J Syrnyk - Ludnosc ukrainska wobec kryzysow politycznych w polsce ludowej - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

Збірник наукових праць

УДК 94 (438) Jaroslaw Syrnyk

LUDNOSC UKRAINSKA WOBEC KRYZYSOW POLITYCZNYCH W POLSCE LUDOWEJ (1960-1981)

У статті автор досліджує особливості становища українського населення в Польщі у період політичних криз у 1960-1981 рр.

Ключові слова: Польща, українське населення, політична криза, Служба Безпеки, страйк.

Na podstawie bodaj pobieznego porownania znaczenia kwestii narodowosciowej dla caloksztaltu dziejow Polski w okresie II Rzeczypospolitej i w latach po II wojnie swiatowej, nieodparcie nasuwa si? wniosek, iz ze wzgl?du na liczb? ludnosci niepolskiej, ksztalt terytorialny panstwa oraz nowe, dynamicznie zmieniajace si? uwarunkowania cywilizacyjne, problem narodowosciowy nalezal w okresie powojennym (poza krotkim etapem pierwszych kilku lat tuz po zakonczeniu dzialan zbrojnych), do zagadnien peryferyjnych w zyciu spoleczno-politycznym Polski i nie odgrywal w zadnym stopniu, chocby porownywalnej z okresem przedwojennym roli. Nasuwa si? zatem pytanie: czy warto podejmowac okreslone w tytule zagadnienie badawcze?

Odpowiedzia na sformulowane powyzej pytanie stanowi informacja na temat skali dzialan prowadzonych przez wladze wobec mniejszosci narodowych. W przeciwienstwie do faktycznego znaczenia, jakie odgrywaly one w zyciu spoleczno-politycznym Polski Ludowej, a nawet do potencjalnej roli, jaka odgrywac by mogly (co z istoty rzeczy