А С Катранжи, В О Кротова - Iсторія донецького басейну 18 століття - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ІСТОРІЯ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ 18 СТОЛІТТЯ.

(Письмова довідка)

Донецьк-2010

Довідку зроблено на замовлення кафедри історії України.

До неї увійшли книги, автореферати дисертацій, статті із періодичних видань на українській та російській мовах за 1990-2010 рр.

Для відбору матеріалу були використані бібліографічні та інформаційні видання, що є у фонді бібліотеки ДонНУ, електронний каталог та картотеки бібліотеки, бази інформаційних центрів України та Росії.

Довідка складається з 5 розділів.

Література яка знаходиться у бібліотеці ДонНУ, помічена шифром та інвентарними номерами, а відсутня - зіркою (*). До довідки увійшло 151 назва.

Укладач:

Бібліограф Катранжи А.С.

Редактор:

Зав. ДБВ Кротова В.О.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.

1. Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.І. Багалій. - Х.: Дельта, 1993. - 256 с.

Т3(4УКР)

Б14 793923

2. Голубицький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування (1734-1775) / В.О. Голубицький. - Донецьк: Січ, 2004. - 421 с.

Т3(4УКР)

Г61 835422

3. Джерела до історії населених пунктів Донеччини XVI-XVIII ст.: зб. документів / уклад.: В.О. Пірко, О.О. Петров. - Донецьк, 2009. - 164 с.

Т3(4УКР)

Д408 867719

4. *Донецький регіон: природа, історія, культура: посібник для студ. ВНЗ / ред.: Г.С. Бігун. - Донецьк, 2003. - 101 с.

5. Дорошенко Д.І. Нарис історії України: в 2 т. / Д.І. Дорошенко. -Мюнхен: Дніпрова хвиля; К.: Глобус, 1991.- Т.2: (Від половини XVII століття). - 352 с.

Т3(4УКР)

Д696 782238

6. *Заремба С.З. Слобідська Україна: короткий історико-краєзнавчий довідник / С.З. Заремба, Б.П. Зайцев, С.М. Куделко. - К.: Будівельник, 1994. - 80 с.

7. *История Донецкого края в документах и материалах XVII - начала XX века: материалы для учителей . - Донецк: [Б.и.], 1995. - 62 с.

8. *История Луганского края / Ефремов А.С., Курило В.С., Бровченко И.Ю. - Луганск: Альма-матер, 2003. - 432 с.

9. *Історія Слобідської України у творах Г.Ф. Квітки-Основ'яненко / М.О. Малиновський // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 2001. - Вип. 8. -

С. 53-60.

10. *Історія Слобідської України: навч. посібник народознавства та краєзнавства / ред.: В.І. Торкатюк, О.Л. Сидоренко. - Х.: Основа, 1998. -

367 с.

11. *Климов А.О. Проблеми історії Слобожанщини у контексті української історії / А.О. Климов, Г.М. Намдаров // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту. - 1999. - №2. - С. 83-86.

12. Краківські Українознавчі Зошити / під ред.: R. Luznego, В. Мокрого. - Краків: Швайпольт Фіоль; Л.: Атлас, 1993. - Т. 1-2: 1992-1993. -

472 с.

Т3(4УКР)

К776 842758

13. Лаврів П.І. Історія Південно-східної України / П.І. Лаврів. - Л.: Слово, 1992. - 152 с.

Т3(4УКР)

Л135 785371

14. Маслійчук В. В.Ю. Данилевич та історія Слобідської України / В. Маслійчук // Київська старовина. - 2003. - №3. - С. 136-141. 4 ч/з

15. *Маслійчук В. Слобідська Україна / В. Маслійчук / Київ. Ін-т укр. археографії та джерелознавства. - К., 2008. - 72 с.

16. *Маслійчук В. Спадщина Дмитра Багалія та сучасні дослідження історії Слобідської України / В. Маслійчук // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. - Х., 2009. - Т. 13. - С. 3-10.

17. Міста Донеччини в XVII-XVIII ст.. // Нові сторінки історії Донбасу: зб. наук. ст.. - Донецьк, 1998. - Кн.6. - С. 5-20.

Т3(4УКР)

Н73 806612

18. Никифоренко Н.О. Північне Приазов'я наприкінці XVIII ст.. (за мандрівними записками Й.А. Гільденштедта) / Н.О. Никифоренко, В.О. Пірко // Вісн. Донец. ун-ту. - 1999. - №1. - С. 37-42. - (Сер.: Гуманітарні науки). 4 ч/з

19. Панфьорова М.А. Південно-Східна Україна наприкінці XVIII - в першій половині XIX ст.: (формування адм. та соц.-екон. структури) / М.А. Панфьорова. - Донецьк: Юго-Восток, 2004. - 186 с.

