А С Катранжи, В О Кротова - Iсторія і культура етнічних меншин україни - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА ЕТНІЧНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ

(Письмова довідка)

Донецьк-2010

Довідка складена по заявці кафедри історії України.

До неї включені книги, автореферати дисертацій, статті з періодичних видань російською та українською мовами за період 1991-2011 рр.

Для відбору матеріалу були використані бібліографічні та інформаційні видання, які є в фонді ДонНУ, електронний каталог і картотеки бібліотеки, бази даних інформаційних центрів України та Росії. Довідка складена з 9 розділів. Література, що є у фонді бібліотеки, відзначена шифром та інвентарними номерами, а відсутня - зіркою (*).

До довідки увійшло 319 назв.

Укладач : бібліограф

Катранжи А.С.

Редактор: Зав. ДБВ

Кротова В.О.

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ В УКРАЇНІ.

1. Антонюк О.В. Формування етнополітики в Україні: теор.-методол. та концепт. засади: автореф. дис...д-ра політ. наук: (23.00.05) / Ін-т держави і права. - К., 2001. - 29 с. ав39640

2. *Антонюк О.В. Формування етнополітики української держави: історичні та теоретико-методологічні засади / О.В. Антонюк. - К., 1999. - 272 с.

3. Вівчарик М . Етнонаціональна політика на етапі українського державотворення / М. Вівчарик // Розбудова держави. - 1994. - №12. - С. 23-27.

4 ч/з

4. Воронко О.Г. Розвиток етнодемографічних процесів і формування соціальної структури суспільства в Україні 20-х рр. ХХ ст.: автореф. дис...канд. іст. наук: (07.00.05) / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 1998. - 18 с. ав36452

5. *Гончаров О. Національні меншини України в дослідженнях учених історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / О. Гончаров // Етнічна історія народів Європи: зб. наук. праць. - К., 2005. - №18. - С. 80-86.

6. Гордієнко М. Етнонаціональна політика у сучасному українському суспільстві / М. Гордієнко // Персонал. - 2006. - №5. - С. 22-27. 4 ч/з

7. *Данильченко О.П. Етнічні групи півдня України / О.П. Данильченко . -К., 1993. - 57 с.

8. *Дашкевич Я. Національне питання в Україні / Я. Дашкевич // Наука і культура України. - К., 1994. - Вип. 28. - С. 6-17.

9. Євтух В. Національні меншини - об'єкт державної етнополітики / В. Євтух // Укр. геогр. журн. - 1997. - №3. - С. 3. 4 ч/з

10. *Євтух В.Б. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти / В.Б. Євтух . - К., 1997. - 216 с.

11. *Євтух В.Б. Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій / В.Б. Євтух. - К.: Вид. дім «Стилос», 2004. - 242 с.

12. Жеребецкий П.И. Наши прадеды и мы: этногр. записки / П.И. Жеребецкий. - Горловка, 2006. - 180 с.

Т52(4УКР)

Ж592 845158

13. Загоруй Г. Про специфіку інтегрування в загальноукраїнський контекст меншинських народів етносів / Г. Загоруй // Персонал. - 2007. - №10. - С. 18-20.

4 ч/з

14. *Иванов С.М. Демографическая ситуация и факторы, влиявшие на ее изменения в среде малых этносов Донбасса (середина ХІХ - ХХ вв.) / С.М. Иванов // Межэтнические связи: история, этнография, культура. - Донецк: ДонНУ, 1995. - С. 49-57.

15. *Кавун І.І. Національні меншини Поділля на межі ХІХ-ХХ століть / І.І. Кавун // Історія України: маловідомі імена, події, факти: зб. ст. - 2005. - Вип. 32. -

С. 210-215.

з

16. Крисаченко В.С. Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри / В.С. Крисаченко. - К.: НІСД, 2005. - 368 с.

Т52(4УКР)

К825 837589

17. Майборода О. Етнонаціональна політика і перспективи етносоціального розвитку в Україні / О. Майборода // Сучасність. - 1995. - №12. - С. 77-83.    4 ч/з

18. Національні меншини України: інформ. довідник / упоряд.: Т.І. Пилипенко, А.І. Осауленко. - К., 1995. - 96 с.

