Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
О А Понежда - Інвестування підприємства через випуск акцій та облігацій272
Н В Чебанова - Індикатори в управлінні портфелем активів306
І І Романенко, С М Гордієнко - Індекс маси будівлі як аргумент застосування міжвидового каркаса у житловому будівництві178
К В Захожай, І Й Кравченко - Індексний аналіз динаміки дефіцитності в системі управління бюджетною системою україни368
А Богуцький, П Волошин - Інженерно-геологічна характеристика відкладів опорного розрізу колодіїв-1282
О В Чеботарьова - Інженерні рішення з безпеки праці на будівельному майданчику при реконструкції509
І В Федулова - Інноваційний розвиток харчової промисловості333
Т Л Товста - Інноваційна активність діяльності підприємств харчової промисловості242
А І Козлова - Інноваційна модель розвитку економіки україни міжнародні пріоритети211
І В Федулова - Інноваційний адаптаційний потенціал підприємства346
І В Федулова - Інноваційний процес і його основні характеристики з позиції системного аналізу607
О А Шекшуєв - Інноваційний розвиток будівельних підприємств як фактор підвищення стійкості та конкурентоспроможності772
Є В Канченко - Інноваційний розвиток видавничо-поліграфічного комплексу україни226
Автор неизвестен - Інноваційний розвиток підприємств хлібопекарної промисловості в сучасних умовах775
Ю Л Темчишина - Інноваційний розвиток харчового виробництва352
В І Чиж - Інноваційно-проектне управління стратегічним розвитком підприємства334
П Т Бубенко - Інноваційні основи формування економічного механізму підприємств водопостачання275
Л Мулярчук - Інноваційні передумови активізації торгово-побутовихпідприємств265
основа інформаційної економіки - Інноваційні процеси304
Г Р Копець - Інноваційні процеси у сфері енергоефективності в україні495
К Б Харук - Інноваційні стратегії розвитку торговельнихпідприємств269
Л В Корінна - Інноваційні технології при формуванні громадянських цінностей старшокласників332
Г О Cimaxiha - Інноваційні технології у харчовій промисловості3316
О П Коюда - Інституційний підхід до формування інноваційних систем на регіональному рівні545
О М Пєтухова, Т М Іванюта - Іноземні інвестиції як фактор стимулювання розвитку підприємств харчової промисловості312
С М Качан - Інституційні складові економічного порядку формування та сучасний стан560
І Прокопенко - Інформаційний бюлетень нові надходження1159
Г Б Тітаренко - Інституційні чинники розвитку національної інноваційної системи україни проблеми методології285
О Кукарцев - Інституціональні аспекти політичної регіоналізації в сучасній україні336
А В Місюров - Інформаційні системи і технології обліку619
Автор неизвестен - Інституціональні проблеми забезпечення розвитку національного корпоративного сектора170
І В Шварц - Інституціональні складові посилення антикризового потенціалу підприємства238
О Ковальчук - Інформаційні технології в управліннї школою510
I B Левіна - Інституціональні умови відтворення інтелектуального капіталу483
А Ф Петченко - Інструктивно технічна підготовка баяніста методичні вказівки студентам І-ІІІ курсів музичних факультетів педвузів856
Я М Деренська - Інструменти контролю в управлінні інноваційними проектами у фармації383
Л М Ганущак-єфіменко, М О Скоморохов - Інструменти регулювання спільної діяльності інтегрованих бізнес-структур180
К Ю Ягельська - Інтернет- pr на металургійних підприємствах183
В В Школьник, М М Зайцева - Інсулінорезистентність та поліморфізм генів у хворих на артеріальну гіпертензію986
А Ю Лебедев, П М Андренко - Інтегральна методика розрахунку витратної характеристики лабіринтно-гвинтового насоса311
М М Климаш, Б А Бугиль, О А Лаврів - Інтегральна оцінка ефективності вибору маршрутів передавання потоків даних для різних конфігурацій215
І В Федулова - Інтегральна оцінка інноваційного клімату підприємства529
В Б Яценко - Інтеграційна політика російського уряду щодо козацтва слобідських полків в добу єлизаветипетрівни202
О М Сохацька - Інтеграція balanced scorecard в систему управління вартістю організації893
І В Муляр - Іншомовні запозичення в меблевій термінолексиці341
Г О Кундєєва - Інтеграція напрямів розвитку новацій у харчовій промисловості179
О М Чередніков, О О Борисов - Інтегрована система підтримки розмірного аналізу253
Т І Мантула - Інтегроване викладання та міжпредметні зв'язки в історичному аспекті та сьогоденні466
