А С Катранжи, В О Кротова - Iсторія і культура етнічних меншин україни - страница 3

Страницы:
1  2  3 

М439 812476, 812477

216. Німці в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.) : зб. док. держ. архівів України / Ін-т нац. відносин і політології НАН України: упоряд.: Л.В. Яковлева, Б.В. Чирко, С.П. Пишко. - К.: Ін-т історії України, 1994. - 243 с.

Т3(4УКР)

Н676 794584

217. Німці в Україні: наук.-допом. бібліогр. покажчик (1917-1941 рр.) / уклад.: Н.Л. Македон. - К.: Кн. палата України, 1998. - 180 с.

Т52(4УКР)я1

Н676 806074

218. *Осачук С. Німці Буковини. Історія товариського руху (друга половина Х1Х- початок ХХ ст.) / С. Осачук. - Чернівці: Золоті литаври, 2002. -

288 с.

219. Осачук С.Д. Німецькі товариства на Буковині (третя чверть Х1Х-початок ХХ ст.) : автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.02) / Чернів. держ. ун-т. -

Чернівці, 1999. - 20 с. ав35585

220. Очерятенко С.І. Німецька національна освіта в Україні: (20-30 роки ХХ ст.): автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т. - Х., 2003. - 20

с. ав43234

221. Панчук М. Під пресом тоталітарного режиму. Німці в Україні в радянський період / М. Панчук, Л. Польовий // Політика і час. - 1992. - №9. - С. 10. 4 ч/з

222. *Папенко Н. Політико-правовий статус та соціально-економічне становище етнічних німців на Україні в 20-30-ті роки ХХ століття / Н. Папенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту. - К., 2009. - Вип. 96. - С. 47-51. - (Сер.: Історія).

223. Сіреджук П. З історії торгівлі німців Східної Галичини / П. Сіреджук // Київ. старовина. - 2005. - №2. - С. 81-86. 4 ч/з

224. Суліменко О.Г. Німці Волині (кінець XVIII- початок ХХ ст.): автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.05) / Київ. нац. ун-т. - К., 2002. - 16 с. ав41930

225. *Сергійчук В.І. Німці в Україні / В.І. Сергійчук. - К.: ПБП «Фотовідеосервіс», 1994. - 94 с.

226. Хрящевська Л.М. Господарства німецьких колоністів Півдня України (кінець XVIII - початок ХХ ст.): автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад..». - К., 2008. - 20 с. ав60538

227. Ядловська О. Трансформації серед німецького населення півдня України в 1917-1920 рр. / О. Ядловська // Схід. - 2007. - №2. - С. 64-67.        4 ч/з

ЄВРЕЇ УКРАЇНИ.

228. Бакуліна Н.В. Єврейська освіта в Україні: проблеми, тенденції, розвиток / Н.В. Бакуліна // Відродження. - 1999. - №6. - С. 27-34. 4 ч/з

229. Гончаров В.В. Єврейське населення Південно-Східної України, 1861­1917 рр.: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2005. - 20 с. ав48491

230. *Гончаров В.В. Евреи Юго-Восточной Украины: на перекрестке традиций и новаций (конец XVIII - начало ХХ вв.) / В.В. Гончаров. - Донецк:

Вебер, 2008. - 292 с.

231. Доценко В.О. Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20-ті-30-ті роки ХХ століття): автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Нац. пед. ун-т. - К., 2005. - 20 с. ав51486

232. *Доценко В.О. Становище єврейської громади Волині на початку ХХ ст. / В.О. Доценко // Проблеми українського державотворення: історія і сучасність . - Житомир, 2007. - С. 301-306.

233. Демура Ю. Особливості формування господарчого комплексу єврейської громади Північного Приазов'я / Ю. Демура // Схід. - 2008. - №6. - С.

65-68. 4 ч/з

234. *Евреи Крыма: очерки истории / ред.: Д. Лунев. - Симферополь; Иерусалим: Мосты, 1997. - 127 с.

235. Кальян С.Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України: (середина Х1Х- початок ХХ ст.) / С.Є. Кальян. - Полтава: Довкілля-К, 2009. - 335 с.

Т3(4УКР)

К178 866374

236. Кальян С.Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на українських землях у складі Російської імперії (середина Х1Х століття - 1903 р.): автореф. дис...д-ра політ. наук: (23.00.05) / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К.,

2009. - 30 с. ав65793

237. *Кандель Ф. Евреи Крыма / Ф. Кандель // Україна - Ізраїль. - 2007. -№3/4. - С. 24-27.