Т52(УКР)я2

Н354 795868

19. *Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект / М.І. Панчук, В.А. Войналович, О. Галенко та ін. - К., 2000. - 358 с.

20. *Наулко В.І. Етнічний склад населення України / В.І. Наулко // Культура і побут населення України. - 1993. - С. 36-37.

21. Никифоренко Н. Етнічні процеси в Україні другої половини XVIII ст. очима Й.А. Гільденштедта / Н. Никифоренко // Донецький вісник НТШ. -Донецьк, 2005. - Т. 8. - С. 48-71. 4 ч/з

22. Обидьонова О.В. Зміни в національному складі населення Донецького басейну в 20-30-ті роки ХХ століття / О.В. Обидьонова // Нові сторінки історії Донбасу: зб. наук. ст. - Донецьк, 1998. - Кн. 6. - С. 142-153.

Т3(4УКР)

Н73 806613, 806616

23. Обидьонова О.В. Національні меншини Донбасу в 20-30-ті роки ХХ століття: дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / О.В. Обидьонова; Донец. держ. ун-т. -

Донецьк, 2000. - 243 с. Т3(4УКР)

О15 дис790

24. *Панчук М.И. Национальные отношения в Украине в ХХ веке: зб. документов и материалов / М.И. Панчук, И.Л. Гошуляк, С.С. Диброва. - К.: Наук.

думка, 1994. - 560 с.

25. Попеску І. На шляху до цивілізованого полінаціонального суспільства / І. Попеску // Віче. - 2000. - №5. - С. 142-156. 4 ч/з

26. *Пилипенко В.Ю. Національні меншини Півдня України: становище та перспективи розвитку / В.Ю. Пилипенко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К., 2005. - Т. 6. - С. 393-403.

27. Пилипенко В. Національні меншини столиць: проблеми інтеграції в українське суспільство / В. Пилипенко // Розбудова держави. - 2000. - №1-6. - С.

54-58. 4 ч/з

28. *Рафальська Т. Національні меншини Житомирщини в ХХ столітті: від «коренізаціі» до «великого терору» / Т. Рафальська // Наук. зап. ін-ту політ. і етнонац. досліджень. - 2007. - Вип. 33. - С. 88-102.

29. Рафальський О.О. Національні меншини України в ХХ столітті: історіографія: автореф. дис.д-ра іст. наук: (07.00.06) / О.О. Рафальський; Київ. нац. ун-т. - К., 2001. - 45 с. ав38657

30. *Рафальський О. Національні меншини України у ХХ столітті: історіографічний нарис / О. Рафальський. - К.: Полюс, 2000. - 447 с.

31. Руденко Л.Г. Національний атлас України: блок карт «Населення та людський розвиток» / Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська // Укр. геогр. журн. - 2004. -№3. - С. 4-12. 4 ч/з

32. *Рудницька Т.М. Етнічні спільноти України: тенденції соціальних змін / Т.М. Рудницька. - К.: Ін-т соціології НАН України, 1998. - 170 с.

33. Римаренко Ю.І. Національний розвій України: проблеми і перспективи / Ю.І. Римаренко. - К.: Юрінком, 1995. - 272 с.

Х1(4УКР)

Р51 794463

34. Ручка А. Відкритість українського суспільства: етнокультурний вимір /

A. Ручка // Розбудова держави. - 1998. - №7/8. - С. 102-107. 4 ч/з

35. Рябошапко Л. Українська держава та національні меншини: поступ до взаємної толерантності / Л. Рябошапко // Віче. - 2008. - №23. - С. 24-26.       4 ч/з

36. *Снежко В.М. Развитие национальных меньшинств в Украине на современном этапе / В.М. Снежко . - М.: ИПК, 1996. - 19 с.

37. *Табачник Д.В. Національні меншини України: етнокультурний вимір / Д.В. Табачник, Г.Д. Попов, Т.І. Пилипенко. - К.: Етнос, 2007. - 152 с.

