М І Скрипник - Процес калькулювання визначення понять - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3(15)

УДК 657 Скрипник М.І.

ПРОЦЕС КАЛЬКУЛЮВАННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Проведено ретроспективний аналіз економічної сутності та змісту понять

"калькулювання" і "калькуляції"

Постановка проблеми. Нестабільність в політичному й економічному житті нашої країни та соціальному стані населення зумовлюють винятково складне становище українських підприємств. Стратегія конкурентного підприємства, перш за все, полягає в тому, що при даному рівні ціни, утвореному на ринку, необхідно досягти максимально низьких витрат виробництва (будь-якого господарського процесу), при чому, найголовніше - не знижуючи якості продукції (робіт, послуг) та не погіршуючи умов праці робітників. Дана стратегія найбільш повно відображає успішну та ефективну діяльність будь-якого підприємства. Тому за сучасних умов господарювання одним з найбільш актуальних питань є питання обліку витрат та калькулювання собівартості, оскільки саме ці взаємопов'язані процеси посідають центральне місце в житті кожного підприємства. Варто зауважити, що без рекомендацій щодо вдосконалення обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), та ґрунтовного вивчення досвіду і прогресивних думок вчених і науковців не можливо зробити крок вперед.

На першому етапі дослідження, вважаємо за доцільне розглянути та уточнити зміст основних понять "калькуляція" та "калькулювання". Поняття "калькуляція" та "калькулювання" є одними з найчастіше використовуваних в економічній теорії та практиці. Калькулювання потрібне для вирішення низки економічних завдань: обґрунтування цін на вироби, обчислення рентабельності виробництва, аналізу витрат на виробництво однакових виробів на різних підприємствах, визначення економічної ефективності різних організаційно-технічних заходів.

Метою статті є дослідження та уточнення економічної сутності та змісту понять "калькулювання" і "калькуляції".

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням даного питання займалися такі вчені як проф. Ф.Ф. Бутинець, проф. В.Ф. Палій, І.А. Басманов, проф. В.В. Сопко, Н.В. Мазуркевич, С.В. Бойко, К.В. Романчук.

Викладення основного матеріалу дослідження. Появу поняття "калькулювання" пов'язують з зародженням мануфактурного виробництва. Найбільш стрімкий розвиток калькулювання як інструмент оцінки рентабельності товарів, як спосіб подолання конкуренції отримало в умовах промислового виробництва [2, с. 74].

Термін "калькуляція" походить від латинського "calculatio" — обчислення, який в свою чергу утворений від більш елементарного - "calcul" (камінчик). Першочергово стародавні римляни здійснювали розрахунки за допомогою камінчиків на стародавньому різновиді рахівниць - абак. Абак, яким користувалися стародавні римляни та стародавні греки, представляв собою кам'яну плиту, яка була розграфлена відповідним чином. Необхідні розрахунки на рахівницях здійснювалися шляхом переміщення камінчиків по їх розграфленій поверхні, що по суті і вважали стародавні калькулюванням [13, с. 5]; [6, с. 67].

Відомий український вчений проф. О.С. Наринський у 1965 році зазначав, що слід розрізняти "калькулювання як процес обчислення собівартості і калькуляцію як результат цього обчислення, як розрахунок, що показує виявлену собівартість"

[14, с. 33]. Його думку підтримали проф. І.А. Басманов [1, с. 120], М.А. Бахрушина [2, с. 491], Л.П. Краснова, Н.Т. Шалашова, Н.М. Ярцева [9, с. 319], проф. А.М. Кузьминський [10, с. 123], проф. Б.М. Литвин, проф. М.С. Пушкар [11, с. 75], С.І. Шульман, А.К. Марченко, П.А. Костюк [22, с. 104], Б.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова [23, с. 123].

Для більш глибокого розкриття сутності поняття "калькуляція" представимо аналіз проведених досліджень, шляхом групування результатів наступним чином (табл. 1):

Таблиця 1. Узагальнення результатів дослідження поняття "калькуляція" дослідниками за період 1902-2009 рр.

Визначення поняття

Автор

Обчислення (визначення, розрахунок) витрат (затрат)

Обчислення (визначення) собівартості

обчислення в грошовому вимірнику результатів будь-якого господарського процесу

Обчислення (розрахунок) ціни виробу

Окрема наука (галузь знань)

Бланк, форма калькуляційного листа, документ внутрішнього

користування, форма внутрішнього документу, спеціальний документ

Елемент методу бухгалтерському обліку

Кінцевий результат калькулювання

 

 

Всієї продукції (робіт, послуг)

Одиниці продукції (робіт, послуг)

Фактичної

 

 

 

 

 

 

Підручники, посібники

 

Аверчев І.Б. +

 

 

 

 

Астахов Б.П. +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабенко І.П.

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Басманов І.А.

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Безруких П.С.

 

 

 

 

 

+

 

 

Безруких П.С., Бербов Г.Д., Кашаев А.Н.

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Белов Н.Г.

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Белоусов М.С., Бейцман Н.Р.

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Білоусько Б.С., Беленкова М.І.

 

+

 

 

 

 

 

 

Борисов Н.Б.

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Бунимович Б.А.

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Бутинець Ф.Ф.

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

Бахрушина М.А.

 

+

 

 

 

 

+

 

Бейцман Р.Я.

 

+

 

+

+

 

 

 

 

Бойтехов П.Г.

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Галль Г.Б.

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Галкин А.Ф.

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Деващук Л.Г., Єрмалаева Б.І., Квач Я.П., Рудинська О.П

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Дембінський Н.Б. +

 

 

 

Дитякін Ф.Т. +

 

 

 

Єгорова Л.І.

 

 

+

Іванов Н.Н.

 

+

 

Кернога Г.Б. +

 

+

 

Кір'янова З.Б. +

 

 

Кондраков Н.П.                 + +

 

 

Продовження табл. 1

1                  2       3      4     5       6 7

8 9

10 11

Краснова Л.П., Шалашова Н.Т., Ярцева Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Кузьмінський А.Н.

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Ламикін І.А.

+

 

 

 

 

 

 

 

Лень Б.С., Гливенко Б.Б.

 

+

 

 

 

 

 

 

Ліберман Є.Г.

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Макаров Б.Г.

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Мисака Г.Б., Шарманська Б.М.

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Моісеенко Г.І.

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Нікольсон Д.А., Рорбах Д.

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Німчинов П.П.

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Палій Б.Ф.

 

+

 

 

 

 

 

+

Пеньков Є.Г.

 

+

 

 

 

 

 

 

Петрова Б.І.

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Пільменштейн Д.І.

 

 

 

 

 

 

 

+

 

Пісарев Д.Б.

+

+

 

 

 

 

 

 

Поклад І.І

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Рябкін Б.І

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Скирпан О.П., Палюх М.С.

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоцький Б.І.

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

М І Скрипник - Визначення сутності понять витрати та затрати

М І Скрипник - Затрати і витрати проблема трактування понять

М І Скрипник - Порівняльна характеристика видів обліку

М І Скрипник - Облікове відображення витрат для нарахування та сплати податків

М І Скрипник - Процес калькулювання визначення понять