Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики218
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури183
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни288
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку224
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання511
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого221
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства420
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики315
Л Біловус - Навчання мови і гендер200
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти248
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі205
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків239
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»453
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування398
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств288
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах320
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки157
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства594
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети281
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні220
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань228
А М Архангельська - Наукові записки278
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»353
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського434
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат182
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта134
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток442
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах384
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання270
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами268
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів293
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку265
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы163
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения271
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика178
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя247
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної254
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации373
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений215
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1085
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни585
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа285
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем266
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1198
С Л Хилько - Органічна хімія349
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури769
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова204
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»832
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»673
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія153
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати357
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3259
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)229
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов206
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1216
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів302
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях159
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління272
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців250
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови245
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів620
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів473
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях276
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)521
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст609
Н Н Лузина - Об одной задаче224
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру178
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів368
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика171
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти197
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема325
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна348
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми229
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку320
В Власенко - Нотатки та рецензії255
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес333
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики372
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж555
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів213
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт414
О В Кукоба - Петчинг підприємства214
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт271
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу219
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики257
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики333
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі3607
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву196
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование256
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах222
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу270
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами247
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань271
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики187
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті248
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві316
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти318
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями333
А Э Азарова - О золотом сечении256
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення255
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною220
В О Костюк - Научно-технический сборник170
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем405
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании309
А Замойский - Первые европейцы256
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой203
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання198
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств173
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику225
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка380
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку443
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни195
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі222
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства364
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи301
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія334
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни407
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку294
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського345
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні414
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості204
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля336
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань259
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу192
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати274
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни284
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління246
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі434
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління239
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади267
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу851
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові219
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини234
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга363
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа1069
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки350
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського3076
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов163
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття618
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст231
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни231
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики310
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку456
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики657
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках248
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко187
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк353
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності229
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді328
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології203
Автор неизвестен - Содержание761
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений180
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі251
Т А Дешко - Природная доминанта215
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти228
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат211
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал327
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації468
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля174
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання264
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків589
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности186
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського260
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти360
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація297
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації185
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика320
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково250
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково194
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек162
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства421
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя248
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу154
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921358
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів264
О Валіон - Об'єднана європа497
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства286
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону202
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі574
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя186
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу306
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання274
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві368
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту180
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство281
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах191
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша221
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал195
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка186
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни369
А В Башта - Опір матеріалів1059
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням229
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті193
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення163
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті215
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку764
И В Коринько - Научно-технический прогресс183
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація234
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій187
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів260
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»234
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації187
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі591
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»448
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів164
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины228
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой286
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45188
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины166
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития157
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35206
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции284
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки403
С А Петренко - Принципи223
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства638
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку296
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення318
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування328
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу1407
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)1192
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір247
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака325
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави335
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій447
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту282
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки165
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць153
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць165
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору277
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським252
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )313
Я С Ландков - Об одной теореме маккина299
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах230
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді238
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии182
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції442
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків1322
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине306
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні169
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації1075
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу1339
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту305
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості384
І Матяш - Персоналы449
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності248
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті188
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу149
В Куліш - Описдо патенту на винахід216
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні231
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів175
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида244
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит288
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты292
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина225
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках377
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре223
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате199
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива269
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит243
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»354
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения193
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями208
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского366
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России244
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц303
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w252
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса238
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды231
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху195
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа174
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения335
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського1968
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации303
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій417
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації265
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості361
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил423
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів404
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов129
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий157
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила210
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності180
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін392
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни195
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств148
В Власенко - Новий довідник архіву югославії226
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств332
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин228
А С Федорів - Одержання катіонних пар225
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права744
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством284
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора225
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій375
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход222
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія252
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія240
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств227
М Генріх - Три чацьких290
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі224
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах314
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром199
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений311
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц284
В М Кулешов - О подземной газификации угля244
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем248
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств183
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами242
- Фармацевтичний часопис 1(21) 2012459
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників314
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій164
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок205
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость298
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання2131
Т А Шеховцова - Оформление личности211
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів220
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст343
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге306
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу193
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)193
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг200
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом331
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна243
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм227
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс281
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды186
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака232
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость291
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю259
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії192
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни288
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп260
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими174
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса226
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях189
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта295
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі167
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону150
Л В Павлюк - Проблемне навчання317
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім147
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток159
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці326
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля302
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства205
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков152
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов282
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма244
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина304
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово182
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь326
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу850
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства279
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології1260
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня170
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога203
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект354
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея234
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме133
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности329
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking280
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером215
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций357
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae185
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков242
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации340
Н П Рагозин - Образование благо или товар301
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя293
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь283
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии174
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий262
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования318
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці283
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса191
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов446
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей259
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов180
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб353
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу152
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат218
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом190
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень462
О Малиновська - Пленарне засідання206
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів235
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова313
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці1289
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів297
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)263
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг295
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу244
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки237
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля280
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни228
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3278
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке270
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр180
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях480
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні169
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії183
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)465
В И Ларин - Профессор д н грицан275
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект263
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики189
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект421
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності354
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях199
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса320
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні227
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект618
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления408
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах361
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві799
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции489
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств957
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій647
С Киричук - Поетичний світ юрія липи587
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине541
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців277
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії302
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту194
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю244
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології227
Автор неизвестен - Переклад173
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи300
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р238
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди247
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський166
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем195
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения221
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море284
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья206
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ226
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона230
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами214
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком240
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека268
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов245
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи373
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез191
С П Высоцкий - Применение биомассы229
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым188
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых328
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром193
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением159
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский432
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом468
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века218
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами232
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных450
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций279
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна301
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое442
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0294
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций212
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов225
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей339
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга255
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау243
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах201
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне309
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач204
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета214
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия597
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах252
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей235
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве255
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт177
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах180
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель230
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок270
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций233
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых339
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений231
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу327
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей314
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов299
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов178
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых424
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации181
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение164
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца257
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32383
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)307
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах366
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона357
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных169
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога343
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда180
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке232
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса355
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых366
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии205
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики275
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями249
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины291
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц518
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках292
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов263
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс197
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях219
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста216
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития164
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе175

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17