38. *Чілачава Р.Ш. Міжнаціональні відносини і національні меншини України: стан, перспективи / Р.Ш. Чілачава. - К.: Голов. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2004. - 384 с.

39. Чилачава Р. Национальные меньшинства в демократическом пространстве / Р. Чилачава // Відродження. - 1999. - №2. - С. 12-13. 4 ч/з

40. *Чирко Б.В. Национальные меньшинства в Украине (20-30 годы ХХ века) / Б.В. Чирко. - М.: Ассоциация Украина, 1995. - 215 с.

41. *Чирко В. Національні меншини в контексті формування української державності / В. Чирко // Українська державність: історія і сучасність: матеріали наук. конф. - К., 1993. - С. 273-275.

42. *Чирко Б.В. Національні меншини в Україні / Б.В. Чирко. - К., 1995. -

214 с.

43. Шарібжанов Р.В. Національні меншини Харкова в 20-30-ті рр. ХХ ст.: автореф. дис.. .канд. іст. наук: (07.00.01) / Харків. нац. ун-т. - Х., 2008. - 20 с.

ав59296

44. Шишкіна Л.Я. Етнічна диференціація відтворення населення України / Л.Я. Шишкіна // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. - К., 2006. -Спец. вип.: Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Т.2. - С. 328-333.

С7

Ф796 848438

45. Етнічна історія народів Європи: зб. наук. праць / редкол.: А.Г. Слюсаренко (голова) та ін. - К.: Унісерв, 2005. - Вип. 18. - 140 с.

Т52(4)

Е885 841011

46. Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність / авт. колектив:

B. І. Наулко (кер.) та ін. - К., 2001. - 424 с.

Т52(4УКР)

Е885 823811

47. Етнонаціональна структура українського суспільства: довідник / В.Б. Євтух, В.П. Трощинський, К.Ю. Галушко, К.О. Чернова. - К.: Наук. думка, 2004.

- 343 с.

Т52(4УКР)я2

Е885 831740, 831739

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ І КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ.

48. Агафонова І. Історія і культура національних меншин як об'єкт наукового дослідження / І. Агафонова // Відродження. - 1993. - №9. - С. 11-13.

4 ч/з

49. Асланов С. Роль національних меншин у політичному житті України / С. Асланов // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї: зб. наук. праць. - К., 2008. - Вип. 14. - С. 370-376.

Т3(4УКР)

С916 857322

50. Бондаренко Н. Концептуальні засади мовної освіти національних меншин: мовні проблеми / Н. Бондаренко // Відродження. - 1999. - №2. - С. 5-6.

4 ч/з

51. Беляєв О. Спираючись на давні традиції: відродження культур національних меншин, досягнення та проблеми / О. Беляєв // Політика і час. -1994. - №7. - 67-70. 4 ч/з

52. Воронов І. Етнічні меншини у вимірах демократії / І. Воронов // Політика і час. - 2002. - №10. - С. 50-61. 4 ч/з

53. Голос І. Вплив етнічної складової розвитку суспільства на рівень суспільної свідомості / І. Голос // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. - Д., 2005. - Вип. 4(22). - С. 39-48.

Х301

А437 851690

54. Данильченко О.П. Ліквідація неписьменності серед національних меншостей півдня України в 20-х рр. ХХ ст. / О.П. Данильченко // Укр. іст. журн.

- 1999. - №3. - С. 74-88. 4 ч/з

55. Дністрянський М. Суспільно-географічні параметри розміщення етнонаціональних меншин в Україні та їхнє геополітичне значення / М. Дністрянський // Педагогічна думка. - 2007. - №2. - С. 15-18. 4 ч/з

56. Демура Ю.М. Іноземні колоністи в соціально-економічному розвитку Північного Приазов'я (друга половина XVIII - початок ХХ ст. ): автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2008. - 19 с.ав60980

57. Жуковський О.І. Національні меншини Правобережної України у 20-ті роки ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Чернів. нац. ун-т. - Чернівці, 2006. - 20 с.

