P Ryszard - Bancassurance як шанс для збільшення потенціалу банків і страхових компаній - страница 1

Страницы:
1 

УДК 386:336

Pukala Ryszard, канд. екон. наук, Інститут економіки та управління, Державна вища школа технічно-економічна у Ярославі

BANCASSURANCE ЯК ШАНС ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена обговоренню співпраці між банків­ським і страховим секторами в рамках банківського страхування в період загострення конкуренції і процесів глобалізації та інтегра­ції, які посилюються і які спостерігаються на світових фінансових ринках.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: глобалізація, фінансовий ринок, bancassu-rance, страхові компанії.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена обсуждению сотрудничества между банковским и страховым секторами в рамках банковского страхования в период обострения конкуренции и процессов гло­бализации и интеграции, которые усиливаются и которые наблю­даются на мировых финансовых рынках

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, финансовый рынок, banca-ssurance, страховые компании.

ANNOTATION. The article is devoted to the issue of cooperation between banking and insurance sectors under bancassurance scheme in the period of sharper competition and stronger globalization and integration processes observed on the world's financial markets.

KEYWORDS: globalization, financial market, bancassurance, insura­nce companies.

Постановка проблеми. Світовий ринок фінансових послуг протягом останніх десятиліть розвивається під відчутним впли­вом процесів глобалізації, якими охоплене наразі все світове гос­подарство. Суттєвим проявом глобалізації є зростання, концент­рація, взаємопроникнення страхового та банківського капіталів, яка вимагає свого дослідження як чинник збільшення потенціалу банків і страхових компаній в умовах глобалізації фінансових ринків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інтеграції банків і страхових компаній отримали значне висвітлення в еко­номічній літературі, зокрема, у працях таких учених, як Дж. Бойд,

© Pukala Ryszard, 2012

252

Р.Вутіленен, Ж.-П. Даніель, С. Лампкін, Е. Марсілья, Д. Херолд, Т. Хошка та ін. Проте багато аспектів даної наукової проблеми все ще потребують свого дослідження.

Постановка завдання. Метою даної статті є розгляд bancas-surance як фактора збільшення потенціалу банків і страхових компаній в умовах глобалізації фінансових ринків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобалізація су­часної економіки є безперечним фактом. Вона також ініціює но­вий виклик і набуває все більшого розмаху. Не існує ждодних сумнівів, що механізми глобалізації супроводжуються процесами інтеграції та лібералізації економіки. Вони отримали значний ім­пульс на початку XX і XXI століття, який, безсумнівно, є наслід­ком швидкого економічного зростання в країнах, що розвивають­ся і інтенсивного технологічного розвитку. Варто відзначити, що одним з основоположних принципів міжнародної глобалізації є отримання конкурентних переваг компаній, що працюють на глобальних ринках. Отримання таких переваг здійснюється іно­земними інвестиціями. Вони приносять підприємцям, як матеріа­льні, так і нематеріальні додаткові вигоди [1, c. 317]. Дуже важ­ливим, першорядним елементом у цьому контексті є міжнародне співробітництво у державному і суб'єктивному вимірі. Слід за­значити, що процеси глобалізації включають у себе всі сегменти економіки, включаючи фінансовий сектор. У цьому контексті слід підкреслити, що суть глобалізації фінансових ринків, безсум­нівно, лежить у міжнародному аспекті їх діяльності. Сприяє цьо­му процесу посилення міжнародних економічних відносин і збіль­шення свободи пересування капіталів, товарів і послуг. Особлива вразливість фінансових ринків на глобалізацію залежить як від предмета оборотів на цих ринках — гроші і капітал, що представ­лені інструментами на цих ринках, так і від систем їх функціону­вання [2, c. 61—62]. Ці процеси включають у себе всі сегменти фінансового ринку (рис. 1).

Спостережуваний за останні десятиліття зв' язок грошових, капітальних і валютних ринків у різних країнах за допомогою ви­користання відповідних організаційних процесів, спрямованих на створення єдиного міжнародного фінансового ринку. Взаємопро­никнення цих ринків у процесі глобалізації призводить до того, що вони втрачають свою ідентичність в окремих країнах. Це, без­сумнівно, сприяє глобальному фінансовому обміну, а також ефе­ктивнішому використанню ресурсів у рамках місцевих інвести­цій, що дає відносно найвищі вигоди для інвесторів. Одночасно з поглибленням процесу глобалізації спостерігається підвищенняконкурентоспроможності учасників ринку. Змінюються також переваги споживачів, які використовуючи нові технології, мають доступ до складніших і індивідуальних фінансових продуктів. Конкурентний ринок характеризується тим, що мотивує компанії до впровадження усе більш нових рішень, або таких, що поліп­шують існуючі. Ці процеси можна спостерігати в усіх сегментах економіки. Вони також не оминули ключові фінансові ринки, ба­нківські та страхові установи, які використовуючи свої потенціа­ли частіше проводять спільні заходи, спрямовані на розвиток ба­нківського страхування.

