В Л Безбожний - Роль оцінки гармонізації інтересів в забезпеченні соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств - страница 1

Страницы:
1 

УДК 65.050.12

В.Л. Безбожний'

РОЛЬ ОЦІНКИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Визначено сутність та роль гармонізації в забезпеченні соціально-економічної безпеці підпри­ємства. Показані напрями використання результатів оцінки гармонізації інтересів.

Ключові слова: соціально-економічна безпека, гармонізація, підхід, інтерес, спосіб, вибір.

В.Л. Безбожный

РОЛЬ ОЦЕНКИ ГАРМОНИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Определена сущность и роль гармонизации в обеспечении социально-экономической безопа­сности предприятия. Показаны направления использования результатов оценки гармонизации инте­ресов.

Ключевые слова: социально-экономическая безопасность, гармонизация, подход, интерес, способ, выбор.

V. Bezbozhnyy

ASSESSMENT EVALUATION OF HARMONIZATION OF INTERESTS IN PROVIDING SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY AT LARGE

INDUSTRIAL ENTERPRISES

Nature and role of harmonization of interests in providing social and economic security of an enterprise have been determined. Possible ways of application of assessment evaluation of harmonization of interests have been demonstrated.

Keywords: social and economic security, harmonization, approach, interest, method, choice.

Постановка проблеми. Становлення і розвиток ринкових механізмів в еко­номіці українських підприємств зумовлюють виникнення і бурхливий розвиток те­орії забезпечення їхньої безпеки. В діяльності підприємств існує потреба постій­ного відстеження небезпек та загроз, які виникають в їхньої діяльності, а також забезпечення розвитку інтеграційних процесів, упередження та мінімізації внутрі­шніх та зовнішніх чинників, які перешкоджають діяльності підприємства. Історично однією із первинних економічних потреб виступає потреба у захисті життєздатно­сті усіх складових частин соціально-економічної системи, якими є великі промис­лові підприємства. Такі підприємства мають важливе значення в розвитку націо­нальної економічної системи та забезпечення національної економічної безпеки.

Сьогодні мають місце різні підходи до оцінювання рівня інформаційної і кримінологічної безпеки підприємства, мало вивченими є підходи до оцінювання економічної безпеки. У першому випадку надійність і ефективність системи безпе­ки підприємства оцінюється за одним критерієм - відсутності або наявності нане­сеного йому матеріального збитку і моральної шкоди. В другому випадку критері­єм економічної безпеки підприємства є сума ознак, на підставі яких може бути зроблений висновок про те, чи знаходиться підприємство в економічній безпеці, чи ні. Такий критерій має не просто констатувати наявність соціально-економічної безпеки, а й оцінювати її рівень, що дозволить виважено підходити до її забезпе­чення.

Безбожний В.Л. - кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ.

В діяльності великих промислових підприємств існує необхідність мати не один, а декілька способів забезпечення соціально-економічної безпеки, і, природ­но, повинні бути розроблені правила вибору тих чи інших типів або способів за­лежно від складу та структури ендогенних та екзогенних чинників впливу на дія­льність підприємства. Сформувати певні шляхи забезпечення соціально-економічної безпеки можна за оцінками стану гармонізації інтересів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему забезпечення соціа­льно-економічної безпеки підприємства у вітчизняній науковій сфері стали дослі­джувати порівняно недавно. Погляди на економічну безпеку можна розподілити за кількома підходами. Одним з останніх та більш комплексним є гармонізаційно-інституціональний підхід до економічної безпеки.

Проблема економічної безпеки та її оцінювання у різних соціально-економічних системах досліджується у наукових працях В. І. Франчука, О. І. Баранівського, Г. В. Козаченко, О. М. Ляшенко, Т. Б. Кузьменко, І. П. Мойсеє-нко, та ін. [1, 2]. Натомість практично відсутніми є дослідження щодо оцінювання економічної безпеки з позиції гармонізації інтересів підприємства з інтересами суб'єктів зовнішнього та внутрішнього середовища.