ав51553

58. Жуковский И.В. Этнокультурное образование в многонациональном регионе / И.В. Жуковский // Педагогика. - 2001. - №3. - С. 37-40. 4 ч/з

59. *Журба М.А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об'єднань українського села (20-30 рр. ХХ ст.) / М.А. Журба. - К.:

Наук. світ, 2002. - 499 с.

60. *Катеринич О.А. Этническая культура как интегральное качество этнической общности / О.А. Катеринич // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2007. - №1. - С. 30-33.

61. Кузнецов С.Ю. О деятельности общественных формирований национальных меньшинств в Донецкой области / С.Ю. Кузнецов // Межэтнические культурные святи в Донбассе: история, этнография, культура. -

Донецк, 2000. - С. 2-5. Т3(4УКР55)

М439 812476

62. Ладига Л.І. Джерела з історії судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації в Україні: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.06) / Держ. ком. архів України. - К., 2007. - 20 с. ав55850

63. Лойко Л.І. Етнополітична суб'єктивність громадських організацій етнічних меншин України: автореф. дис.д-ра політ. наук: (25.00.05) / Ін-т держави і права. - К., 2006. - 36 с. ав53237

64. Луцишин Г.І. Національні меншини у політичному житті України: автореф. дис.. .канд. політ. наук: (23.00.02) / Львів. нац. ун-т. - Л., 2002. - 20 м.

ав42238

65. Макар В. Національні меншини сучасної України: відродження і розвиток культурно-національного життя / В. Макар // Політологічні та соціологічні студії: зб. наук. праць. - Чернівці, 2005. - Т. 3. - С. 134-141.

С5

П504 842999

66. Малькова В.К. Современные этнические СМИ как инструмент консолидации этнических сообществ / В.К. Малькова // Этнографическое обозрение. - 2009. - №1. - С. 139-153. 4 ч/з

67. Мартинчук І.І. Національно-культурне будівництво серед етнічних меншин Донеччини (20-і початок 30-х рр. ХХ ст.): дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / І.І. Мартинчук; Донец. держ. ун-т. - Донецьк, 1998. - 199 с.

Т3(4УКР5)

М294 дис722

68. Мащенко І.Ю. Національно-культурне відродження етнічних меншин центральної України в 90-х роках ХХ ст.: автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2002. - 20 с. ав41706

69. Межэтнические культурные связи в Донбассе: история, этнография, культура: сборник / редкол.: Ерхов Г.П. (отв. ред.) и др. - Донецк: ДонГУ, 2000. -

250 с.

Т3(4УКР55)

М439 812476, 812477

70. Минасова К.Р. Двуязычие как способ культурной интеграции этнических меньшинств в многонациональном обществе / К.Р. Минасова // Социологические исследования. - 2002. - №8. - С. 49-56. 4 ч/з

71. Місержи С.Д. Етнокультурні самоідентифікації учнівської молоді в умовах трансформації українського суспільства: (на прикладі болгар. етн. групи): автореф. дис.канд.. політ. наук: (23.00.05) / Ін-т держави і права. - К., 2006. - 18

с. ав53397

72. Мигович І.І. Етнічна культура як чинник громадської злагоди / І.І.

Мигович // Відродження. - 1994. - №12. - С. 4-6. 4 ч/з

73. Мухіна І.Г. Участь національних меншин у суспільно-політичному та економічному житті Харківської губернії (ХГХ- початок ХХ ст.): автореф. дис.канд.. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т. - Х., 2006. - 20 с. ав50055

74. *Павловський А.А. Багатонаціональне розмаїття культури України: історія, розвиток, майбутнє / А.А. Павловський. - К.: Знання України, 2002. - 256 с.

[Запропоновано екскурс в історію освітніх і культурних зв'язків українського, російського та польського народів. Розглянуто проблеми російської національної меншини в Україні ]

75. Паньків І.М. Польська, німецька та вірменська етнічні меншини в соціокультурних процесах на покутті: друга половина ХГХ-30-ті рр. ХХ ст.: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.05) / Прикарпат. нац. ун-т. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 с. ав57246

76. Пашина Н. Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі / Н. Пашина //Політичний менеджмент. - 2005. - №1. - С. 24-34. 4 ч/з

77. *Під одним небом: фольклор етносів України / упоряд.: Л.К. Вахніна та ін. - К., 1996. - 254 с.