Т3(4УКР)

П167 829502

20. Подов В.И. Донбасс. Век XVIII-й: соц.-экон. развитие Донбасса в

18 в. / В.И. Подов. - Луганск: Світлиця, 1998. - 227 с.

Т3(3УКР)

П444 810997

21. *Подов В.И. История Донбасса: в 3 т. - Луганск: Альма-матер, 2004. - Т.1: Донбасс в XVII-XVIII ст. - 336 с.

22. Подов В.И. История Лисичанска в документах, 1795-1995: в 2 ч.: к 200-летию основания / В.И. Подов. - Луганск, 1995. - Ч.1: Конец 18 - конец

19 вв. - 118 с.

Т3(4УКР)

П444 810978

23. Подов В.И. Открытие Донбасса: ист. очерк: документы / В.И. Подов; Луган. обл. отд-ние. - Луганск, 1991. - 118 с.

Т3(4УКР)

П444 796013

24. Подов В.И. Славяносербия: очерки из истории заселения Донбасса в 18 в.: документы / В.И. Подов. - Луганск: GLOBUS, 1998. - 120 с.

Т3(4УКР)

П444 810981

25. Половинко Г. Сербська гілка луганського дерева: з історії заселення нашого краю вихідцями з Балкан в середині XVIII ст. / Г. Половинко. - Луганськ: Знання, 2004. - 199 с.

Т3(4УКР)

П52 841080

26. *Посунько О.М. Історія Нової Сербії та Слов'яносербії / О.М. Посунько. - Запоріжжя: РА «Тандем У», 1998. - 153 с.

27. Посунько О.М. Історія Нової Сербії та Слов'яносербії: (1751-1764 рр.): автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.01) / Днепропетр. держ. ун-т. -

Донецьк, 1997. - 17 с. ав32920

28. Пірко В.О. Матеріали архіву Коша нової Запорізької Січі як джерело до історії Донбасу / В.О. Пірко // Донецький вісник НТШ. -Донецьк, 2001. - Т.1. - С. 60-61. 4 ч/з

29. *Пірко В.О. Матеріали Бахмутської і Торської слідчих комісій як джерело до історії Донбасу середини XVIII ст. / В.О. Пірко // Праці наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 1999-2000 рр.: (м. Донецьк, 18-20 квіт. 2001 р.). - Донецьк, 2001. - С. 72-75.

30. *Пірко В.О. Матеріали Російського державного архіву давніх актів як джерело до історії Південно-Східної України XVII-XVIII ст. / В.О. Пірко // Студії з архівної справи та джерелознавства. - К., 2003. - Т. 9. - С. 126­129.

31. Пірко В. Матеріали центральних державних архівів Росії як джерело до історії Донбасу XVI-XVIII ст. / В. Пірко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка: зб. ст. - Донецьк, 2006. - Т. 12: Історія.

- С. 6-15.

Т

Д673 847127

32. Пірко В. Найдавніші міста Донеччини (міфи і реальність) / В. Пірко // Схід. - 2004. - №6(64): спецвипуск. - С. 19-22. 4 ч/з

33. Пірко В. Південно-східна Україна: короткі нариси / В. Пірко // Схід. - 1995. - №1(1). - С. 32-35; №2(2). - С. 33-38. 4 ч/з

34. Пірко В.О. Походження Донецького козацтва / В.О. Пірко // Нові сторінки історії Донбасу: зб. ст. - Донецьк, 2008. - Кн. 15-16. - С. 50-58.

Т3(4УКР)

Н73 856737

35. Роль козацтва в історії Донецького регіону / під. ред.: О.І. Чернишова. - Донецьк: Каштан, 2006. - 223 с.

Т3(4УКР)

Р68 872799

36. *Савченко Г.О. Історія Слобідської України в працях академіка М.Ф. Сумцова / Г.О. Савченко, В.Ю. Назаренко // Наук. зап. Харк. держ. пед. ун-ту. - Х., 1997. - Вип.4(9). - С. 38-42. - (Сер.: Літературознавство).

37. Степкин В.П. История Донецка (1779-1991): ист.-краевед. очерк / В.П. Степкин. - Донецк: Апекс, 2004. - 384 с.

Т3(4УКР)

С794 835594

38. Степкин В.П. Полная история Донецка: (1779-1991) / В.П. Степкин, В.А. Гергель. - Донецк: Апекс, 2008. - 540 с.

