О О Міцура - Iнвестиційне забезпечення товарної інноваційної політики підприємства - страница 1

Страницы:
1  2  3 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІЦУРА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

УДК 005.332.4:330.322.5(043.3)

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво)

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Суми - 2009

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник - кандидат економічних наук, професор

Карпіщенко Олексій Іванович,

Сумський державний університет,

декан факультету економіки та менеджменту.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Денисенко Микола Павлович,

Київський національний університет технологій та дизайну,

професор кафедри економіки, обліку і аудиту

доктор економічних наук, доцент Васильєва Тетяна Анатоліївна,

Державний вищій навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», професор кафедри менеджменту.

Захист відбудеться "24" квітня 2009 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.01 Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул Римського-Корсакова, 2, корпус М, ауд 209.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2).

Автореферат розісланий "23" березня 2009 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Л.М. Таранюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Недостатність інвестиційних ресурсів у інноваційній сфері стає загальносвітовою проблемою: зростаючий рівень загальносвітової конкуренції в умовах прозорих границь робить необхідними значні інвестиції в розробку нових продуктів і технологій, та це стає усе більше непосильним не тільки рядовим підприємствам, але і великим корпораціям і бюджетам провідних країн Заходу. Досягнення конкурентоспроможності на світовому ринку вимагає все істотніших фінансових витрат на реалізацію нових проектів. При цьому, для їх успішного впровадження потрібно від п'яти до десяти років. Як показує практика, у конкурентній боротьбі тільки концентрація ресурсів на меншому числі професійно відібраних найбільш перспективних проектів, які мають суттєвий комерційний потенціал з наступною оперативною комерціалізацією розробок, забезпечує повернення інвестицій. Для того, щоб почувати себе впевнено в сучасних умовах господарювання, підприємцю необхідно мати перспективну товарну ідею і відповідні фінансові кошти. Значення фінансового фактора значно зростає, якщо мова йде про нові наукомісткі розробки. Подібні проекти зазвичай розраховані на декілька років, вимагають великої підготовчої роботи й інвестицій, які, на відміну від торгово-закупівельних операцій, будуть приносити прибуток не відразу.

Проблеми управління інноваційним розвитком підприємницьких структур, зокрема його маркетинговий аспект, були окреслені у дослідженнях іноземних вчених І. Ансоффа, П. Друкера, Дж.К. Джонса, Дж. Еванса, К. Келлі, Ф. Котлера, С. Міцуакі, К. Нордстрема, Е. Менсфілда, М. Портера, С. Рівкіна, Й. Ріддерстралє, Б. Твісса, Д. Траута та інших.

Проблемам фінансового забезпечення інноваційної моделі розвитку присвячені роботи відомих вітчизняних науковців, зокрема Л. К. Безчасного, Т.А. Васильєвої, О.І. Волкова, О.Г. Білоцерківця, І.О. Булкіна, А.С. Гальчинського, В.М. Геєця, А.П. Гречан, Н.П. Гончарової, М.П. Денисенка, А.П. Дуки, І.Ю. Єгорова, Л.П. Кавуненко, Г.І. Калитича, Д. І. Кокуріна, М. І. Крупки, А. Я. Кузнєцової, В. М. Лича, Б. А. Малицького, Л. І. Нейкової, С. В. Онишко, Т. В. Паєнтко, М. В. Пугачової, В. Г. Федоренка, Д.М. Черваньова, К.І. Швабія, О.М. Юрковської та інших.

Проблеми управління інноваціями на підприємстві та товарної інноваційної політики розглянуто у працях А. В. Гриньова, А. П. Гречан, С.М. Ілляшенка, В.Я. Кардаша, Р. Патори, Н.І. Чухрай, В.М. Щербаня.

Ці праці є науковим підґрунтям для розробки інноваційного шляху розвитку підприємств України та її економіки в цілому, вони визначають основні інноваційні пріоритети і напрямки удосконалення фінансового забезпечення нарощення науково-технічного та інноваційного потенціалів. Але проблема теоретичного та методичного обґрунтування інвестиційного забезпечення товарної інноваційної діяльності залишається недостатньо вирішеною.

Актуальність цих і ряду інших питань, їх теоретична та практична значущість обумовили вибір теми дослідження, його головну мету і задачі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематикадисертаційного дослідження входить до державних, галузевих та регіональних наукових програм і тем, що розробляються в Сумському державному університеті, зокрема: "Проблеми економіки та управління розвитком підприємств в транзитивній економіці", номер державної реєстрації 0103U004592, (особистий внесок: аналіз процесу інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств Сумського регіону та України в цілому); „Розробка організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком суб' єктів господарської діяльності в умовах формування інформаційної економіки", номер державної реєстрації 0106U001934, (особистий внесок: розробка механізму управління інвестиційним забезпеченням товарної інноваційної політики підприємств).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи визначена як розвиток теоретичних та науково-методичних основ управління процесом інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємства.

