О М Пєтухова - Теоретичні засади створення інноваційних структур кластерного типу у харчовій промисловості україни - страница 1

Страницы:
1 

УДК 330.341.1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР КЛАСТЕРНОГО ТИПУ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

THEORETICAL PRINCIPLES OF CREATION OF INNOVATIVE STRUCTURES OF CLUSTER TYPE ARE IN FOOD INDUSTRY OF UKRAINE

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРУКТУРКЛАСТЕРНОГО ТИПА В ПИЩЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

Пєтухова О.М., канд. екон. наук, доц.

Petukhova ОМ. Пєтухова О.М.

Національний університет харчових технологій Розглянуто передумови формування інноваційних структур кластерного типу та обґрунтовано концепцію побудови кластерів у харчовій промисловості України.

Pre-conditions of forming of innovative structures of cluster type are considered and conception of construction of clusters is reasonable in food industry of Ukraine.

Рассмотрены предпосылки формирования инновационных структур кластерного типа и обоснована концепція построения кластеров в пищевой промышленности Украины.

Ключові слова: інновації, інноваційні структури, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, кластер, харчова промисловість.

Key words: innovations, innovative structures, innovative development, innovative activity, cluster, food industry.

Ключевые слова: инновации, инновационные структуры, инновационное развитие, инновационная деятельность, кластер, пищевая промышленность.

Вступ. Одним із основних шляхів поступального розвитку економіки харчової промисловості України є підвищення ефективності інноваційної діяльності. Успішність розвитку підприємств галузі значною мірою залежить від ефективності організації інноваційних процесів, які забезпечують перетворення результатів науково-дослідних робіт в реальні технології, товари, послуги. Аналіз світової практики показує, що одним із найбільш ефективних методів організації інноваційних процесів є створення інноваційних структур кластерного типу.

© О.М.Пєтухова, 2011.

Постановка завдання. Проблема активізації інноваційної діяльності досліджується економічною наукою все більшою мірою. Питанням забезпечення ефективного інноваційного розвитку приділяли увагу чимало відомих вітчизняних вчених, зокрема: В. Александрова, Ю. Бажал, О. Бутнік-Сіверський, С. Соколенко, В. Василенко, О. Волков, В. Геєць, А. Гриньов, О. Дацій, М. Денисенко, С. Ілляшенко, Н. Краснокутська, Б. Маліцький, О. Мендрул, С. Онишко, М. Пашута, І. Павленко, І. Федулова, Л. Федулова, Д. Черваньов та багато інших. Водночас, не зважаючи на значні напрацювання вчених-економістів, здійснені у площині теорії, методики та організації інноваційної діяльності, слід зауважити, що до цього часу багато проблем іще не знайшли свого остаточного вирішення, зокрема, бракує досліджень, які були б спрямовані на обґрунтування ефективних організаційно-економічних форм інноваційної діяльності у харчовій промисловості України. З огляду на це теоретичне обґрунтування формування інноваційних структур кластерного типу в харчовій промисловості є важливою та актуальною проблемою в теоретичному та практичному аспекті.

Результати. Сучасні економічні реалії, що характеризуються глибинними революційними потрясіннями, фінансово-економічними кризами, стрімким розвитком інформаційних технологій, потребою вирішувати глобальні задачі, обумовлюють необхідність розроблення новітньої парадигми інноваційного розвитку суспільства в цілому та окремих галузей народного господарства зокрема.

Формування нової парадигми - це складний і тривалий процес. Новітня парадигма як система наукових поглядів, понять, уявлень, концепцій, що формуються на основі аналізу й узагальнення реалій дійсності та трансформуються відповідно до змін зовнішнього середовища, повинна не лише відображати економічні реалії, що змінюються, але й уточнюватися та розвиватися під впливом економічних процесів, бути підґрунтям для формування відповідних прогнозів та передбачення майбутнього.

Зазначимо, що будучи основою пізнання та сприйняття світу, базисом об'єктивного пояснення динаміки економічних процесів та пошуку адекватних відповідей актуальними викликам і загрозам, будь-яка економічна парадигма має своє призначення та обмеженість існування у часі. Парадигма актуалізується й стає загальновизнаною концепцією економічного розвитку тільки у випадку відповідності наявним економічним, соціальним та політичним реаліям.