Рис. 1. Глобальний фінансовий ринок (розроблено автором)

Співпраця в рамках банківського страхування відкриває перед банками і страховими компаніями нові можливості розвитку, а також отримання прибутків, що перевищують понесені витрати. В основі прибутку, що виникає в рамках альянсів банківських і страхових послуг, безсумнівно, є ефект синергії, в рамках якої взаємодія кількох суб' єктів може досягти кращих результатів, ніж якщо би ці суб' єкти діяли поодинці. Результати синергії сто­суються площини:

• операційної, яка пов'язана зі скороченням витрат на кожного з суб' єктів, що, безсумнівно, в основному, спричинено ефектом масштабу; цей ефект відбувається в основному в сфері оптиміза­ції управління активами, в рамках оперативної і розрахункової діяльності суб' єктів, а також спільного росту прибутків групи, які співпрацюють, що призводить до зменшення постійних пито­мих витрат;

• фінансової, в рамках якої відбувається зниження витрат, пов' язаних зі взаємодоповнюваністю і ефективнішим викорис­танням наявних ресурсів, що пов' язано з можливістю спільного використання технічної інфраструктури, бази даних клієнтів, а також наявних людських ресурсів, а також пов' язане із збільшен­ням активів і пасивів суб' єктів, що співпрацюють, що, в свою чергу, дозволяє збільшення інвестицій і кредитних можливостей;

ринкової, яка в рамках презентування широкої пропозиції фінансових послуг групи, дозволяє збільшити частку на ринку.

У рамках реалізації спільної стратегії, співробітництво суб' єк-тів в рамках галузі банківського страхування, може здійснювати­ся в рамках різних форм і ступеня залучення капіталів (рис. 2).

СТУПІНЬ ІНТЕГРАЦІЇ МІЖ БАНКАМИ І СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ

ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА УГОДА

СТРАТЕГІЧНА УГОДА

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ЗАЛЕЖНИЙ СУБ'ЄКТ

• багато страховиків,

• короткострокові контракти і висока гнучкість у виборі партнерів,

• низька інтеграція ІТ-систем,

відсутність інвестицій в капіталовкладення

• один або певна група страхових закладів

• угоди середньо-і довгострокові

• можливість передачі ноу-хау

можливість більшого фінансового залучення страхових закладів

• один

постачальник страхування; спільна капітальна інвестиція

• суттєва інтеграція ІТ-систем

• загальна відповідальність за якість, управління ризиками прав

• один постачальник страхування; залежний суб'єкт

• високий ступінь інтеграції ІТ-систем

• повна інтеграція з організаційною культурою та структурою банку

Низька інтеграція та •ІГизькі капітальні витрати.

Високий ступінь інтеграції" ізначнікапітальнівитрати.

Рис. 2. Ступінь інтеграції між банками та страховими компаніями [3]

Усі форми інтеграції спрямовані на зміцнення зв' язків, які, як правило, є недовготривалими через відмінність організаційної культури банківських і страхових інституцій, могли би збільшитивзаємний потенціал суб' єктів, що співпрацюють. Безсумнівно, партнерство в рамках банківського страхування приносить багато користі. Серед найістотніших можна виділити, між іншим, краще використовування потенціалу і ресурсів партнерами, можливість представлення більш вигідної пропозиції або збільшення активів і зобов' язань, у випадку функціонування окремого суб' єкту у окремій капітальній формі. Всі ці елементи впливають на загаль­ний потенціал банківського страхування, який, безсумнівно, мо­же сприяти конкурентним перевагам співпраці суб' єктів. Безсум­нівно, це також є платформою для обміну досвідом і накопи­чення потенціалу акціонерів для гнучкого реагування на ринкові потреби клієнтів, а також для зміцнення заходів, спрямованих на підвищення їх фінансової безпеки. Це є настільки важливий ас­пект, що в швидко мінливих зовнішніх умовах та при економіч­них кризах, що відбуваються періодично, гнучке й активне реа­гування на зміни, які часто дестабілізують працю, дозволяє захистити свої активи від загроз, а також зберегти свої позиції на ринку. Слід, однак, мати на увазі, що їх співпраця піддається дії ряду ризиків, характерних для галузей, у яких вони працюють:

банківського, в результаті конкретної діяльності банку і пов' язаного з веденням ним депозитно-кредитної діяльності, за­снованої на використанні іноземних засобів для реалізації своїх власних цілей; головною загрозою у цій області є ризик фінансо­вої ліквідності,

• страхового, в рамках якого відбувається набуття ризика від клієнтів у рамках забезпечення страхового захисту, в даному ви­падку, також ключовим ризиком є ризик втрати фінансової ліквід­ності,

банківського страхування, який базується на реалізації по­ставлених завдань у рамках взаємного співробітництва, головним чином, пов' язаних з продажем та обслуговуванням, на додаток до ризику ліквідності може існувати високий ризик конфлікту інте­ресів, який може виникнути між страховою компанією і банком.

