Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 657.92

Петренко Н.І., к.е.н., доцент

Житомирський державний технологічний університет

ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ З КУРСУ "СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА"

Проведено критичну оцінку змістовного наповнення навчальних посібників з питань судово-бухгалтерських експертиз та наведено пропозиції щодо удосконалення їх структурної побудови

Постановка проблеми. Сучасний економіко-соціальний стан в Україні характеризується зростанням економічної злочинності та зміни її структури. За такої ситуації до ряду дисциплін, що вивчаються юристами та бухгалтерами відноситься курс судово-бухгалтерської експертизи, засвоєння якого дає змогу набути поглиблених теоретичних знань та широко застосовувати їх в кримінальному, цивільному та господарському процесах.

В теперішній час є спроби модифікувати структуру курсу "Судово-бухгалтерська експертиза", про що свідчать підручники, навчальні посібники та курси лекцій, видані за останні роки.

Але питання щодо структури курсу "Судово-бухгалтерська експертиза" є дискусійним, що можна підтвердити оглядом навчальної та практичної літератури з судово-бухгалтерської. Так, нами для прикладу було обрано 15 книг з питань судово-бухгалтерської експертизи [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Слід наголосити, що перераховані видання є навчально-практичними посібниками або підручниками, але підходи розкриття навчального матеріалу є досить різним, останнє впливає на рівень інформативності кожного видання, на різні підходи до підготовки студентів вузів як фахівців з проведення бухгалтерських експертиз. Все це зумовлює актуальність огляду змістів та критичної оцінки викладеного в них матеріалу в частині судово-бухгалтерської експертизи.

Метою дослідження є аналіз зазначених суперечливих позицій та виділення розділів судово-бухгалтерської експертизи, що мають найбільше значення для практичної діяльності, в галузі та, що розвивають і формують фахівця.

Аналіз досліджень і публікацій. До цього часу в науковій та навчальній літературі розглядаються проблемні питання організації та методики проведення судово-бухгалтерської експертизи. Зазначені питання розглядають в своїх дослідженнях такі вчені як Г.А. Атанесян, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець,

С.П. Голубятников, В.Д. Поникаров та інші. Але питання структури навчальних посібників з судово-бухгалтерської експертизи та ступеня розкриття в них інформації з теоретичних, організаційних та методичних аспектів судово-бухгалтерської експертизи не досліджувалися.

Викладення основного матеріалу дослідження. У зв'язку з різноманітністю підходів до побудови структури навчальних посібників, для зручності нами згруповано погляди за наступними напрямами: правоохоронна діяльність та її основні поняття; поняття правопорушення; поняття судово-бухгалтерської експертизи; судова бухгалтерія; теорія судово-бухгалтерської експертизи; законодавство; суб'єкти судово-бухгалтерської експертизи; організація судово-бухгалтерської експертизи; методика судово-бухгалтерської експертизи; висновок експерта-бухгалтера; різне по судово-бухгалтерській експертизі; методика дослідження експерта-бухгалтера за об'єктами.

Розглянемо більш детально зазначені напрями в частині розкриття в них інформації.

Правоохоронна діяльність та її основні поняття розглядається лише в одному із перерахованих вище видань [2, с. 3], крім того характеристика адміністративних правопорушень та злочинів в сфері економіки також надається в одному виданні [11, с 7]. Судові експертизи: поняття та їх використання у правовій діяльності розглядається в 4 з 15 виданнях [2, с. 8; 8, с. 37; 12, с. 5; 14, с. 181, 17, с. 8], щодо видів судових експертиз, то вони розглядаються в 4 з 15 видань [8, с. 39; 11, с. 110; 12, с. 5; 17, с. 8], в одному виданні розглядаються окремо основні положення планово-економічної експертизи [1, с. 338], організація судових експертиз в Україні розкрита лише в одному джерелі [11, с. 101]. На наш погляд, висвітлення вказаних вище аспектів представляє значний інтерес, адже поглиблене вивчення механізмів скоєння злочинів та приховування їх слідів, місця та необхідності судово-бухгалтерської експертизи в судових експертизах дає можливість підготувати студентів до вивчення теоретичних, організаційних та методичних аспектів судово-бухгалтерської експертизи.

