О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет

О.Г. Шостак, Л.Й. Іщенко, Л.М. Конопляник, О.С.Фурса

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ARCHITECTURE

Навчальний посібник

для студентів II—IV курсів спеціальність 6.120100 "Дизайн архітектурного середовища"

(кредитно-модульна система)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ 2007

ББК Ш 143.21-923 УДК 811.111: 72 (075.8) А 647

Рецензенти: доктор архітектури, професор, професор кафедри архітектури і дизайну Національного авіаційного університету Л.М.Ковальський; канд. філол. наук, доцент, зав. кафедри романо-германських мов Хмельницького національного університету О.В.Ємець; канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри філології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Л.О. Пашунова; канд. філол. наук, доцент, зав. кафедри гуманітарних та природничих дисциплін Міжрегіональної академії управління персоналом З. У.Борисова.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14/18-Г-232 від 30 січня 2007р.) Рекомендовано до друку на засіданні Науково-методично-редакційноїради Гуманітарного інституту протокол №11 від 12 грудня 2006р. Національного авіаційного університету

А647 О.Г. Шостак, Л.Й. Іщенко, Л.М. Конопляник, О.С.Фурса. Англійська    мова: ARCHITECTURE: Навчальний посібник. — К.: НАУ, 2007. — 284 с.

Посібник призначений для майбутніх дизайнерів архітектурного середовища та має на меті допомогти студентам оволодіти фаховою лексикою. Посібник містить текстові матеріали з тем "Історія архітектури", "Архітектурне матеріалознавство", "Архітектурні конструкції", "Типологія архітектурних споруд" та "Архітектурні пам'ятки", відповідні лексичні та граматичні вправи, а також тексти для позааудиторного читання та список термінів до модулів згідно навчальної програми.

ББК Ш 143.21-923 УДК 811.111: 72 (075.8) ISBN 978-966-301-116-5 ) Європейський університет, 2007

) О.Г. Шостак, Л.Й. Іщенко, Л.М. Конопляник, О.С.Фурса, 2007.

ВСТУП

Посібник, укладений для студентів 2—4 курсів спеціальності 6.120100 «Дизайн архітектурного середовища», складається з 5 навчальних модулів: «Історія архітектури», «Архітектурне матеріалознавство», «Архітектурні конструкції», «Типологія архітектурних споруд» та «Архітектурні пам'ятки».

Основна мета посібника — навчити майбутніх спеціалістів використовувати тематичну лексику в поєднанні із засвоєними знаннями граматики; розвинути стійкі навички читання, перекладу, анотування та реферування оригінальної літератури; користуватися фаховою інформацією англійською мовою.

Побудова посібника відповідає форматові Програми з англійської мови для студентів немовних спеціальностей, завданням курсу ESP та вимогам Болонського процесу.

Тематичний матеріал кожного модуля закріплюється системою вправ, які за рівнем складності поділяються на вправи для роботи з лексичними одиницями, словосполученнями, реченнями та текстом. Серед запропонованих навчальних матеріалів подані також завдання, що мають комунікативну спрямованість: рольові ігри, завдання «мозкового штурму», робота у парах, групах, підготовка презентацій та різноманітні творчі завдання, що допомагають активізувати роботу студентів.

Граматичний матеріал охоплює такі теми: Infinitive, Gerund, Participle, Modal Verbs, Conditionals відповідно до навчальної програми.

Засвоєння лексичного та граматичного матеріалу допоможе студентові орієнтуватися в англомовній літературі згідно з запропонованими темами курсу.

MODULE 1 "HISTORY OF ARCHITECTURE"

Exercise 1. Read and translate the text 'Architecture of the Ancient World'.

Pay attention to some proper names: Mycenae [mai'sini]Мікени, Mycenaean [3maisi:'ni9n] Мікенський, Greece [gri:s]Греція, Egypt ['i:d3 ipt]Єгипет, Egyptianєгипетський, єгиптянин

TEXT 1

ARCHITECTURE OF THE ANCIENT WORLD Mycenaean architecture

The Mycenaeans lived in the city of Mycenae in the southern Greece. After about 1600 B.C., they built beautifully cut stone tombs that resemble the shape of beehives. The finest example of a beehive tomb is called the Treasury of Atreus.

The Mycenaeans constructed fortresses like palaces of huge stone blocks. The heart of the palace was a rectangular royal audience hall known as megaron. A porch which was supported by two columns and a vestibule led to the megaron. The megaron had a hearth in the middle for an open fire. A hole in the ceiling allowed the smoke to escape. Four columns around the hearth supported the roof.

