Методички

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
Н О Маргіта - Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики258
О В Прокопенко - Мотиваційний механізм інноваційного розвитку складові та стан його ринкової структури234
Н И Яблучанский - Моя философия здоровья и болезни374
Є В Дем'янова - Мотивація бізнес-структур до впровадження принципів концепції сталого розвитку277
Т О Фролова - Мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання671
О Царик - Мотиви польської літератури в творчій спадщинібогдана лепкого291
О В Соколюк, О В Дуда - Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять фізичною культурою в умовах інформаційного суспільства591
О А Мельникова - Мотивація персоналу еволюція, сучасні теорії та проблеми практики482
Л Біловус - Навчання мови і гендер271
А Микитенко - Мотивація освіти парадигмальний пошук та практичні аспекти313
С Д Фрейман - Мотиви підвищення професійної кваліфікації працівників міських установ у польщі246
О В Кудоярова - Мотиви і цілі конфлікту в спілкуванні англомовних медиків276
Т В Надозирная - Мотивная структура пьесы м горького «на дне»644
Ю М Полонська - Мотиваційні аспекти податкового планування468
Й М Петрович, Л В Галаз - Мотиваційні аспекти удосконалення використання трудового потенціалу промислових підприємств350
Г Л Вербицька - Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підпримствах394
М В Лубська - Муватта маліка ібн анаса як визначний документ мусульманської релігійної та правової думки197
Автор неизвестен - Музей як соціокультурна складова суспільства797
В Мисик - Музейна діяльність ігоря петровича ґерети363
В С Білецький - Музефікація гірничої справи і проблема дослідження історії гірництва в україні266
С О Черноконь - Мотивація до створення інтегрованих формувань271
А М Архангельська - Наукові записки357
Л Сипа - Музика як «геній мистецтва» у дилогії жорж санд «консуело» і «графиня рудольштадт»464
В О Конончук - Музично-театральна творчість анатолія кос-анатольського566
Г Гончаров - М'ясний січений напівфабрикат226
І Папуша - Наративістика франка анкерсміта158
Л С Ямпольський - Мультиагентна модель реалізації зв'язків прикладна задача-топологія нейросіток539
В Коваль - Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах503
С Лещук - Мультимедійні технології об'кт та засіб навчання316
О Назаренко - Мультикритеріальна параметрична ідентифікація лінійних динамічних систем з відомими входами342
В Б Бенедицький, В Г Ципоренко - Мультиплікативна спектральна обробка сигналів357
А В Сірош - Мультифрактальний аналіз фондового ринку348
Д Ю Гавриленко - Муниципальные и земельно-кадастровые интернет-ресурсы206
М В 'кривохижая, В О Наврулин, С В калиниченко - Мутагенез бактерий вида staphylococcus aureus под влиянием ультрафиолетового облучения401
Ю М Шкодовский - На повестке дня-урбанистика216
Л Р Савченко - Мыслительная аттракция в интерпретационном пространстве творчества н в гоголя321
О Антонів - На перехресті мови і культури урок української мови як іноземної296
О А Погорелов - Набросок теории семантической информации и дезинформации470
Е А Шаповалова - На пороге изменения парадигмы российско-японских экономических отношений302
Н Бем - Навчальна програма дисципліни історія україни1247
Автор неизвестен - Навчальна програма навчальної дисципліни662
О Зелінська - Назви бога та ісуса христа350
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи проектування електронних систем329
В А Швець - Навчальна програма навчальної дисципліни основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації1415
С Л Хилько - Органічна хімія433
І Гонта - Навчальна програма навчальної дисципліни практика перекладу галузевої літератури999
Л Конопляник - Навчальна програма навчальної дисципліни іноземна мова245
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «метеорологіяі кліматологія»988
Автор неизвестен - Навчальна програма нормативної дисципліни «загальна екологія (та неоекологія)»838
А Гудманян - Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6 020303 філологія194
О Г Зенькович - Надпровідні pb вмісні купрати491
Р М Літнарович - Навчальний посібник для студентів педагогічного факультетучастина 3346
М Кулик - Навчальна програманавчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство»(за кредитно-модульною системою)273
Я Н Краснянчин - Надежность идентификации аналитов255
О Г Шостак - Навчальний посібникдля студентів ІІ—IV курсів спеціальність 6 120100 дизайн архітектурного середовища1355
Я В Довгополова - Навчально-виховне середовище як фактор виникнення конфліктів393
О Ю Зелінська - Назви богородиці в барокових проповідях202
І Комар - Навчально-виховні заклади угкц як осередки духовно-морального виховання молодого покоління357
М М Козяр - Навчально-методичний комплекс графічної підготовки майбутніх фахівців308
О Тріль - Назви нічного світила в пам'ятках української мови323
Б О Галь - Навчально-методичний комплекс для організації самостійної роботи студентів738
В Д Бондаренка - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів582
О А Немашкало - Навчання персоналу міжнародних компаній засноване на компетенціях345
І І Дробота - Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6 030100 „релігієзнавство (практична психологія)629
О В Кирлан - Навчальні програми з читання для початкової школи україни другої половини хх ст706