Поняття судово-бухгалтерської експертизи розкрито в навчальній літературі за допомогою наступних питань: сутність судово-бухгалтерської експертизи (6 із 15) [3, с. 190; 4, с. 79; 7, с. 5; 8, с. 45; 16, с. 7; 17, с. 44]; місце судово-бухгалтерської експертизи в юридичній та економічній науках (1 із 15) [16, с. 7]; порівняння аудиту, ревізії та судово-бухгалтерської експертизи (11 із 15) [2, с. 34; 3, с. 202; 4, с. 92; 5, с.16; 6, с. 149, 192; 8,

с. 29; 12, с. 10; 13, с. 104; 14, с. 198; 16, с. 15; 17, с. 29];

особливості судово-бухгалтерської експертизи (2 із 15) [12, с. 10; 16, с. 19]; історія виникнення та розвитку судово-бухгалтерської експертизи (4 із 15) [2, с. 27; 8, с. 51; 16, с. 24; 17, с. 15]; судово-бухгалтерська експертиза: загальні положення (4 із 15) [5, с. 5]; значення судово-бухгалтерської експертизи в сучасних умовах (1 із 15) [17, с. 44].

На наш погляд, є недоцільним виділяти в окремі пункти загальні положення та значення судово-бухгалтерської експертизи, оскільки їх необхідно розкривати при розгляді сутності та місця судово-бухгалтерської експертизи в юридичній та економічній науках.

Питання судової бухгалтерії розкривається не у всіх перерахованих виданнях. Зокрема передбачаються наступні напрямки:

- становлення і розвиток судової бухгалтерії як галузі наукових знань і учбової дисципліни (1 з 15) [3, с. 11];

- використання судової бухгалтерії в юридичній практиці (практиці прокурорського нагляду) (3 з 15) [1, с. 7;

4, с. 10; 15, с. 12];

- використання судової бухгалтерії в роботі юридичних служб підприємств і організацій (2 з 15) [1, с. 7; 4, с. 18];

- судова бухгалтерія: поняття (2 з 15) [15, с. 13; 4, с. 4]; завдання (4 з 15) [4, с. 4; 6, с. 19; 8, с. 49; 15, с. 13]; предмет (5 з

15) [1, с. 7; 3, с. 15; 4, с. 8; 6, с. 30; 15, с. 13]; об'єкт (3 з 15) [1, с. 7; 6, с. 30; 14, с. 7]; метод (3 з 15) [1, с. 7; 3, с. 15; 14, с. 7];

структура (1 з 15)[3, с. 15]; правова основа (2 з 15) [3, с. 19; 14, с. 22]; методи пізнання (3 з 15) [4, с. 8; 6, с. 16; 15, с. 13]; значення (2 з 15) [6, с. 19; 14, с. 19];

- міждисциплінарні   зв'язки   судової бухгалтерії

(1 з 15) [14, с. 15].

Слід відмітити, що перераховані питання розкриваються у підручниках та навчальних посібниках, що мають назву "судова бухгалтерія", а не "судово-бухгалтерська експертиза". В таких виданнях питанням судово-бухгалтерської експертизи відводиться значно менше уваги. Це, як правило, одна тема або один розділ. У таких виданнях розкриваються окремі розділи щодо організації та ведення бухгалтерського обліку, контролю і

ревізії [1, 4, 3, 6, 8, 11, 13, 14, 15], аудиту [6, 15, 14],

економічного аналізу [1, 6, 4, 15], інвентаризації [1, 3, 6, 11, 14, 13, 15], податкових перевірок [8, 15], фінансового моніторингу [15].