Відповідно до мети в дисертації були вирішені такі основні завдання:

- досліджений спектр проблем інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємств України;;

- систематизовані існуючі підходи до визначення потенційних джерел та механізмів фінансування реалізації товарної інноваційної політики підприємства;

- досліджені існуючі підходи до формування інвестиційних ресурсів у контексті світового досвіду;

- запропоновані науково-методичні підходи до удосконалення існуючих механізмів фінансування на основі світових тенденцій інвестиційного забезпечення діяльності підприємств;

- систематизовані й удосконалені теоретичні основи формування ефективної товарної інноваційної політики підприємства;

- удосконалений організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємств;

- запропоновані методичні підходи до оптимізації процесу інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємства;

- науково обґрунтовані методичні підходи до урахування факторів невизначеності в процесі прийняття управлінських рішень щодо формування механізму інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємств;

- виявлені організаційно-економічні особливості функціонування підприємств, що займаються виробництвом машин та устаткування в умовах невизначеності;

- проведена оптимізація структури фінансового забезпечення товарної інноваційної пропозиції підприємства, що займається виробництвом машин та устаткування.

Об'єктом дослідження є процеси інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики.

Предметом дослідження є теоретичні та науково-методичні засади формування оптимального інвестиційного забезпечення товарної інноваційноїполітики.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід, діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення сучасних економічних теорій та концепцій інноваційного і стратегічного управління. Для розв' язання поставлених задач були використані: порівняльний та статистичний аналізи, метод логічного узагальнення - при аналізі еволюції підходів до управління товарною політикою підприємства, визначенні існуючих підходів до формування інвестиційного капіталу для фінансування інноваційної діяльності та дослідженні світового досвіду інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку; системно-структурний аналіз, методи графічного та економіко-математичного моделювання - при удосконаленні теоретико-методичної бази управління процесами інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємства, оптимізації товарної інноваційної пропозиції в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів; метод експертних оцінок, математичного аналізу - при удосконаленні системи управління ризиком інноваційної складової товарної політики підприємства.

Інформаційно-фактологічну базу дисертаційної роботи склали: зібрані, опрацьовані й узагальнені особисто автором первинні матеріали маркетингових досліджень і внутрішньої документації підприємств Сумської області, що займаються виробництвом машин та устаткування; офіційні дані Державного комітету статистики України, Сумського обласного управління статистики; законодавчі і нормативні акти Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, офіційні дані Міністерства фінансів, Національного банку України, аналітична та статистична інформація міжнародних організацій, що працюють на території України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому: вперше:

- розроблено науково-методичний підхід до попереднього визначення структури джерел коштів для інвестування товарної інноваційної політики, що базується на використанні критеріїв доступності, ємності, вартості залучення, рівня ризику кожного з потенційних джерел при прийнятті рішень щодо інвестиційного забезпечення інноваційної складової товарної політики підприємства;

удосконалено:

- науково-методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління інвестиційним забезпеченням товарної інноваційної політики підприємства, які, на відміну від існуючих, передбачають створення часткових механізмів відбору об' єктів інвестування, формування і підтримки бази інноваційних проектів, розвитку пропозиції товарних інновацій, а також враховують особливості інвестування інновацій при формуванні товарного асортименту та номенклатури продукції;

- методичні підходи до побудови оптимізаційної моделі фінансового забезпечення товарної інноваціної політики підприємства, що, на відміну від існуючих, враховують ймовірність сценаріїв розвитку подій та можливість реінвестування коштів від проектів, що почались раніше;

- класифікацію джерел фінансування товарної інноваційної політики підприємства, що, на відміну від існуючих, передбачає групування джерел інвестиційних коштів за ступенем доступності та частоти їх використання, а також розподіл цих джерел на традиційні та нетрадиційні;

дістали подальшого розвитку:

- науково-методичні підходи до формування структури інвестиційного капіталу, які, на відміну від існуючих, враховують його залежність від стадій інноваційного циклу, дозволяють визначити структуру «ризикоінвестицій» та підвищити обґрунтованість управлінських рішень у сфері товарної інноваційної політики підприємства;

- методичний підхід до проведення аналізу та оцінки ризику в процесі управління інвестиційним забезпеченням товарної інноваційної політики, який, на відміну від існуючих, дозволяє встановити причинно-наслідкові зв'язки між ризиком та факторами його виникнення, визначити сценарії розвитку подій залежно від типу інновації і умов її впровадження.

