М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою) - страница 1

Страницы:
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет Гуманітарний інститут Кафедра англійської філології і перекладу

ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор

_М.Кулик

"_"_2011р.

Система менеджменту якості

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство»

(за кредитно-модульною системою)

Галузь знань: 0203 «Гуманітарні науки»

Напрям підготовки:      6.020303 «Філологія»

Курс - 2 Семестр - 3, 4

Аудиторні заняття        - 70       Диференційований залік  - 3, 4 семестр

Самостійна робота       - 92

Усього (годин/кредитів ECTS) - 162/4,5

Курсова робота - 4 семестр

Індекс Н 8 - 6.020303 - 2.5

СМЯ НАУ НП 12.01.03-01-2011документа

Шифр

Стор. 2 із 11

СМЯ НАУ НП 12.01.03 - 01-2011

Навчальна програма дисципліни «Лінгвокраїнознавство» розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-8-6.020303/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.020303 «Філологія», «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання», затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 № 81/од.

Навчальну програму розробив доцент кафедри

англійської філології і перекладу_А. Головня

Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.020303 "Філологія" - кафедри англійської філології і перекладу, протокол №_від "_"_2011 р.

Завідувач кафедри_А. Гудманян

Навчальна програма  обговорена та схвалена на засіданні науково-

методично-редакційної ради Гуманітарного інституту, протокол №_ від

"_"_2011 р.

Голова НМРР_С. Ягодзінський

УЗГОДЖЕНО

В.о. директора Гуманітарного інституту

_А. Гудманян

"_"_2011 р.

Рівень документа - 3б

Плановий термін між ревізіями - 1 рік

Контрольний примірник

Система менеджменту якості. Навчальна програма навчальної дисципліни " Лінгвокраїнознавство"

Шифр

СМЯ НАУ

документа

НП 12.01.03 - 01-2011

Стор. 3 із 11

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни.....................................

2. Зміст навчальної дисципліни......................................................................

2.1. Модуль №1 «Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії»

2.2. Модуль №2 «Сполучені Штати Америки»

стор.

4 4 4 4 4 5

6

6

6 7

2.3. Модуль №3 «Курсова робота»....................................................... 8

3. Список рекомендованих джерел........................

4. Форми документів Системи менеджменту якості

9 10

Система менеджменту якості. Навчальна програма навчальної дисципліни " Лінгвокраїнознавство"

Шифр

СМЯ НАУ

документа

НП 12.01.03 - 01-2011

Стор. 4 із 11

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана навчальна дисципліна є важливим і невід'ємним компонентом загальнофілологічної підготовки майбутнього фахівця в галузі англійської філології, перекладача.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство» є продовження ознайомлення студентів з соціально-культурними аспектами англійської мови, головними подіями і явищами, що проходять у суспільстві, найважливішими етапами історичного та культурного розвитку країн. Країнознавчі реалії, які передають особливості економіки, культури, побуту, звичаїв, етикету є невід'ємною частиною загального словникового складу англійської мови. Вивчення навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство" повинне забезпечити студента основними лінгвістичними та країнознавчими знаннями та вмінням користуватись матеріалом.

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- ознайомити студентів з історичними та соціально-культурними аспектами розвитку Об'єднаного Королівства Великої Британії та Ірландії та Сполучених Штатів Америки;

- ознайомити студентів з екстралінгвістичними явищами, які мають вплив на розвиток англійської мови;

- сформувати у студентів навички аналітичного мислення, що сприятиме висловлюванню власної думки про ті чи інші події, що відбуваються у країні, мова якої вивчається.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: Знати:

- основні факти, реалії та поняття предмету «Лінгвокраїнознавство», а також країни, мова якої вивчається.

Вміти:

- самостійно аналізувати тексти, базуючись на лінгвокраїнознавчих знаннях та реаліях, набутих у результаті вивчення курсу;

- читати та адекватно перекладати тексти, що містять поширені країнознавчі реалії;

- висловлювати власну думку про ті чи інші події, що відбуваються у країні, мова якої вивчається;

- пояснити певне явище та його наслідки для суспільства у країні, мова якої вивчається.

Система менеджменту якості. Навчальна програма навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство"

Шифр

СМЯ НАУ

документа

НП 12.01.03 - 01-2011

Стор. 5 із 11

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох класичних навчальних модулів. Окремим третім модулем є курсова робота, який виконується у четвертому семестрі.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 «Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії» студент повинен:

Знати:

- особливості географічної карти Великобританії та Північної Ірландії;

- клімат, етнічні відмінності і особливості, промисловість, сільське господарство, політичну систему країни.