Т3(4УКР)

С794 868302

39. *Стешенко Н.Л. Українська і російська історіографія заселення степової України в XVI-XVIII ст.: автореф. дис..канд. іст. наук: (07.00.06) / Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2007. - 20 с.

40. Сумцов М.Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України: вибрані праці / М.Ф. Сумцов. - Харків: АТОС, 2008. -

557 с.

Т52(4УКР)

С897 865002

41. *Татаринов С.И. Бахмут: очерки истории: 1783-1917 / С.И. Татаринов. - Артемовск, 2001. - 140 с.

42. Темник Ю.А. Каменный брод: очерки истории XVIII-XIX вв. / Ю.А. Темник. - Луганск: Янтарь, 2007. - 167 с.

Т3(4УКР)

Т325 859413

43. *Чепіга Г.Г. Слов'яносербія та її роль в заселенні Південно-Східної України: історіографія проблеми / Г.Г. Чепіга // Наука. Релігія.

Суспільство. - 2009. - №1. - С. 158-166.

44. Шевченко С. Нова Сербія старої України / С. Шевченко // Київська Старовина. - 2003. - №3. - С. 54-62. 4 ч/з

45. Яворницький Д.І. До історії степової України / Д.І. Яворницький. -

Донецьк: Січ, 2004. - 443 с. Т3(4УКР)

Я224 836794

46. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Д.І. Яворницький. -Л.: Світ, 1992. - Т.3. - С. 456 с.

Т3(4УКР)

Я224 782511

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ, ПОЛІТИЧНИЙ І КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ДОНЕЧЧИНИ У XVIII СТОЛІТТІ.

47. Бірьова О.Ю. Поміщицькі садиби Харківської губернії: (перша половина XVIII - початок XX століття): автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.--.01) /Харків. нац. ун-т. - Х., 2009. - 20 с. ав63375

48. *Бірьова О.Ю. Соціальні зміни в слобідському суспільстві протягом XVII-XVIII ст. / О.Ю. Бірьова // Вісн. Харків. держ. акад. культури: зб. наук. праць. - 2006. - Вип. 18. - С. 28-34.

49. *Бойко А.В. Запорізький зимівник останньої чверті XVIII століття / А.В. Бойко. - Запоріжжя: РВП «Видавець», 1995. - 53 с.

50. *Бровченко И.Ю. Развитие краевой торговли в уездах юго-восточной Украины во второй половине XVII-XVIII ст. / И.Ю. Бровченко // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту. - 2003. - №6(62). - С. 172-181.

51. Гіря К.С. Взаємостосунки запорізьких і донських козаків кінця XV - початку XVIII ст.: історіографія проблеми: автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.06) / Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2007. - 19 с. ав54768

52. *Горобець В. Політичний устрій українських земель другої половини XVII-XVIII століть: Гетьманщина, Запоріжжя, Слобожанщина, Правобережна Україна (спроба структурно-функціонального аналізу) / В. Горобець; НАН України. Ін-т історії України. - К., 2000. - 96 с.

53. Гуржій О.І. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України: (друга половина XVII-XVIII ст.) / О.І. Гуржій. - К.: Ін-т історії України, 1994. - 105 с.

Т3(4УКР)

Г951 794573

54. Гуржій О.І. Купецький стан на Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині XVII - у XVIII ст.: проблеми становлення та розвитку / О.І. Гуржій // Укр. іст. журн. - 2004. - №3. - С. 3-21. 4 ч/з

55. *Добров П.В. Промислово-торгівельний розвиток Маріупольщини (кінець XVIII-XIX ст.) / П.В. Добров, А.В. Гедьо // Історичні та політологічні   дослідження.    -   Донецьк.    -   №1(5).    -   С. 39-40.

4 ч/з

56. Журавльов Д.В. Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині XVII - першій половині XVIII ст.: автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т. - Х., 2003. - 22 с. ав43240

57. *Кравец Д. Древние торговые пути Донецкого края / Д. Кравец // Летопись Донбасса. - Донецк, 1992. - Вып. 1. - С. 9-10.

58. Кухаренко М.К. Соціальний розвиток Маріупольщини (кінець XVIII-XIX ст.) / М.К. Кухаренко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. ст. - 2001. - Вип. 18. - С. 3-7.