Практичне значення отриманих наукових результатів полягає у тому, що теоретичні положення, висновки і рекомендації, представлені в роботі, доведені до рівня методичних розробок і пропозицій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму управління інвестиційним забезпеченням товарної інноваційної політики підприємства. Вони можуть бути використані для оцінки варіантів вкладення інвестиційного капіталу в реалізацію ефективної товарної інноваційної пропозиції. Розроблені автором методичні підходи і рекомендації з оцінки потенційної структури залучених джерел фінансування проектів товарних інновацій на основі критеріїв їх ємності, доступності, вартості та рівня ризику їх залучення впроваджені у ТОВ "Турбомаш" (акт №8 від 15.10.2008 р.); у ЗАТ „НВО "Гідромаш" впроваджено методику оптимізації товарної інноваційної пропозиції промислових підприємств (акт від 23.09.2008 р.). Результати дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний процес факультету економіки та менеджменту, Інституту заочної, дистанційної і вечірньої форм навчання, факультету перепідготовки фахівців СумДУ (дисципліни "Маркетинг", "Інноваційний менеджмент", "Економічний ризик та методи його вимірювання", "Економіка і організація інноваційної діяльності"; акт № 01 від 01.12.2008 р.).

Особистий внесок здобувача Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій вирішена наукова задача розвитку теоретичних та науково-методичних основ інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємств по виробництву машин та устаткування. Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. У дисертації автор використав особисті ідеї, викладені у опублікованих працях.

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та результати дисертації доповідалися і отримали схвалення на наукових і науково-практичних       конференціях:       щорічних науково-практичнихконференціях викладачів, аспірантів та студентів Сумського держаного університету (м. Суми, 2003-2008 рр.); XIV міжнародній науково-методичній конференції "Технології XXI століття" (м. Алушта, 2007 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та студентів "Проблеми развития финансовой системы Украины" (м. Сімферополь, 2006 р.); I—II міжнародній науково-практичній конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (м. Суми, 2007-2008 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингові дослідження в Україні»» (м. Луганськ, 2008 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані у 16 наукових працях, у тому числі у трьох розділах монографій, 3 статтях у наукових фахових виданнях, 10 тезах доповідей на наукових конференціях. Загальний обсяг публікацій по темі дисертації складає 5,03 друк. арк., з них особисто автору належить 5,03 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 173 найменувань і 4 додатків.

Загальний обсяг дисертації - 210 сторінок, у тому числі 25 таблиць на 15 сторінках, 17 рисунків на 10 сторінках, список використаних джерел на 16 сторінках, 4 додатки на 20 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету, завдання, предмет і об'єкт дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі «Економічні передумови удосконалення інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємств» проаналізовано інноваційну активність промислових підприємств України, розглянуто фактори, що стримують та стимулюють вкладення грошових коштів у інноваційну сферу. Отримані результати свідчать про те, що незважаючи на зростання кількості підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, в країні склалась ситуація, коли підприємства не мають бажання займатись інноваційною діяльністю. Це зумовлено браком коштів, невизначеністю щодо перспектив реалізації нової або оновленої продукції на ринку, нестабільністю умов господарювання, непрогнозованістю макроекономічної ситуації у країні. Одним зі стримуючих моментів також є небажання проведення будь-яких змін, незважаючи на те, що ці зміни можуть стати запорукою підвищення конкурентоспроможності та ефективності роботи підприємств.

Результати аналізу наукового та інноваційного секторів економіки свідчать про певні позитивні тенденції у сфері фінансування наукових і науково-технічних робіт, а також про активізацію інноваційної діяльності через зростання обсягів виробництва та реалізації інноваційної продукції. Основним джерелом інвестицій у інноваційну діяльність традиційно залишаються власні кошти підприємств.

Автором були досліджені існуючі в сучасній науковій літературі підходи до визначення та класифікації джерел інвестиційних коштів, а також використання механізмів фінансування інноваційної діяльності. Проведений аналіз показав відсутність систематизованого підходу до класифікації джерел інвестицій як з точки зору сфери залучення фінансових коштів, так і альтернативності їх використання. В результаті було запропоновано авторський підхід до систематизації джерел інвестиційних ресурсів, які за ступенем розробленості законодавчого підґрунтя, можливості та частоти їх використання для фінансування товарної інноваційної політики підприємства пропонується поділяти на традиційні та нетрадиційні (рис.1).

