Т Є Сігаєва - Iнформаційна взаємодія підприємства з суб'єктами зовнішнього середовища в процесі інвестування - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІГАЄВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА

УДК 330.142.211

ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВА З СУБ'ЄКТАМИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ІНВЕСТУВАННЯ

Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Харків - 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник        доктор економічних наук, професор

Куліков Петро Мусійович,

Харківський національний економічний університет, професор кафедри економічного аналізу

Офіційні опоненти:        доктор економічних наук, професор

Орлов Петро Аркадійович,

Харківський національний економічний університет, завідувач кафедри економіки і маркетингу

кандидат економічних наук Криворучко Ярина Юріївна,

Національний університет «Львівська політехніка», викладач кафедри менеджменту організацій

Захист відбудеться "11" листопада 2010 р. о 13 - 00 годині на засіданні спеці­алізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: пров. Інженерний, 1-А, м. Харків,

61001.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: пров. Інженерний, 1-А, м. Харків,

61001.

Автореферат розісланий "11" жовтня 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

І.М. Чмутова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Усталений економічний розвиток підприємств Украї­ни повинен ґрунтуватися на теоретичних і практичних доробках економічної науки. Пошук шляхів ефективного функціонування суб'єктів господарювання в ринкових умовах згідно з структурно-інноваційної моделлю соціально-економі­чних перетворень вимагає розроблення адекватних їм наукових засад. Це набуває безумовної важливості в сучасній ситуації, коли зростання економіки багато в чому залежить від наявності необхідних інвестиційних ресурсів у суб'єктів господарювання промисловості. їх залучення повинно ґрунтуватися на активній інформаційній взаємодії підприємств з суб'єктами ринку: органами державного, регіонального управління, місцевого самоврядування, споживачами, бізнес-парт-нерами, інвесторами, оскільки ресурси на вигідних умовах можна залучити лише в разі розповсюдження інформації як про можливості і здобутки підприємства, так і про переваги інвестиційних пропозицій. Досягнення очікуваної результати­вності процесів інформаційної взаємодії, залучення і використання інвестиційних ресурсів вимагає врахування сучасних особливостей їх перебігу, що потребує переосмислення окремих положень теорії та змін в практичних засобах і методах застосування. Теоретичне обґрунтування і позитивний досвід ведення бізнесу зарубіжними фірмами взагалі й інвестування зокрема не можна без змін викори­стати в Україні завдяки відмінностям, існуючим в умовах господарювання. Тому виникає об'єктивна необхідність у постійному розвитку й удосконаленні теорети­чного і методичного підґрунтя, яке б, з одного боку, базувалась на досягненнях світової наукової думки, а з іншого - враховувало об'єктивні реалії економічних перетворень в Україні.

За останні роки Україною досягнуто певних позитивних результатів економічного розвитку, але наявні кризові явища стримують інвестиційні про­цеси, тому одним з переважних шляхів їх активізації є розкриття комплексної інформації про інвестиційну привабливість підприємств та економічну ефекти­вність інвестиційних проектів у відповідності з інтересами й очікуваннями інвесторів, що зумовлює актуальність досліджень за означеною тематикою як у теоретичному, так і в практичному аспектах.

Теоретичні, методологічні, методичні питання перебігу інвестиційних про­цесів та взаємодії їх учасників знайшли відображення в працях таких вітчизняних і зарубіжних учених як І.Т. Балабанов, В. Беренс, Дж. Бернет, Г Бірман, І.О. Бланк, І.Р. Бузько, А.Ф. Гойко, Ян.Х. Гордон, В.М. Гриньова, В.В. Ковальов, Дж. М. Лайхіфф, Я.С. Мелкумов, П.А. Орлов, А.А. Пересада, Г.Г. Почепцов, Дж.Р. Росси-тер, А.А. Садєков, П. Сміт, В.Г. Федоренко, П.М. Хавранек, В.М. Хобта, Я. Хонко, Н.І. Чухрай, У. Шарп, А.І. Яковлєв та ін.

Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць учених, необ­хідно зазначити, що в них більше уваги приділяється аналізу та оцінюванню ре­зультатів інвестиційної діяльності, а не визначенню прийнятних інформаційних інструментів, побудові ефективних моделей інформаційної взаємодії та визначен­ню стратегій їх реалізації для активізації інвестиційної діяльності промисловихпідприємств. Саме ці існуючі питання невідповідності здобутків теорії вимогам практики зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, мету, перелік і зміст завдань для її повного розкриття і досягнення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта­ційна робота виконана згідно з планами наукових досліджень Харківського на­ціонального економічного університету у 2006 - 2009 рр. за безпосередньою уча­стю автора за темами - «Розробка методичного забезпечення ефективності інвестиційних проектів» (№ ДР 0106U010588) (розділ «Економічна сутність інвестування та інвестицій»); «Організація взаємодії підприємства з суб'єктами зовнішнього оточення і внутрішнього середовища» (№ ДР 0106U004292) (розділ «Стратегії застосування комунікаційних інструментів в господарській діяльності»); «Стратегічне управління соціально-економічним розвитком інте­грованих структур бізнесу в умовах євроінтеграції» (№ ДР 0108U000473) (розділи «Інвестиційна привабливість суб'єктів господарювання - підґрунтя їх інформа­ційної взаємодії із зовнішнім середовищем», «Основні види моделей взаємодії суб'єктів господарювання в процесі інвестування»).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у подальшому розвитку теоретичних положень і методичного забезпечення інформаційної взаємодії промислового підприємства з суб'єктами зовнішнього середовища в процесі реального інвестування, з урахуванням економічної та соціальної природи інвестицій, ресурсних здобутків промислових підприємств й очікуваних результатів інвестиційних проектів.

Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішено такі завдання:

узагальнено положення теорій інвестування щодо сутності інвестицій;

визначено особливості та уточнено види моделей інформаційної взаємодії підприємства з суб'єктами зовнішнього середовища в процесі інвестування, об­ґрунтовано необхідність їх використання;

сформовано основні концептуальні положення інформаційної взаємодії промислових підприємств із зовнішнім середовищем в процесі інвестування;

проаналізовано стан і тенденції розвитку інвестиційних процесів в Україні, у машинобудівній галузі Харківського регіону та на окремих машинобудівних підприємствах;

узагальнено методичне забезпечення визначення інвестиційної привабли­вості промислових підприємств й економічної ефективності інвестиційних проектів як підґрунтя інформаційної взаємодії підприємств;

удосконалено методичні положення оцінювання інвестиційної привабли­вості машинобудівних підприємств;

розроблено пропозиції з визначення економічної ефективності інвести­ційних проектів за запропонованими складовими і системою показників;

визначено межі якісних ознак рівнів інвестиційної привабливості проми­слових підприємств та економічної ефективності інвестиційних проектів;

обґрунтовано і розроблено методичний підхід до визначення стратегій інформаційної взаємодії підприємств з інвесторами з використанням інструментів інтегрованих комунікацій.

Об'єкт дослідження - інвестиційні процеси промислових підприємств.

Предмет дослідження - теоретичні положення, методичні підходи, моделі та інструменти інформаційної взаємодії машинобудівних підприємств з інвесторами в процесі реального інвестування.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертації є положення економічної теорії, теорії інвестування, маркетингових комунікацій. Для досягнення визначеної мети і завдань у роботі було використано зага-льнонаукові і спеціальні методи дослідження: поведінкова теорія - для визначен­ня основних видів моделей інформаційної взаємодії підприємства з суб'єктами зовнішнього середовища в процесі інвестування; абстрактно-логічний метод, си­стемний підхід, методи аналізу і синтезу - для обґрунтування окремих концептуа­льних положень інформаційної взаємодії підприємств в процесі реального інвестування, розроблення методичного забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств та економічної ефективності інвестиційних проектів; багатовимірний факторний аналіз - для виявлення основних тенденцій і факторів впливу на інвестиційну привабливість машинобу­дівних підприємств; метод нейронних мереж - для прогнозування кількісного значення інвестиційної привабливості промислових підприємств; теорію нечітких множин - для уточнення якісних ознак та кількісних значень інтервалів рівнів інвестиційної привабливості підприємств та економічної ефективності інвести­ційних проектів; метод позиціонування за допомогою шахових матриць - для ви­значення стратегій інформаційної взаємодії промислових підприємств з інвесторами; метод експертних оцінок - для визначення коефіцієнтів вагомості показників економічної ефективності інвестиційних проектів; графічний - для візуалізації отриманих результатів.