78. *Пилипенко Т. Реалізація освітніх потреб представників національних меншин в Україні: стан, проблеми, перспективи / Т. Пилипенко // Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду . - К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2004. - 312 с.

79. Рафальський О. Процеси культурної самоорганізації національних меншин в Україні (проблеми і перспективи) / О. Рафальський // Сучасність. -2001. - №3. - С. 145. 4 ч/з

80. Рогозинський В.В. Роль засобів масової інформації в етнокультурному відродженні національних меншин України / В.В. Рогозинський // Відродження. -1999. - №5. - С. 17-19. 4 ч/з

81. Свистович С.М. Громадські об'єднання національних меншин України в період НЕПу: історико-правовий аналіз питання / С.М. Свистович // Укр. іст.

журн. - 2006. - №3. - С. 88-95. 4 ч/з

82. Скляр В.М. Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці ХХ -на початку ХХ! ст.: автореф. дис.д-ра іст. наук: (09.00.12) / Київ. нац. ун-т. - К., 2010. - 33 с. ав66592

83. Ткаченко Є. Поняття мови національної меншини / Є. Ткаченко // Юридична Україна. - 2008. - №1. - С. 22-27. 4 ч/з

84. Чорна Л.М. Культурне життя і освіта національних меншин міста Києва у 1920-х-30-х роках: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т. - К., 2010. - 16 с. ав67310

85. *Чорна Л. Формування та діяльність системи освітніх закладів національних меншин м. Києва (1920-1930 рр.) / Л. Чорна // Етнічна історія

народів Європи. - 2008. - Вип. 26. - С. 150-157.

86. Шайхатдінов А.З. Культурна самобутність етнічних меншин Донецької області на межі ХХ-ХXI ст.: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2010 - 20 с. ав67888

87. Шайхатдінов А. Реалізація мовних прав у діяльності національно-культурних товариств Донецької області (кінець 1980-х - 2000-ті рр.) / А. Шайхатдінов // Схід. - 2009. - №5. - С. 85-88. 4 ч/з

88. Швидюк С.М. Польське і українське спеціальне законодавство щодо національних меншин: порівняльна характеристика / С.М. Швидюк // Держава і право: зб. наук. праць: юрид. і політ. науки. - К., 2005. - Вип. 30. - С. 717-723.

Х

Д362 842766

89. Яблоновська Н.В. Преса етносів Криму: проблема національного відродження і діалог культур: автореф. дис.д-ра філол. наук: (10.01.08) / Київ. нац. ун-т. - К., 2007. - 34 с. ав56978

90. Якубова Л.Д. Національно-культурне життя етнічних меншостей України (20-30-ті роки): коренізація і денаціоналізація / Л.Д. Якубова // Укр. іст.

журн. - 1998. - №6. - С. 22-36. 4 ч/з

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН.

91. Бабін Б. Кваліфікуючі критерії етносів, які прагнуть до набуття статусу корінних народів України / Б. Бабін // Підприємництво, господарство і право. -

2004. - №4. - С. 84-88. 4 ч/з

92. Биков О. Внутрішньодержавні нормативно-правові гарантії забезпечення прав та свобод національних меншин в Україні / О. Биков // Право України. - 2000. - №8. - С. 51-55. 4 ч/з

93. *Биков О.М. Права та свободи національних меншин України у ХХ столітті / О.М. Биков // Вісн. Одес. ін-ту внутрішніх справ. - 2007. - №1. - С. 27­32.

94. Декларація прав національностей України // Право України. - 1992. -

№1. - С. 5. 4 ч/з

95. *Дір І.Ю. Захист громадянських прав національних меншин в Україні згідно з міжнародними стандартами Ради Європи / І.Ю. Дір // Держава і право: зб. наук. праць: юрид. і політ. науки. - 2008. - Вип. 39. - С. 193-196.