1

Джерела фінансового забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності

Традиційні

Нетрадиційні

Прибуток, що залишився у розпорядженні підприємства

Амортизаційні відрахування

В л а с н і

Використання умовноінвестиційних ресурсів в якості джерел росту і розширення підприємства

Бюджетні асигнування, що виділяються на державному та регіональному рівнях

Кошти спеціальних позабюджетних фондів фінансування НДДКР, які

створюються підприємствами і

місцевими органами управління

Кредитні ресурси комерційних банків

Іноземні інвестиції

Кошти від реалізації облігацій

підприємства

П

о з и ч к о в і

Кредитні ресурси спеціально уповноважених урядом інвестиційних банків

Кошти вітчизняних та іноземних наукових інноваційних, венчурних

фондів та інвестиційних компаній

Кошти „бізнес-ангелів"

Кошти отримані на умовах

франчайзингу, лізингу та селенгу

Форфейтинг, факторинг

Кошти від емісії цінних паперів

Кошти від розміщення цінних паперів на вторинному ринку

Додаткові внески в уставний фонд

Кошти у рамках інтеграції підприємств

Рис. 1. Класифікація джерел фінансового забезпечення науково-технічної

та інноваційної діяльності

При дослідженні можливостей використання існуючих механізмів фінансування інновацій обґрунтована необхідність розглядати процес інвестиційного забезпечення у безпосередньому зв'язку з етапами інноваційного процесу та життєвого циклу інновації. В роботі доведено, що на таких етапах інноваційного процесу як дослідно-конструкторські роботи, розробка нового товару та випробування його у ринковому середовищі, а також на початкових етапах комерціалізації товарної інновації виникає висока ймовірність одержання від'ємних фінансових результатів. Тому необхідносформувати ефективний механізм фінансування та розподілу коштів за напрямками реалізації товарної інноваційної політики.

Як наслідок, було виділено категорію «ризикоінвестицій», під якою розуміються інвестиції в інновації, що мають ризиковий характер, вони є джерелом фінансового забезпечення наукових і дослідно-конструкторських робіт з розробки нового товару, ринкових випробувань та комерціалізації інноваційної продукції (рис.2). Це дало можливість сформувати схему залучення різних видів інвестиційних ресурсів для формування ризикоінвестиційного капіталу в умовах, притаманних українській економіці.

Створення інновацій

Комерціалізація інновацій

нат. од./ грош. од.

рбсяг збуту, нат. од.

Грошові потоки, грош. од.

Т, час

1. Фундаментальні дослідження

2. Прикладні науково-дослідні роботи

3. Дослідно-конструкторські роботи

I. Аналіз відповідності внутрішніх УІ.Оцінка можливостей досягнення можливостей зовнішнім цілей маркетингової стратегії

II. Генерація ідей інновації УІІ. Розробка нового товару

III. Відбір прийнятних ідей УІІІ. Випробування в ринковому середовищі

IV. Розробка задуму нового товару та його перевірка

V. Аналіз ринку і розробка маркетингової стратегії

Рис. 2. Місце «ризикоінвестицій» у етапах створення продуктової інновації

Отримані результати дослідження створюють підґрунтя для розробки теоретико-методичних засад оптимізації інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємства.

У другому розділі «Організаційно-економічні основи управління інвестиційними ресурсами реалізації товарної інноваційної політики підприємства» розроблено теоретичні та науково-методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємства.

Для того, щоб забезпечити конкурентні переваги та наявність попиту на власні товари управлінському апарату підприємства необхідно приймати рішення у рамках реалізації маркетингової стратегії. Такі рішення стосуються чотирьох напрямків: товарної політики, цінової політики, збутової політики,комунікаційної політики. Товарна політика є ядром, навколо якого формуються всі інші рішення. Аналіз наукових підходів до визначення товарної політики і її структури виявив недостатність обґрунтованих теоретичних знань та відсутність єдиного розуміння структури товарної політики, як основи для створення конкурентних переваг підприємства.

Таким чином, нами було запропоновано авторський підхід до визначення категорії «товарна політика», під якою розуміється сфера маркетингової діяльності з управління відносинами між потребою споживача і товарною пропозицією підприємства, з метою завоювання й утримання вигідних ринкових позицій та отримання прибутку (рис. 3).

Товарна політика підприємства

І

Товарна номенклатурна політика підприємства -

вид товарної політики підприємства з управління існуючим на підприємстві товарним асортиментом та но менклатурою

Товарна інноваційна політика підприємства - вид товарної політики підприємства з формування інноваційної товарної пропозиції.