238. Келерман И.У. Духовно-культурологическая деятельность еврейской общины Донбасса / И.У. Келерман // Межэтнические культурные связи в Донбассе: история, этнография, культура: сб. - Донецк, 2000. - С. 184-187.

Т3(4УКР55)

М439 812476, 812477

239. Козерод О.В. Євреї України в 1921-1929 рр.: автореф. дис.д-ра іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2008. - 36 с. ав62782

240. Литва Л.А. Становлення етнічного менталітету єврейської спільноти України в умовах динаміки сучасного суспільства: автореф. дис.канд. соціол. наук: (22.00.04) / Нац. пед. ун-т. - К., 2010. - 16 с. ав68604

241. Матвеєва В.І. Участь і преференції українських євреїв під час президентських виборів 2004 року / В.І. Матвєєва // Релігійна панорама. - 2005. -

№1. - С. 47-52. 4 ч/з

242. *Місінкевич Л.Л. Єврейська і польська національні меншини Поділля (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Л.Л. Місінкевич. - К., 2001. - 254 с.

243. Морозова А.В. Єврейське населення Лівобережної України (друга половина Х1Х- початок ХХ ст.): автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) /Харк. нац. ун-т. - Х., 2005. - 19 с. ав52038

244. Погребінська І.М. Правове та економічне становище євреїв в Україні (к. Х1Х- початок ХХ ст.) / І.М. Погребінська // Укр. іст. журн. - 1996. - №4. - С.

125.

4 ч/з

245. Самарцев І.Г. Євреї в Україні на початок ХХ ст. / І.Г. Самарцев // Укр.

іст. журн. - 1994. - №4. - С. 27. 4 ч/з

246. *Симчишин О. Діяльність єврейських політичних партій в Житомирі на початку ХХ століття / О. Симчишин // Житомиру - 1120 (884-2004): наук. зб. «Велика Волинь». - Житомир: М. Косенко, 2004. - Т. 31. - С. 72-75.

247. *Слободянюк П.Я. Єврейські общини Правобережної України / П.Я. Слободянюк. - Хмельницький, 2005. - 410 с.

248. Сучкова О.Ю. Євреї в Донбасі (20-30-ті роки ХХ ст.): автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2005. - 20 с.

ав47954

249. *Татаринов С.И. Евреи Бахмута-Артемовска: очерки истории XVIII-XX столетий /С.И. Татаринов, Ю.А. Семик, С.В. Федяев. - Артемовск: [Б.и.], 2001. - 84 с.

250. *Хонигсман Я.С. Евреи Украины: краткий очерк истории / Я.С. Хонигсман, А.Я. Найман. - К., 1992. - Ч.1. - 156 с.

251. *Чурилов М. Євреї в Україні: які проблеми? Аналіз соціальних в культурних проблем / М. Чурилов // Філос. і соціол. думка. - 1994. - №11/12. - С. 21-28.

252. *Шестопал М.М. Євреї на Україні: історична довідка / М.М. Шестопал. - К.: Оріяни, 2002. - 194 с.

253. *Щукин В.В. Земляки: очерки истории еврейской общины города Николаева (конец XVIII - начала ХХ вв.) / В.В. Щукин, А.Н. Павлюк. - Николаев: Изд-во И. Гудым, 2009. - 350 с.

254. Шульман Д.И. Донецкий народный университет еврейской культуры / Д.И. Шульман // Межэтнические культурные связи в Донбассе: история, этнография, культура: зб. - Донецк, 2000. - С. 187-189.

Т3(4УКР55)

М439 812476-812477

255. *Яременко В.В. Євреї в Україні сьогодні: реальність без міфів / В.В. Яременко. - К.: МАУП, 2003. - 144 с.

БОЛГАРСЬКА, ПОЛЬСЬКА ТА ЧЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ.

256. Агафонова Т.А. Традиційний одяг українців і болгар Південно-Західної України (ХГХ- перша половина ХХ ст.): автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.05) / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. - К., 1998. - 16 с. ав36082

257. Балуба І.А. Польська національна меншина України в 20-30-ті рр. ХХ ст.: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. нац. ун-т. - К., 1997. - 24 с.

ав31750

258. *Бонусяк А.В. Польська спільнота Бердянська. Виклики сучасності / А.В. Бонусяк, О.М. Сухомлинов. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 253 с.