The pyramids at Giza in Egypt are among the most famous pieces of architecture in the world. The Pyramid of Khafre was built as the final resting place of the pharaoh Khafre. This pyramid, almost 136m high, was built without the use of cranes, pulleys, or lifting tackle, and archeologists are still not certain how this was accomplished. The original limestone casting can still be seen at the top of the pyramid.

Each Egyptian ruler was obsessed with constructing a tomb for himself more impressive and longer lasting than that of his predecessors. Before the 4th Dynasty Egyptian royal burial took the form of the mastaba, an archetypal rectangular mass of masonry.

Egyptians built temples to dignify the ritual observances of those in power and to exclude others. They were built within walled enclosures, their great columned halls turning inward, visible from a distance only as a mass of masonry.

Word list:

tomb (n)гробниця beehive (n)вулик treasury (n)скарбниця fortress (n)фортеця rectangular (adj)прямокутний

megaron (n)мегафон (букв. «велика зала», тип будівлі в Др. Греції)

porch (n) — ґанок, балкон

column (n) — колона

vestibule (n)вестибюль

hearth (n)камін

hole (n)діра, отвір

ceiling (n)стеля

roof (n) — дах

pyramid (n) — піраміда

pharaoh (n) — фараон

crane (n) — кран

pulley (n) — блок

tackle (n) — інструмент

accomplish (v) — закінчувати, виконувати

limestone (n) — вапно

casting (n) — відбір, розподіл

ruler (n) — правитель

predecessor (n)попередник

temple (n)храм

ritual (n), (adj) — ритуал, ритуальний masonry (n) — кам' яна кладка

Exercise 2. Look for the appropriate term in the box for the following definitions._

Pharaoh, porch, vestibule, tomb, ruler, roof, limestone, pyramid, column, fortress, temple, hole, predecessor, ceiling_

Term

Definition

 

1. A grave, especially a large decorative one built to have a large space inside where the


 

dead person is placed.

 

2. A place strengthened for defence.

 

3. A roof entrance built out from a house or church (AmE veranda).

 

4. A tall solid upright stone post used in a building as a support or decoration or standing alone as a monument.

 

5. A wide passage or small room just inside the outer door of a (public) building through which all other rooms are reached.

 

6. The inner surface of the top of a room.

 

7. The outside covering on the top of a building, tent, closed vehicle.

 

8. An empty space inside something solid.

 

9. An ancient stone building with four walls shaped like triangles that slope to a point at the top.

 

10. A ruler of ancient Egypt.

 

11. A type of rock that contains calcium.

 

12. A machine, person, system, etc that existed before another one.

 

13. Someone such as a king who has official power over a country.

 

14. A building where people in some religions go to pray, sing, etc.

Exercise 3. Look for the synonyms in the text. Grave

Front steps, portico Ancestor, forerunner Hall, entrance hall Regent

Exercise 4. Match a line in A with a line in B to make a sentence.

A

B

1. The Mycenaeans ...

a) ... supported a porch.


2. The heart of the palace.

b) ... was obsessed with constructing an impressive tomb for himself.

3.A porch and a vestibule...

c) ... built stone tombs.

4. Columns...

d) ... led to the megaron.

5. The roof.

e) ... was built without the use of cranes, pulleys or lifting tackles.

6. Egyptians.

f)   ...   was  a  rectangular royal audience hall.

7. Each Egyptian ruler...

g) ... was supported by 4 columns.

8.The Pyramid of Khafre...

h) ... built temples to dignify the ritual observances to those in power.

Exercise 5. Are the following statements true or false? Correct the false ones.

1. The Mycenaean stone tombs had the shape of hives.

2. The center of the Mycenaean fortress was a square royal audience hall known as megaron.

3. The vestibule had a hearth in the middle for an open fire.

4. The roof was supported by 4 columns, located around the hearth.

5. No cranes and pulleys were used to build the Pyramid of Khafre.

6. Each Egyptian ruler wanted to have the same tomb as his predecessor had.

Exercise 6. Answer the questions.

1. What did the Mycenaeans build?

2. How is the finest example of a beehive tomb called?

3. What is a megaron?

4. What did a hole in the ceiling allow?

5. What supported the roof?

6. What is among the most famous pieces of architecture in Egypt?

7. What can you tell about the Pyramid of Khafre?

Exercise 7. Write down sentences with infinitive from the text and translate them into Ukrainian in written form. Define the infinitive form.

Exercise 8. Write down a short summary in your own words about the architecture of the ancient world (5—7 sencences).

Exercise 9. Read and translate the text 'Greek Architecture'.