Н Н Лузина - Об одной задаче290
Н А Сура - Навчання майбутніх фахівців з іктаудіювання іншомовного мовлення на базі автентичних текстів професійного характеру216
Т М Алексєєнко - Навчання реферування наукового тексту іноземних студентів-нефілологів463
Г В Ковалевский - Новая урбоэкономика216
П Давидов - Навчання як мистецький процес філософія дистанційної та медійної освіти252
В Д Шарко - Навчання учнів природничо-математичних дисциплін у профільній школі як методична проблема386
Ю В Александров - Наземные наблюдения венеры марса юпитера и сатурна430
С В Варава - Навчання іноземців наукового стилю мовлення на підготовчих факультетах історичний екскурс та сучасні проблеми303
В П Пантелеев - Надання позичок органам місцевого самоврядування з єдиного казначейського рахунку459
В Власенко - Нотатки та рецензії294
В В Малашенко, Т И Малашенко - Надбарьерное скольжение краевой дислокации через дислокационныйлес415
Л Хомчак - Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики506
П П Рожков, С Е Рожкова - Надійність електричних мереж707
СП Шаповал, О С Дацько, О В Омельчук - Надходження сонячної енергії на потрійно-орієнтовану систему сонячних колекторів252
рослина - Надходження і розподіл йонів купруму, цинку, плюмбуму, кадмію в системі ґрунт490
О В Кукоба - Петчинг підприємства256
А П Ковалёв, М А Нагорный, В В Якимишина - Надёжность главных понизительных подстанций угольных шахт367
К Л Бондаренко - Назви грошей в українській та англійській сленгових картинах світу281
М М Соловей - Напрями вдосконалення податкової політики344
В В Гусев - Назначение режимов резания при алмазном шлифовании конструкционной керамики442
А Кобзар - Найпомітніші фігури сучасного політичного життякрізь призму перифразу (за матеріалами змі4154
Й Лучко - Напружений стан ґрунтового масиву269
эффективный метод усиления железобетонных конструкций - Наклеиваемое армирование304
А А сорокин, А Ф сорокин, М Я захарова - Накопление газа в галактических объектах292
О Клименко - Наповнення електронних баз даних бібліотеки вітчизняного вишу312
сучасний виклик для економіки україни - Налагодження взаємин між банківським і підприємницьким секторами324
Б М Дівєєв, М В Глобчак, І С Когут - Налаштуваннядинамічних характеристик пружних пластинчастих елементів динамічних гасників коливань337
К И Ткач - Налоговый кодекс как форма реализации двухполюсной промышленной политики250
І Сиворотка - Намагніченість та гіромагнітне відношення в ga та al заміщеному ферогранаті298
О О Ромахова - Напрями оцінювання системи адмініструванняна підприємстві395
П В Сімонов, Я В Цехмістер, І С Чекман - Нанобіологія, біоміметика та природні наноструктури фізико-хімічний та біологічний аспекти418
H К Ердыбаева - Нанокомпозитные покрытия на основе ti-n-crni-cr-b-si-fe полученные двумя технологиями454
А Э Азарова - О золотом сечении303
Н С Григор'єва, В А Шабайкович - Направлене формування якості виробів при розробці технологічних процесів виготовлення314
С Банько - Напружений стан вузла з'єднання колектора з корпусом парогенератора пгв-1000м з каверною283
В О Костюк - Научно-технический сборник218
Р Є Хміль - Напружено-деформований стан залізобетонних балок пошкоджених агресивним середовищем500
А В Ковров, Т А Синюкина - Напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок лежащих на упругом основании382
А Замойский - Первые европейцы338
Г А Молодченко - Напряженно-деформированное состояние узла сопряжения стальной воронки с железобетонным силосом-оболочкой257
Л Ганущак - Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб'єктів господарювання247
Ю Б Молочник - Напрями активізування працівників комунікаційної сфери промислових підпримств215
І Петецький - Напрями впливу організації виробництва на внутрішньовиробничу логістику271
Микола Ткачук - Наративна оптика поеми «катерина» тараса шевченка483
Ю Зінько - Напрями впровадження елементів сталого туризму в ужанському національному парку548
Н О Гунько - Напрями екологічної реструктуризації підприємств цукрової промисловості україни254
Т М Ярчук - Напрями реформування ринку цукру в європейському союзі280
Н І Климаш - Напрями зменшення впливу зовнішніх виробничих факторів на діяльність підприємства480
Н Насікан - Напрями підвищення ефективності державного регулювання вітчизняного підприємництва в умовах економічної кризи352
Д Б Вазанков - Поверхнева дифузія410
Я М Кашуба - Напрями підтримки розвитку малого та середнього підприємництва досвід польщі для україни505
Е Кульчицька - Напрями розвитку рекреаційно-туристичного лісокористування в умовах сталого розвитку405
М Ткачук - Наратив повісті «уляна» ю і крашевського455
Н І Обушна - Напрями удосконалення державного провайдингу прямих іноземних інвестицій в україні476
Автор неизвестен - Напрями удосконалення механізму регулювання торговельних зв'язків харчової промисловості246
і Папуша - Наративна типологія франца штанцеля419
О І Стародубцева - Напрямки державного впливу на процеси злиттівпоглинань331
М О Ніколенко, Є О Воробйов, О І Стонога - Напрямки поліпшення екологічних параметрів атмосфери на території центрального району донбасу234
К В Чеботарьова - Наука про процеси і апарати351
М О Соколов - Напрямки удосконалення регіональної економічної політики україни366
В М Хобта, , О Ю Руднєва - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління316
