М І Скрипник - Процес калькулювання визначення понять - страница 4

Страницы:
1  2  3  4 

Азриліян А.Н. +

 

Бутинець Ф.Ф. +

 

Кузнєцов В, Михайленко О. +

 

Наукові матеріали

Мазуркевич Н.В., Бойко С.В. +

+

Романчук К.В. +

 

Проведений аналіз опрацьованої літератури дає змогу узагальнити результати та виділити наступні групи авторів, які пропонують визначення поняття "калькулювання".

Таблиця 4. Групи авторів, що досліджували поняття "калькулювання"

№ з.п.

Група авторів

Визначення калькулювання

1.

Мазуркевич Н.В., Бойко С.В., Романчкук К.В., Аверчев І.В., Белобородова В.А., Чечета А.П., Слабінський В.Т., Вербов Г.Д., Воронова Є.Ю., Уліна Г.В., Маргуліс А.Ш., Кузмінський А.Н., Медведев М.Ю., Меркушев А.І., Мізіковскький І.Е., Палій В.Ф., Сумцов А.І., Бєлий І.Н., Папковская П.Я, Михалкевич А.П., Кузнєцов В., Михайленко О.

Обчислення (визначення, розрахунок витрат)

2.

Проф. Бутинець Ф.Ф., Абашина А.М., Макаковський А.А., Симонова М.Н., Тальє І.К., Басманов І.А., Безруких П.С., Вербов Г.Д., Кашаєв А.Н., Комісарова І.П., Белобородова В.А., Чечета А.П., Слабінський В.Т., Воронова Є.Ю., Уліна Г.В., Врублевський Н.Д., Деващук Л.Г., Єрмалаєва В.І., Квач Я.П., Рудинська О.В., Івашкевич В.Б., Карпова Т.П., Краснова Л.П., Шалашова Н.Т., Ярцева Н.М., Кузьминський А.Н., Литвин Б.М., Пушкар М.С., Наринський А.С., Марченко А.К., Медведєв М.Ю., Меркушев А.І., Мізіковський І.Е., Мисака Г.В., Шарманська В.М., Ніколаєва С.А., Палій В.Ф., Партін Г.О., Петрова В.І., Рябкін В.І., Сопко В.В., Бєлий І.Н., Папковская П.Я, Михалкевич А.П., Шульман С.І., Марченко А.К., Костюк П.А., Гаврилов Б.І., Голл Г., Шеремет А.Д., Трусов А.Д., Лебедєв В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П., Асаул А.Н., Осор'єва І.Б., Азриліян А.Н.,

Обчислення (визначення) собівартості продукції (робіт, послуг)

3.

Вахрушина М.А.

Складання калькуляції

4.

Мазуркевич Н.В., Бойко С.В.

Обчислення в грошовому вимірнику результатів будь-якого господарського процесу

5.

Литвин Б.М., Пушкар М.С., Наринський М.С.

Метод контролю

289

В ході дослідження було встановлено наступні групи.

Автори першої групи, зокрема Н.В. Мазуркевич, С.В. Бойко, І.В. Аверчев, В.А. Белобродова, А.П. Чечета, В.Т. Слабинский, Г.Д. Вербов, Е.Ю. Воронова, Г.В. Улина, А.Ш. Маргулис, А.Н. Кузьминский, М.Ю. Медведев, А.І. Меркушев, І.Е. Мизиковский, В.Ф. Палій, А.І. Сумцов, І.Н. Бєлий, П.Я. Папковська, А.П. Михалкевич, В. Кузнєцов, О. Михайленко, К.В. Романчук пов'язують калькулювання з розрахунком та обчисленням витрат. Як вже зазначалося вижче, дані автори зводять сутність калькулювання до звичайних арифметичних дій, а також ототожнюють поняття як "витрати" та "собівартість". На нашу думку визначення подане авторами не повністю розкриває змісту поняття.

Друга    група    вчених,    таких   як    проф. Ф.Ф. Бутинець,    А.М. Абашина,

A. А. Макаковський, М.Н. Симонова, І.К. Тальє, І.А. Басманов, П.С. Безруких, Г.Д. Вербов,    А.Н. Кашаєв,    І.П. Комісарова,    В.А. Белобородова,    А.П. Чечета,