Pay attention to some proper names: Athens ['sfiinz], Acropolis

[a'kropalis], Athena [a'Bina], Ionic [ai'onik], Doric ['dorik], Corinthian

[ka'rinBian]

TEXT 2 GREEK ARCHITECTURE

Classical Greek architecture has been imitated and adapted to the present day. The best-known Greek contribution to architecture was a set of styles, called orders, for columns and their accompanying entablature. The ancient Greeks developed three major architectural styles, or orders Doric, Ionic and Corinthian, that determined the main features of a temple facade. Each of the three orders had its own distinctive decorations. The Doric is the oldest and simplest order. The Ionic and Corinthian orders added a base to the column and developed a more elaborate scheme for the column capital.

The Doric masterpiece is the Parthenon crowning the Athens Acropolis. The Parthenon was the greatest monument of the Golden Age of Athens, Greece. Originally a temple to Athena Parthenos, it was eventually converted into a Christian church and later into a mosque.

The Ionic order featured capitals with spiral volutes, a more slender shaft with quite different fluting, and elaborate and curvilinear base.

The Corinthian order, a later development, introduced Ionic capitals elaborated with acanthus leaves. It has the advantage of facing equally in four directions and is therefore more adaptable than Ionic for corners.

The principal type of classical Greek building was the temple. It emerged as the archetypal shrine of all times. Unlike the Egyptians, the Greeks put their walls inside and their columns outside, where they could articulate exterior space. Its design followed the plan of the Mycenaean megaron. A Greek temple consisted of arrangements of columns that surrounded a long chamber. The Greeks built many temples on a site that overlooked a city. Such a site was known as a citadel or an acropolis.

The Greeks developed formulas for the various styles of temples. The formulas set forth the order; the number, height, width, and spacing of the columns; and even the details of the smallest carvings. A typical formula was Doric peripheral hexastyle. Doric meant that the building would be erected in the Doric order with

standard Doric ornamentation. Peripheral indicated that the building would be surrounded by the single row of columns. Hexastyle meant that the front entrance, or portico, would be six columns wide. Greek architects used the diameter of the column as its base as the unit of measurement for determining the proportions of the entire building. This unit is called the module.

Word list:

imitate (v) — наслідувати adapt (v) — пристосовувати contribution (n) — внесок entablature (n) — антаблемент Doric order — доричний ордер Ionic order — іонічний орден Corinthian order — коринтський ордер facade (n) фасад

decoration (n) — декорація, прикраса (column) capital (n) — капітель колони masterpiece (n) — витвір мистецтва originally (adv) — спочатку mosque (n) — мечеть volute (n) — волюта slender (adj) — тонкий shaft (n) — вал

fluting (n) — виїмка, каннелюри (колони) curvilinear (adj) — криволінійний acanthus (n) — акант (орнамент) archetypal (adj) — первинний, первісний shrine (n) — святиня, храм, церква citadel (n) — цитадель acropolis (n) — акрополь сarving (n) — різьблення по дереву chamber (n) — палата, кімната, зал hexastyle (n) — шестикутний стиль erect (v) — споруджувати portico (n) — галерея, портик ornamentation (n) — прикраси atrium (n) — атриум

Exercise 10. Complete the table below. Suffixes are used, but not always. Translate the words. Use a dictionary if necessary.

verb

noun

adjective

adverb

adapt

 

 

 

origin

 

 

contribute

 

 

 

 

decorative

elaborate

 

 

 

feature

arrange

 

Complete the rule

We can form nouns from verbs with the help of suffixes_. We

can form adjectives with the help of suffixes_.

We can form adverbs with the help of the suffix_.

Exercise 11. Look for the words with the similar meaning in the text.

1. to transform, to turn into

2. to copy

3. initial, primary

4. initially, primarily

5. to convoy, to escort

6. ultimately, in the end

7. grooving, channeling

8. adjustable, flexible

9. to construct, build, raise

10. entablement

Exercise 12. Look for the appropriate term in the box for the following definitions.

Portico, shrine, fagade, the Ionic order, carving, decoration, contribution, masterpiece, mosque, acropolis, the Doric order.

Term

Definition

 

1. The front of the building.

 

2. Something that you add in order to make something look more attractive.


 

3. A work of art that is of an excellent standard or is the best someone has produced.

 

4. A building where Muslims go to pray.

 

5. A covered entrance to a building, consisting of a roof supported by pillars.

 

6. The oldest and simplest order.

 

7. The order, which featured capitals with spiral volutes.

 

8. Something that you give or do to help make something successful.

 

9. A site that was overlooked a city in ancient Greece.

 

10.a)An object made by cutting wood, stone.

b) The activity or skill of cutting wood, stone, etc.

