C Казмірчук - Iнноваційний розвиток регіону наявний потенціал, проблеми та перспективи - страница 1

Страницы:
1  2 

С.Казмірчук. Інноваційний розвиток регіону: наявний потенціал, проблеми та перспективи І С.Казмірчук ІІГалицький економічний вісник. — 2010. — № 1(26). — С. 25-35. — ( проблеми мікро-та макроекономіки України )

УДК 330.341.1 Світлана КАЗМІРЧУК

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: НАЯВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Резюме. Досліджено стан інноваційного розвитку Західного регіону. На прикладі Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей проведено аналіз кількісних показників, що характеризують інноваційний потенціал регіону. Виявлено основні регіональні проблеми, що стримують інноваційний розвиток та запропоновано ряд першочергових заходів, які потрібно вжити для сприяння інноваційної діяльності у регіоні.

The summary. Probed innovative development of the Western region status. On the example of the Lvov, Ternopil and Ivano-Francovsk areas the analysis of quantitative indexes which characterize innovative potential of region is conducted. Found out basic regional problems, which restrain innovative development and the row of primary measures which need to be used for the assistance of innovative activity in a region is offered.

Ключові слова: інноваційний розвиток регіону, інноваційний потенціал, інноваційна діяльність, інновації.

Постановка проблеми. Протягом останніх десятиліть суттєво зросла роль наукомістких, високотехнологічних виробництв. Тому, забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку регіонів, зростання національного виробництва можливі за умови впровадження інноваційного розвитку на основі наявного науково-технічного потенціалу та з урахуванням світових тенденцій науково-технологічного розвитку.

У розвинених країнах, за різними оцінками, від 75 до 100% приросту промислового виробництва забезпечується за рахунок використання інновацій [1]. Згідно з рейтингом Всесвітнього економічного форуму, Україна серед 134 країн зайняла у 2009 році у сфері розвитку початкової освіти 37 місце, у сфері розвитку вищої освіти - 45, у сфері формування факторів інноваційного розвитку - 52, за оснащеністю сучасними технологіями - 65, у сфері захисту прав інтелектуальної власності - 114 місце, що свідчить про неефективне використання власного інноваційного потенціалу, перетворення України в державу, яка експортує сировинні ресурси з незначною часткою доданої вартості, та виникнення загрози економічній та національній безпеці [2].

Саме тому в умовах світової фінансової кризи та загострення внутрішніх кризових явищ актуальними є дослідження, які дозволяють встановити стан інноваційного потенціалу, проблеми інноваційного розвитку регіону та важливим стає розроблення і забезпечення умов реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Дослідження ролі інноваційного розвитку в економічній системі регіонів знайшли одне з провідних місць в сучасних працях вітчизняних та зарубіжних економістів. Регіональні аспекти інноваційного розвитку розглядаються у працях Ю. Бажала, А. Гальчинського, В. Геєця, Н. Гончарової, Б. Данилишина, М. Долішнього, Е. Зіня, П. Завліна, С. Ілляшенко, Н. Краснокутської, О. Кузьміна, О. Лапко, А. Лисецького, О. Пригожина, В. Семиноженко, М. Туган - Барановського, Р. Фатхутдінова, Л. Федулової, В. Чижової та ін.. Однак ця тематика потребує подальшого вивчення, оскільки не достатньо чітко визначено особливості інноваційних проектів підприємств регіону, мало уваги приділяється виявленню проблем їх інноваційно-технологічного розвитку.

Мета роботи. Ключовим стратегічним завданням щодо ефективного здійснення інноваційних процесів в регіоні має стати впровадження та використання сучасних інноваційних технологій, що є предметом безпосереднього інтересу виробників, споживачів та інвесторів з метою успішного ведення конкурентної боротьби на внутрішніх і зовнішніх ринках.

Тому метою статті є обґрунтування економічної активності інноваційної діяльності як фактора прискореного розвитку економіки регіону, аналіз кількісних показників, що характеризують інноваційний потенціал, виявлення на цій основі основних проблем інноваційного розвитку на прикладі Західного регіону та визначення напрямів подолання перешкод активній інноваційній діяльності.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні якість управління інноваційними процесами та їх державне стимулювання є визначальними факторами конкурентоспроможності економіки кожного регіону.

Стан інноваційної діяльності Західного регіону і країни в цілому визначається як такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у промислово-розвинутих країнах. Розвиток інноваційної діяльності в різних областях регіону є вкрай нерівномірним, що залежить в значній мірі від розвитку інноваційної інфраструктури. Виробництво відірвано від науки, що не дозволяє ефективно використовувати науковий та науково-технічний потенціал регіону.