О Папуша - Наративна комунікація в дитячій літературі621
В М Хобта - Напрямки формування ефективного організаційно-економічного механізму екологічного управління318
В О Харченко - Напрямки інформаційної взаємодії банків та органів державної влади344
Л Деркач - Наративна модель як спосіб худ презентації світу1106
Н В Москалюк - Напрямок похідності в конверсійних парах у сучасній англійській мові267
А А Сагаровський - Напівдорозі створення діалектного словника харківщини288
О Лабащук - Наративи материнської субкультури в світлі концепції архетипів к -г юнга440
О Ткачук - Наративна стратегія малої прози михайла яцківа1328
С Бородіца - Наративна структура роману рай василя барки579
О Ткачук - Наративний модуль повісті-поеми поза межами болю осипа турянського3430
Автор неизвестен - Насадка для массообменных аппаратов210
Л Мацевко - Наративний формат української літератури початку XX століття726
М Савка - Наратологічна проекція «межової ситуації» в українській малій прозі антивоєнної тематикиперших десятиліть ХХ ст288
А Н Романюк - Нарушения остеогенеза при ожоговой болезни293
Л Мацевко - Наратологічні аспекти нового прочитання літературноїкласики391
Н М Ткаченко - Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку543
В Окаринський - Нарис історії західноукраїнської рок-музики859
В В Маліков - Народні уявлення та звичаєво-правові норми щодо наймитування в українських прислів'ях та приказках329
- Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в україні І І Топішко240
Т А Зубенко - Насильство на телебаченні в контексті впливу змк498
Т Л Мостенська - Нарощування фінансових можливостей корпорацій за рахунок диверсифікації діяльності288
М С Корець - Наскрізна технологічна освіта молоді383
А Кадикало - Наука і релігія у світоглядному контексті космології244
Автор неизвестен - Содержание920
В В Янко - Натурные измерения изменчивости прочности угля и вмещающих пород в зоне дизъюнктивных нарушений235
Т М Шналь - Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі317
Т А Дешко - Природная доминанта253
О Чурсінова - Наука і техніка у структурі та динаміці ноосфери за в і вернадським методологічні аспекти271
А Оліферов - Наукова співдружність з к і геренчуком та г п міллером у вивченні селів карпат269
Автор неизвестен - Науковий історико-філологічний журнал412
Р Літнарович - Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації605
В С Білецький - Наукова школа спеціальні методи збагачення зневоднення і грудку-вання тонко- і дрібнодисперсного вугілля231
А П Вожжов - Наукове обгрунтування фінансового механізму стимулювання339
Н А Гусятинська - Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків804
Т Ф Фильчук - Научный дискурс современности257
Б Тихолоз - Наукове товариство їм шєвчєнкпяк суспільно-політичний про6кт михайла грушєвського303
С М Ягодзінський - Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства методологічний і соціокультурний аспекти442
Автор неизвестен - Науково-технічна інформація356
В Є Сошинська - Науковий збірник видавничо-поліграфічного інституту нтуу кпі як джерело науково-освітньої професійної інформації224
Ю М Щербина, Т В Шестакевич, В А Висоцька - Науковий напрям та навчальна дисципліна математична лінгвістика428
методологічні основи оцінювання помилкових дій - Науково337
інформаційна робота у львівській національній науковій бібліотеці україни ім в стефаника - Науково243
Г Г Біловус - Науково-бібліографічна та інформаційна робота бібліотек198
Л М Таранюк - Науково понятійний апарат реінжинірингу бізнес процесів підприємства493
Б Л Ковальов - Науково теоретичні підходи до аналізу дефініційної основи сталого способу життя323
О В Ілліна - Науково-методичне забезпечення курсу190
будівництво» - Науково-дослідна робота студентів»(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921437
О М Тарабукіна - Науково-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості регіонів346
О Валіон - Об'єднана європа595
О М Теліженко - Науково-методичний підхід до визначення зони допустимих значень зміни структури капіталу підприємства382
Є А Шмігельська - Науково-методичні засади оцінювання природно-ресурсного потенціалу регіону253
О А Матюхіна - Національний стиль в одязі731
С В Шевцова - Науково-методичні підходи до формування сталого способу життя225
О А Лукаш - Науково-методичні підходи прийняття рішень на основі методу cld-аналізу380
Н П Павлик - Науково-теоретичні засади організації процесу виховання325
О І Драган - Науково-практичний підхід до впровадження системи міжнародних стандартів з менеджменту на підприємстві443
Д П Мельничук - Науково-теоретичні основи кадрового аудиту227
Автор неизвестен - Наукові записки тнпу літературознавство342
І Я Кулиняк - Науково-теоретичні підходи до створення інформаційних систем управління на підпримствах241
В В Трофимова - Науково-технологічні детермінанти структурної перебудовиекономічної системи сша294
Л М Олексюк-Казо - Національно-патріотичний потенціал263
І О Бєлоус, О В Шишка, Д О Тарасов - Науково-технічна бібліотека національного університету львівська політехніка235
Ю Г Левченко - Науково-інноваційні пріоритети управління розвитком хлібопекарської і макаронної галузей україни424
А В Башта - Опір матеріалів1235
М І Фадевський - Наукові засади управління районоформуванням293
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у xxi столітті225