Інформаційною базою дослідження стали праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем інвестиційної діяльності підприємств, нормативні документи, офіційні матеріали Державного комітету статистики України й Харкі­вського обласного статистичного управління, дані статистичної звітності маши­нобудівних підприємств Харківського регіону, результати експертних опитувань, виконаних автором.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:

удосконалено:

методичний підхід до визначення стратегій інформаційної взаємодії проми­слових підприємств з інвесторами в процесі реального інвестування, відмінністю якого є використання шахової матриці, побудованої за двома складовими: інвестиційною привабливістю підприємств та економічною ефективністю інвестиційних проектів та розмежованої на дев'ять квадрантів за якісними ознаками їх інтегральних показників, з утворенням трьох зон інвестування: обережного, доцільного та переважного. У кожному квадранті і зоні визначено доцільні для використання моделі інформаційної взаємодії та інструменти інте­грованих комунікацій;

розмежування кількісних значень інтегральних показників інвестиційної привабливості промислових підприємств та економічної ефективності інвести­ційних проектів за якісними рівнями: «низький», «середній» і «високий»; відмін­ністю пропозицій є їх базування на результатах побудови функцій приналеж­ності, отриманих за експертним опитуванням з використанням положень теорії нечітких множин;

дістали подальшого розвитку:

методичні положення з кількісного вимірювання інвестиційної привабли­вості машинобудівних підприємств, особливістю яких є використання двох додатково запропонованих груп показників: інвестиційно-інноваційної діяльності та інформаційних ресурсів, що доповнюють існуючі групи показників фінансових, матеріальних, людських ресурсів, які об'єднуються в інтегральний методом адитивної згортки;

система показників комплексного оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів, особливістю якої є визначення інтегрального показника, що розраховується за інтегральними показниками та значущістю трьох за­пропонованих складових економічної ефективності: суспільної, яка враховує інтереси держави і суб'єктів ринкового середовища (партнерів та споживачів); підприємницької, що характеризує інтереси підприємства, які втілюються в орга­нізаційному, техніко-технологічному та соціально-екологічному ефектах; інвестиційної, яка враховує інтереси інвестора за традиційними показниками економічної ефективності інвестиційного проекту.

види моделей інформаційної взаємодії підприємства з суб'єктами зовні­шнього середовища, відмінністю яких є базування на існуючих стереотипах їх поведінки (у відповідності з поведінковою теорією) за класифікаційними ознаками: сутність бажаного результату від інформаційної взаємодії, активність, кількість суб'єктів та наявність досвіду інформаційної взаємодії, сутність складових економічної ефективності інвестиційного проекту. Запропоновані види моделей інформаційної взаємодії враховують взаємозв'язок з інструментами інте­грованих комунікацій: PR-акціями, рекламою та індивідуальною роботою з інвесторами за основними стратегіями їх застосування;

окремі концептуальні положення інформаційної взаємодії промислового підприємства з суб'єктами зовнішнього середовища в процесі реального інвестування, особливість яких полягає у використанні двосторонньої асиметри­чної моделі передачі інформації: про здобутки і можливості підприємства, що враховуються в його інвестиційній привабливості, та про очікувані результати впровадження інвестиційних проектів, які визначаються за їх економічною ефе­ктивністю, у відповідності з інтересами інвесторів з використанням інструментів інтегрованих комунікацій.

Практичне значення одержаних результатів Практичне значення отри­маних результатів полягає в тому, що використання теоретичних і методичних положень дисертаційної роботи доведені до рівня конкретних методик і рекомендацій щодо здійснення інформаційної взаємодії в процесі інвестування, формування стратегій використання її інструментів, таких як PR-акції, реклама та індивідуальна робота з інвесторами на основі оцінювання інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств та економічної ефективності їхінвестиційних проектів. Обґрунтовані в дисертації теоретичні, методичні положе­ння, висновки та рекомендації можуть бути використані власниками, менедже­рами промислових підприємств, інвесторами, державними службовцями в про­цесі управління інвестиційної діяльністю. Також теоретичні розробки та науково-практичні рекомендації, подані в дисертаційній роботі, доцільно використовувати в навчальному процесі для підготовки магістрів за спеціальностями «менеджмент організацій» і «менеджмент інноваційної діяльності» при викладанні дисциплін «Інвестиційний менеджмент», «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства».

