Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики268
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури246
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни393
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку292
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання702
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого307
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства615
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики495
Л Біловус - Навчання мови і гендер304
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти326
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі258
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків289
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»712
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування488
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств371
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах409
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки207
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства839
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети381
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні279
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань282
А М Архангельська - Наукові записки377
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»510
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського591
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат236
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта168
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток559
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах537
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання329
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами360
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів373
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку362
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы216
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения431
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика227
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя335
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної306
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации486
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений324
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1283
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни676
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа366
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем347
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1457
С Л Хилько - Органічна хімія455
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури1051
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова256
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»1030
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»867
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія209
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати521
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3372
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)285
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов267
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1386
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів416
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях214
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління377
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців322
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови345
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів761
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів621
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях363
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)651
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст723
Н Н Лузина - Об одной задаче309
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру230
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів492
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика230
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти267
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема400
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна456
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми317
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку485
В Власенко - Нотатки та рецензії305
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес447
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики527
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж741
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів269
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт509
О В Кукоба - Петчинг підприємства273
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт392
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу299
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики368
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики478
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі4238
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву283
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование320
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах312
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу321
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами340
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань351
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики268
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті310
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві410
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти442
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями496
А Э Азарова - О золотом сечении330
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення327
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною296
В О Костюк - Научно-технический сборник234
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем528
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании401
А Замойский - Первые европейцы350
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой275
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання261
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств229
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику280
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка509
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку572
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни270
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі297
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства495
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи367
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія438
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни526
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку427
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського485
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні492
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості262
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля440
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань346
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу244
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати388
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни387
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління338
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі641
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління336
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади363
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу1156
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові278
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини303
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга460
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа1414
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки620
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського3478
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов220
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття755
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст301
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни314
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики410
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку564
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики903
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках354
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко251
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк537
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності297
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді397
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології258
Автор неизвестен - Содержание978
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений250
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі330
Т А Дешко - Природная доминанта265
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти282
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат279
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал432
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації650
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля245
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання360
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків842
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности293
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського320
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти458
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація373
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації234
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика465
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково350
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково254
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек206
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства510
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя342
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу203
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921459
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів364
О Валіон - Об'єднана європа621
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства398
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону265
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі769
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя237
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу403
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання338
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві462
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту237
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство359
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах257
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша313
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал276
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка245
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни439
А В Башта - Опір матеріалів1277
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням307
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті234
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення213
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті289
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку962
И В Коринько - Научно-технический прогресс228
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація306
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій274
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів329
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»298
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації236
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі798
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»642
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів216
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины319
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой343
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45258
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины233
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития197
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35292
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции331
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки655
С А Петренко - Принципи310
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства951
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку371
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення405
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування430
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу1964
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)1779
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір302
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака401
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави434
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій596
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту370
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки220
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць192
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць208
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору381
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським308
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )379
Я С Ландков - Об одной теореме маккина385
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах282
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді323
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии260
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції544
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків1919
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине406
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні231
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації1589
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу1661
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту396
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості446
І Матяш - Персоналы658
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності308
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті258
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу194
В Куліш - Описдо патенту на винахід305
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні314
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів224
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида333
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит421
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты382
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина269
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках505
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре296
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате252
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива393
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит297
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»449
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения251
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями274
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского505
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России324
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц392
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w335
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса335
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды283
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху236
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа252
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения460
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського2514
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации386
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій543
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації507
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості496
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил562
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів643
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов178
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий209
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила273
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності232
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін492
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни245
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств198
В Власенко - Новий довідник архіву югославії290
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств406
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин329
А С Федорів - Одержання катіонних пар278
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права924
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством391
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора317
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій483
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход318
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія327
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія317
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств289
М Генріх - Три чацьких388
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі404
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах398
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром287
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений417
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц401
В М Кулешов - О подземной газификации угля405
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем325
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств242
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами319
- Фармацевтичний часопис 1(21) 2012710
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників445
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій224
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок269
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость412
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання3470
Т А Шеховцова - Оформление личности287
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів278
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст462
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге414
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу264
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)265
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг263
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом437
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна343
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм306
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс382
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды244
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака308
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость435
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю330
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії243
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни376
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп335
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими241
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса322
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях271
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта377
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі215
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону203
Л В Павлюк - Проблемне навчання530
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім212
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток219
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці439
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля433
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства273
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков207
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов349
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма342
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина445
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово268
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь433
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу990
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства334
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології1823
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня219
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога270
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект508
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея320
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме187
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности434
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking360
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером267
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций470
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae235
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков359
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации432
Н П Рагозин - Образование благо или товар417
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя375
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь400
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии233
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий346
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования405
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці405
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса294
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов610
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей377
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов283
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб450
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу205
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат311
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом270
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень625
О Малиновська - Пленарне засідання261
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів321
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова420
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці1743
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів350
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)319
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг343
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу345
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки315
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля382
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни288
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3367
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке365
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр255
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях671
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні228
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії283
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)598
В И Ларин - Профессор д н грицан370
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект352
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики244
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект550
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності501
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях275
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса445
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні296
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект790
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления581
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах420
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві1091
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции710
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств1538
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій803
С Киричук - Поетичний світ юрія липи901
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине750
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців378
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії375
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту253
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю329
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології322
Автор неизвестен - Переклад234
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи364
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р289
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди336
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський211
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем275
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения277
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море438
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья289
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ325
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона345
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами280
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком344
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека375
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов333
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи555
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез274
С П Высоцкий - Применение биомассы322
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым248
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых471
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром259
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением226
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский586
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом679
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века305
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами361
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных633
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций418
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна438
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое666
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0437
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций300
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов283
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей484
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга349
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау346
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах300
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне394
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач281
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета280
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия1025
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах369
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей306
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве350
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт310
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах242
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель318
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок350
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций320
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых498
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений328
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу442
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей410
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов418
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов219
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых645
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации219
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение218
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца384
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32558
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)406
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах536
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона478
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных229
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога523
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда226
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке330
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса492
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых488
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии308
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики384
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями364
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины380
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц712
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках428
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов393
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс255
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях314
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста307
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития216
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе269

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17