259. *Боряк О. Євген Рихлік про історію чехів на Волині / О. Боряк // Україна: етнокультурна мозаїка. - К., 2006. - С. 226.

260. *Боряк О. Чеське хмелярство на Волині / О. Боряк // Україна: етнокультурна мозаїка / О. Боряк. - К., 2006. - С. 200.

261. Волкова С.А. История чешских колоний в Крыму: к постановке проблемы / С.А. Волкова // Історичні та політологічні дослідження. - 2003. -№2(14). - С. 112-114. 4 ч/з

262. *Волкова С.А. Перші чехи Криму: друга половина Х1Х століття / С.А. Волкова // Шляхи розвитку культури чехів України: матеріали конф. - К., 2000. С. 31-34.

263. Волкова С.А. Чехи на Півдні України (60-ті рр. Х1Х - 30-ті рр. ХХ ст.): автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Одес. нац. ун-т. - О., 2007. - 20 с.

ав54884

264. *Волкова С.А. Чехи на півдні України (друга половина Х1Х - перша третина ХХ століття) / С.А. Волкова. - Сімф.: АнтиквА, 2006. - 160 с.

265. Городецький О.В. Національна політика радянської держави щодо польського населення Півдня України (1921-1929 рр.): автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Дніпропетр. нац. ун-т. - Дніпропетровськ, 2007. - 18 с. ав60823

266. Диханов В.Я. Календарна обрядовість болгар та гагаузів Південної України: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.05) / Київ. нац. ун-т. - К., 2001. - 16

с. ав38474

267. *Долі поляків на Кіровоградщині / ред.: Я. Шиморек, О. Полячок. -Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2008. - 231 с.

268. Єременко Т.І. Поляки в Україні / Т.І. Єременко // Віче. - 1993. - №2. -С. 119-130. 4 ч/з

269. *Завітневич Н.Г. Проблеми Польської національної меншини в Україні в системі міждержавних відносин Україна - Польща / Н.Г. Завітневич // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. - К., 2002. - Вип. 32,

ч.2. - С. 51-55.

270. Загоруйко В.В. Решение польского вопроса в Украине в 20-х гг. ХХ века / В.В. Загоруйко // Межэтнические культурные связи в Донбассе: история, этнография культура: сб. - Донецк, 2000. - С. 96-106.

Т3(4УКР55)

М439 812476, 812477

271. *Калакура О. Мовно-культурний розвиток сучасної польської меншини в Україні / О. Калакура // Наукові записки Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень. - К., 2007. - Вип. 34. - С. 238-253.

272. Калакура О.Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті / О.Я. Калакура. - К.: Знання України, 2007. - 507 с.

Т3(4УКР)

К17 855457

273. *Калакура О. Поляки України - жертви асиміляційних процесів доби брежнєвщини (друга половина 60-х - перша половина 80-х рр. ХХ ст.) / О. Калакура // Вісн. Харк. нац. ун-ту. - 2004. - №641, вип. 7. - С. 137-151. - (сер.: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки).

274. *Калакура О. Теоретико-методологічні засади історико-етнополітичного дослідження польської меншини в Україні ХХ століття / О. Калакура // Етнічна історія народів Європи: зб. наук. праць /Київ. нац. ун-т. - К., 2006. - вип. 21. - С. 59-64.

275. *Козлов Ю.М. Поляки в Україні. Спроба ретроспективи: національність - мова - культура / Ю.М. Козлов // Проблеми історії України Х1Х - початку ХХ ст. - 2007. - Вип. 11. - С. 191-199.

276. Курінна Т.М. Збереження весільної обрядовості чехів Північного Приазов'я / Т.М. Курінна // Вісник книжкової палати. - 2005. - №6. - С. 36-40. 4 ч/з

277. Курінна М.А. Традиційна культура та побут чехів Північного Приазов'я останньої чверті Х1Х ст. - ХХ ст. (на матеріалах с. Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області): автореф. дис.канд. іст. наук:

(07.00.05) / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології. - К., 2009. - 20

с. ав62868

278. *Мазорчук В. Українські поляки: історико-хронологічний нарис / В. Мазорчук, В. Павлюк // Вісн. Ін-ту досліджень діаспори. - 2007. - Т.13, ч.1. - . 36­42.