Як бачимо, перераховані видання носять універсальний характер, тобто вони адаптують дану дисципліну під різноманітні категорії користувачів. Дотримуємось позиції, що підходи до побудови навчальних видань з курсу "Судово-бухгалтерська експертиза" для спеціальностей "Юриспруденція" та "Облік і аудит" повинні бути різними. Так, в учбовихпланах спеціальності "Облік і аудит" є такі дисципліни як     навчальних видань для студентів спеціальності "Облік і "Бухгалтерський       облік",       "Фінансовий       облік",     аудит"   не   потрібно   у   курсі "Судово-бухгалтерська "Управлінський   облік",   "Контроль  і   ревізія",   "Аудит",     експертиза"  повторно  розкривати теоретичні аспекти "Організація і методика аудиту" тощо, а в навчальних     бухгалтерського обліку, контролю і ревізії, аудиту. планах     спеціальності     "Юриспруденція"     більшість Теорія    судово-бухгалтерської   експертизи в

перерахованих предметів не передбачене, або на них навчально-практичних виданнях представлена відводиться значно менше годин. Тому при підготовці     різноманітними питаннями (табл. 1).

Таблиця 1. Ступінь розкриття теоретичних аспектів судово-бухгалтерської експертизи

в навчально-практичній літературі_

Співвідно-

Питання, що розглядаються

Предмет судово-бухгалтерської експертизи Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи

Завдання судово-бухгалтерської експертизи

Принципи судово-бухгалтерської експертизи

Питання, що вирішуються експертом_

Функції судово-бухгалтерської експертизи

Класифікація судово-бухгалтерських експертиз

Додаткова і повторна судово-бухгалтерська експертиза

Метод судово-бухгалтерської експертизи

Методичні прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи

Поняття документу та його призначення_

Вивчення первинних документів експертом-бухгалтером_

Вимоги, що висуваються до документів

Документи: характеристика та класифікація_

Ознаки неповноцінних документів. їх види_

Завдання документального аналізу_

Перераховані вище питання, винесені авторами до змісту книжок, на наш погляд, можуть бути висвітлені в теорії судово-бухгалтерської експертизи без винесення окремим пунктом у зміст.

Не поділяємо точки зору А.А. Толкаченко щодо необхідності виділення окремо таких питань як "Питання, що вирішуються експертом" [14, с. 196] та "Завдання судово-бухгалтерської експертизи" [14, с. 190], оскільки згідно тлумачного словника завдання - це "1. Визначений, запланований для виконання обсяг робіт. 2. Мета, замисел" [9, с. 46]; "те, що вимагає виконання, вирішення" [10, с. 198]. І як наслідок зазначені пункти змісту розкривають схожу інформацію.

Поділяємо точку зору Г.Г. Муміної-Савіної з приводу розгляду в одному пункті таких питань, як метод, методичні прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи [8, с. 59], оскільки вони є взаємопов'язаними по суті.

Окремими питаннями розглядаються класифікація судово-бухгалтерських експертиз [15, с. 59], додаткова і повторна судово-бухгалтерська експертиза [2, с. 616; 4, с. 124; 13, с. 136; 17, с. 85]. Проблема може бути вирішена, на нашу думку, шляхом розгляду загальної класифікації судово-бухгалтерських експертиз.

Отже, дотримуємось позиції, що теоретичні аспекти судово-бухгалтерської експертизи слід розкрити в наступних питаннях: предмету, об'єкту, завдань, функцій, принципів, класифікації судово-бухгалтерської експертизи, методу судово-бухгалтерської експертизи.