Результати дисертаційної роботи було впроваджено у роботу Ради з питань спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова (м. Ха­рків, довідка № 02/07-2 від 09.07.2009 р.) та ТОВ «Торгово-промислова Компанія «НОВА» (довідка № 232 від 15.10.2009 р.), де впроваджено методичний підхід до визначення економічної ефективності інвестиційних проектів, а також у ВАТ «АВТРАМАТ» (довідка № 107 від 09.02.2010 р.) - впроваджено методичний під­хід до оцінювання інвестиційної привабливості промислового підприємства.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною науковою роботою, всі результати якого одержані безпосередньо автором і зна­йшли відображення в наукових публікаціях. Внесок автора у роботи, виконані у співавторстві, наведено у списку основних опублікованих праць за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та практичні результати дисертації доповідались і обговорювались на Всеукраї­нській науково-практичній конференції молодих вчених «Управління іннова­ційним розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних про­цесів» (Дніпропетровськ, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції «Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики» (Харків, 2008), Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність та інновації: науки та практики» (Харків, 2008 р.), Міжнародній науково-практи­чній конференції «Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики» (Харків, 2009 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Теория и практика экономики и предпринимательства» (Алушта, 2010 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна та економічна безпека» (Харків, 2010 р.), Міжвузівській науково-практичній конфе­ренції «Регіональна політика: напрями її реалізації Україні» (Харків, 2010 р.).

Публікації. Положення наукової новизни, пропозиції та висновки дисерта­ції опубліковано в 16 наукових роботах, загальний обсяг - 4,17 ум.-друк. арк., обсяг, що належить автору становить 3,97 ум.-друк. арк., серед них 1 розділ у ко­лективній монографії, 8 статей у наукових фахових виданнях, 7 тез доповідей та матеріалів конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 257 сторінках. Вона складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку викори­станих джерел із 244 найменувань на 22 сторінках, 8 додатків на 43 сторінках.

Матеріали дисертації проілюстровано 18 рисунками та 44 таблицями. Основний обсяг дисертації складає 183 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дано загальну характеристику дисертаційної роботи, об­ґрунтовано вибір теми та її актуальність, визначено мету, завдання, об'єкт, предмет, методи дослідження, охарактеризовано наукову новизну і практичне значення, наведено дані щодо апробації одержаних результатів та їх опублікуван­ня.

У першому розділі — «Теоретичні основи інформаційної взаємодії в про­цесі інвестування» — узагальнено положення теорій інвестування щодо сутності інвестицій; визначено особливості та уточнено видів моделей інформаційної взає­модії підприємства з суб'єктами зовнішнього, обґрунтовано необхідність їх ви­користання; уточнено окремі концептуальні положення інформаційної взаємодії промислових підприємств із зовнішнім середовищем в процесі реального інвестування.

Результати досліджень наукової думки про сутність інвестицій дозволили зробити висновок про їх складність та комплексність щодо економічної та соціальної природи, об'єктивної необхідності вкладання для розвитку під­приємств та суб'єктивного сприйняття отриманих результатів. Ґрунтуючись на такому розумінні інвестицій, основними чинниками впливу на перебіг процесів реального інвестування та інформаційної взаємодії суб'єктів інвестиційного ри­нку є: здобутки підприємства, що формують його інвестиційну привабливість; очікувані результати впровадження інвестиційних проектів щодо додаткових ефе­ктів, які спроможні отримувати держава, суб'єкти ринку (партнери, конкуренти, споживачі), безпосередньо підприємства та інвестори; вид і розповсюдження очі­куваного ефекту; стереотипи поведінки та цілі діяльності суб'єктів інвестиційно­го ринку, їх мотивація; достатність інформації про підприємство та інвестиційний проект; можливості використання інструментів інформаційної взаємодії, а саме: PR, реклами, індивідуальної роботи з пріоритетними суб'єктами ринку.