B. Т. Слабінський, Є.Ю. Воронова, Г.В. Уліна , Н.Д. Врублевський, Л.Г.Деващук, В.І. Єрмалаєва, Я.П. Квач, О.В. Рудинська, В.Б. Івашкевич, Т.П. Карпова, Л.П. Краснова, Н.Т. Шалашова, Н.М. Ярцева, А.Н. Кузьминський, Б.М. Литвин, М.С. Пушкар, А.С. Наринський, А.К. Марченко, М.Ю. Медведєв, А.І. Меркушев, І.Е. Мізіковський, Г.В. Мисака, В.М. Шарманська, С.А. Ніколаєва, В.Ф. Палій, Г.О. Партін, В.І. Петрова, В.І. Рябкін, В.В. Сопко, І.Н. Бєлий, П.Я. Папковская, А.П. Михалкевич, С.І. Шульман, А.К. Марченко, П.А. Костюк, Б.І. Гаврилов, Г. Голл, А.Д. Шеремет, А.Д. Трусов, В.Г. Лебедєв, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев, А.Н. Асаул, І.Б. Осор'єва, А.Н. Азриліян , розглядають калькулювання як обчислення або визначення собівартості продукції чи її одиниці. На нашу думку визначення є неточним. Так, Анджан К.Я. стверджує, що під поняттям калькулювання не можна розуміти лише сукупність прийомів, які використовуються для обчислення собівартості одиниці продукції. Калькулювання - ширше поняття, яке включає визначення об'єму незавершеного виробництва на початок та кінець звітного періоду, кількості отриманої продукції, супутньої та побічної продукції, а також відходів виробництва, браку та порядок оцінки незавершеного виробництва, побічної продукції, відходів, браку та ряд інших розрахунків. Тому доцільно використовувати визначення, запропоноване Н.В. Мазуркевич та С.В. Бойко, які вважають, що калькулювання - це обчислення в грошовому вимірнику результатів будь-якого господарського процесу (рис. 2).

Стадії процесу відтворення

Капітальні інвесиції

—►    Постачання    | —^|

_^ Виробництво

І Збут

1и_

Об'єкти, що потребують оцінки

—►Необоротні активи Запаси

Результат калькулювання

Готова продукція (роботи, послуги), напівфабрикати

Оборотні і необоротні

ативи

_^.Первісна вартість

_^  Первісна вартість

Собівартість виробнича

Собівартість реалізації, ціна,фінансовий результат

Рис. 2. Калькулювання на різних стадіях процесу відтворення

Так, на сучасному етапі калькулювання має особливе значення в кожному процесі господарської діяльності підприємства. В процесі придбання засобів, необхідних для нормального функціонування підприємства потрібно обрати найбільш оптимальний варіант придбання певного виду активу. В процесі реалізації калькулювання повинно забезпечити достовірною інформацією управлінський персонал щодо собівартості та ціни активу, що реалізовується.

На думку М.А. Вахрушиної калькування слід розглядати як складання калькуляції. На нашу думку це є недоцільним, оскільки автор занадто звужує зміст даного поняття.

Методом контролю вважають калькулювання Б.М. Литвин, М.С. Пушкар, М.С. Наринський.

В ході дослідження було виявлено, що неоднозначність підходів вчених та авторів до трактування понять "калькуляція" та "калькулювання" зумовлена історичними умовами розвитку економічної науки (рис. 3.).

Рис. 3. Еволюція поглядів щодо сутності понять "калькуляція" та "калькулювання"

Таким чином, термін калькуляція почали вживати ще у кінці ХІХ ст., а разом з ним і термін "калькуляційна книга", в якій і оформлювалися калькуляційні розрахунки [6, с. 67].

З часом у розумінні форми, в якій наводиться розрахунок собівартості почали використовувати поняття "калькуляція", тим самим відкидаючи термін "калькуляційна книга". Відбулося поступове розширення поняття калькуляція та одночасно заплутування його розуміння. В 50-х рр. з'являється новий термін

"калькулювання", який повинен був припинити непорозуміння між вченими, проте це навпаки посилило незгоду між ними. Так, у деяких авторів поняття "калькуляція" і "калькулювання" виступають як синоніми (І.О. Ламикін, З.В. Кір'янова, Г.І. Моісеєнко, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, Б.А. Титов, П.С. Безруких, М.І. Вейсман,

0. Ф. Галкін, М.В. Дембінський, І.І. Поклад), а у інших є різними поняттями (А.І. Сумцов, колектив авторів за ред. Б.І. Гаврилова, В.І. Петрова, В.І. Стоцький, Д.В. Писарев,   П.Г. Войтехов,   Р.Я. Вейцман,   І.А. Басманов,   О.С. Наринський,

1. Є Давидович) [5, С. 67].

Висновки та пропозиції. Таким чином, сутність калькулювання полягає у деталізації вартісної оцінки результатів господарських процесів (придбані активи, виготовлена продукція, реалізовані активи) і поданні їх у формі, зручній для аналізу доцільності такого процесу, тобто у формі калькуляції. Основними проблемами у трактуванні понять "калькуляція" і "калькулювання" є, по-перше, спроба визначити термін, приділяючи більше уваги меті, а не сутності поняття; по-друге, обмеження поняття лише процесом виробництва; по-третє, ототожнення "калькуляції" та "калькулювання".