Як показує досвід розвинених країн світу, вплив інноваційного фактора на економіку має відбуватись шляхом узгодження інноваційної політики з науково-технічною, промисловою, бюджетно-фінансовою, грошово-кредитною та зовнішньоторговельною політикою й за умови досягнення єдності інтересів і встановлення злагоджених стосунків між суспільством, державою, владою, бізнесом та іншими громадськими та науковими інституціями.

Незважаючи на тривалий економічний спад 90-х років, Україна зуміла зберегти досить потужний науковий і науково-технічний потенціал, який складає основну базу інноваційного розвитку. Проте динаміка цього розвитку залишається нестабільною. Кількість інноваційно-активних промислових підприємств, що у 2000 році перевищувала 1,7 тис., так і не змогла досягнути цього рівня. Частка таких підприємств за останній період постійно зменшувалася і лише в 2007 р. відновилася її зростаюча динаміка, у 2008 р. питома вага підприємств, що займалися інноваціями у цілому по Україні знову зменшилася до 13,0 % проти 14,2 % у 2007 р. (відповідно, 1397 підприємств у 2008р. проти 1472 у 2007р.). Тобто, лише кожне шосте підприємство є інноваційно-активне.

Якщо спостерігати за динамікою інноваційного розвитку Західного регіону протягом останніх років, то можна говорити про його стабільність. Щодо Тернопільської області слід відмітити протягом 2007-2008років позитивні зрушення у діяльності промислових підприємств в інноваційній сфері регіону (див. табл.1).

Таблиця 1

Основні показники інноваційного розвитку промислових підприємств Західного регіону протягом 2006 - 2008 рр. (за окремими регіонами)*

Проблеми мікро- та макроекономіки України

 

Львівська область

Тернопільська область

Івано-Франківська область

 

2200 6

2200 7

2200 8

2200 6

2200 7

2200 8

2200 6

2200 7

2

2008

Кількість інноваційно-активних підприємств,

одиниць

62

127

101

21

36

43

38

92

92

у % до загальної кількості промислових підприємств

8,4

15,8

12,1

8,3

13,2

16,1

12,9

30,6

27,9

Кількість підприємств, що впроваджували інновації, одиниць

47

49

71

9

26

35

36

71

73

у % до загальної кількості промислових підприємств

6,4

9,8

8,5

3,6

9,6

13,1

12,2

23,6

22,1

Загальна сума витрат на інновації, млн. грн.

72,46

272,5

296,7

6,72

19,26

62,73

225,5

264,9

501,0

Впроваджено нових технологічних процесів

8

54

54

2

36

30

12

47

35

Освоєно інноваційних видів продукції,

найменувань

102

190

138

19

65

89

61

69

56

Придбано нових технологій, одиниць

16

32

23

4

182

21

19

45

27

Обсяг реалізованої інноваційної продукції,

млн. грн.

423,6

1064

627,1

12,2

179,5

262,4

156,1

438,0

598,1

у % до загальної обсягу реалізованої промислової продукції

3,3

6,5

3,1

0,5

5,7

6,0

1,7

4,1

5,2

*Таблицю складено автором за даними [3;4;5;6].

Варто відзначити Івано-Франківську область за результатами 2008 року в інноваційній сфері, яка посіла друге місце за часткою інноваційно-активних підприємств (27,9% до загальної кількості промислових підприємств), поступившись лише м. Києву (29,0%). Вищою, ніж в середньому по області, була частка підприємств, що здійснювали інновації у містах Яремче (40%), Івано-Франківську (35,0%), Калуші (29,4%), Галицькому (53,8%), Долинському (41,2%), Тисменицькому (40,0%), Городенківському (37,5%) та Тлумацькому (33,3%) районах. Втім, протягом року не проводили інноваційні заходи підприємства Коломийського району [3].

За підсумками першого півріччя 2009 року, Тернопільщина посіла четверте місце за комплексною оцінкою соціально-економічного розвитку регіонів, яку здійснило Міністерство економіки України. Одним з показників, що забезпечили лідерство області, була значна частка за підсумками 2008р. інноваційно-активних промислових підприємств (16,1% або 43 одиниці), що підняло в цьому напрямку область з дванадцятого на шосте рейтингове місце серед регіонів України. Однак, на сьогодні інноваційно-активні підприємства відсутні в Бережанському, Борщівському, Монастириському та Заліщицькому районах [4].