Таким чином, як ми бачимо, на додаток до безсумнівних пере­ваг співпраця банку і страхової компанії в рамках банківського страхування, створює ряд загроз. Це пов' язано головним чином зі специфікою функціонування партнерів на ринку, а також з різ­ними підходами до механізмів управління довіреними грошови­ми коштами. Вона обтяжена цілим рядом ризиків на етапі ухва­лення рішення про початок співпраці банківського страхування (невластивий вибір форми банківського страхування), а також управління виниклою структурою (занадто складна може створи­ти багато проблем в управлінні). Можливе потенційне банкрутс­тво будь-якого партнера, що діє в структурі банківського страху­вання є дуже високим ризиком для партнерів, так як принцип до­міно є загрозою для кожного з них, що може негативно позна­читися на їх фінансових результатах, а в крайніх випадках навіть призвести до банкрутства.

Висновки з проведеного дослідження. Розвиток банківсь­ко-страхових послуг, що спостерігається протягом останніх десятиліть, є вираженою структурною зміною, що має місце на більшості фінансових ринків світу. Даний процес спричинений конкуренцією, яка збільшується і яка примушує банки та стра­хові компанії приймати дії спрямовані на підвищення рентабель­ності, а цим самим необхідності диверсифікувати пропозицію продуктів, щоб попасти до як найбільшої групи клієнтів. Про­цес bancassurance, в рамках якого предметом діяльності є дис­трибуція і пропонування інтегрованих фінансових послуг, має багато обмежень, найважливіші серед яких є юридичні обме­ження, що стосуються ступені об' єднання банківської і стра­хової діяльності в рамках однієї організації. Об' єднанні струк­тури банку і страховика можуть бути також надмірно вразли­вими до кон' юнктурних коливань, що циклічно відбуваються у світовій і національній економіці. Слід брати до уваги також факт, що проблеми, які можуть виникнути з ліквідністю однієї фінансової установи, можуть спричинити подібні проблеми у інших учасників відносин bancassurance. Незважаючи на загро­зи, співробітництво в рамках цієї моделі дає можливість отри­мати багато вигід всім учасникам фінансового ринку, що бе­руть участь у цьому процесі:

• клієнтам — завдяки комплексному обслуговуванню в одно­му пункті [4, с. 317—329], краще пристосування пропозиції до потреб і потенціального зменшення ціни продукту,

• страховим компаніям — завдяки збільшенню оборотів і зни­женню витрат дистрибуції і продажу, нижчі витрати відносно традиційної мережі агентів,

• банкам — завдяки збільшення лояльності клієнтів і змен­шенню ризику надавання кредитів завдяки поручительству їх сплати за допомогою страхового полісу, а також у вигляді додат­кового джерела прибутків.

Усі ці аспекти безсумнівно є позитивним імпульсом для даль­шого, динамічного розвитку bancassurance у рамках світових фі­нансових ринків.

Література

1. Sowa B., Rola funduszy pozyczkowych i por^czeniowych w wsparciu finansowym sektora MMSP [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarz^dzanie i Marketing Z. 14, Rzeszow, 2008.

2. Filip P., Sowa B., Konkurencja podatkowa jako efekt globalizacji gospodarki swiatowej [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynkow finansowych, TNOiK O/Rzeszow, Rzeszow 2008.

3. Gwizdala J., Rozwoj bancassurance w Polsce w latach 2007 — 2009, Wiadomosci ubezpieczeniowe, nr 4/2010.

4. Rejman K., Споживатство у постіндустріальному суспільстві. Со­ціальний та економічний вимір, [в:] Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей, Львів 2009.

5. Gwizdala J., Kowalczyk D., Sadowski M., Holdingi finansowe bankow i towarzystw ubezpieczeniowych podstaw^. nowego ladu finansowo-bankowego w Polsce [w:] Finanse i bankowoscdzwignie wzrostu gospodarczego, cz^sc I: Finanse publiczne. Bankowosc i ubezpieczenia, Uniwersytet Szczecinski, 1998.

6. Kafkova E. a kolektiv, Zaklady poistovnictva, Vydavatel'stvo EKO-

NOM, 2012.

7. Pukala R., Bancassurance, Матеріали ІІІ міжнародного Ялтинсько­го форуму учасників страхового ринку 22-26 вересня 2003 ст. 66-68.

8. Pukala R., «Bancassurance experiences of the Polish insurance market», Trends of development in insurance 2012, Reviewed book of pro­ceedings from the international scientific conference, CD book, Bratislava, 2012.

9. Sliperski M., Zwiazki bankow komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi, Fundacja WARTA, Warszawa, 2002.

10. Zacharska A., Rynek bancassurance w Polsce, Fundacja WARTY i

Kredyt Banku, Warsaw, 2008.

11. Zawisza P. Presentation «Quo Vadis Bancassurance» in VI Assis­tance Forum, 10 may 2012, Warsaw.

Статтю подано до редакції 10.10.2012 р.

УДК 631:368.914.2

РудикВ.К., канд. екон. наук, доцент, директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів, Подільський державний аграрно-технічний університет

ВПЛИВ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. Висвітлено питання визначення ролі і місця системи пенсійного страхування у формуванні фінансової системи Украї­ни, її вплив на розвиток національної економіки. Особливу увагу

© В. К. Рудик, 2012

258

Страницы:
1 


Похожие статьи

P Ryszard - Bancassurance як шанс для збільшення потенціалу банків і страхових компаній