Так, у ході проведеного дослідження було встановлено, що калькулювання - це обчислення в грошовому вимірнику результатів будь-якого господарського процесу (в широкому розумінні) та обчислення собівартості одиниці продукції, послуги, роботи (в вузькому розумінні). Калькуляцію слід вживати у значені форми внутрішнього документу, в якому здійснюється калькулювання і подаються його результати.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Басманов И.А. Теоретические основы учета и калькулирования себестоимости промышленной продукции / И.А. Басманов. - Минск: Финансы, 1970

2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: [учеб. пособие ВЗФЭИ] / М.А. Вахрушина - М.: ЗАО "Финстатинформ", 2000. - 359 с.

3. Вейцман Р.Я. Краткий учебник счетоводства / Р.Я. Вейцман, 1936

4. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и практика / Н.Д. Врублевский. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 352 с.

5. Герасимчук Н.В. Методи обліку собівартості: новий погляд на калькуляцію /

H. В. Герасимчук // Міжвузівський збірник наукових праць / Економіка: проблеми теорії та практики. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет. -2000. - Випуск 20. - С. 64-70

6. Давидович І.Є.    Управління    витратами:    [навчальний    посібник]. /

I. Є Давидович - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

7. Кирейцев Г.Г. Функции учета в механизме управления сельскохозяйственным производством / Г.Г. Кирейцев. - Киев: Изд-во УСХА,

1992. - 240 с.

8. Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета / З.В. Кирьянова. -М.: Финансы и статистика, 1995. - 192 с.

9. Краснова Л.П. Бухгалтерский учет: [учебник] / Л.П. Краснова, Н.Т. Шалашова, Н.М. Ярцева. - М.: Юристь, 2001.-550 с.

10. Кузьминский А.Н. Теория бухгалтерского учета: учебник / А.Н. Кузьминский. - К.: Вища шк., 1990.-311 с.

11. Литвин Б.М. Учет затрат и калькулирование себестоимости в строительства / Б.М. Литвин, М.С. Пушкар, А.С. Наринский. - М.: Финансы и статистика, 1984. - 125 с.

12. Мазуркевич Н.В. Проблеми дефініцій калькуляції та калькулювання / Н.В. Мазуркевич, С.В. Бойко // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Економічні науки. - Житомир: ЖДТУ, 2002. - № 18. - С. 58-64

13. Медведев М.Ю. Основы калькулирования. Просто на 100% / М.Ю.Медведев. - М.: Эксмо, 2008. - 128 с.

14. Наринский А.С. Калькулирование себестоимости в строительстве / А.С. Наринский. - М., 1976

15. Палий В.Ф. Основы калькулирования / В.Ф. Палий. - М.: Финансы и статистика, 1987

16. Поклад. И.И. Учет, калькулирование и анализ себестоимости промышленной продукции / И.И. Поклад - М.: Финансы, 1966. - 255 с.

17. Прокофьев И.М. Основы калькуляции сельскохозяйственной продукции в совхозах / И.М. Прокофьев - М.: "Сельхозгиз", 1940. - 172 с.

18. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): [монографія]. М.С. Пушкар -Тернопіль: Економічна думка, 1999

19. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: [учебн. пособие для вузов]. / Я.В. Соколов - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 638 с.

20. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 496 с.

21. Соколов Я.В. Калькуляция: надо ли? / Соколов Я.В.

22. Теория бухгалтерского учета / С.И. Шульман, А.К. Марченко, П.А. Костюк и др. Под общ. ред. Б.И. Гаврилова. - Мн.: Выш. школа, 1979. - 272 с.

23. Управление затратами на предприятии: [учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп.] - В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев, А.Н. Асаул, И.Б. Осорьева; Под общ. ред. Г.А Краюхина - СПб: Издательский дом "Бизнес-пресса", 2003. - 256 с.

24. Филимонов Н.Г. Промышленное счетоводство / Н.Г. Филимонов. -М.: Изд-во "Экономическая жизнь" - 1925

25. Философский словарь / Фролов. М: изд-во полит., литературы, 1981

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

М І Скрипник - Визначення сутності понять витрати та затрати

М І Скрипник - Затрати і витрати проблема трактування понять

М І Скрипник - Порівняльна характеристика видів обліку

М І Скрипник - Облікове відображення витрат для нарахування та сплати податків

М І Скрипник - Процес калькулювання визначення понять