Необхідно, однак, вказати, що не всі автори розкривають питання законодавчого регулювання проведення судово-бухгалтерських експертиз, хоча, на нашу думку, без знання законодавчих актів не можливо належним чином провести судово-бухгалтерську експертизу. Даний напрям висвітлено наступним чином. У посібнику за редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця розкрито правове регулювання та його роль при проведенні судово-бухгалтерської експертизи [16, с. 80]; законодавче регулювання експертної діяльності в Україні [16, с. 89]; нормативне регулювання процесу господарювання і ведення бухгалтерського обліку [16, с. 93]. Дещо по-іншому дані питання розглядають Ж.А. Кеворкова, А.А.Савин. В їх роботі розкрито правові основи судово-бухгалтерської експертизи з кримінальних справ [5, с. 47], з арбітражних справ [5, с. 56], з цивільних та адміністративних справ [5,    с. 59].     Стандартизацію    проведення судово­

11 з 15

8 з 15

6 з 15

3 з 15 1 з 15 1 з 15

1 з 15

4 з 15

11 з 15

1 з 15

3 з 15

4 з 15 1 з 15

3 з 15

Джерело

1, с. 253; 2, с. 41; 3, с. 182; 4, с. 84; 5, с. 10; 8, с. 55; 11, с. 116; 12, с. 21; 14, с. 190; 16, с. 40; 17, с. 47_

2, с. 46; 4, с. 84; 8, с. 55; 11, с. 116; 12, с. 21; 14, с. 196; 16, с. 40; 17, с. 47

3, с. 182; 4, с. 79; 7, с. 5; 14, с. 190; 16, с. 55; 17, с.

45

2, с. 51; 5, с. 88; 16, с. 55

14, с. 196_

16, с. 55_

16, с. 59

2, с. 616; 4, с. 124; 13, с. 136; 17, с. 85

1, с. 253; 2, с. 58; 3, с. 182; 4, с. 84; 5, с. 10; 7, с. 5; 8, с. 59; 11, с. 126; 12, с. 21; 14, с. 190; 17, с. 49

8, с. 59_

5, с. 21; 14, с. 106; 15, с. 215_

2, с. 128; 5, с. 34; 12, с. 116; 16, с. 231_

5, с. 21

5, с. 28; 6, с. 40; 14, с. 106

1 з 15__6, с. 46_

1 з 15 І 1, с. 158

бухгалтерської експертизи розглянуто проф. М.Т. Білухою [2, с. 160]. Отже, при розкритті питань законодавчого регулювання проведення судово-бухгалтерської в навчальних посібниках слід наголошувати на ролі правового регулювання при проведенні судово-бухгалтерської експертизи, нормативному регулюванні як експертної діяльності, так і процесу господарювання і ведення бухгалтерського обліку.

При розгляді суб'єктів судово-бухгалтерської експертизи автори звертають увагу на: 1) поняття та види суб'єктів судово-бухгалтерської експертизи [16, с. 117]; 2) статус експертних установ та організацію їх роботи [5, с. 64; 8, с. 93; 17, с. 23]. В частині суб'єктів призначення судово-бухгалтерської експертизи розглядаються: повноваження [16, с. 119]. В частині суб'єктів проведення судово-бухгалтерської експертизи виділяються наступні питання:

1) права [16, с. 124; 1, с. 290; 2, с. 178; 4, с. 88; 5, с. 72; 8,

с. 100; 11, с. 137; 12, с. 66; 14, с. 185; 17, с. 61; 15, с. 195];

2) обов'язки [16, с. 124; 1, с. 290; 2, с. 178; 4, с. 88; 5, с. 72; 8, с. 100; 11, с. 137; 12, с. 66; 14, с. 185; 17, с. 61; 15, с. 195];

3) компетенція [16, с. 124; 1, с. 264; 3, с. 187];

4) відповідальність [16, с. 124; 2, с. 178; 4, с. 88; 5,

с. 72; 8, с. 100; 11, с. 137; 17, с. 61].

Дотримуємось думки щодо необхідності детального висвітлення прав, обов'язків, компетенції та відповідальності суб'єктів проведення судово-бухгалтерської експертизи, оскільки вони є передумовою належного проведення судово-бухгалтерських експертиз.