І М Бурлакова - Наукові підходи до вартісної оцінки продукції екологічного призначення202
Автор неизвестен - Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті279
В М Логвш - Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку929
И В Коринько - Научно-технический прогресс216
Автор неизвестен - Наукові праці донецького національного технічного університетусерія обчислювальна техніка та автоматизація288
К М Білоткач, А I Салюк, О П Трохименко - Наукові праці національного університету харчових технологій265
Ю М Клименюк - Наукові підходи до визначення готовності майбутнього вчителя початкової школи до навчання обдарованих учнів318
Ю М Дерев'янко - Наукові підходи до визначення категорії «ресурс»284
Р Пасічний - Національна безпека україни в епоху глобалізації225
Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі755
Н В Фунтікова - Наукові підходи до визначення сутності поняття«інтелігентність»610
А Г Пухляк - Наукові шляхи створення згущених молочних консервів208
Т А Васильева, Л Л Гриценко, Н В Винниченко - Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов украины299
В Г Шевченко, Ю И Кияшко - Научно-технические принципы разработки способа управления очистным комбайном как мехатронной системой330
К К Намитоков, В Г Брезинский, В Н Терешин - Научно-технический сборник №45244
А С Телешов - Научное приборостроение в системе национальных приоритетов украины215
Автор неизвестен - Научные исследования и щ правоприменение современное состояние и пути развития185
Автор неизвестен - Научные труды доннту серия экономическая выпуск 35280
Н А Елисеенко - Национальная инновационная активность проблемы и тенденции320
И Тяллева - Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашки620
С А Петренко - Принципи292
Л В Щербина, І В Сегеда - Національна академія міськогогосподарства907
Л Гринів - Національна економіка в сучасному світі нові детермінанти та можливостірозвитку358
С О Наумов - Національна пропаганда імперської доби засобами повсякдення386
А О Ходжаян - Національна конкурентоспроможність сучасні класифікації ізакономірності формування412
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу1852
А О Євграфова - Національна ідея в координатах нашого часу (на матеріалах новітньої публіцистики)1690
Ф В Вауліна - Національна ідея україни комплексний вимір288
С Новак - Національна інтенціональність і поетикальні особливості притч володимира бірчака383
М Квак - Національне багатство ціннісний показник життєзабезпечення держави399
З С Люльчак, А А Ліпенцев, Ю І Галущак - Національний бренд та брендинг у контексті міжнародних подій559
І Малик - Національний медіа-простір в умовах глобалізації прийоми боротьби та правила захисту354
Г М Коломієць - Небезпеки і ризики сучасної економіки210
Автор неизвестен - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць184
С Д Мельничук, Ю Г Сухенко - Національний університет біоресурсів і природокористування україни збірник праць198
В Калашник - Не згасити сяйво першотвору353
І М Гренджа - Національно культурна символіка англійського замовляльного тексту у зіставленні з українським295
Ж В Мина - Національно-демократичні та регулярні засади реорганізації армії унр (листопад 1919-березень 1920 рр )361
Я С Ландков - Об одной теореме маккина369
Н В Іваненко - Національно-культурна специфіка концепту добро в англійській та українській мовах271
О В Чайка - Національно-стилістичні показники сценічного вирішення партії яго в опері «отелло» джузеппе верді307
В Л Дудко - Некоторые аспекты эпидемиологии242
І Ю Скрипнік - Національні відзнаки паремій що характеризують весілля та його традиції531
Д О Дем'янчук - Національні заощадження в системі національних рахунків1824
В Н Инякин - Неадекватность институтов жизнеобеспечения в современной украине388
Ю О Герасимчук - Невербальні засоби реалізації категорії згоди незгоди у французькому мовленні221
З Лещишин - Невласне-прямий внутрішній монолог та ліричний відступ проблема диференціації1514
Я Яненко - Негативна інформація в змі зупинка на вимогу1604
А С Птушка - Невідповідність чоловіків морально-етичним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту374
О В Данько, В Є Шестеренко - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості433
І Матяш - Персоналы611
Є В Вівдюк - Недержавне пенсійне забезпечення як напрямок розширення банківської діяльності294
П В Прудь - Недержавні пенсійні фонди у соціальному захисті244
П Я Хомин - Недоліки бух обліку колообігу власного капіталу188
В Куліш - Описдо патенту на винахід284
М Я Яструбський - Недержавні фонди соціального страхування проблеми та перспективи їх розвитку в україні303
І Б Скворцов - Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів214
С Н Панчук - Нейрогуморальные эффекты метоклопрамида316
елемент управління діяльністю суб'єктів господарювання - Незалежний екологічний аудит399
Л В Григорьева - Нейролептическая активность натриевой соли 5-n n-диэтилсульфамоил-з-метоксифенилантраниловойкислоты365
Ю О Скобцов, Т О Васяєва - Нейромережевий підхід до прогнозу результату хвороби годжкина259
М Машевська - Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфортуу малоповерхових будинках481
И В Ушакова - Некоторые оценки субгармонических функций в шаре282
И Ю Бондаренко, О И Федяев, К К Титаренко - Нейросетевой распознаватель фонем русской речи на мультипроцессорной графической плате232