підтримка конкурентоспроможності товарів;

визначення оптимальних товарних сегментів;

розробка й здійснення стратегії упакування, маркування, обслуговування;

виведення з ринку неконкурентоспроможних товарів.

Еволюційна складова - сукупність заходів спрямованих на реалізацію закладеного в існуючому товарі інноваційного потенціалу та переходу до нових ідей.

Революційна складова -

сукупність заходів зі створення нового товару та задоволення попиту якого ще не існує, але який може з'явитись з появою нового товару.

Тов арна іннов аційна пропозиція - сукупність товарних інновацій, з якими підприємство виходить на ринок. Тов арна іннов ація - це результат процесу трансформації ідей, проведення досліджень та розробок в принципово новий чи удосконаленийтовар, метою якого є суспільне визнання через використання у практичній діяльності людей.

Рис. 3. Структура товарної політики підприємства

Враховуючи особливості формування та реалізації системи інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємства існуючий загальний механізм управління підприємством виявляється недостатньо дієвим, оскільки специфіка визначеного процесу вимагає уточнення концепції управління, розширює зміст елементів управління, передбачає наявність специфічних підмеханізмів та утворюваних ними системних зв'язків.

Визначений нами організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики являє собою систему важелів й інструментів інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики, за допомогою яких організуються, регулюються й здійснюються як зовнішні, так і внутрішні господарські й економічні взаємодії між його складовими підсистемами.

Спираючись на попередні дослідження було сформовано алгоритм визначення оптимальної структури джерел фінансування товарної інноваційноїполітики (рис.4), де поетапно розглянуто основні завдання процесу оптимізації портфеля джерел фінансування.

Вхідна інформація

Визначення попередньої структури _капіталу_

Формування можливих сценаріїв у відповідності до попередньої структури капіталу

Попередній вибір джерел інвестиційних ресурсів

Оптимізація інноваційної пропозиції та розгляд можливих способів інвестування

Побудова оптимального графіка інвестування

Коректуванняумов та способів

інвестування, згідно

з оптимальним

графіком _

Формування оптимального портфеля джерел інвестиційного забезпечення ТІП

Коригування умов

Реалізація та безперервний контроль за процесом фінансування

Чи вдалось визначити попередню структурукапітала?

Чи відповідає сформований на попередньому етапі склад джерел інвестиційних ресурсів потребам ТІП?

Чи не виникає можливість появи часових розривів між потоками надходжень інвестиційних коштів?

Оптимізація пройшла успішно?

Рис. 4 Блок-схема алгоритму визначення оптимальної структури джерел інвестування товарної інноваційної політики

Сам процес оптимізації складається в двох етапів: попередня та остаточна оптимізація портфелю інвестиційних джерел. Загальна логіка цього процесу складається у тому, що спочатку необхідно провести так зване „накопичення" потенційних проектів і їх попередній відбір за критеріями технологічної та виробничої здійсненності, етичності та відповідності правовим нормам, а також оцінку ризикованості проекту з точки зору ймовірності сприйняття або відторгнення його ринком. Відібрана сукупність у подальшому формує портфель товарних інновацій (множину доступних проектів товарних інновацій).

Попередній відбір джерел фінансування пропонується проводити з урахуванням виділених факторів, що є визначальними для цього завдання, а саме: доступність, ємність, вартість та рівень ризику використання кожного потенційного джерела фінансування проектів товарної інноваційної політики підприємства, які безпосередньо формують критеріальну базу для прийняття рішення на цьому етапі (табл. 1).

Таблиця 1

Критерії прийняття рішення щодо попереднього вибору джерел фінансування товарної інноваційної політики

Доступність фінансових

коштів джерела (Кд)

Наявність ресурсів для забезпечення безперебійного задоволення потреби підприємства у інвестиційних коштах

Відношення строку мобілізації коштів джерела (Тmk) до загальної тривалості інвестиційної фази (Тinv):

Т

mk

Кдк —

Т.

mv

Ємність джерела фінансових коштів (Кє)

Характеризує здатність того чи іншого джерела фінансових коштів забезпечити потребу

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

О О Міцура - Iнвестиційне забезпечення товарної інноваційної політики підприємства

О О Міцура - Методичні аспекти побудови комплексу соціально орієнтованих маркетингових комунікацій

О О Міцура - Історичні передумови формування міжнародних відносин у сфері інноваційної діяльності

О О Міцура - Управління онлайн-репутацією теоретичні засади та методичні підходи

О О Міцура - Методичний підхід до визначення розміру грошових потоків для проектів товарних інновацій