279. Малаков Д. Поляки в Києві у ХХ столітті / Д. Малаков // Пам'ять століть. - 2005. - №6. - С. 98-103. 4 ч/з

280. Мільчев В.І. Болгарське населення Південної України у XVIII ст.: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2000. - 19 с. ав37077

281. *Мільчев В.І. Матеріали до історії болгарського населення України XVIII століття: наукове видання / В.І. Мільчев . - Запоріжжя: Тандем-У, 1999. -

229 с.

282. Міхеєва В.В. Болгари Півдня України і Молдови в історико-етнографічній літературі кінця XVII-XX ст.: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.05) / Дніпропетр. держ. ун-т. - Донецк, 1997. - 17 с. ав32691

283. *Музиченко О.Ф. Історія, етнографія та народна творчість кримських болгар: зб. / О.Ф. Музиченко. - Сімф.: Доля, 2004. - 140 с.

284. Мельник Н.І. Національно-культурний розвиток болгарської меншини України в 20-30 рр. ХХ ст.: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. ун-т ім.. Т. Шевченка. - К., 1996. - 26 с. ав30630

285. Носкова І.А. Кримські болгари в Х1Х - на початку ХХ століття: історія та культура: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Одес. нац. ун-т. -О., 2003. - 16 с. ав44829

286. *Павленко В. Болгарська меншина в Україні в 20-30-і рр. ХХ ст. / В. Павленко // Укр. діаспора. - 1993. - Ч.4. - С. 131-149.

287. *Петков С.В. Болгарская диаспора в Украине: правовое положение (XVII-XIX вв.): историческая литература / С.В. Петков. - Запорожье, 1997. - 66 с.

288. *Чехи в Крыму: очерки истории и культуры / сост.: Ю.Н. Лаптев. -Симферополь: АнтиквА, 2005. - 182 с.

289. Шабашов А.В. Система родства болгар Украины: автореф. дис.канд. ист. наук: (07.00.05) / Ин-т нац. отношений и политологии. - К., 1996. - 20 с.

ав30156

290. *Шпик І. Болгари на українських землях (кінець XIV - перша половина XVI ст.) / І. Шпик // Проблеми слов'янознавства: зб. наук. праць. - Л., 2007. - Вип. 56. - С. 57-72.

291. Шпиталенко Г.А. Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина Х1Х - початок ХХ ст.): автореф. дис. .канд. іст. наук: (07.00.01) / Прикарпат. ун-т. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 с. ав44456

292. Шульга С.А. Чеська община на Волині в 20-30-і роки ХХ століття: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.02) / Чернів. держ. ун-т. - Чернівці, 1998. -17 с. ав36007

ІНШІ ПРЕДСТАВНИКИ НАЦІОНАЛЬНІХ МЕНШИН УКРАЇНИ.

293. Абібулаєва Е.Е. Мектеб і медресе в системі освіти кримських татар / Е.Е. Абібулаєва // Педагогіка і психологія. - 2006. - №4. - С. 127-135. 4 ч/з

294. Акчуріна-Муфтієва Н. Етнографічні дослідження кримськотатарського житла / Н. Акчуріна-Муфтієва // Нар. творчість та етнографія. - 2005. - №1. - С. 92-96. 4 ч/з

295. Алієва М. Утворення азербайджанської національної меншини в Україні та діяльність її національно-культурних товариств / М. Алієва // Етнічна історія народів Європі: зб. наук. праць. - К., 2005. - №18. - С. 115-119.

Т52(4)

Е885 841011

296. Бабинець І. Угорці Закарпаття в контексті українсько-угорських міждержавних взаємин (1991-2003 рр.) / І. Бабинець // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. - Ужгород, 2005. - Вип. 12. - С. 74-80. - (Сер.: Історія).

Ш1

Н34 846936

297. *Бєліков О.В. Цигани України наприкінці ХХ ст.: проблеми та шляхи їх вирішення / О.В. Бєліков // Наука. Релігія. Суспільство. - 2003. - №4. - С. 92­101.

298. Бойко І. Наукові джерела про правове становище вірменських громад в Україні (XIV-XVIII ст.) /І. Бойко // Вісник Львівського ун-ту. - Л., 2004. - Вип.

40. - С. 90-97. - (Сер.: Юридична)

Х

В535 865412

299. Бекіров Н. За правом на самовизначення: проблеми права націй на самовизначення в контексті минулого і сучасного кримських татар / Н. Бекіров // Політика і час. - 1995. - №5. - С. 66-72. 4 ч/з

300. Берені А. Суспільно-політичне становище та культурний розвиток угорської національної меншини Закарпатської області (1991-2004 рр.): автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород, 2007. - 20 с.