Львівська область за кількістю підприємств, задіяних інноваційною діяльністю посідає 14 місце після м. Києва, Івано-Франківської, Чернігівської, Чернівецької, Вінницької, Тернопільської, Кіровоградської. Миколаївської, АР Крим, Харківської, Херсонської, Київської, Закарпатської областей. Інноваційна діяльність сконцентрована переважно у Львові, де знаходиться 43,6% інноваційних підприємств області, а також у Яворівському районі -11,9%, Дрогобичі - 7,9%, Червонограді і Пустомитівському районі - по 5,9%. Інноваційно неактивними на Львівщині залишаються промислові підприємства Борислава, Моршина,

Нового Роздолу, а також Буського, Городоцького, Дрогобицького, Жовківського, Золочівського, Самбірського, Сокальського, Турківського районів [6].

Втім, процес оновлення технологічної бази промисловості не має стійкої зростаючої динаміки. Загалом по Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях в 2008 році порівняно з попереднім роком можемо спостерігати зниження кількості впроваджених технологічних процесів на 5%. В той же час на вкрай низькому рівні залишається ситуація щодо освоєння виробництва інноваційних видів продукції, кількість якої невпинно зменшується починаючи з 2003 року. Так, порівняно з 2007 р. у 2008 році було освоєно на 15% нових видів продукції менше, у 2,5 рази цей показник зменшився порівняно з 2004 р., у 8,3 рази меншим є впровадження нової продукції відносно 2000 року. Але разом із тим, зростає по регіону кількість підприємств, що впроваджують інновації, в тому числі нові технологічні процеси. Сьогодні їх чисельність становить 179 одиниць, що на 36% більше порівняно з попереднім роком і удвічі більше проти 2001 року.

Ознакою впровадження інноваційного продукту у виробництво є реалізація його на ринку. У 2008році майже кожне сьоме інноваційно-активне підприємство регіону поставляло на ринок інноваційну продукцію (у 2007р. - кожне шосте). Обсяг реалізованої інноваційної продукції по регіону становив 1487,6 млн. грн., що порівняно з 2007р. є меншим на 13% (табл. 1). Більше половини інноваційної продукції (75,5% або 1123,2млн. грн.) припало на реалізовану продукцію, що є новою тільки для підприємства (тобто вже виготовлялася на інших, але є новою або істотно поліпшеною для даного підприємства), 24,5% (364,5 млн. грн.) обсягу реалізованої інноваційної продукції припадало на продукцію, що є новою для ринку.

За видами економічної діяльності найбільш сприйнятливими до нововведень по регіону були підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, машинобудування, з виробництва неметалевої мінеральної продукції, хімічної і нафтохімічної промисловості, де частка тих, що займалися інноваціями, складала 25-39%.

Витрати на придбання основних засобів та капітальні витрати, пов'язані з упровадженням інновацій є найбільшим за обсягом напрямком інноваційних витрат у промисловості регіону. Майже вдесятеро зросли обсяги витрат на інноваційну діяльність по Тернопільському та Івано-Франківському регіонах порівняно з 2005 р. і вчетверо підвищився даний показник по Львівщині.

Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей протягом 2008 року склав 860416,1 тис. грн., з яких:

— 55,5 % (476892,7 тис. грн.) було спрямовано на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення;

— 31,3 % (269441,0 тис. грн.) - на виконання науково - дослідних розробок (внутрішні та зовнішні НДР);

— 10,5% (90336,1 тис. грн.) - на придбання нових технологій;

— 2,7% (23746,3 тис. грн.) - виробниче проектування та інші витрати [3,5,6].

В розрізі регіонів на інноваційні заходи найбільший обсяг витрат було спрямовано підприємствами Івано-Франківської області (у 2008р. 501023,2 тис. грн. проти 264864,3 тис. грн. у 2007р.). Значна частка витрат цього регіону (51,3%) припадає на виконання досліджень і розробок. Підприємства Львівщини на інноваційні витрати у промисловості у 2008р. скерували 296662,2 тис. грн., що на 8,9% більше, ніж у 2007 році. 74,6% інноваційних затрат пішло на придбання машин, обладнання, установок та капітальні витрати, пов'язані з упровадженням інновацій. У Тернопільській області даний показник за останній рік зріс у 3,25 рази і інноваційні витрати в промисловості становили на кінець 2008р. 62730,7тис. грн., левова частка яких (98,2%) припадає на придбання машин та обладнання (див. рис.1).