Результативність інвестиційних процесів багато у чому залежить від активності обміну інформацією між суб'єктом і об'єктом капіталовкладень, тобто між інвестором або іншими суб'єктами інвестиційного ринку та підприємством. Взаємодія визначає відношення причини і наслідку. Відносно інформаційної взає­модії в процесі інвестування, доцільно зазначити, що це активний обмін інформа­цією між підприємством про свої здобутки і можливості запроваджуваного інвестиційного проекту та суб'єктами зовнішнього середовища (у відповідності з предметом дослідження - інвесторами) про цілі, очікувану ефективність від вкла­дання капіталу, що мають намір або приймають участь в процесі інвестування (рис.1).

Спираючись на наведене розуміння інформаційної взаємодії, її основні види моделей щодо поведінки суб'єктів інвестиційного ринку, доцільно базувати на стереотипах, що відповідають поведінковій теорії, і розподіляти заознаками: сутності бажаного результату від інформаційної взаємодії (звертан­ня до соціальної значущості або раціональної важливості результатів інвестування), активності та кількості суб'єктів, що беруть участь в процесі інформаційної взаємодії та мають суттєвий вплив на його перебіг (самостійно­го рішення або використання посередників-експертів як гарантів професіоналі­зму в інвестуванні), наявності досвіду інформаційної взаємодії з конкретним партером, терміну отримання результату (коротко- або довгострокового), сут­ності складових економічної ефективності інвестиційного проекту (лобістської поведінки щодо спрямованості складових економічної ефективності: суспільної, підприємницької й інвестиційної, а також форвардної, фарватерної та трансформаційної).

Підприємство

Інвестиційна привабливіс ть

Інвестиційни й проект

Економічна ефективність

Фінансові ресурси

Матеріальні ресурси

Людські ресурси

Інформаційн

і ресурси

Результати інвестиційної діяльності

суспільна

підприємниц ька

інвестиційна

Моделі інформаційно ї взаємодії

 

 

 

Очікування

 

 

 

Інструменти інтегрованих комунікацій

 

Стереотипи поведінки

 

 

 

Стратегії інформаційної взаємодії

 

Цілі

 

 

 

Інвестор

Рис. 1. Схема інформаційної взаємодії підприємства з інвестором

З використанням виокремлених моделей між підприємством і його партне­рами, потенційними і реальними інвесторами доцільно здійснювати активний обмін інформацією на основі уточнених концептуальних положень інформаційної взаємодії, які полягають у такому:

інформаційна взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем повинна базуватися на двосторонній асиметричній моделі для активної передачі інформа­ції про здобутки і можливості кожного відповідно до змін в їх уявленнях та очіку­ваннях щодо отриманої вигоди від вкладання та використання коштів згідно з поставленими цілями; асиметричність зумовлюється етапом життєвого циклу під­приємства та інвестиційного проекту;

стратегічною метою інформаційної взаємодії є гармонізація інтересів під­приємства з інтересами суб'єктів зовнішнього середовища, від яких залежить успішність його розвитку взагалі та інвестиційної діяльності зокрема; тактичною метою - є залучення інвесторів для участі в інвестиційних проектах підприємства на вигідних для обох умовах; активність інформаційної взаємодії з боку підприє­мства залежить від рівня його інвестиційної привабливості та економічної ефе­ктивності результатів інвестиційного проекту;

інформаційна взаємодія повинна бути побудована на основі інтегрованих комунікацій, основними складовими яких є заходи PR-політики, реклами, інди­відуальної роботи з потенційними інвесторами; вибір певної складової залежить від обраних моделей поведінки партнерів, методів інвестування, необхідної суми залучення коштів на фінансування конкретного проекту, його виду, а також пріоритетності інвестора;

в інформаційних повідомленнях, спрямованих на інвесторів й інших пріоритетних суб'єктів зовнішнього середовища, необхідно враховувати їх цілі, економічні та соціальні інтереси, досвід участі в інвестиційних процесах та стереотипи поведінки;

основною інформацією в повідомленнях суб'єктів інформаційної взаємодії є: цілі участі в процесі інвестування, значення показників інвестиційної привабливості підприємств та економічної ефективності інвестиційних проектів.