В Г Рудычев, Е В Рудычев, С А Письменецкий - Нейтронное излучение при сухом хранении отработавшего ядерного топлива374
Д А Бродяк - Некоторые аспекты ментальности населения раннесредневековой византии по данным героического эпоса дигенис акрит283
А Н Шашенко - Некоторые аспекты освоения подземного пространства в «стратегии развития города днепропетровска до 2025 года»433
И Н Зинченко - Некоторые аспекты производства продуктов нового поколения243
Г С Гайворонская - Некоторые аспекты реализации системы управления телекоммуникационными сетями264
В И Лііокумович - Некоторые теоремы из геометрии пространств минковского476
И В Минакова - Некоторые особенности и проблемы регионального развития современной России310
А И Кутняшенко, А С Парфенюк - Некоторые особенности технологии гранулирования-агломерации тонкодисперсных частиц373
В Э Кацнельсон, Г М Фельдман - О нулях функций из w314
Ю Аленикова, И О Павлов - Некоторые особенности трещиноватости пород и углей угленосной толщи донбасса320
О И Балинченко, В И Нездойминов - Некоторые особенности ультразвуковой безреагентной обработки воды266
О Я Анопрієнко - Нооритми і час в інформаційну епоху226
Е И Канивец, Л Н Онипченко - Некоторые теоретические и практические аспекты организации обучения на основе воркшопа234
Я А Ляшенкоа, А В Хоменкоа, Л С Метлов - Нелинейная термодинамическая модель граничного трения440
М Ткачук - Неокласичний дискурс м рильського2366
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нелинейные вибромашины, супергармонические резонансы и полигармонические вибрации366
С М Верещака - Нелінійне формування і стійкість багатошарових конструкцій517
Г М Куц - Неолібералізм основні ідеї та інтерпретації465
Ю Завадський - Нелінійний літературний текст історія технологія та поетикальні особливості475
П М Гащук - Нелінійні коливання гнучкого робочого елемента приводу під дією імпульсних сил531
С О Волошин - Необхідність координації інтервалів руху автобусів618
А М Сліпчук - Нелінійні поперечні коливання одновимірної системи з повільно змінними коефіцієнтами за неоднорідних крайових умов169
А В Полонин - Необходимость индивидуализации системы эксплуатации зданий197
И Н Доегун - О понятии морфонологического правила265
Д М Под'ячев - Неможливості мовного чиннику творення сучасної української національної ідентичності222
І С Біла - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін474
О Нагорнова - Необхідність державного регулювання міжнародної трудової міграції населення україни234
М Оробчук - Необхідність стратегічного управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств186
В Власенко - Новий довідник архіву югославії276
К Артюшок - Необхідність та критерії вибору раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств390
В В Рябенко - Необхідність управління потенціалом підприємства в у мовах трансформації економічних відносин314
А С Федорів - Одержання катіонних пар264
Л М Глущенко - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права861
М П Гарасим - Необхідність інформаційних систем і технологій в управлінні підпримством376
И В Пенькова - Неопределенность проблема нерационального выбора307
B Фон Гумбольдта, Ф Шлейєрмахера, С К'єркегора - Необхідність ґрунтовного дослідження феномену інтернет-комунікацій463
И В Розмаинский - Неопределенность в трех основных разновидностях сложных экономических систем посткейнсианский подход301
А В Игнатов, Е И Гетьман, С Н Лобода - Неорганічна хімія313
І Д Жиляк, В А Копілевич, Л В Войтенко - Неорганічна, аналітична та фізична хімія303
Г В Астапова - Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондівпідприємств279
М Генріх - Три чацьких372
Н І Демченко - Неперервна професійна освіта фахівців авіаційної галузі279
О С Марценюк, О О ДубІнІн, Г О ТахІстова - Неперервні хвилі та вплив ix на процеси перенесення в одно-1 двофазних середовищах375
Л С Кудана - Неразложимые законы с наперед заданным спектром268
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация матриц в итерационных методах крылова решения больших систем линейных уравнений391
С Е Саух - Неполная столбцово-строчная факторизация несимметричных матриц378
В М Кулешов - О подземной газификации угля384
Т Чужа - Непольські джерела роману генріка сенкевичавогнем і мечем307
Р В Фещур - Непрямий метод оцінювання рівня розвиткупідпримств233
С Гладун - Нестаціонарна дифузія газу в пористих середовищах із зосередженими джерелами298
- Фармацевтичний часопис 1(21) 2012673
Н М Ткаченко - Нестача виробничих запасів при надходженні відпостачальників424
О В Петренко, М В Гоголь - Несуча здатність згинаних комплексних конструкцій212
Ф Є Клименко, Т В Бобало, Б М Ільницький - Несуча здатність похилих перерізів сталебетонних балок258
В Н Беловодский, М Ю Сухоруков - Нетрадиционные решения уравнения матье-дуффинга существование и устойчивость377
С Г Качурін - Нетрадиційні криміналістичні засоби і методи в розслідуванні злочинів можливості використання3132
Т А Шеховцова - Оформление личности272
В С Ловейкін, Ю В Човнюк - Нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів266
І Кривошея - Неурядова старшина миргородського полку XVII -першої третини XVIII ст430
В А Фильшинский - О проблеме множителей г сеге392
Л В Струніна - Неформальний ринок венчурного капіталу246