Мета статті полягає у дослідженні значущості оцінок гармонізації інтересів як невід'ємної ланки забезпечення соціально-економічної безпеки великого про­мислового підприємства.

Виклад основного матеріалу. Орієнтир на забезпечення соціально-економічної безпеки великого промислового підприємства передусім передбачає зміни у системі управління (вектори діяльності - інтереси підприємства), що спри­чиняє певні зміни результатів діяльності. Заздалегідь не можна однозначно гово­рити про якість цих змін - чи позитивними, чи негативними вони є. Необхідним є прогнозування результатів гармонізації інтересів соціально-економічної безпеки залежно від вибраного способу. Інформаційним підґрунтям подальших дій та діє­вості впроваджених заходів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки є показники діяльності промислового підприємства після початку реалізації заходів та результати зіставлення з ретроспективними або бажаними показниками. Саме тому оцінка стану гармонізації інтересів є невід'ємною ланкою забезпечення соці­ально-економічної безпеки промислового підприємства [3].

Для оцінювання соціально-економічної безпеки великого промислового під­приємства використовуються різні критерії й показники. Існує методика діагностики стану підприємства, яка базується на кількох групах показників [4, с. 21]:

а) показники виробництва: динаміка виробництва (зростання, спад, стабіль­ний стан, темпи зміни); реальний рівень завантаження виробничих потужностей; темп відновлення основних виробничих фондів; вікова структура й технологічний рівень основних виробничих агрегатів; стабільність виробничого процесу (ритміч­ність); частка науково-дослідних робіт у непрямих витратах промислового підпри­ємства; питома вага виробництва у ВВП (для підприємств-монополістів);

б) показники ринкової активності: оцінка конкурентоспроможності продукції; обсяг "портфеля" замовлень (загальний обсяг передбачуваних продажів); факти­чний і необхідний обсяг інвестицій (для розвитку організації);

в) фінансові показники: обсяг прибутку (ріст, спад, стабільний стан, темпи зміни); рівень рентабельності виробництва; комерційна рентабельність; економіч­на рентабельність; фондовіддача (капиталоємність) виробництва; прострочена заборгованість (кредиторська й дебіторська); рівень платоспроможності; рівень ліквідності (загальна, абсолютна); частка забезпеченості власними джерелами фінансування оборотних коштів;

г) соціальні показники: рівень оплати праці стосовно середнього показника по промисловості в цілому; рівень заборгованості по зарплаті; рівень витрат, які мають соціальне спрямування (розвиток соціальної інфраструктури підприємства, соціальні позанормативні виплати персоналу, витрати на оздоровлення тощо); втрати робочого часу.

Оцінювання найчастіше трактують як процес надання вартісної характерис­тики чогось (оцінювати - призначати чомусь ціну, визначати вартість чогось [5]). Але доречно було б ґрунтуватись на трактуванні оцінювання як думки про цін­ність, рівень або значення кого-чогось [6].

Аналізуючи той чи інший спосіб гармонізації інтересів у забезпеченні соціа­льно-економічної безпеки промислового підприємства, свідомо чи підсвідомо кри­терієм відбору є результат, який має бути отриманий після завершення реалізації способу. Але результат не є одним критерієм, який може характеризувати гармо­нізацію інтересів соціально-економічної безпеки промислового підприємства. Не­обхідна оцінка гармонізації інтересів у контексті їхньої взаємодії та діяльності під­приємства загалом за багатьма параметрами та напрямками.

Оцінки гармонізації інтересів мають практичне використання за багатьма напрямками діяльності промислового підприємства. Оскільки інтерес має конкре­тне формулювання та може ототожнюватись з певними цілями діяльності, то має бути й виконавець заходів щодо гармонізації певних інтересів промислового під­приємства. Отже, існує можливість об'єднувати оцінку гармонізації інтересів під­приємства з результативністю діяльності як окремого виконавця, так й окремого підрозділу. Результати оцінювання гармонізації інтересів промислового підприєм­ства певною мірою характеризують стан різноманітних сфер його діяльності та управління (рис. 1).

Основні принципи, на яких має базуватись оцінювання стану гармонізації інтересів промислового підприємства, є такими:

оцінювання гармонізації інтересів промислового підприємства має проводи­тися за достовірними джерелами інформації, оскільки від цього залежить реаль­ність віддзеркалення стану дотримання інтересів підприємства і, як наслідок, об­ґрунтованість і правильність схвалюваних управлінських рішень.

набір показників для оцінювання стану гармонізації інтересів промислового підприємства не повинен включати коефіцієнти, що дублюють один одного, з ме­тою уникнення нераціональності аналізу;

охоплення економічних параметрів має бути достатнім для реального від­дзеркалення соціально-економічного стану підприємства і визначення рівня його соціально-економічної безпеки;

аналіз стану гармонізації інтересів має бути оперативним, оскільки запобіг­ти легше, ніж усувати наслідки;

необхідний обмежений вибір найважливіших соціально-економічних пара­метрів, на які слід впливати з метою реалізації інтересів промислового підприємс­тва. Це забезпечить найбільшу оперативність заходів із забезпечення соціально-економічної безпеки промислового підприємства.

Окрім узгодженості з наведеними принципами оцінювання гармонізації ін­тересів промислового підприємства передбачає послідовність проведення про­цедур і вирішення відповідних завдань:

оцінювання гармонізації інтересів промислового підприємства виконується в чіткій послідовності, за певною технологією;

у процесі виконання процедур оцінювання повинні вирішуватися завдання, які забезпечують їхню ефективність;

вирішення кожного подальшого завдання повинне здійснюватися з ураху­ванням результатів вже вирішених завдань, що забезпечить взаємозв'язок між процедурами і підвищить результативність даного процесу.

Основним критерієм вибору варіантів оцінювання є релевантність отриманої інформації, відповідність способу оцінювання інтелектуальним здібностям виконав­ців та відповідність базової інформації необхідній. Зазвичай оцінка стосується двох площин діяльності - результату чи отриманого ефекту та затрат, що були понесені. У випадку із гармонізацією інтересів обидві площини - і ефект, і затрати, ­пов'язати практично неможливо, що зумовлено комплексністю дій щодо гармоніза­ції, значним перетинанням полів інтересів, які реалізовуються, нерозривністю гар­монізації із основною повсякденною діяльністю промислового підприємства.

Вектори використання оцінки гармонізації інтересів промислового підприємства

АНАЛІЗ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО

ПІДПРИЄМСТВА

Загальне управління великим промисловим підприємством

Аналіз виконання функцій управління

Поле

фінансових інте-

Поле

/виробничих інтересів

Фінансова сфера

діяльності

Виробнича сфера

діяльності

Ф

Поле

"Х" інтересів

"Х" сфера діяльності^

Результати соціально-економічної діяльності підприємства

отримання ефекту від діяльності промислового підприємства;

конкурентоспроможність промислового підприємства;

зовнішньоекономічна діяльність промислового підприємства;

інвестиційна привабливість промислового підприємства;

соціальний образ промислового підприємства;

вплив на регіональну політику промислового підприємства;

імідж промислового підприємства;

державне лобі промислового підприємства;

трансакційна взаємодія промислового підприємства;

інше.

Рис. 1. Напрями використання оцінки гармонізації інтересів великого промислового підприємства

Дуже значною перепоною для кількісного оцінювання гармонізації інтересів є складність одержання точних даних про отриманий ефект, що зумовлено немо­жливістю встановити залежність певного ефекту від рівня певних витрат. Кількіс­ний розрахунок рівня впливу гармонізації інтересів на результати діяльності під­приємства має імовірнісний характер. Показник імовірності варто також розрахо­вувати у більшості випадків інтуїтивно - методом експертного оцінювання. Але в даній ситуації позитивним наслідком є те, що оцінка не може бути зведена до пе­вного математичного алгоритму розрахунку показників діяльності, які б виступили індикаторами гармонізації. Це зробило б систему оцінки більш механістичною. По відношенню до інтересів промислового підприємства, які є індивідуальними та такими, що стрімко змінюються, система оцінки має бути більш гнучкою та адап­тивною.

Визначення впливу гармонізації інтересів на діяльність підприємства буде най­більш точним для альтернативних інтересів, тому що в цій площині аналізуються власні та зовнішні можливості до здійснення трансакцій з реалізації інтересів.

Основу формування головних напрямів підвищення дієвості оцінки гармоні­зації інтересів промислового підприємства має скласти діалектичний взаємо­зв'язок стратегічної та тактичної ефективності. Абсолютизація або ігнорування однієї з них призводить до недоліків в оцінці соціально-економічної безпеки під­приємства.

Висновки. Оцінки гармонізації та взаємоузгодження інтересів використо­вуються за багатьма напрямками діяльності підприємства. Так, оцінки гармоніза­ції є ключовим базисом відповідної оцінки стану забезпечення соціально-економічної безпеки промислового підприємства.

Формування конкретних процедур оцінювання, системи оцінних показників гармонізації інтересів є основним орієнтиром подальших досліджень, результати якого матимуть можливість удосконалення оцінювання забезпечення соціально-економічній безпеці підприємства та її практичного застосування.

Література

1. Козаченко А.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : [монографія] / Козаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко О.М. К.: Либра, 2003. — 280 с.

2. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : [монографія] : в 3 т. Т. 1 / Ляшенко О. М., Погорелов Ю. С., Безбожний В. Л. [та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Ко­заченко. — Луганськ : Елтон-2, 2010. — 282 с.

3. Безбожний В.Л. Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки ве­ликих промислових підприємств: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Володимир Леонідович Безбожний. — Луганськ, 2009. — 197 c.

4. Бендиков М. А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития / М. А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежом. — 2000. — №2. — С. 17-30.

5. Толковый словарь живого великорусского языка. Современное написание : в 4 т. / Владимир Иванович Даль. М.: Астрель, 2003. — XXVI. — 1155 с.

6. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. М. : ОНИКС 21 век, 2003. — 1200 с.

Bibliography

1. Kozachenko H. V. Ekonomic security of enterprise: essence and mechanism of providing : [monograph] / Kozachenko H. V., Ponomarev V.P., Lyashenko O.M. Kyiv: Libra,

2003. — 280 p.

2. System of economic security: state, region, enterprise : [monograph] : in 3 v. V. 1 / [Lyashenko A.M., Pogorelov Y.S., Bezbozhniy V.L. etc] ; under editor G.V. Kozachenko.Lugansk : Elton-2, 2010. — 282 p.

3. Bezbozhnyy V. L. Choice of method of providing of the socio-economic safety of large industrial enterprises : dissertation for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.04/ V. L. Bezbozhnyy. Lugansk, 2009. — 197 p.

4. Bendikov M.A. The economic security of industrial enterprises in the conditions of crisis development / M.A. Bendikov // Management in Russia and abroad. — 2000. — № 2. — P. 17-30.

5. Explanatory Dictionary of the language. Contemporary writing : in 4 vol. / Vladimir Dahl. Moscow: Astrel, 2003. — XXVI. — 1155 p.

6. Ozh^gov S. I. Dictionary of Russian / S. I. Ozhegov. Moscow: OISHX 21 century,

2003. — 1200 p.

© В. Л. Безбожний, 2011

Рецензент д.е.н., проф. О. А. Бурбело

Економіка Менеджмент Підприємництво, №23 (ІІ) / 2011

Страницы:
1 


Похожие статьи

В Л Безбожний - Процедура вибору способу гармонізації інтересів соціально-економічної безпеки підприємства

В Л Безбожний - Роль оцінки гармонізації інтересів в забезпеченні соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств

В Л Безбожний - Інтереси в системі соціально-економічної безпеки підприємства