Т3(4УКР)

І907 817999

59. Лишко С.В. Формування і розвиток полків Слобідської України в другій половині XVII-XVIII ст.: автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.01) / Черкас. нац. ун-т. - Черкаси, 2010. - 20 с. ав66531

60. Маслійчук В.Л. Вік дорослішання: початок повної кримінальної відповідальності в Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII ст. / В.Л. Маслійчук // Укр. іст. журн. - 2010. - №2. - С. 38-47. 4 ч/з

61. *Маслійчук В.Л. Генеза та еволюція слобідського козацтва / В.Л. Маслійчук // Історія українського козацтва: нариси: у 2 т. / редкол.: В.А. Смолій (відп. ред.) та ін. - К., 2006. - Т.1. - С. 632-643.

62. Маслійчук В.Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII - першої третини XVIII ст.: автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т. - Х., 2001. - 19 с. ав38434

63. *Маслійчук В.Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII - першої третини XVIII ст. / В.Л. Маслійчук. - Х.: ВД «Райдер», 2003. - 252 с.

64. *Маслійчук В.Л. Козацька старшина Харківського слобідського полку 1654-1706 рр. / В.Л. Маслійчук. - Х.: Ун-т внутр. справ, 1999. - 124 с.

65. *Маслійчук В.Л. Провінція на перехресті культур: дослідження з історії Слобідської України XVII-XIX ст. / В.Л. Маслійчук. - Х., 2007. - 399 с.

66. Никифоренко Н.О. Мандрівні записки Й.А. Гільденштедта як джерело з соціально-економічної історії України другої половини XVIII ст.: автореф. дис.канд.. іст. наук: (00.07.06) / Донец. держ. ун-т. - Донецьк, 2000. - 19 с. ав36948

67. Никифоренко Н.А. Соціально-економічний стан Донеччини в останню чверть XVIII ст.: (за щоденником І.А. Гільденштедта) / Н.А. Никифоренко // Нові сторінки історії Донбасу: зб. наук. ст. - Донецьк, 1998.

- Кн.6. - С. 20-29.

Т3(4УР)

Н73 806612

68. *Олійник О.Л. Запорізький зимівник часів Нової Січі (1734-1775) / О.Л. Олійник. - Запоріжжя: Дике поле, 2005. - 255 с.

69. Паньок Т.В. Іконопис Слобожанщини XVII - початку XIX ст.: історія, типологія, стильова еволюція: автореф. дис.канд.. мистець. наук: (07.00.05) / Львів. акад.. мистецтв. - Л., 2004. - 20 с. ав47024

70. Панфьорова М.А. Зміни в територіально-адміністративному поділі Донеччини з кінця XVI до середини XIX ст. / М.А. Панфьорова, В.О. Пірко // Новые страницы в истории Донбасса: ст. - Донецк, 1997. - Кн. 5. - С. 4-9.

Т3(4УКР)

Н766 806608

71. *Півоваров О.В. Становлення і розвиток світської середньої освіти на Лівобережжі та Слобожанщині (друга половина XVII - перша третина XIX ст.): автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.01). - Х., 2002. - 15 с.

72. *Пірко В.О. До питання про стан національної самосвідомості на Слобідській Україні наприкінці XVIII ст. / В.О. Пірко // Проблеми історії національного руху на Україні (до 1917 р.): Друга всеукр. наук.-теор. конф.

- К.; Миколаїв, 1992. - Ч.2. - С. 74-76.

73. Пірко В.О. Заселення і господарське освоєння степової України в XVI-XVIII ст. / В.О. Пірко. - Донецьк: Схід. вид. дім, 2004. - 224 с.

Т3(4УКР)

П332 826908

74. Пірко В.О. Історіографія та джерела з історії заселення та господарського освоєння Донбасу у XVI-XVIII ст. / В.О. Пірко // Вісн. Донец. ун-та. - Донецьк, 2004. - №1. - С. 88-93. - (Сер.Б.: Гуманітарні науки). 4 ч/з

75. *Пірко В.О. Культура Слобожанщини кінця XVIII ст. у творчій спадщині І.О. Переверзєва / В.О. Пірко // Проблемы истории и археологии Украины: материалы междунар. науч. конф., посвящ. 10-летию независимости Украины: (г. Харьков, 16-18 мая 2001 г.) . - Харьков, 2001. -

С. 143-144.

76. Пірко В.О. Основні види занять козаків Кальміуської Паланки за архівними документами / В.О. Пірко // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за 2007-2008 рр.: (6 квіт.-14 трав. 2009 р.). - Донецьк, 2009. - Т.2: Суспільно-гуманітарні науки. - С. 177-178.

Ч21

М341 866024

77. Пірко В. Про стан землеробства на Донеччині у XVII-XVIII ст. / В. Пірко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. - Донецьк,

2005. - Т.8: Історія. - С. 5-16.