С Ю Барсукова - Неформальные основы формальных судебных решений (на примере арбитражной системы россии)248
А А Замула - Нечеткая модель управления качеством банковских услуг253
В Р Дрель, Н О Сибірна - Нефропротекторна дія виноградних вин у щурів із експериментальним цукровим діабетом419
Т Н Круглова - Нечеткий экспертный метод диагностирования технического состояния очистного комбайна318
Г Р Белицкий - О продолжении матричных норм288
А Н Шушура, Т Э Даньшина - Нечеткое управление впрысками в пароводяной тракт прямоточного котла тэс361
А Н Шушура, И А Тарасова, Ю С Лапшин - Нечеткое управление процессом регенерациисмолы в промышленных установках умягчения воды233
В С Роик - Нечеткое управление температурным режимом в колонне синтеза аммиака285
Г А Михалан - Неэффективные линейные интегральные преобразования, сохраняющие сходимость407
Автор неизвестен - Низькошвидкістні заряди для відбійки блочного каменю315
М А Саницький, Т Є Марків, У Д Марущак - Низькоенергоємні цементи модифіковані добавками пластифікуюче-прискорюючої дії233
І В Баран - Нищенняросійськими властями української мови школи та освіти в галичині на початку першої світової війни358
методы обучения иностранному языку с учетом типов восприятия студентов - Нлп322
A M Колібаба - Нлп у менеджменті як засіб управління собою та іншими229
А Д Михилев - Нобелевский лауреат марио варгас льоса302
М В Новицкий - О вполне выпуклых функциях250
Р Радишевський - Нобелівський роман владислава реймонта361
Є І Різниченко - Нова архітектоніка фінансової стабільності в європі207
Г В Ковалевський, Т В Казак - Нова концепція модель і програма системного розвитку регіону192
Л В Павлюк - Проблемне навчання488
Т В Перекупко - Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(іі) сульфату контактнимосадженням магнім197
Л А Яремко - Нова економіка та інноваційний розвиток207
О Д Шарапов - Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці421
Л Ф Бутузова, В М Шевкопляс, Д I Дедовець - Нова методика обробки рентгенограм викопного вугілля408
А В Кудінова - Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства261
Е Л Фель - Новелла жана дютура закат волков192
Л В Щегольковская - Новаторство в теории и практике градостроительной реконструкции 20-30-х годов334
А В Мартыненко - Новая техника независимого факторного анализа вариабельности сердечного ритма319
В Н Котляр - Новые арил- и гетарилзамещенные 2-пиразолина422
сбивных конфет с комбинированными корпусами - Новая технология кремово235
социально-экономические основания возникновения - Новгородско-московская ересь409
0 0 Жемеров - Новий атлас географії материків і океанів для 7 класу966
І Г Черваньов - Нове у парадигмі та технологіях викладання землезнавства322
Н Миколайчук - Новела ф кафки «перевтілення» з точки зору наратології1692
І Н Пащенко, Л І Чернобай - Новий підхід до управління соціально-економічними системами мікрорівня209
Г В Тітенко, А Н Некос, Н В Максименко - Новий вектор спрямування професійно-орієнтованої підготовки фахівця еколога258
Р Сливка - Новий вимір співробітництва між прикордонними територіями в центральній та східній європі політико-географічний аспект482
В Крамар - Новий підхід до формалізації процесу самоорганізації на основі теорії рамсея306
В В Абрамов - Новое направление в подготовке специалистов -новые перспективы в туризме172
В В Чигиринский - Новое решение плоской задачи теориипластичности413
В Темненко - Новое поколение curricula для it специальностей от действующих стандартов к computational thinking343
Г М Страп, М М Братичак, А М Каратв - Новолачна фенолоформальдегідна смола модифікована фурфурилгліцидним етером252
В М Тупицына - Об арифметике хребтовых функций450
С А Климова, А Ю Акулов - Новые для украины виды xylariaceae225
В А Канин - Новые материалы и технологии для эффективной охраны выемочных штреков331
Н Н Карзаева - Новые подходы к оценке уровня существенности информации413
Н П Рагозин - Образование благо или товар396
И Филимонова, А В Сорокин, И Ю Курильченко - Новые люминесцентные зонды для нуклеиновых кислот на основе эксимеров цианинового красителя356
Г С Клягин - Новые процессы вывода цинка из цикла аглофабрика-доменная печь388
Т Н Мандрыка - О библиотеке нии астрономии221
В А Андронов - Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий330
Н П Омельченко - Новые технологии осветления шахтных вод с целью их повторного использования387
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові ковбаси з м'ясом птиці339
И Ю Чернявский, И А Черепнев - Новые требования к обитаемости жилья в условиях современного мегаполиса276
Ю А Усачев - Новые фитнес-технологии в физическом воспитании студентов577
А В Смирнов - Новый метод улучшения качества прогнозных регрессионных моделей356
В А Марунич, А Ю Яриз - Новый процесс обработки резанием полимерных материалов273
О І Шаповаленко, А В Шаран - Нові види сировини при виробництві кормів для риб437
І С Крук - Нові аспекти під час визначення питомої теплоти згоряння природного газу196
Р Й Лещух - Нові дані про геологічну історію українських карпат298
Л В Пешук, І Г Радзієвська - Нові майонези з оптимізованим рецептурним складом252
І Прокопенко - Нові надходження № 9 (вересень) інформаційний бюлетень589
О Малиновська - Пленарне засідання248
І М Силка, Н Е Фролова, О В Грек - Нові підходи до ароматизації спредів299
