С З Мошенський - Соціально відповідальне інвестування сутність та перспективи розвитку - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3(21)

УДК 657.424 Мошенський С.З.

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Розглянуто соціально відповідальне інвестування - тенденцію, що набула поширення на ринках фінансових послуг на початку ХХІ ст. Показано основні передумови виникнення соціально відповідального інвестування, проаналізовано його сутність та перспективи розвитку в Україні

Стрімкий розвиток ринків фінансових послуг наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. спричинив виникнення не тільки нових фінансових інструментів і послуг, а й нових методів та стратегій інвестування. Однією з таких стратегій є соціально відповідальне інвестування (англ. socially-responsible investing, SRI), яке часто називають етичним інвестуванням (англ. ethical investing).

Сутність цього виду інвестування полягає у тому, що інвестори обирають фінансові послуги та інструменти для вкладання фінансових ресурсів не тільки на основі економічних мотивів і прибутковості цих інструментів, а й з урахування того, у що саме будуть інвестовані їх кошти, які наслідки це матиме для природного середовища, суспільства загалом та локальної громади. На практиці це виявляється у тому, що соціально відповідальні інвестори уникають вкладати кошти у екологічно небезпечне та військове виробництво, виробництво шкідливих для здоров'я продуктів (тютюнові вироби тощо), ігровий бізнес.

Соціально відповідальне інвестування швидко поширюється на світових ринках фінансових послуг, особливо після того, як у 2000 р. набув чинності Глобальний Договір ООН, спрямований на підвищення соціальної відповідальності бізнесу, дотримання ним прав людини та екологічних вимог; до Глобального Договору приєдналося більше ніж 6 500 компаній та організацій зі 130 країн світу[1].

Активне зростання ринку соціально відповідального інвестування продовжується останніми роками, незважаючи на глобальну фінансову кризу, яка призвела до тимчасового зниження активності на фінансових ринках, однак не змінила основні тенденції розвитку цих ринків. Підвищенням значення соціально відповідального інвестування зумовлена актуальність дослідження, описаного у статті.

Проблема полягає у тому, що деякі нові тенденції та інвестиційні стратегії, що сформувалися на розвинених та зрілих фінансових ринках, повільно поширюються у країнах з фінансовими ринками, що формуються і розвиваються, зокрема в Україні. Виявлення підходів до активізації соціально відповідального інвестування на вітчизняному ринку фінансових послуг є метою описаного дослідження.

Соціально відповідальному інвестуванню присвячено праці таких авторів як Р. Барбер, К. Бахтараева, Д. Глушков, Дж. Дреблоу, Д. Рифкін, М. Капманейл, О. Кузнецова, Д. Пономарев, В. Садков, М. Стетман, А. Трегуб, Х. Харрісон, Дж. Хенкок та ін. Серед українських авторів проблему вивчали В. Жмайлов[2] і О. Степанова[3], однак загалом проблема поширення цієї інноваційної інвестиційної стратегії в Україні мало досліджена.

Згідно із поширеним визначенням, соціально відповідальне (етичне) інвестування є новою інвестиційною стратегією, яка враховує не тільки прибутковість інвестицій, а й корисність чи шкідливість їх для суспільства[4]. Поняття "соціально відповідальне інвестування" виникло у США на початку 1970-х років, однак стало поширеним тільки останнім часом, що відображає виникнення у суспільстві (особливо у країнах з розвиненими фінансовими ринками) нового рівня розуміння соціальної відповідальності бізнесу. Загалом, сучасні соціально відповідальні інвестори поділяються на релігійні організації і не релігійні. Серед останніх основне значення мають інвестиційні фонди та недержавні пенсійні фонди.

Тенденція вибіркового інвестування на основі певних етичних норм виникла досить давно у різних релігійних традиціях. Зокрема, у США у релігійних громадах квакерів ще у ХУІІІ ст. заборонялося інвестування капіталів у види бізнесу, які суперечили етичним та релігійним нормам. Однак таке інвестування на практиці тривалий час мало незначне поширення. Етичне інвестування на основі релігійних принципів використовується і зараз[5], а останніми роками, у період глобальної фінансової кризи (однією з причин якої вважають недостатню соціальну відповідальність банківського бізнесу), у інвесторів почав зростати інтерес до етичних принципів ісламських фінансів, які багато в чому нагадують етичне інвестування.