Т

Д673 837533

78. *Пірко В.О. Про формування землеробської культури степової України у XVI-XVIII ст. / В.О. Пірко // Тезисы докладов вузовской конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской и методической работы: (г. Донецк, апр. 1995 г.). -Донецк, 1995. - С. 26. - (Исторические науки).

79. Пірко В.О. Формування поліетнічного складу населення Донбасу в XVI-XVIII ст. / В.О. Пірко // Вісн. Донец. ун-ту. - 2002. - №2. - С. 105-116. -(Сер.Б: Гуманітарні науки). 4 ч/з

80. *Полторак В. Проблеми існування південно-східних паланок Війська Запорізького 1734-1746 рр. / В. Полторак // Зап. іст. ф-ту. - 2005. -

Вип. 16. - С. 84-89.

81. Потапенко С.П. Обліково-статистичні джерела з історії козацької старшини Слобідської України (1757-1767 рр.): автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.06) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства. - К., 2009. - 20 с.

ав64743

82. Пришляк В.В. Міжрегіональна торгівля в Україні (кінець XVII-60 -ті рр. XVIII ст.): автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.01) / Ін-т українознавства. - Л., 1996. - 24 с. ав30694

83. *Саенко І. Минуле українського козацтва на Луганщині: історичні нариси / І. Саенко . - Новоайдар: Райдуга, 1997. - 48 с.

84. *Семенов В.М. Особливості державного управління в Слобідській Україні в XVII-XVIII ст. / В.М. Семенов // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2006. - 371 с.

85. Склокін В.В. Військові обивателі Слобідської України: інтеграція до імперського суспільства (1765-1798 рр.): автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.01) / Харків. нац. ун-т. - Х., 2009. - 20 с. ав66031

86. Склокін В. Винокуріння військових обивателів Слобідської України 1765-1810 рр.: правовий аспект / В. Склокін // Київська старовина.

- 2007. - №2. - С. 47-58. 4 ч/з

87. Соціально-економічний та культурний розвиток Слобідської України в останній чверті XVIII ст. (за матеріалами топографічних описів Харківського намісництва) // Вісник Донец. ун-ту. - 2000. - №1. - С. 115­121. - (Сер.: Гуманітарні науки). 4 ч/з

88. *Сушко В. Слобожанщина в етнологічних дослідженнях XVIII-XXI ст. / В. Сушко // Етнічна історія народів Європи: зб. наук. праць. - К.,

2006. - №21. - С. 136-140.

89. Татаринов С.Й. Нариси історії самоврядування в Бахмуті і повіті у XVIII-XX ст. / С. Й. Татаринов, Н.О. Тутова; Донец. ун-т економіки та права. - Артемівськ, 2008. - 226 с.

Т3(4УКР)

Т232 858289

90. Титар О. Культура Слобожанщини: проблеми національно-культурної ідентичності / О. Титар. - Х.: Райдер, 2006. - 240 с.

Т3(4УКР)

Т45 849319

91. *Федоров Є.В. Економічна діяльність Православної Церкви в Слобідській Україні у XVIII ст. / Є.В. Федоров // Вісник Харківського ун-ту.

- 1996. - №387: Історія України. - Вип.1. - С. 12-25.

Т3(4УКР)

В535 797464

92. Шкрібітько О.О. Господарська діяльність монастирів Степової України в XVI-XVIII ст.: автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2007. - 20 с. ав54471

ЗАСНУВАННЯ І ЗАСЕЛЕННЯ МІСТ.

93. Бровченко І.Ю. Заселення та господарське освоєння південно-східних степів України в другій половині XVII-XVIII ст.: автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т. - Х., 2004. - 20 с. ав44890

94. *Бровченко И.Ю. Заселение среднедонецких степей в XVII -начале XVIII столетий / И.Ю. Бровченко // Історична наука: спадщина і сучасність: матеріали регіон. наук. конф.: (29-30 листоп. 2001 р.). -

Алчевськ, 2001. - С. 42-47.

95. *Бровченко І.Ю. Проблема заселення та господарського опанування Середнього Подонеччя в XVII-XVIII ст. в радянській та сучасній історіографії / І.Ю. Бровченко // Вісник Харк. держ. пед. ун-ту. -Х., 2002. - Вип.11. - С. 138-144. - (Сер.: Історія та географія).

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

А С Катранжи, В О Кротова - Iсторія донецького басейну 18 століття

А С Катранжи, В О Кротова - Iсторія і культура етнічних меншин україни