Є питання, які розглядаються лише в деяких виданнях. Наприклад: порядок атестації експерта-бухгалтера та основні кваліфікаційні вимоги до нього [8, с. 74; 11, с. 137]; раціональний трудовий режим і організація робочого місця експерта-бухгалтера [2, с. 186]; роль експерта-бухгалтера у виявленні та усуненні обставин, що сприяють здійсненню злочинів [1, с. 335]; права обвинувачуваного у разі призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи [8, с. 107]; роль та повноваження спеціаліста в судовому процесі [16, с. 143]; роль слідчого (суду) при проведенні судово-бухгалтерської експертизи [14, с. 198]; участь спеціаліста-бухгалтера в слідчих (судових) діях [1, с. 200; 15, с. 160].

Оскільки судово-бухгалтерська експертиза з'явилася у зв'язку з необхідністю використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та господарського контролю, то спеціальним бухгалтерським знанням відводяться окремі пункти та розділи навчальнихвидань, зокрема вони мають назву: поняття та форми їх Організація   судово-бухгалтерської експертизи

використання в правовій діяльності (юридичній практиці) [3, с.     представлена наступними питаннями (таблиця 2). 141; 4, с. 10; 11, с. 78; 14, с. 117]; використання безпосередньо співробітниками правоохоронних органів [3, с. 151].

Таблиця 2. Ступінь розкриття організації судово-бухгалтерської експертизи _в навчально-практичній літературі_

Питання, що розглядаються Етапи проведення судово-бухгалтерської експертизи

Процес судово-бухгалтерської експертизи у досудовій правоохоронній діяльності Організація судово-бухгалтерської експертизи

судово-бухгалтерської   експертизи   на стадії

Особливості організації досудового розслідування_

Підстави призначення судово-бухгалтерської експертизи

Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи

Планування роботи експерта-бухгалтера (процесу судово-бухгалтерської експертизи)_

Призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи

Призначення судово-бухгалтерської експертизи у справах про адміністративні правопорушення, господарському та цивільному процесі, в

також при проведенні виконавчих дій_

Порядок дослідження експертом-бухгалтером слідчих матеріалів_

Постанова (ухвала) про призначення судово-бухгалтерської експертизи: зміст та структура (документи, якими оформлюється призначення експертизи, їх зміст)

Типовий стандарт проведення судово-бухгалтерської експертизи

Із зазначеного переліку питань, бачимо, що відсутня єдність думок авторів щодо представлення та змістовного наповнення навчальних видань в частині організації судово-бухгалтерської експертизи. Слід відмітити, що сукупність етапів складають процес проведення експертизи. Дотримуємось позиції, що є недоцільним виділяти окремо питання призначення судово-бухгалтерської експертизи при проведенні виконавчих дій у господарському чи цивільному процесі. Адже експерт виступає в якості незалежного арбітра при вирішенні спірних ситуацій, і його завдання об'єктивно надати відповіді на поставлені питання.

Рудницький В.С., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. в навчальному посібнику розглядають окремим пунктом "Типовий стандарт проведення судово-бухгалтерської експертизи". [12, с. 63]. Зазначена тема сьогодні практично не досліджена вченими, хоча є досить актуальною. Вважаємо за недоцільне розкривати зазначені положення в навчальних виданнях, оскільки вони не є науково обґрунтованими та апробованими на практиці.

Методика    судово-бухгалтерської експертизи

розкрита різноманітними питаннями. Зупинимось більш детально на них.

Поняття методики судово-бухгалтерської експертизи та її особливості розглядаються в 2 з 15 джерел [16, с. 186; 8, с. 96]. Згідно тлумачного словника "методика -сукупність взаємопов'язаних способів та прийомів доцільного проведення будь-якої роботи" [2, с. 617].

У зв'язку з цим вважаємо за недоцільне виділяти в окремі пункти такі питання, як: суть і зміст процедур судово-бухгалтерської експертизи [12, с. 78]; методи дослідження документальних даних: поняття і класифікація [3, с. 116]; методи документальної перевірки: зміст та їх застосування [3, с. 118]; методичні прийоми експертного дослідження, їх поєднання в судово-бухгалтерській експертизі [12, с. 80; 13, с. 78; 17, с. 50]; експертне дослідження та його зміст [2, с. 192; 12, с. 74].

