Б О Галь - Iмперська модернізація причини провалу - страница 2

Страницы:
1  2 

32. Бёрбэнк Д. Местные суды, имперское право и гражданство в России // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей. - М.: Новое издательство, 2004. - С. 320.

33. КуперФ. Модернизационныйколониализми пределы империи // ПРОГНОЗИ?. - 2006. - №> 4 (8) (http://

www.intelros.ru/2007/08/09/

modernizacionnyjj_kolonializm _i_predely_ imperii.html).

34. Суни Р. Уроки империи: Россия и Советский Союз // ПРОГНОЗИ?. -2006. -№> 4 (8) (http://www.intelros.ru/ 2007/08/09/uroki_imperii_rossija_i_ sovetskijj_ sojuz.html).

35. Российская модернизация... - С. 33.

36. « Той часовий інтервал, протягом якого цей баланс вдається підтримувати, визначає тривалість існування традиційної імперії в епоху модернізації» (про імперську модель модернізації див. більше: КрасильщиковВ.А. Вдогонкуза прошедшим веком: Развитие России в ХХ в. с точки зрения мировых модернизаций. - М.: РОССПЭН, 1998. - С. 24-34).

37. Raeff M. іп the imperial Manner // Catherine the Great: A Profile. - N.Y.: Hill & Wang, 1972. - Р. 241. До зауваження М. Раєва дотичне спостереження російського історика В. Махнача про взаємини в системі «імперія - бюрократія»: «Бюрократіяпо суті своїй прагне до унітарності. Але унітарнадержава -це не імперія» (МахначВ. Империи в мировой истории // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/ Article/wwwmssru).

38. ТравинД., Маргания О. Европейская модернизация...

- С. 565.

39. Грицак Я. Передмова // Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення, історія, розпад. -Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. - С. Х.

40. Суни Р. Империя как она естьСуни Р. Уроки империи.

41. Hechter M. Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966. - Berkeley, 1975. - Pp. 60-64.

42. Mosca G. The Rulling Class. -N.Y.: McGraw-Hill, 1939.

- P. 81. Цит. за: Хантингтон С. Политический порядок... - С. 176.

I

и О О <

ЇЇ

> 6о 6

Q

X

сг

00

О О

43. ХантингтонС. Политическийпорядок... -С. 176-177. Або, іншими словами, імперські бюрократичні системи - «найсучасніші у період, що передує росту політичної активності, відчувають найбільші 48. труднощі в тому, що стосується наслідків цього

росту» (там само. - С. 185).

44. Там само. - С. 166-167.

45. Там само. - С. 166, 363.

46. Там само. - С. 346.

47. Іноді це протиставлення призводить до появи дещо спірних тверджень на кшталт: «Режим модернізації 49. в принципі виключає мобілізаційні ривки, як не

властиві його природі» (Андреев Д., Бордюгов Г. Пространство власти // http://www.istrodina.com/ rodina_articul.php3?id=1210&n=67). Галкин А. А. Общественный прогресс и мобилизационная модель развития // Коммунист. -1990. - № 18; Фонотов А.Г. Россия: от мобилизационногообщества кинновационному;-М.: Наука, 1993; Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России. 2006 // http://gaman1 .narod.ru/ index.htm.

Наумова Н.Ф. Рецидивирующая модернизация в России как форма развития цивилизации // Социологический журнал. -1996. -№» 3-4. - С. 5-28.

■ 27

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Б О Галь - Iмперська модернізація причини провалу

Б О Галь - До історії створення другої малоросійської колегії

Б О Галь - Таємниця одного адміністратора

Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів

Б О Галь - Модернізація ранньомодерного міста лівобережної україни у першій половині ХІХ ст