Паралельно з етичним інвестуванням поступово розвивалося соціальне інвестування - вкладання коштів у навчання персоналу, пенсійне забезпечення, тощо. Однак потрібно зауважити, що соціальне інвестування має суто економічні мотиви (підвищення ефективності підприємства-інвестора через покращення умов для персоналу) і цим принципово відрізняється від соціально відповідального інвестування, яке має не економічну, а етичну природу, а його мотиви пов'язані з системою цінностей і переконаннями інвесторів.

Інтерес до соціально відповідального етичного інвестування зріс у США в 1960-і роки, у період масових протестів проти війни у В'єтнамі та активізації боротьби за громадянські права, і набув нового значення у 1970-і роки, коли підвищилася увага до проблем екології[6]. У 1980-і роки, коли почало зростати значення інституційних інвесторів, зокрема, недержавних пенсійних фондів, після публікації книги Д. Рифкіна і Р. Барбера[7] увагу привернула проблема етичного спрямування інвестиційних ресурсів пенсійних фондів. З того часу пенсійні фонди є активними учасниками на ринку соціально відповідального інвестування (вимог соціальної відповідальності дотримуються 59% британських пенсійних фондів і 75% швейцарських)[8].

Крім недержавних пенсійних фондів, у поширенні соціально відповідального інвестування важливе значення мали інвестиційні фонди - зокрема, у Британії першими соціально відповідальним інвестиційними фондами були створені у середині 1980-х років Friends Provident, Barchester Green Investment, Stewardship Fund. З другої половини 1990-х років, коли інвестиційні фонди стали важливимджерелом фінансових ресурсів, ринок послуг соціально відповідального інвестування почав зростати швидше, ніж ринок традиційних інвестиційних послуг. Саме у цей час популярним стало поняття "етичні інвестори" - для цих інвесторів проблеми екології та соціальної відповідальності стали не менш важливими ніж прибутковість інвестицій.

Якщо у США у 1990-і роки було поширене переважно поняття "соціально відповідальне інвестування", то поняття "етичне інвестування" більше використовувалося у Британії, однак після того, як в липні 2000 р. була прийнята поправка до Акту про Пенсії 1995 р. (яка вимагала від компаній розкриття інформації про соціальну відповідальність пенсійних програм), популярність поняття "етичне інвестування" на ринку послуг пенсійних фондів стала знижуватися, оскільки воно було нечітким і припускало неоднозначне тлумачення, а натомість загальнопоширеним стало поняття "соціально відповідальне інвестування". Хоча згадана поправка привернула увагу у Британії до значення соціальної відповідальності інвестицій, вона поки що не призвела до створення конкретного механізму перевірки того, наскільки пенсійні та інвестиційні фонди дотримуються цих норм; вимоги до звітності фондів щодо соціальної відповідальності теж не розроблені.

Дослідження, проведене британським фондом Stewardship у липні 2001 р. свідчить, що у Британії 60% опитаних вважають етичні аспекти і загальний комерційний результат діяльності інвестиційних фондів однаково важливими; 36% - що етичні питання важливіші від прибутковості фондів; 2 % - що прибутковість фондів важливіша етичних питань[9].

Для вибору потрібного фонду індивідуальні соціально відповідальні інвестори користуються послугами фінансових консультантів - у Британії такі послуги надає є Ethical Investment Research Services (EIRIS)10, що готує рейтинги компаній і фондів на основі критеріїв соціальної відповідальності. Діяльність консалтингових компаній, таких як EIRIS, сприяє поширенню соціально відповідального інвестування, оскільки заохочує фонди проводити інформаційно прозору інвестиційну політику, засновану на дотриманні вимог соціальної відповідальності[10].

Питання, що цікавлять інвесторів під час соціально відповідального інвестування, можна розділити на три основні групи: екологічні (захист навколишнього середовища, виробництво шкідливих для здоров'я продуктів); соціальні (дотримання прав людини, стандартів оплати праці, хабарництво і корупція); етичні (виробництво і торгівля зброєю, наркотиками, тютюновими виробами, порнографією, ігровий бізнес тощо).