Поділяємо точку зору проф. Ф.Ф. Бутинця [16] щодо виділення таких основних питань методики судово-бухгалтерської експертизи як: використання загальнонаукових методів в судово-

бухгалтерській експертизі, спеціальні методи дослідження та їх використання експертом-бухгалтером, дослідження облікових регістрів бухгалтерського обліку, методика дослідження звітності експертом-бухгалтером.

Співвідно­шення

5 з 15

3 з 15

5 з 15

1 з 15

4 з 15

4 з 15

4 з 15

5 з 15

1 з 15

1 з 15

2 з 15

1 з 15

Джерело

2, с. 154; 7, с. 6; 15, с. 193; 16, с. 62; 17, с. 70_

2, с. 147; 8, с. 73; 17, с. 70

1, с. 261; 7, с. 6; 8, с. 68; 13, с. 109; 14, с. 193_

1, с. 168

4, с. 97; 12, с. 52; 16, с. 154; 17, с. 56

4, с. 97; 5, с. 80; 12, с. 52; 16, с. 159

2, с. 171; 8, с. 83; 12, с. 60; 16, с. 171

3, с. 191; 8, с. 86; 11, с. 150; 13, с. 112; 14, с. 204_

11, с. 161

4, с. 101 ~

8, с. 88; 17, с. 58

12, с. 63_

Є навчальні видання в яких розглядаються: взаємний контроль [1, с. 173; 13, с. 85]; методи перевірки документів, що відображають однорідні господарські операції [1, с. 192]; розрахунково-аналітичні методичні прийоми в дослідженнях бухгалтерської експертизи [2, с. 209], відновлення кількісного обліку [13, с. 80], прийоми дослідження окремого документу [6, с. 58]; прийоми дослідження декількох взаємозв'язаних документів [6, с. 62], прийоми дослідження документів за однорідними господарськими операціями [6, с. 65], порівняння даних книги касира-операціоніста торгового підприємства з даними касових чеків і контрольних стрічок контрольно-касового апарату [13, с. 87]. Дотримуємось позиції, що виділяти в окремі пункти кожен прийом та спосіб документального контролю є недоцільним.

Не можемо погодитися з Г.А. Атанесяном, С.П. Голубятниковим [1, с. 173] та Д.В. Смирновим, В.Г. Танасевичем [13, с. 84] щодо виділення такого прийому документального контролю в судово-бухгалтерській експертизі як зустрічна перевірка, оскільки згідно діючого вітчизняного законодавства судовий експерт-бухгалтер не уповноважений його застосовувати. Звісно, експерт-бухгалтер повинен знати що таке зустрічна перевірка, але виділення її в окреме питання може спричинити неправильне розуміння читачами функцій судового експерта-бухгалтера.

Ряд авторів виділяють окремими питаннями фактичні прийоми контролю. Зокрема розглядаються: методи фактичної перевірки та їх використання в юридичні практиці [3, с. 132]; методи фактичної перевірки і комплексний аналіз сумнівних господарських операцій [6, с. 84]; контрольне порівняння фактичних залишків товарів в роздрібній торгівлі підприємств з даними попередньої інвентаризації, надходженнями і документальним витрачанням цих товарів [13, с. 78]; перевірка в натурі фактичного виконання робіт, що оплачені по грошових документах [13, с. 88]. Слід відмітити, що експерт-бухгалтер не уповноважений згідно чинного законодавства застосовувати прийоми фактичного контролю, хоча може вивчати документи долучені до справи, що свідчать про проведення таких прийомів. Крім того, при підготовці спеціалістів за спеціальністю "Облік і аудит", прийоми фактичного контролю вивчаються на таких предметах як "Контроль і ревізія", "Аудит", "Організація і методика аудиту".

Інформація про висновок експерта-бухгалтера в навчально-практичній літературі представлена самими різноманітними питання, що підтверджує таблиця 3.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі