Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики277
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури255
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни421
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку306
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання728
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого323
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства636
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики523
Л Біловус - Навчання мови і гендер340
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти339
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі265
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків297
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»773
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування505
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств395
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах423
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки214
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства894
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети401
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні291
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань290
А М Архангельська - Наукові записки398
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»548
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського629
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат250
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта191
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток602
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах568
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання341
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами384
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів389
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку386
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы224
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения473
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика242
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя352
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної318
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации516
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений351
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1327
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни692
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа382
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем358
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1491
С Л Хилько - Органічна хімія486
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури1118
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова269
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»1078
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»897
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія223
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати559
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3408
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)296
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов281
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1409
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів431
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях222
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління392
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців350
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови363
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів796
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів662
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях389
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)684
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст737
Н Н Лузина - Об одной задаче343
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру253
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів532
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика248
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти276
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема414
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна489
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми326
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку510
В Власенко - Нотатки та рецензії324
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес515
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики553
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж776
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів282
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт527
О В Кукоба - Петчинг підприємства284
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт426
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу318
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики389
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики522
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі4355
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву295
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование340
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах334
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу344
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами351
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань366
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики297
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті324
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві425
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти467
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями555
А Э Азарова - О золотом сечении348
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення337
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною314
В О Костюк - Научно-технический сборник253
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем576
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании429
А Замойский - Первые европейцы377
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой300
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання267
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств240
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику287
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка536
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку604
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни284
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі312
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства522
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи387
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія461
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни553
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку464
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського521
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні514
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості280
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля470
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань376
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу251
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати400
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни399
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління369
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі663
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління361
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади379
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу1233
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові298
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини315
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга485
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа1540
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки671
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського3705
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов235
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття769
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст314
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни339
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики435
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку587
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики963
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках362
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко259
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк577
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності307
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді406
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології265
Автор неизвестен - Содержание1085
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений267
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі341
Т А Дешко - Природная доминанта284
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти294
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат295
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал457
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації687
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля256
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання381
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків897
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности327
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського330
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти468
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація400
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації244
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика502
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково379
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково270
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек223
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства534
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя366
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу216
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921481
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів392
О Валіон - Об'єднана європа644
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства422
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону273
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі792
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя249
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу422
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання357
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві472
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту253
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство381
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах270
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша342
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал285
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка256
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни454
А В Башта - Опір матеріалів1324
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням317
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті242
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення221
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті305
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку1016
И В Коринько - Научно-технический прогресс242
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація325
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій285
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів340
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»304
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації254
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі848
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»671
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів224
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины338
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой366
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45271
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины254
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития212
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35313
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции339
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки704
С А Петренко - Принципи334
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства997
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку401
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення423
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування444
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу2101
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)1935
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір311
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака415
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави448
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій639
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту389
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки229
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць197
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць215
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору402
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським319
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )394
Я С Ландков - Об одной теореме маккина413
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах291
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді343
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии282
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції555
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків2022
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине442
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні240
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації1645
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу1717
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту420
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості454
І Матяш - Персоналы717
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності321
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті267
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу201
В Куліш - Описдо патенту на винахід323
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні325
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів236
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида359
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит441
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты413
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина276
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках540
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре313
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате267
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива436
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит316
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»480
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения271
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями282
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского537
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России344
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц427
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w349
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса352
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды301
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху241
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа274
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения509
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського2763
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации406
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій574
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації577
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості524
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил617
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів662
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов186
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий215
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила287
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності240
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін511
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни253
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств204
В Власенко - Новий довідник архіву югославії316
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств425
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин341
А С Федорів - Одержання катіонних пар285
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права949
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством408
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора330
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій503
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход339
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія346
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія334
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств295
М Генріх - Три чацьких419
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі518
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах411
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром317
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений436
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц423
В М Кулешов - О подземной газификации угля440
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем336
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств260
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами336
- Фармацевтичний часопис 1(21) 2012780
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників470
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій233
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок283
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость431
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання3707
Т А Шеховцова - Оформление личности313
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів288
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст493
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге442
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу278
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)292
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг281
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом463
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна371
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм341
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс411
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды255
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака346
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость478
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю342
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії263
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни402
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп351
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими251
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса350
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях288
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта398
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі227
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону210
Л В Павлюк - Проблемне навчання574
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім219
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток229
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці457
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля469
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства293
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков226
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов406
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма363
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина478
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово282
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь459
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу1008
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства342
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології1957
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня227
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога290
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект545
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея344
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме205
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности469
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking380
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером278
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций502
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae252
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков384
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации451
Н П Рагозин - Образование благо или товар451
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя400
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь422
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии247
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий361
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования431
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці451
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса314
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов725
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей427
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов289
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб496
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу211
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат319
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом280
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень660
О Малиновська - Пленарне засідання282
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів342
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова462
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці1808
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів364
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)329
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг350
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу363
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки332
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля400
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни295
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3385
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке396
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр262
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях814
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні246
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії300
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)622
В И Ларин - Профессор д н грицан390
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект371
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики263
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект578
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності521
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях283
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса485
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні320
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект828
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления635
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах438
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві1145
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции785
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств1878
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій832
С Киричук - Поетичний світ юрія липи946
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине833
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців398
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії385
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту259
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю337
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології353
Автор неизвестен - Переклад250
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи386
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р298
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди355
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський224
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем298
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения284
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море482
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья310
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ351
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона370
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами300
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком371
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека408
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов361
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи606
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез298
С П Высоцкий - Применение биомассы355
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым255
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых536
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром288
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением250
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский634
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом746
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века334
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами401
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных675
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций456
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна477
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое730
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0464
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций317
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов290
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей541
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга380
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау383
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах335
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне410
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач316
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета292
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия1084
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах406
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей326
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве372
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт331
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах259
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель342
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок374
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций351
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых540
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений354
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу473
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей428
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов447
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов232
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых713
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации224
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение231
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца420
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32725
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)434
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах580
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона517
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных237
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога583
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда235
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке355
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса538
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых511
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии342
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики410
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями396
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины406
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц754
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках457
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов462
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс273
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях349
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста330
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития228
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе289

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17