Вміти:

- використовувати політичну, економічну та геополітичну лексику, читати і перекладати оригінальні тексти та аналізувати тексти, висловлювати власну думку з приводу тих чи інших подій у суспільстві, базуючись на здобутих знаннях.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 «Сполучені Штати Америки» студент повинен:

Знати:

- основні   факти,   події,   реалії,   чинники   та   тенденції розвитку

американської суспільства;

- структуру і назву навчальних закладів країни, систему тестування, твори видатних митців, звичаї, сучасні досягнення в науці, молодіжні організації.

Вміти:

- вести бесіду та висловлювати власну думку щодо певних історико-політичних процесів у Сполучених Штатах;

- розпізнавати особливості американської англійської мови та британської англійської мови;

- здійснювати адекватний переклад текстів, які містять культурно марковані одиниці.

1.5.3. У результаті виконання курсової роботи (модуль №3) студент повинен:

Знати:

- вимоги до оформлення та написання курсової роботи;

- особливості географічної карти США та Великобританії, особливості утворення американських та британських географічних назв, клімат, етнічні відмінності і особливості, промисловість, сільське господарство, політичну систему країн;

- структуру і назву навчальних закладів країн, систему тестування, твори видатних митців, звичаї, сучасні досягнення в науці, молодіжні організації.

Вміти:

- складати план та план-конспект курсової роботи;

Система менеджменту якості. Навчальна програма навчальної дисципліни " Лінгвокраїнознавство"

Шифр

СМЯ НАУ

документа

НП 12.01.03 - 01-2011

Стор. 6 із 11

- логічно вибудовувати підібраний матеріал, обирати вдалий ілюстративний матеріал;

- використовувати політичну, економічну та геополітичну лексику, читати і перекладати, а також аналізувати тексти

- вести розмову про реалії життя Сполучених Штатів Америки та Великобританії,

- розпізнавати особливості американської англійської мови та британської англійської мови;

- ефективно презентувати результати проведеного дослідження та висновки.

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.

1.6. Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Модуль №1 «Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії»

Тема 2.1.1. Вступ до лінгвокраїнознавства. Географічне положення Об 'єднаного Королівства Великої Британії та Ірландії

Місце та значущість дисципліни в системі підготовки фахівця-перекладача. Загальна характеристика Об'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії. Стереотипи та реальність. Погода, клімат, природні ресурси, топографічні особливості, водні басейни, географічні екстрими.

Система менеджменту якості. Навчальна програма навчальної дисципліни " Лінгвокраїнознавство"

Шифр

СМЯ НАУ

документа

НП 12.01.03 - 01-2011

Стор. 7 із 11

Тема 2.1.2. Історія Об'єднаного Королівства Великої Британії та Ірландії від прадавніх часів до сьогодення.

Важливі історичні події від первісних племен до подій сьогодення. Видатні історичні постаті, які відіграли значну роль у формуванні британської нації.

Тема 2.1.3. Соціокультурний фон історичного розвитку англійської мови.

Англійська мова давнього, середнього та теперішнього періодів. Чинники, події та фактори, які вплинули на розвиток англійської мови. Розвиток національної літературної мови. Основні постаті, які вплинули на розвиток англійської мови.

Тема 2.1.4. Конституційна монархія Об'єднаного Королівства Великої Британії та Ірландії.

Поняття конституційної монархії. Неписана конституція країни. Роль монарха і парламенту у системі політичної влади у Великій Британії. Парламент. Палата Лордів та Палата Громад. Прем'єр Міністр. Роль Королеви в управлінні державою. Ставлення сучасних британців до монарха та монархії.

Тема 2.1.5. Засоби масової інформації у Об'єднаному Королівстві Великої Британії та Ірландії.

Основні види засобів масової інформації країни. Загальна характеристика телебачення, преси та радіо як основних засобів масової інформації. Популярні британські телевізійні канали. Історія BBC. Типи газет у Великій Британії та їхнє наповнення.

Тема 2.1.6. Система освіти у Великій Британії.

Дошкільна освіта. Середня освіта у Великій Британії. Особливості системи навчання у середній школі. Вища освіта. Найстаріші вищі навчальні заклади та їхня історія. Оксфорд та Кембридж.

Тема 2.1.7. Сім 'я як основа британського суспільства. Свята та традиції Великої Британії.

Структура сучасної сім'ї. Проблеми сучасної сім'ї. Історія розвитку британської сім'ї та основні етапи. Соціальна та етнічна структура населення. Етнічні більшості та меншини. Релігія у Великій Британії та конфесійні угрупування. Офіційні та неофіційні свята. Релігійні свята. Національно-культурні традиції країни. Історія популярних свят. День незалежності. День подяки. Різдво. Великдень.