10 Ethical Investment Research Services. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.eiris.org.

Не менше значення має наявність таких координаторів як британська асоціація UKSIF12, Social Investment Forum13 у США, Social Investment Organization14 у Канаді, EuroSIF15 у ЄС, Associate for Sustainable and Responsible Investment16 в Азії, Responsible Investment Association of Australasia у Австралії[11] та ін. Для ринків, що формуються та розвиваються, таким координатором є EMDP[12]

Особливо активно соціально відповідальне інвестування розвивалося на початку ХХІ ст. У 2005 р. обсяг світового ринку цього виду інвестування становив 2,8 трлн. дол., з них 2,29 трлн. (80%) - у США, де цей ринок найбільший[13]. З 2005 р. до 2008 р. його обсяг зріс у США на 18% і досягнув рівня 2,71 трлн. дол. (11% від загального обсягу ринку інвестиційних послуг, що становив 25,1 трлн. дол.), у той час як ринок традиційних інвестиційних послуг зріс за цей час тільки на 3%[14].

У Канаді з 2002 до 2004 рр. обсяг цього виду інвестування зріс на 27%, а з 2006 по 2008 рр. - на 21% і досягнув 603,9 млрд. дол. що більше ніж у 10 разів перевищує рівень 2000 р. (49,9 млрд. дол.). Основними учасниками ринку соціально відповідального інвестування, що пропонують свої послуги, є страхові компанії (36,2%), релігійні організації (19,1%), корпоративні пенсійні фонди (3,8%) та ін. Споживачами цих послуг є переважно індивідуальні інвестори та пенсійні фонди[15].

Основним чинником швидкого зростання популярності соціально відповідального інвестування є підвищення матеріального добробуту інвесторів, що дало можливість приділяти більше уваги етичним питанням і соціальній відповідальності інвестицій. Ще одним чинником є вдосконалення державного регулювання вимог до напрямів інвестування недержавними пенсійними фондами та іншими інституційними інвесторами (лідером у цьому є Британія, де 60% пенсійних фондів відповідають вимогам соціально відповідального інвестування)[16]

Якими є мотиви "етичних" інвесторів? Заснована на раціональних принципах класична економіка передбачає, що поведінка інвесторів має тільки матеріальні економічні мотиви, що визначаються вигодою і прагнення до максимального збагачення. При цьому етико-екологічні проблеми до уваги не беруться, оскільки вважається, що типовий інвестор діє на підставі життєвої філософії індивідуалізму. Однак зростання популярності соціально-відповідального інвестування свідчить, що "етичні" інвестори діють на підставі інших принципів. Ці принципи за своєю сутністю не є економічними, вони пов'язані з системою цінностей і переконаннями

12 UK sustainable investment and finance association. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.uksif.org.

13 Social Investment Forum - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.socialinvest.org.

14 Social Investment Organization - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.socialinvestment.ca.

15 European Sustainable Investment Forum. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.eurosif.org.

16 Association for Sustainable and Responsible Investment. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.asria.org.інвесторів, а поширення соціально відповідального інвестування відображає тенденцію зростання "пост матеріалістичних", як їх називає Р. Інглегарт, мотивів економічної діяльності[17]. Кількість інвесторів, що переносять власні етичні цінності на вибір фінансових послуг, останнім часом значно зросла[18].

Загалом, прибутковість соціально відповідальних фондів не поступається середній прибутковості традиційних інвестиційних фондів[19], однак щоб убезпечити себе від ризику можливих збитків під час капіталовкладень у соціально відповідальні фонди, інвестори розподіляють власні капітали між "етично нейтральними" прибутковими компаніями та "етично позитивними" компаніями.

Соціально відповідальні інвестори добре орієнтуються на ринку фінансових послуг. Це переважно освічені та матеріально забезпечені професіонали середнього віку, здебільшого жінки; 75 % з них працюють добровільно, а не з причини матеріальної потреби; 13 % займають керівні посади і мають доходи вище середнього рівня[20]. Соціально відповідальне інвестування є продовженням загального способу життя цих людей, що беруть участь в іншій громадській діяльності, пов'язаній з їх системою цінностей і переконаннями.

Серед стратегій, які використовують соціально відповідальні інвестори, основною є відбір (screening) об'єктів інвестування на основі спеціально розроблених рейтингів - Domini Social Index[21], Calvert Social Index[22] тощо, який дозволяє відкинути небажані для інвестування компанії, пов'язані з екологічно та соціально шкідливим виробництвом. Крім того, важливе значення мають такі стратегії як активні дії акціонерів (shareholder advocacy) та інвестування в локальні громади (community investing).