О М Швед, О К Видринська, В Г Червецова - Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста львова400
І І Моторна - Нові форми зайнятості як тренд сучасного ринку праці1597
Т В Бутько - Нові підходи до планування поїздоутворення на станціях залізничних вузлів337
В Солодкий - Нові підходи до розвитку екомережі буковинських карпат (чернівецька область)305
Т М Строкань - Нові підходи у формуванні тарифної політики в жкг328
Т В Голікова - Нові тенденції регіоналізації господарського простору в україні якінституціонального процесу325
Д В Верба - Нові форми оплати праці для компаній зі значними коливаннями виручки300
Т М Тищенко - Номінація жінок у родильному обряді східного поділля361
В Хромець - Нові форми інституалізації теології в світській системі освіти україни273
О Шаповал, О М'ягкота, Н Мітіна - Нові функціональні оптично прозорі сцинтилятори наоснові наночастинок gdf3348
В А Лисовский - Нормальный режим вч разряда в аммиаке347
Є М Махоркін, В О Настасенко - Нові черв'ячні інструменти для обробки особливо точних зубчастих коліс та їх сапр240
В О Куліков - Нові інформаційні технології в історичнних дослідженнях619
М Ю Рижа - Нормативно-правове регулювання спільної діяльності в україні212
О Ковтун - Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії263
О М Благодарна - Номінативні засоби вербалвації концепту робота та їх частиномовна класифікація (на матеріалі англійської мови)582
В И Ларин - Профессор д н грицан346
О В Троць - Номінації давньогерманських магічних технік порівняльно-історичнии аспект331
А Я Аноприенко - Нооритмы комплексная эмпирическая модель ноосферной динамики230
І Р Поліщук - Нормативне регулювання речових прав на нерухомість бухгалтерський аспект526
Л В Доценко - Норма у технічній творчості технічна творчість як спосіб подолання стереотипності діяльності472
Ю Н Гавриленко - Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов на угленосных территориях263
И С Иохвидов - О преобразовании фишера-фробениуса412
П М Коваль, P I Полюга, А Є Фаль - Нормативне забезпечення проектування деформаційних швів в україні277
Н А Осницька - Нормативне регулювання операцій з давальницькою сировиною порівняльний аспект764
К В Мызгин - Нумизматические данные о времени появления535
В В Прищева - Нормативно-правове забезпечення зміни статусу закладів охорони здоров'я в сучасних умовах408
Г А Римар - Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві1065
В П Петренко - О величинах дефектов мероморфной функции661
В А Дерій - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат та доходів підприємств1461
С Г Сосюра - Нормативно-правове та інституційне забезпечення державного регулювання у сфері надзвичайних екологічних ситуацій785
С Киричук - Поетичний світ юрія липи842
С С Андоленко - Нормативно-правовое регулирование сферы обращения с отходами в украине693
Л М Новак-Каляєва - Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців359
О Чабан - Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії363
Автор неизвестен - Нормативні дані щодо складових часу витрат по інструменту242
І В Басанцов - Нормативні питання державного фінансового контролю314
Р Міняйло - Нульсуфіксальні утворення в українській рибальськійтермінології299
Автор неизвестен - Переклад221
Л В Олянич - Німецька історіографія проблем безпритульності дітей в україні 1920-30-х рр огляд праць марбурзької школи350
Н М Барановська - Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р273
Д Д Мисик - Нітрозаміщені піридиній та триетиламоній н флуореніліди321
- Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце львівської ландшафтознавчої школи в ній- М Гродзинський200
Р Н Абдулин - О влиянии неголономных связей на свойства регулируемых систем256
К Н Маренич - О влиянии коммутации ответвления шахтной участковой сети на устойчивость работы аппарата защитного отключения265
А А Ярошенко, О Р Ластовенко, В А Лисютин - О влиянии профиля скорости звука и течений на распространение акустических волн в море397
В А Гуторов - О влиянии распределения тепловых источников в очаге на температурное поле пластового самонаг ревания сырья269
C В Ольшанский - О влиянии реактивной силы на скорость полета испаряющихся капель распыленных огнетушащих веществ304
М В Фомин - О внутригородских кладбищах византийского херсона322
И А Фесенко - О возможности обеспечения финансовыми ресурсами263
Д Н Бобрышев - О возможности использования видеоаппаратуры для работы с мультимедиа данными как с абстрактным потоком310
И Г Крутько, В А Колбаса - О возможности получения твердых пен на основе модифицированного каменноугольного пека348
Н Т Филимоненко, Н В Жикаляк - О возможности применения импульсной технологии при вскрытии низкопористых коллекторов313
В П Ольшанский - О выборе значения коэффициента сопротивления движению при расчете траектории гидравлической пожарной струи514
С Г Ехилевский, В В Малашенко - О выборе уровня значимости при проверке статистических гипотез256
С П Высоцкий - Применение биомассы304
С Ефимов, О Селезнёва - О геоинформационных подходах к картографированию плотности населения ар крым240
М Хуссайн - О дефектах и величинах отклонений целых кривых445
Л С Кудина - О замыкании множества неразложимых распределений с фиксированным спектром246
А О Новиков - О деформировании породного массива вмещающего подготовительные выработки с анкерным креплением215