96. *Івановський В. Питання розвитку законодавства України про статус національних меншин / В. Івановський // Вдосконалення законодавства України в сучасних умовах: зб. наук. ст. - К., 1996. - Вип. 1. - С. 87-97.

97. Ішин В.В. До питання щодо проявів етнополітичних суперечностей в Криму на сучасному етапі / А.В. Ішин, І.Г. Беднарський, О.Б. Швець. - Сімф.,

2005. - 60 с.

Т3(4УКР)

І972 847178

98. Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політолог. концепт / В.О. Котигоренко. - К.: Світогляд, 2004. - 722 с.

Т3(4УКР)

К732 833149

99. . Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політолог. аспект: автореф. дис...д-ра коліт. наук: (23.00.05) / Ін-т держави і права. - К., 2005. - 39 с. ав47335

100. Кривицька О. Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України / О. Кривицька // Політичний менеджмент. - 2005. - №2. С. 25-37.    4 ч/з

101. Мицик В. На захист національних меншин / В. Мицик // Політика і час. - 2001. - №1. - С. 50-61. 4 ч/з

102. *Нікітюк В.О. Статус етнонаціональних меншин (порівняльно-правний аспект) / В.О. Нікітюк. - К., 1996. - 188 с.

103. Пліско В. Щодо правової визначеності поняття «національна меншина» / В. Пліско // Право України. - 2005. - №7. - С. 104-106. 4 ч/з

104. Попеску І. Права національних меншин у новій Конституції України та перспективи їх розвитку / І. Попеску // Нова політика. - 1996. - №5. - С. 29-31.

4 ч/з

105. Пелих Н. Правовий статус національних меншин в Україні / Н. Пелих // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - №4. - С. 85-87. 4 ч/з

106. *Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання / упоряд.: А.Є. Санченко. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради

України, 2004. - 64 с.

107. Римаренко С.Ю. Чи можлива етнополітична стабільність в Україні? Про деякі актуальні питання міжнаціональних відносин та шляхи їх розв'язання / С.Ю. Римаренко // Відродження. - 1995. - №3. С. 3-6. 4 ч/з

108. Рябошапко Л. Порівняльний вимір права національних меншин на освіту: європейські реалії та українські перспективи / Л. Рябошапко // Вісник Львівського університету. - Л., 2004. - С. 197-200. - Вип. 12. - (Сер.: міжнародні відносини).

Т3(0)6

В535 865352

109. *Рябошапко С. Правове становище національних меншин в Україні (1917-2000) / С. Рябошапко. - Л., 2000. - 483 с.

110. Сенюшкіна Т. Права національних меншин та етнічні конфлікти / Т. Сенюшкіна // Вісн. Укр. Акад. Держ упр. при Президентові України. - 2003. -№1. - С. 376-382. 4 ч/з

111. Товт М.М. Історичні передумови формування у міжнародному праві захисту прав національних меншин / М.М. Товт // Правова держава: щоріч. наук

праць. - К., 2003. - Вип. 14. - С. 444-459.

Х

П685 833898

112. Тимофєєв С. Державна підтримка етнонаціональних меншин / С. Тимофєєв // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї: зб. наук. праць. - К., 2008. - Вип. 14. - С. 376-382.

Т3(4УКР)

С916 857322

113. Тичина А.К. Урегулювання міжетнічних відносин - завдання державне / А.К. Тичина // Відродження. - 1999. - №2. - С. 10-11. 4 ч/з

114. Тузмухамедов Р. Национальные меньшинства под защитой международного права / Р. Тузмухамедов // Государство и право. - 1996. - №2. -С. 109-118. 4 ч/з

РОСІЙСЬКА МЕНШИНА УКРАЇНИ.

115. *Власенко О. Політико-правове становище росіян в Україні / О. Власенко // Русская культура в контексте социально-исторических реалий Украины (конец ХХ столетия): материалы междунар. науч.-практ. конф.: (22-23 окт. 1993 г.). - К., 1993. - С. 31-34.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

А С Катранжи, В О Кротова - Iсторія донецького басейну 18 століття

А С Катранжи, В О Кротова - Iсторія і культура етнічних меншин україни