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

10% 0%

2007

2008

Львівська

2007 2008 Тернопільська

2007 2008 Івано-Франківська

□ придбання машин, обладнання та ПЗ □ дослідження і розробки В придбання нових технологій □ інші витрати

Рис. 1. Розподіл інноваційних витрат за напрямами економічної діяльності у промисловості Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей у 2007 - 2008 рр., %

Протягом останніх двох років підприємства Західного регіону при здійсненні інноваційних процесів не витрачали кошти на маркетинг та рекламу, що свідчить про недосконалість маркетингової діяльності в їх роботі. Помітним є той факт, що склалася невтішна ситуація, при якій неможливо забезпечити проходження процесів активізації інноваційного розвитку підприємств, зокрема, Тернопільської області, адже два найважливіші чинники цього нині знаходяться в найскладнішому фінансовому становищі. Очевидним є те, що відсутність фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і витрат на рекламу та маркетинг можуть перешкоджати успішному здійсненню інноваційної діяльності та активізації інноваційних процесів, а, відповідно, стримувати зростання економічному розвитку даного регіону.

Стримування інноваційної розвитку регіону пояснюється, насамперед, обмеженістю джерел його фінансування, пов'язане з фінансово-економічною нестабільністю в державі та кризовим станом більшості підприємств, які змушені реалізовувати інноваційні процеси за рахунок власних коштів. Відсутність власних коштів у підприємств для фінансування інновацій доповнюється іншими чинниками - високими кредитними ставками та неспроможністю отримання довготермінових кредитів, теперішнім масовим банкрутством банків. Недостатньо використовуються в Україні непрямі заходи стимулювання впровадження інновацій.

Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності Західного регіону протягом багатьох років залишаються власні кошти підприємств (див. рис.2). Лише у Івано-Франківській області за 2008 рік у структурі витрат за джерелами фінансування найбільша частка припадала на банківські кредити - 78,3% загальної суми (або 392402 тис. грн.) (у 2007р. - 78,4%, у 2006р. - 29,6%, у 2005р. - 15,4%). Проте, оновлення виробництва за рахунок кредитування здійснювали тільки 8,9% інноваційно-активних підприємств. Разом з тим, більшість підприємств - 60% загальної кількості, впроваджували нововведення за рахунок власних коштів. У 2008р. власними коштами профінансовано 16,9% загального обсягу інноваційних робіт по Івано-Франківській області [3].кошти вітчизняних інвесторів

інші джерела 0,03%

власні кошти 44,49%

кредити 51,49%

інвесторів 1,92%

Держбюджет 1,50%

Рис. 2. Структура загального обсягу фінансування інноваційної діяльності регіону у 2008 році за джерелами

Основним джерелом фінансування витрат на здійснення інноваційних робіт у Львівській та Тернопільській областях з 2000 року залишаються власні кошти підприємств, питома вага яких торік становила відповідно 85,6% (253819 тис. грн.) та 70,3% (44131,2 тис. грн.) у загальному обсязі фінансування технологічних інновацій.

Загальний обсяг фінансування інновацій в 2008 році в регіоні становить 860416,2 тис. грн., зокрема в областях ці показники наступні: Івано-Франківська область - 501023,3 тис грн., Львівська - 296662,2 тис. грн., Тернопільська - 62730,7 тис грн..

Деякі джерела фінансування інноваційних процесів стають з кожним роком менш доступними. Все більш очевидним стає нерівномірне або обмежене використання різних джерел фінансування окремими областями. Наприклад, протягом останніх років підприємствам Тернопільщини не виділялись асигнування з державного та місцевих бюджетів на інноваційні заходи, припинилося фінансування з інноваційного фонду. На даний час не стала привабливою інноваційна сфера Тернопільської області і для вітчизняних інвесторів.

Шляхом до створення конкурентоспроможної економіки регіону є активне використання наявної науково-технологічної бази у промисловості, тобто тісний зв'язок між науковими досягненнями та впровадженням створених нових технологій у виробництві. Актуальною проблемою залишається недосконалість існуючої організації науки й інноваційної діяльності на підприємствах, відсутня система фінансової та організаційної взаємодії. Особливо важливою для збереження конкурентоспроможності економіки регіону стає інформація про досягнення та використання як прикладних, так і фундаментальних досліджень, для чого їм потрібні більш тісні зв'язки із первинними джерелами фундаментальної науки, які представляють науково-дослідні установи. В свою чергу, останні зацікавлені у співробітництві із промисловими підприємствами з метою пошуку джерел фінансування фундаментальних робіт і можливостей одержання прибутків від комерціалізації результатів наукових досліджень.