ав53889

301. *Вітман К.М. Кримські татари - національна меншина чи корінний народ? / К.М Вітман // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. - С. 563-571.

302. Горобей Т.І. Освіта кримських татар: шляхи подолання труднощів / Т.І. Горобей // Відродження. - 1999. - №1. - С. 19-20. 4 ч/з

303. Григорьянц В.Е. Возрождение армянской общины Крыма: достижения и проблемы / В.Е. Григорьянц. - Симферополь: Крым. архив, 2004. - 75 с.

Т3(4УКР)

Г834 839081

304. Гетьманчук М.П. Угорська національна меншина в України: правові засади політичної суб'єктивності / М.П. Гетьманчук, В.К. Грищук, Н.П. Шипка. -Л., 2008. - 407 с.

Х9(4УКР)

Г449 866356

305. Завалевський Ю.І. Проблеми освіти циган в Україні / Ю.І. Завалевський // Відродження. - 1999. - №1. - С. 20-21. 4 ч/з

306. Зініч В. Інтеграція кримських татар в українське суспільство / В. Зініч

// Вісн. НАН України. - 2000. - №9. - С. 27-32. 4 ч/з

307. Зіневич Н.О. Циганський етнос в Україні: (історіографія та джерела): автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.06) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства. - К., 2005. - 19 с. ав52118

308. Кремінь В. Кримськотатарська проблема і шляхи їх вирішення / В. Кремінь // Розбудова держави. - 1993. - №1. - С. 47-53. 4 ч/з

309. Латишева О.В. Відродження освіти та культури кримських татар на етапі становлення незалежності України: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т. - Х., 2004. - 17 с. ав48764

310. Мигович І. Як живеться вам, румуни? Про що свідчать дані соціологічних досліджень в Закарпатті / І. Мигович, М. Макора // Віче. - 1997. -№3. - С. 103-114. 4 ч/з

311. Недєлько О.О. Взаємовідносини меджлісу кримськотатарського народу з органами влади Автономної Республіки Крим / О.О. Недєлько // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. - Сімф.,

2004. - Вип. 5. - С. 40-46.

Х

А437 837606

312. Орлик В.М. Молдовани в Україні (1920-1929 рр.): автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Київ. ун-т. ім.. Т. Шевченка. - К., 1998. - 16 с.

ав33088

313. *Орлик В.М. Молдавська національна меншина в Україні (1919-1923 рр.) / В.М. Орлик. - Кіровоград, 1998. - 42 с.

314. Пивоварська К.Б. Вірменська національна меншина в Україні у 20-30-ті роки ХХ століття: автореф. дис.канд. іст. наук: (07.00.01) / Харк. нац. ун-т. - Х.,

2004. - 20 с. ав44589

315. Пислару І. На всі часи - взірець: румуни в Україні / І. Пислару //

Політика і час. - 1994. - №9. - С. 49-50. 4 ч/з

316. Товт М. Проблеми угорської національної меншини у сучасній Україні / М. Товт // Нова політика. - 1997. - №3. - С. 24-27. 4 ч/з

317. *Трофименко К.В. Вірменська етнічна меншина з часів появи на Поділлі / К.В. Трофименко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. ст. - 2005. - Вип. 32. - С. 215-219.

318. Фіногеєв Б. Кримські татари: проблеми неконкурентоспроможних груп населення / Б. Фіногеєв, Н. Булкіна, А. Алієва // Людина і праця. - 1997. -№5. - С. 30-36. 4 ч/з

319. Шипка Н.П. Угорська національна меншина в Україні як суб'єкт політики: автореф. дис.канд. політ. наук: (23.00.02) / Львів. нац. ун-т. - Л., 2007. - 19 с. ав57761

ЗМІСТ

1.

Національ

 

ні меншини в Україні.................................................3

2.

Суспільно

 

-політичний і культурний розвиток національних меншин..6

3.

Правовий

 

статус національних меншин.......................................9

4.

Російська

 

меншина України.....................................................11

5.

Грецька

 

громада України...................................................... 12

6.

Німці

 

України......................................................................16

7.

Євреї

 

України.......................................................................19

8.

Болгарськ

 

а, польська та чеська національні меншини України.........21

9.

Інші

 

представники національних меншин України........................24

 

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

А С Катранжи, В О Кротова - Iсторія донецького басейну 18 століття

А С Катранжи, В О Кротова - Iсторія і культура етнічних меншин україни