С Б Дубровинский - О других деятелях отечественной микробиологии и эпидемиологии заболотный, морозов, златогоров, громашевский546
В М Баран - О единственности решения задачи коши для линейных уравнений в частных производных с линейно преобразованным аргументом638
И В Розмаинский - О загадке дебартеризации и прочих аспектах динамики платежной системы в россии в первом десятилетии xxi века291
Г П Сердюк - О задаче коши для систем линейных дифференциальных уравнении с переменными коэффициентами336
А Садуллаев - О каноническом разложении целых функций л-комплексных переменных603
Г Р Белицкий - О квазианалитических классах функций384
Н Ю Ивхвадовач - О классах единственности решения задачи коши для разностного аналога уравнений типа соболева—гальперна413
И И Антыпко, М А Перельман - О классах единственности решения нелокальной многоточечной краевой задачи в бесконечном слое625
комплексная редуктивная алгебра ли - О классификации лагранжевых подалгебр в 0x0 где 0404
М I Шеремета - О коэффициентах степенного разложения целых функций280
В В Шкарупило - О критериях анализа процессов композиции веб-сервисов275
Е В Токарев - О линейной размерности некоторых банаховых пространств последовательностей457
И В Тимошенков - О логике и перспективах междисциплинарной интеграции новой институциональной экономики и маркетинга330
А А Гольдберг - Об одной теореме типа ландау325
В Н Мизерник, А А Шматько - О ложных резонансах в задачах дифракции волн на неоднородностях в волноводах278
М В Пархоменко - О медицине в византийском херсонесе-херсоне371
Е Я Хруслов - О мере, связанной с последовательностью решений первых краевых задач265
И В Соколова - О методах исчисления рекламного бюджета267
В А Соколенко, М В Реука - О методах оценки стратегического потенциала предприятия979
И В Калинюк - О методах селективного выделения и формирования нормальных волн и лучей в гидроакустическихволноводах343
С В Сухой - О методе косвенного измерения формы гладких пологих поверхностей292
А Н Фадеева - О методике распределения общепроизводственных расходов в хлебопекарном производстве332
Г И Соловьев - О механизме выдавливания прочных пород почвы глубоких шахт295
А С Парфенюк - О механическом состоянии спекающейся углеродистой массы в камерных печах230
А П Мартемьянов - О налогах и повинностях крестьянства фракийских земель298
Г И Соловьев, С Г Негрей - О напряженном состоянии почвы горных выработок331
А 3 Мохонько - О неванлинновских характеристиках некоторых мероморфных функций304
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых467
В Н Тарасевич - О некоторых закономерностях институциональных изменений309
А А Баркалов - Оптимизация схемы кмуу418
В И Горбайчук, Р Н Ковальчук - О некоторых дифференциально-разностных евойствах конформных отображений односвязных областей390
А Я Аноприенко - О некоторых приложенияхметодов стохастической геометрии к анализу и синтезу вычислительных систем и алгоримов395
М И Фатеев - О некоторых проблемах развития крупных городов206
А З Мохонько - О некоторых свойствах аналитических кривых600
Н Н Чурсин, Н В Махортова, И А Омельяненко - О некоторых социальных и образовательных следствиях информатизации209
Г М Кожушко - О необходимости разработки государственной политики по экономии электроэнергии на освещение206
А П Волченко - О неоднозначности определения преобразований лоренца358
В Г Потапов, К С Гордиенко - О повышении надежности проходческого комбайна ксп-32507
М Надель - О нескольких системах традиционныхпраздников в еврейском календаре (в сопоставлении с календарем славян)389
И Ф Даниленко - О нормальных и оштукатуриваемых конусах в локально выпуклых пространствах495
В В Прокопенко - О софистических диалогах платона453
Ю Ф Косолапов, Е Шейка - О параллельном изложении функций одной и многих переменных216
С Б Дубровинский - О первых организаторах советского здравоохранения, из воспоминаний старого эпидемиолога490
Н Н Головенко - О подготовке специалистов по охране труда216
В Н Максименко, Л А Фильштинский - О передаче усилий от стрингера переменной жесткости к армированной оболочке313
Н Н Касьян - О перспективах применения анкерной крепи на угольныхшахтах донбасса462
Т Б Ламзина - О росте мероморфных функций и целых кривых466
М П Зборщик - О подготовке панелей и блоков при бесцеликовой технологии294
В М Рулев, С А Толкачев, А Ю Тепляков - О поиске новых методологических оснований для теории регулирования экономики364
В Д Голован - О пространствах когомологий с компактными носителями345
Р К Мельниченко - О полиплоидии и анэуплоидии клеток у моллюсков семейства перловицевых bivalvia unionidae на территории украины363
К М Фашман - О приведении к диагональному виду некоторых классов треугольных матриц670
В П Петренко - О росте целых кривых нижнего порядках399
Ю И Горидько - О применении мокрой винтовой сепарации при обработке угольных шламов364
А П Нетюхайло, А О Тертичный - О применении плавающих систем охлаждения в работе тэс и аэс239
О В Дубчак - О причинах богатства и бедности народов в современных условиях295
Е А Шайкина - О причинах развития зависимости от социальных сетей пользователей в период кризиса среднеговозраста289
В А Вышинский - О проблемах вычислительной техники и законе ее развития204
В В Абрамов - О развитии городского туризма в харьковском регионе249

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17