Однак, починаючи з 2005 року, спостерігається негативна тенденція до зменшення кількості наукових організацій в окремих областях Західного регіону та загалом по Україні.

Так, зменшилася кількість наукових організацій у Тернопільській області та на Львівщині, про що свідчать дані статуправлінь за 2008 рік (див. табл.2): у Тернопільській області - 14 організацій (у 2005 р.- 16), у Львівській області наукові дослідження і розробки виконували 79 організацій (в 2005 р. - 87). Це може призвести до погіршення стану інноваційної діяльності промислових підприємств шляхом скорочення можливості впровадження нових розробок, зразків нових типів машин, апаратів, приладів та засобів автоматизації, нових видів продукції. У той же час по Івано-Франківській області спостерігаємозбільшення цього показника протягом останніх десяти років до 27 одиниць проти 18 у 2000 році та 21 одиниці у 2005 році.

Аналіз діяльності наукових організацій регіону за 2008 рік проведемо у вигляді наступної таблиці:

Таблиця 2

Основні показники діяльності наукових організацій Львівської, Тернопільської та _Івано-Франківської областей за 2008 рік__

Показники

Львівська область

Тернопільська область

Івано-

Франківська область

 

2008

у % до 2007р.

2008

у % до 2007р.

2008

у % до 2007р.

1.   Кількість   наукових організацій, одиниць

79

94,0

14

100,0

27

117,4

2. Чисельність працівників наукових організацій, осіб

6474

93,6

423

95,7

1094

94,3

з них фахівці, зайняті науковою та науково-технічною роботою, осіб

4241

94,8

257

95,2

781

95,4

3.   Загальний   обсяг   наукових та науково-технічних робіт, тис. грн.

308699

113,0

14900,9

111,1

56873,3

120,5

у т.ч. виконано власними силами,тис. грн.

288669

114,2

14669,9

113,8

50900,8

113,8

фундаментальні   дослідження, тис. грн.

94966,4

125,9

1651,7

92,0

3065,5

107,2

прикладні дослідження, тис. грн.

55176,0

133,0

4894,2

145,9

4339,5

151,4

науково-технічні розробки, тис. грн.

107068

93,8

7949,7

106,6

21335,1

94,6

науково-технічні послуги, тис. грн.

31458,5

144,3

405,3

142,4

22160,7

134,6

4.   Обсяг   фінансування внутрішніх витрат  на  виконання  наукових та науково-технічних робіт, тис. грн.

283842

118,1

13652,6

117,5

56302,8

124,8

у т. ч. кошти:

 

 

 

 

 

власні, тис. грн.

6432,1

60,8

1330,1

82,7 1052,6

70,9

держбюджету, тис. грн.

174268

141,2

7156,5

126,7

14804,0

127,7

місцевих бюджетів, тис. грн.

951,3

67,3

-

-

459,8

147,0

позабюджетних фондів, тис. грн.

1079,5

303,7

63,0

84,3

38,1

103,9

кошти замовників з них:

 

 

 

 

 

 

підприємств,організацій України, тис.грн.

84899,9

101,6

3518,2

101,1

39717,5

129,7

іноземних держав, тис. грн..

8447,3

76,9

1167,0

269,7

93,4

49,4

інших джерел, тис. грн.

7764,3

78,1

417,8

111,6

137,4

15,6

*Таблицю складено та розраховано автором за даними [3;4;5;6].

Одним з основних факторів інноваційного розвитку регіону є підготовка висококваліфікованих наукових кадрів. Протягом 2004-2008 рр. щорічно зменшується кількість працівників, які виконують науково-технічні роботи за основним місцем роботи, тоді як кількість сумісників тільки за минулий рік зменшилась на десяту частину. Так, фахівців, що виконують наукові та науково-технічні роботи станом на 01.01.2009р. по регіону налічувалось 5279 осіб, що на 5,4% менше попереднього року та на 15% менше 2004 - 2005 рр. Із загальної кількості працівників 219 осіб мали науковий ступінь доктора наук, 1110 - кандидата наук [3;4;6]. Зокрема, понад 65% кандидатів та докторів наук виконують науково-технічні роботи на засадах сумісництва. Така ситуація може призвести до зниження ефективності їх діяльності.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

C Казмірчук - Iнноваційний розвиток регіону наявний потенціал, проблеми та перспективи