Тема 2.1.8. Соціальне та економічне життя Великої Британії. Особливості економічного розвитку країни. Система медичних послуг. Економічне життя та купівельна спроможність громадян. 2.2. Модуль №2 «Сполучені Штати Америки»

Тема 2.2.1. Вступ до лінгвокраїнознавства Сполучених Штатів Америки.

Загальна характеристика життя у країні. Офіційні та неофіційні символи країни. Визначні пам'ятки та місця у країні. Роль Сполучених Штатів у світовому житті. Знакові події та особи в історії Сполучених Штатів.

Система менеджменту якості. Навчальна програма навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство"

Шифр

СМЯ НАУ

документа

НП 12.01.03 - 01-2011

Стор. 8 із 11

Тема 2.2.2. Географічне положення Сполучених Штатів Америки. Рельєф. Водні ресурси. Національні парки та заповідники. Великі Озера. Ніагарський водоспад. Країни, з якими Сполучені Штати межують.

Тема 2.2.3. Регіональне варіювання Сполучених Штатів.

Регіони: New England, Middle Atlantic Region, South, West, Midwest, South­West. їхні базові характеристики та особливості. Історія формування та становлення регіонів. Видатні особистості та важливі події у історії формування країни.

Тема 2.2.4. Політична система Сполучених Штатів Америки.

Гілки державної влади: законодавча, виконавча, судова. Президент. Білий Дім та Пентагон. Конституція США. Інститут президентства США. Видатні президенти США та їхня роль у формування незалежної держави.

Тема 2.2.5. Історія Сполучених Штатів Америки від давніх часів до сьогодення.

Христофор Колумб. Америго Веспучі. Відкриття Америки. Війна за незалежність. Громадянська війна. Особливості формування американської нації. Заселення та освоєння американських земель. Західна експансія та стосунки корінним населенням.

Тема 2.2.6. Наука у США.

Загальна характеристика історії винаходів у США. Винахідники. Лауреати Нобелівської Премії. Важливі винаходи та їхнє практичне застосування сьогодні.

Тема 2.2.7. Невербальне спілкування.

Класифікація засобів невербального спілкування. Особливості невербального спілкування у США. Базові науки, на яких будується система невербального спілкування.

2.3. Модуль №3 «Курсова робота»

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у четвертому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в області лінгвокраїнознавства.

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної роботи майбутнього фахівця з філології.

Конкретна мета КР міститься у опрацюванні базових джерел за певної тематики, їхньому синтезі, аналізі та узагальненні з метою висловлювання власної думки на певну тематику, базуючись на набутих знаннях та досвіді.

Система менеджменту якості. Навчальна програма навчальної дисципліни "Лінгвокраїнознавство"

Шифр

СМЯ НАУ

документа

НП 12.01.03 - 01-2011

Стор. 9 із 11

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Falk, Randee. Spotlight on the USA. - Oxford: Oxford: University Press, 1993. - 172 p.

3.1.2. Golovnia A., Shurma S. Diversity Makes One ... A Reader in American studies. - K.: Lenvit, 2011. - 342 p.

3.1.3. O'Driscoll, James. Britain. The Country and Its People: an Introduction for Learners of English. - Oxford: Oxford: University Press, 2003. - 225 p.

3.1.4. Гапонів А.Б., Возна М.О. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни. Підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. - 464 с.

3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Clack, George. Portrait of the USA. Washington DC: USIA: 1997. - 96

p.

3.2.2. Pis'mennaja, O.A. Windows on the English-Speaking World: History, Geography, Social Aspects and Linguistic Situation. Окна в англояычный мир: Конспекты, словарики, вопросы / O. A. Pis'mennaja. - Киів: Логос, 2004. -

544 с.

3.2.3. Дубенко О.Ю. Spotlight on the USA. - Київ: Правда Ярославичів, 1998. - 280 с.

Система менеджменту якості. Навчальна програма навчальної дисципліни " Лінгвокраїнознавство"

Шифр

СМЯ НАУ

документа

НП 12.01.03 - 01-2011

Стор. 10 із 11

03.02 - 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.

Куди передано (підрозділ)

Дата видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 - 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ_

пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом­лення

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система менеджменту якості. Навчальна програма навчальної дисципліни " Лінгвокраїнознавство"

Шифр

СМЯ НАУ

документа

НП 12.01.03 - 01-2011

Стор. 11 із 11

03.02 - 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ф 03.02 - 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

змін и

№ листа (сторінки)

Підпис особи,

яка внесла

Дата внесення зміни

Дата введення зміни

 

Зміненог о

Заміненог о

Нового

Анульо­ваного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ф 03.02 - 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН__

 

Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

 

 

 

 

Узгоджено

 

 

 

 

Узгоджено

 

 

 

 

Узгоджено

 

 

 

 

 

Страницы:
1 


Похожие статьи

М Кулик - Біобібліографічний покажчик

М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)