Світова та вітчизняна економіка формують нову парадигму розвитку, складовими якої є зростаючий взаємозв'язок між ринками капіталу і новими технологіями, розвиток економіки знань, посилення соціальної спрямованості нових технологій, глобальний характер створення та використання результатів наукових досліджень та розробок. Наукові дослідження у цьому напрямі призвели до необхідності створення або оновлення організаційних структур, зайнятих виробництвом і подальшою реалізацією наукових знань і технологій, малих, середніх і великих компаній, університетів, лабораторій, технопарків, технополісів  тощо.  Як свідчить  практика розвитку найбільш успішнихпідприємств й економічних систем, сучасною формою економічного росту є така організаційна форма, як кластер [1, с. 325].

Головна сутність кластерної концепції полягає в забезпеченні виробничо-комерційної діяльності й удосконаленні ділових і особистих взаємовідносин, що, як очікується, мають набути характеру органічно взаємозалежного і нерозривного ділового співробітництва [2, с. 605].

Створення інноваційних структур кластерного типу в контексті новітньої парадигми інноваційного розвитку економіки України обумовлює необхідність визначитись із основними вимогами, які висуваються до функціонування кластерів.

На наш погляд, ключовими характеристиками, на яких повинна базуватись концепція функціонування інноваційних структур кластерного типу у харчовій промисловості України, є:

1. Формування та діяльність інноваційних структур кластерного типу повинно відповідати місії, системі цінностей, стратегічним цілям розвитку галузі.

2. Здатність акумулювати необхідні ресурси, в тому числі науково-технічний потенціал галузі, фінансові кошти, постачальників сировини, матеріалів та комплектуючих, а також споживачів в єдину органічно функціонуючу систему.

3. Цілі функціонування кластерів повинні забезпечуватись відповідним організаційно-інституційним забезпеченням.

4. Застосування системного підходу, тобто дослідження ефективності інноваційних структур крізь призму сукупного результату функціонування кластера як системи. При цьому аналіз діяльності кластера має здійснюватися виходячи із розуміння нерозривної єдності трьох складових: системи в цілому, окремих ланок та взаємозв'язків між цілим та його складовими.

5. Інноваційні структури кластерного типу мають володіти здатністю ефективно адаптуватися до нових економічних реалій, та забезпечувати адаптивний розвиток внутрішніх інститутів шляхом формування якісно новихвзаємовідносин, сфери відповідальності, системи ключових компетенцій, що в цілому відображало б інтереси власників, менеджменту, персоналу, виконавців, стратегічних партнерів підприємства, а також населення та держави. Особливу увагу при цьому слід приділяти розвитку взаємодії різних сфер функціонування суспільства (науки, освіти, політики, економіки тощо).

6. Стратегічною метою функціонування інноваційних структур кластерного типу є масштабні зміни, глибинні трансформації, виявлення базисних інновацій та забезпечення їх впровадження та дифузії. Поряд із цим кластерам доцільно працювати із усіма потенційними інноваціями та ідеями, що здатні забезпечити прогресивні зміни, перехід виробництва від одного стану до іншого за рахунок зміни факторів виробництва, їх комбінації та напрямів взаємодії.

7. Взаємозв'язок економічного зростання та підвищення рівня якості життя населення, зокрема розвиток людського потенціалу, покращення матеріального добробуту населення, забезпечення його якісними та безпечними харчовими продуктами, зростання інвестицій у людський капітал, покращення безпеки умов праці і життя людей, розвиток інфраструктури, забезпечення повної зайнятості та економічної безпеки країни в цілому.

8. Забезпечення інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості, гармонізація економічних та соціальних інтересів суб'єктів ринку.

9. Спрямування діяльності інноваційних структур кластерного типу на збереження навколишнього середовища, оптимальне використання обмежених ресурсів, застосування природо-, енерго- та матеріалозберігаючих технологій.

Зазначені вимоги значною мірою визначають особливості формування та розвитку інноваційних структур кластерного типу в контексті інноваційного розвитку харчової промисловості та економіки України в цілому, і саме на них має будуватись концепція створення та функціонування кластерів.

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття «концепція» визначено у двох основних тлумаченнях [3, с. 571]:

1) Система доказів певного положення, система поглядів на те чи інше явище; спосіб розуміння, тлумачення якихось явищ.

2) Ідейний задум твору.