У країнах з фінансовими ринками, що формуються та розвиваються, зокрема у пострадянських країнах Східної Європи, соціально відповідальне інвестування поширене значно менше з причини загального недостатнього розвитку ринку фінансових послуг та нижчого рівня матеріального добробуту більшості індивідуальних інвесторів, тому часто висловлюються думки про відсутність реальних економічних передумов для розвитку цього виду інвестування, однак на практиці соціально відповідальне інвестування поступово привертає до себе все більшу увагу.

В Україні поширення соціально відповідального інвестування пов'язане з участю вітчизняних компаній у Глобальному Договорі ООН 2000 р. У 2005 р. було проведене дослідження реалізації Глобального Договору в Україні, яке показало, що існує достатня обізнаність щодо соціальної відповідальності бізнесу (кількість вітчизняних компаній, що приєдналися до Глобального Договору, постійно зростає - серед них можна згадати компанії "МТС", "Київстар", "Сіменс Україна", "Ніссан Україна", Укрсоцбанк, інвестиційний фонд "Foyil Securities", будівельну компанію "ХХІ століття" та інші[23].

Очевидно, найближчим часом подальші перспективи розвитку соціально відповідального інвестування на вітчизняному ринку фінансових послуг будуть пов'язані з розширенням кількості учасників Глобального Договору ООН та з іншими ініціативами міжнародних організацій. Зокрема, у 2007-2009 рр. у Києві були організовані три міжнародні конференції з корпоративної соціальної

30

відповідальності[24].

Однак потрібно зауважити, що хоча єдині стандарти діяльності соціально відповідального інвестування можуть бути вироблені на рівні самих цих інвесторів та відповідних міжнародних організацій, вимоги до розкриття інформації щодо соціальної відповідальності можуть бути встановлені тільки на державному рівні (цікавим є досвід визначення таких вимог у Британії, а також у США, Австралії, Франції).

Загалом, розгляд особливостей соціально відповідального інвестування свідчить, що ця інвестиційна стратегія привертає до себе в останні роки все більшу увагу інвесторів. Одна з причин цього у тому, що ринок соціально відповідального інвестування зростає значно швидше, ніж ринок традиційних інвестиційних послуг, і саме така динаміка зростання визначає перспективність такого інвестування. До того ж, соціально відповідальне інвестування все більше вливає на репутацію компанії і сприяє підвищенню її капіталізації. І хоча в Україні ринок інвестиційних послуг розвинений поки що недостатньо, соціально відповідальне інвестування поступово поширюється на вітчизняному фінансовому ринку.

Основним чинником, що стримує розвиток соціально відповідального інвестування в Україні є недостатня кількість компаній, які виявляють готовність використовувати норми корпоративної соціальної відповідальності, а також низька інформаційна прозорість діяльності більшості компаній і, відповідно, неможливістю для потенційного інвестора одержати достовірну інформацію про реальне дотримання вимог соціальної відповідальності[25].

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бахтараева К. Социально ответственные инвестиции: маркетинговый ход или будущее финансового рынка? / К. Бахтараева // Рынок ценных бумаг. - 2006. -№ 11. - С. 70-72. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mirkin.ru /_docs/_statyi/RCB_12.doc.

2. Бахтараева К. Социально ответственное инвестирование на рынке ценных бумаг: ретроспектива и тенденции развития / К. Бахтараева // Финансы и кредит. - 2009. - 21 (июнь). С. 62-67. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=15230.

3. Глобальний договір ООН. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.globalcompact.org.ua/UA/about/what.

4. Глобальний договір в Україні. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.globalcompact.org.ua/ua/about/inukraine.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

С З Мошенський - Iсторія ринку цінних паперів україни у складі російської імперії

С З Мошенський - Закономірності виникнення фінансових криз криза 1873 року її причини перебіг і наслідки

С З Мошенський - Соціально відповідальне інвестування сутність та перспективи розвитку

С З Мошенський - Трансформаційні процеси на світових ринках цінних паперів

С З Мошенський - Становлення та розвиток недержавних пенсійних фондів в україні як інституційних інвесторів