 

11. A place that is connected with a holy event or holy person, which people visit to pray.

Exercise 13. Match a line A with a line in B to make a sentence.

A B

1. The Parthenon ...                    a) ... great flexibility and variety.

2. City planning ...

b) . transformed the Mycenaean megaron into the house with rooms disposed about the small open court, or atrium.

3. Greek domestic architecture ...

c) ... was the greatest monument of Golden Age of Athens, Greece.

4. The Ionic order ...

d) ... of arrangements of columns that surrounded a long chamber.

5. The Doric order ...

e) ... featured capitals with spiral volutes.

6. Greek temple designs had ...

f) ... is the oldest and simplest order.

7. A Greek temple consisted .

g) . was stimulated by the need to rebuild Dorian cities after the end of the Persian Wars.

Exercise 14. Fill in the gaps with one of the words from the box. Put

questions to the words in bold._

entablature, capital, base, Greeks, orders, facade, column, styles

The ancient .....developed three architectural .... ,

or ... , that determined the major features of a temple ..... The

Ionic and Corinthian orders added a ....             to the .... and

developed a more elaborate scheme for the column ..... The

.....(above the columns) also differes in each order.

Exercise 15. Are the following statements true or false?

1. The ancient Greeks developed three orders.

2. Columns in Doric order didn't have a base.

3. The Parthenon is the Ionic masterpiece.

4. The Ionic order featured capitals with volutes, a more slender shaft and elaborate and rectilinear base.

5. In the Corinthian order, capitals consisted of acanthus leaves.

6. A mosque was the principal type of classical Greek building.

7. The Greeks put their columns inside and walls outside the temple.

8. The Greeks developed formulas for various styles of temples.

9. Hexastyle meant that the portico would be eight columns wide.

10. All Greek temples were the same.

Exercise 16. Answer the following questions.

1. What was the best-known Greek contribution to architecture?

2. What orders did the ancient Greeks develop?

3. What are the main distinctive features of the orders?

4. What is the main Doric masterpiece?

5. What is the advantage of the Corinthian order?

6. What was the principal type of classical Greek building?

7. What was the difference between Egyptian and Greek temples?

8. What did the Ionic order feature?

9. What is an acropolis?

10. What did the Doric peripheral hexastyle mean?

Exercise 17. GRAMMAR REVISION. Change the following sentences,

active to passive, passive to active.

1. The ancient Greeks developed three orders.

2. Doric, Ionic and Corinthian orders determined the features of a temple facade.

3. The Greeks built many temples on a site that overlooked a city.

4. The Parthenon was built between 447 and 432 BC by the Greeks.

5. During many centuries the Greeks modified the earlier models.

Exercise 18. Put as many questions to the sentence as you can.

1. The Greeks developed formulas for the various styles of temples.

2. A temple to Athena Parthenos was eventually converted into a mosque.

Exercise 19. Look for the examples of infinitives after modals in the text "Greek Architecture". Translate the sentences and complete the rule.

After  modals  such  as _ the

infinitive is used_" to".  Give your own examples.

Exercise 20. Give definitions to the terms below. Order Capital Temple Portico Acropolis Facade

Exercise 21. Translate the following sentences into English.

1. Греки створили три архітектурні стилі, які вони назвали ордерами.

2. Кожен ордер визначав головні риси фасаду храму.

3. Доричний ордер був найпростішим.

4. Парфенон — є найкращим прикладом доричного ордеру.

5. Храм був основним типом класичного грецького будівництва.

6. Греки також розробили формули для храмів різних стилів.

7. Грецькі храми відрізнялись від єгипетських. Стіни в грецьких храмах були всередині, а колони — зовні.

8. Грецькі храми різнилися розмірами, оздобленням і кількістю колон.

Exercise 22. Write a short summary 'Greek Architecture'. Exercise 23. Read and translate the text 'Roman Architecture'.

SUPPLEMENTARY READING

PRE-READING TASK:

What world wonders do you know?

Do they still exist? Where are or were they located?

JIGSAW READING. The text 'World Wonders' is divided into 3 parts. Work in three groups.

Group A. Read text A, write down key words from the text, explain their meanings in English and present them, tell your partners from other two groups about the text you have read, put 5 questions to the content and ask other groups.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища

О Г Шостак - Архетипи аніми та анімуса у романі н скотта мамадея древня дитина

О Г Шостак - Архетипологія роману леслі мармон сілко сади в дюнах

О Г Шостак - Мова та історія

О Г Шостак - Проблеми національної ідентичності у творчості письменників індіанського ренесансу сша