Під концепцією формування та розвитку інноваційних структур кластерного типу у харчовій промисловості будемо розуміти систему теоретико-методологічних положень та поглядів, сукупність узагальнюючих положень, певний спосіб розуміння сутності, змісту, принципів, технологій, методики й організації інноваційного процесу, що визначає стратегію дій для здійснення інноваційної діяльності, програм та проектів, з врахуванням галузевих особливостей.

В основу концепції покладемо розуміння функціонування кластерів як системи, що спрямована на забезпечення інноваційного розвитку харчової промисловості через налагодження відносин ядра кластера із зацікавленими в його діяльності сторонами, і яка реалізується через взаємодію сукупності внутрішніх інституцій, здійснення цілеспрямованого впливу на економічні взаємовідносини підприємства із зацікавленими в його діяльності групами -споживачами, власниками, державою, стратегічними партнерами, інвесторами, персоналом тощо.

Об'єктивними передумовами активізації інноваційних процесів у забезпеченні економічного розвитку галузі через створення організаційно-економічних утворень кластерного типу можна вважати такі:

глобалізацію економіки та її неоднозначний вплив на розвиток харчової промисловості, що обумовлює безпрецедентну появу стратегічних викликів та загроз для підприємств галузі;

розвиток нової економіки, яка характеризується розбудовою інформаційного суспільства та інтелектуальної економіки шляхом створення потужних інформаційно-комунікаційних потоків, реформуванням системи освіти, розвиненістю банківського та фінансового секторів;підвищення соціальної відповідальності харчової промисловості, що пов'язано з необхідністю максимізації з боку підприємств галузі позитивного впливу на суспільство;

зростання значущості інновацій в економічному розвитку галузі, що актуалізує розвиток інноваційної співпраці та обумовлює необхідність інтеграції зусиль окремих учасників інноваційного процесу задля забезпечення сталого економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності;

посилення значущості інтелектуалізації виробництва, що супроводжується зміною усталених поглядів у напрямі підвищення цінності людського капіталу підприємств;

підвищення ролі освіти та неперервного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, розвитку компетенцій різних категорій фахівців;

нормативно-правові передумови формування кластерів у контексті інноваційного розвитку економіки, зокрема закони України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про інноваційну діяльність", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про спеціальний режим інвестиційної і інноваційної діяльності технологічних парків", інші закони України, Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України тощо.

Передумови формування концепції кластерів у харчовій промисловості включають також й проблемні аспекти інноваційного розвитку підприємств галузі, а саме:

посилення економічної нестабільності і втрата керованості важливими економічними процесами у зв'язку із руйнуванням традиційних відносин власності і ринкового обміну на фоні слабкого розвитку інститутів інтелектуальної власності;

падіння    конкурентоспроможності    вітчизняної    продукції назовнішніх та внутрішніх ринках;

високий рівень зношеності основних фондів;

низька інноваційно-інвестиційна активність вітчизняних підприємств;

зростання залежності діяльності підприємств від зовнішньоекономічної кон'юнктури;

скорочення кількості кваліфікованих кадрів;

зниження якості професійної підготовки кадрів;

нераціональне використання сировини та природних ресурсів;

застосування екологічно недосконалих технологій, що призводить до екодеструктивного впливу на навколишнє середовище.

Враховуючи те, що функціонування інноваційних структур кластерного типу спрямоване на забезпечення сталого розвитку харчової промисловості, головне протиріччя можна сформулювати як таке, що пов'язане з необхідністю гармонізації соціальних та економічних пріоритетів розвитку галузі та суспільства.

З врахуванням окреслених тенденцій імперативом розвитку економіки харчової промисловості є її орієнтація на вирішення актуальних соціально-економічних проблем розвитку суспільства. Виходячи із вищезазначеного, базовими положеннями, покладеними в основу концепції формування кластерів у харчовій промисловості, можна вважати такі:

спрямованість інноваційних структур кластерного типу на забезпечення інноваційного розвитку галузі;

формування механізмів розвитку інноваційних структур кластерного типу крізь призму інституціональної парадигми з точки зору гармонізації функціонування кластера із самостійністю внутрішніх інститутів;

орієнтація на сучасні наукові досягнення у сфері управління та інноватики; використання ефективних технологій управління;

інтегративно-розвиваючий підхід, що реалізує засади інтеграції та розвитку розглянутих вище ідей під час формування та діяльності інноваційнихструктур кластерного типу.

