компанії необхідно формалізувати вигляд інтегрально­го показника, тобто описати ті «м'які» рівні, за якими буде про­водитися комплексна оцінка рейтингу страхової компанії. Для ін­тегральної оцінки страхової компанії виділимо п' ять нечітких підмножин в порядку зростання величини інтегрального показ­ника фінансової стабільності: uaBBB, uaA, uaAA, uaAAA, uaAAAA.

Після розрахунку вагів для кожного з м' яких (нечітких) підрі-внів інтегральної оцінки фінансової стійкості страхової компанії, представимо їх в таблиці 3.

Таблиця 1

ВАГИ НЕЧІТКИХ ПІДРІВНІВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО

ПОКАЗНИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Ваги вузлових точок класифікатора

ДН

Н

Ср

В

ДВ

 

w1

w2

w3

w4

w5

Подальший аналіз дає можливість проаналізувати кожну гру­пу показників окремо, а також виконати агрегацію розрахованих оцінок в єдиний інтегральний показник рівень фінансової без­пеки страховика. Отже, інтегральну оцінку для n-ї страхової ком­панії для а-ї групи показників розрахуємо як

Тут:

і аа значення інтегрального показника для а-ї групи факто­рів, а {«Ліквідність та платоспроможність»; «Фінансова стій­кість»; «Збитковість страхових операцій»};

Ла — значення функції належності для а-ї групи показників нечіткого рівня l, l {«ДН»; «Н»; «Ср»; «В»; «ДВ»}.

тз        • w1 = (w1, w2, w3, w4, w5) ,-

Вузлові точки 1   2   3   4   5   є абсцисами максиму-

мів відповідних функцій належності на 01-носії, з іншої сторо­ни — рівномірно стоять одна від одної на 01-носії і симетричні відносно вузла 0,5. Ці точки виступають в якості вагів при аг-регуванні системи факторів. Тим самим вузлові точки викону­ють зведення набору нестандартних класифікаторів (зі своїми несиметрично розташованими вузловими точками) до єдиного класифікатора стандартного виду, з одночасним переходом від набору нестандартних носіїв окремих факторів до стандартно­го 01-носія.

Тоді інтегральний показник фінансової безпеки для n-ї стра­хової компанії розрахується як:

І іУа ,(7

а=1

де а група аналізуючих факторів, а {«Ліквідність та плато­спроможність»; «Фінансова стійкість»; «Збитковість страхових операцій»};

wa — вага а-ї групи факторів.

Таким чином, розробка та опис нечітко-множинної моделі до­зволяє провести системний аналіз фінансової безпеки страхової компанії на основі 13 показників, які відображають різні сторони безпечної діяльності компанії, а саме: ліквідність та платоспро­можність, фінансова стійкість та збитковість страхових операцій.

Нейромоделювання фінансової безпеки страхової ком­панії. В умовах високої волатильності зовнішніх та внутрішніх по відношенню до економічної системи та страхового ринку України факторів, високого рівня суперечливості фінансових показників відкритих форм звітності, а також за умов відсут­ності будь-якої додаткової інформації про господарську діяль­ність страхових компаній, високу ступінь достовірності ре­зультатів моделювання має дати саме застосування нейро-підходу до моделювання фінансової безпеки страхових ком­паній.

Виконаємо аналіз фінансової безпеки страхової компанії та проведемо додатковий порівняльний аналіз результатів, отрима­них з використанням обох моделей.

Визначемо класифікаіцю входів нейромоделі у вигляді матри­ці виду Л розміру RxL:

Л

a21 a22 ... a2l

Var1 ar2 ... arl J

(8)де г — кількість показників (факторів) на вході, R = 13 для кож­ної страхової компанії;

l — кількість входів моделі (тобто, кількість страхових компа­ній, що аналізуються).

Таким чином, кожен рядок матриці виду pl

 

(a ^

 

 

pl =

 

,     o =

 

 

Iarl J

 

l0l1 J

(9)

відображатиме сукупність факторів, що характерні для l-ї страхо­вої компанії.

Елементи вектора o відображають відповідні виходи — інте­гральні показники фінансової безпеки з кожній із аналізуємих страхових компаній.

Окремий рівень нейромережі має свої входи, зміщення, ваги, суматор та функцію перетворення.

Так, зокрема, для першого (прихованого) рівня отримаємо:

і .   . . .

а — вектор виходу розмірністю Sxl першого рівня моделі,

а = tan sig (n ).

n — вектор входів трансформаційної функції tansig (n ) першого рівня мережі. Кожен нейрон має суматор, який агрегує

зважені входи IW11 pl та зміщення b , формуючи відповідний вихід n1 = IWu p{ + b . Сукупність виходів n1 формують вектор

.   —1 виходів n

(n1 >

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М І Диба - Генезис інвестиційних теорій

М І Диба - Механізм державного регулювання регіональної економіки

М І Диба - Особливості управління фінансовою безпекою страхової компанії

М І Диба - Причини виникненя фінансових та маркетингових ризиків у діяльності підприємств

М І Диба - Структура і механізм взаємодії елементів системи регулювання