У другому розділі — «Аналіз інвестиційних процесів на макро-, мезо- і мікроекономічних рівнях та методичних засад інвестиційної діяльності під­приємств промисловості» - проаналізовано результати перебігу інвестиційних процесів в Україні, Харківському регіоні та на машинобудівних підприємствах; узагальнено методичне забезпечення визначення інвестиційної привабливості промислових підприємств та економічної ефективності інвестиційних проектів як підґрунтя інформаційної взаємодії підприємств;

Кількісний аналіз інвестиційних процесів в Україні за останні роки до­зволив зробити висновок про наявність як позитивних, так і негативних тенденцій, що зумовлюється проявом кризових явищ, які стримують інвестиційні процеси. Відносно інвестицій в основний капітал, можна констатувати те, що протягом останнього десятиріччя в Україні спостерігається їх стійке зростання за обсягом майже до 2010 р. Так з 23629 млн. грн. по Україні у 2000 р. цей показник склав 151777 млн. грн. у 2009 р. Щодо Харківського регіону, він характеризує­ться наявністю в цілому позитивної динаміки інвестицій в основний капітал, що відповідає тенденціям інвестування в Україні. Важливим напрямом інвестиційної діяльності та її індикатором є залучення в країну прямих іноземних інвестицій. їх приріст по Україні скоротився, але це не вплинуло на загальну кількість впроваджуваних інвестиційних проектів. Так, у 2009 р. в Україні реалізовано на 48% інвестиційних проектів більше, ніж у 2008 р., що дозволило їй зайняти 17 місце у рейтингу ТОП-20 за прямими іноземними інвестиціями, який визначає компанія «Ернст енд Янг». У Харківському регіоні приріст прямих іноземних інвестицій у 2009 році становив 455,3 млн. дол. США (28,5 %), а обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.07.2010 р. не зменшився. У цілому загальний обсяг іноземних інвестицій вкладених в економіку області на кінець 2009 рокудосяг рівня 2,1 млрд. дол. США. Кількість підприємств області з іноземними інвестиціями за п'ять років зросла вдвічі й на кінець 2009 року становила 814.

В дисертації проаналізовано результати діяльності 24 підприємств маши­нобудування за 2003 - 2009 рр. за всіма видами економічних ресурсів (фінансови­ми, матеріальними, людськими, інформаційними) та інвестиційно-інноваційними здобутками, а також розраховано середні значення їх показників, що свідчать про зменшення інвестицій на інформатизацію, збільшення витрат на маркетинг і рекламу в загальних витратах на інновації, незначні інвестиції у дослідження і розробки, збільшення питомої ваги власних інвестицій на технологічні інновації та питомої ваги інноваційної продукції в обсязі відвантаженої.

За допомогою багатовимірного факторного аналізу визначено основні тенденції: використання машинобудівними підприємствами ресурсів та результа­тивності їх інвестиційно-інноваційній діяльності (окремо за кожним напрямом). Найбільшу увагу (за послідовністю факторів та факторними навантаженнями) підприємства проділяли управлінню фінансовими ресурсами, а саме рентабельності, оборотності, маневреності капіталу (1,2,3 фактори), оновленню основних фондів і фондовіддачі (4 фактор) та управлінню людськими ресурсами щодо їх досвіду роботи, продуктивності праці та кваліфікації (5,6 фактори). За інвестиційно-інноваційною діяльністю найбільший вплив на результати роботи підприємства здійснювали витрати на маркетинг і рекламу в інноваційній дія­льності, витрати на технологічну підготовку виробництва (1 фактор), придбання нових технологій (2 фактор), збільшення кількості працівників, що виконують науково-технічні роботу (3 фактор), довгострокові інвестиції в технологічні ін­новації та придбання нових машин, обладнання й інструментів (4 фактор), інвестиції в інформатизацію та інновації (5 фактор).

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Т Є Сігаєва - Iнформаційна взаємодія підприємства з суб'єктами зовнішнього середовища в процесі інвестування