Зауважимо, що ключовим аспектом концепції є забезпечення функціонування кластерів відповідно до певних закономірностей, які відображають зміст ефекту синергії, управлінського впливу, фактори та обмеження розвитку даної інноваційної структури. Саме таке розуміння основних закономірностей дозволить підходити до вирішення різноманітних проблем функціонування кластерів з урахуванням їх місця в системі взаємопов'язаних відносин, процесів та явищ, характерних для кластера як цілісної системи.

Вищевикладене дає змогу запропонувати концептуальну модель створення інноваційних структур кластерного типу, в основу побудови якої покладено наступні положення:

— формування інноваційних структур кластерного типу спрямоване на забезпечення гармонізації цілей кластера з інтересами споживачів, підприємств харчової промисловості та основних стейкхолдерів. У зв'язку з цим стратегічна ціль формування інноваційних структур кластерного типу -забезпечення сталого розвитку кластера з врахуванням інтересів галузі, населення, держави;

— реалізація цілей інноваційних структур кластерного типу має здійснюватись на основі принципів забезпечення сталого розвитку економіки харчової промисловості;

— узгодження економічних протиріч в діяльності кластера через застосування функціонального та інтитуційно-структурного підходів до формування його організаційної структури;

— необхідність науково обґрунтованої політики держави в сфері активізації інноваційних процесів, зокрема чітке визначення пріоритетів інноваційного розвитку;

— формування стратегічних взаємовідносин із зацікавленими сторонами на основі розвитку стійких конкурентних переваг, що спираються на компетенції кластера. Головним критерієм значущості компетенцій є їхняздатність впливати на конкурентні переваги у забезпеченні інноваційного розвитку харчової промисловості;

— досягнення цілей кластера вимагає розвиненості інфраструктури та інституційного середовища через формування системи інститутів, яка б сприяла налагодженню ефективних економічних зв'язків зі споживачами, конкурентами, бізнес-партнерами, місцевими громадами, державою тощо;

— необхідність розроблення механізму взаємодії та організаційно-правових засад забезпечення функціонування кластерів;

— необхідність компетенційного підходу як такого, що варто застосовувати задля забезпечення гармонізації цілей кластеру з інтересами персоналу як одного із стратегічних стейкхолдерів. Формування системи освіти та підвищення кваліфікації для різних категорій персоналу є інструментом розвитку та оновлення ключових компетенцій кластеру в забезпеченні конкурентоспроможності його продукції. Застосування компетенційного підходу створює підґрунтя для індивідуального інтелектуального розвитку та сприяє підвищенню ефективності діяльності персоналу.

Наведені положення охоплюють ключові аспекти формування інноваційних структур кластерного типу та утворюють концептуальні засади створення та функціонування кластерів у контексті поступального розвитку економіки підприємств харчової промисловості України та суспільства в цілому.

Висновки. Питання активізації інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості нерозривно пов'язане із формуванням та ефективним функціонуванням інноваційних структур кластерного типу на рівні галузі.

Зміст концептуального наповнення формування кластерів у харчовій промисловості полягає у виявленні закономірностей, розробленні принципів, функцій та методів гармонізації організаційно-економічних пріоритетів інноваційного розвитку шляхом удосконалення взаємовідносин між ядром кластера та основними зацікавленими особами, зокрема: персоналом, споживачами, інвесторами, власниками, державою, стратегічними партнерами,конкурентами, постачальниками, а також місцевими органами влади, громадою та ін.

Література:

1. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку : Моногр. / [В. П. Александрова, Т. І. Артьомова, Ю. М. Бажал, та ін.] ; за ред. акад. HAH України В. М. Гейця. — К.: Фенікс, 2003. — 1006 с.

2. Соколенко C.I. Кластери в глобальній економіці. / Соколенко СІ. -К.: Логос, 2004. - 848 с.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад, і голов, ред. В.Т. Бусел]. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. - 1736 с.

Надшита до редколегії

Стаття рекомендована до друку д-ром екон. наук, проф. Мостенсъкою Т.Л.

Страницы:
1 


Похожие статьи

О М Пєтухова - Теоретичні засади створення інноваційних структур кластерного типу у харчовій промисловості україни

О М Пєтухова - Методичний підхід до здійснення аналізу інноваційної діяльності

О М Пєтухова - Актуальні проблеми розвитку інноваційної діяльності в україні

О М Пєтухова - Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості україни

О М Пєтухова - Еволюція теорії інновацій у процесі соціально-економічного розвитку суспільства