Ю О Поплавська - Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі218
Н М Погрібняк - Інтегрований імітаційний метод розрахунку електричнихнавантажень328
О Б Бутнік-Сіверський - Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект)426
одна з необхідних умов свідомого сприймання - Інтегрування суміжних мовознавчих дисциплін262
О І Драган - Інтелектуальна культура як складова інноваційної культури для інноваційного розвитку організації666
ядро людського капіталу - Інтелектуальний капітал244
І В Федулова - Інтелектуальний капітал як трансформований ресурс інноваційного потенціалу411
О М Ковальова, Т В Ащеулова - Інтерлейкін-18 та кардіометаболічний ризик459
І Тяжкороб, Л Мікуленко - Інтелектуальний потенціал як необхідна умова та результат реалізації стратегічного партнерства в регіоні376
Л Н Ракова, К В Карпенко - Інтелектуалізація праці та тендеції її розвитку в україні505
І В Артищук, О І Белей - Інтелектуалізовані системи управління торговельним підприємством157
Автор неизвестен - Інтенсифікація технологічних процесів з використанням поверхнево-активної речовини «фоамсол»226
І В Карпенко - Інтенціональність філософського знання та формування життєвоїпрограми людини повсякденності307
І Луцик - Інтерактивні семінари к форма активізації навчально пізнавальної діяльності стедентів вищих закладів освіти325
Со Швачко - Інтерлінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в англомовному та україномовному дискурсах на матеріалі числівників301
О В Березовська, І П Тригуб - Інтернет технології інноваційні технології викладання іноземних мов444
І М Артамонова - Інтернет як специфічний тип мас-медійного тексту748
Н Саноцька - Інтерпретація феномену творчості у постмодерному дискурсі374
Х Хвойницька - Інтерпретація юснатуралістичних ідей у німецькій класичній філософії275
Н В Євченко - Інтертекстуальність як засіб організації тексту у постмодерністському романі п зюскінда1153
О Г Мельник - Інтикативне запезпечення матричного моделювання та машинобудівних підприємствах257
Г А Капліна - Інформаційні аспекти трудових відносин287
Н М Салатюк - Інфляція як чинник і наслідок економічної кризи в україні332
Я В Карлінська - Інформаційна компетентність студентів як чинник толерантності385
Ю В Парфененко - Інформаційна модель топологи мережі теплопостачання189
О Соловцова - Інформаційна підтримка продажу земель державної та комунальної власності у містах185
О Г Євсеєва - Інформаційна технологія проектування діяльнісного навчання математики в технічному університеті290
В А Герцик - Інформаційне забезпечення організаційно-економічного механізму управління розподілом продукції200
Т М Іванюта - Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень307
Автор неизвестен - Інформаційний бюлетень «нові надходження № 5 (травень)296
О О Гречишкіна - Інформаційне забезпечення управління соціально-економічним розвитком підприємства188
Автор неизвестен - Інформаційний бюлетень «нові надходження № 1-2 (січень-лютий)221
Автор неизвестен - Інформаційний бюлетень «нові надходження № 3 (березень)358
Автор неизвестен - Інформаційний бюлетень «нові надходження № 8 (серпень)273
В В Дрей - Інформаційний контролінг як інструмент забезпечення якісної інформаційної підтримки на підприємстві359
Л М Коврігіна - Історико-біографічна проза зінаїди тулуб333
І С Литвин - Інформаційно-вимірювальне забезпечення для екологічного контролю на основі оеіп з підвищеною інформаційною ефективністю186
В Кузнецов - Інформаційно-комунікативні технології у викладанні іноземної мови у технічних навчальних закладах270
О О Салата - Інформаційно-ідеологічна політика німецької окупаційної адміністрації щодо етнічних німців в україні в 1941-1944 рр482
О Ф Шаповал - Інформаційно-інтелектуальне забезпечення діяльності консультаційних служб328
А В Катренко, Д С Магац - Інформаційні особливості та методи розподілу ресурсів у складних організаційних системах379
А Я Давлетова - Інформаційні технології опрацювання даних у банківських системах284
І О Мартиняк - Інфраструктура підтримки підприємництва407
О Різник, Б Дубик, Н Куліш - Інформаційні технології оптимізації структур систем на основі комбінаторних методів287
Т М Іванюта - Інформація як основний фактор ефективної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки259
Т Біляшевич - Інший у творчості а камю огляд науково-критичних досліджень267
Автор неизвестен - Іншомовна підготовка учнів загальноосвітніх шкіл україни в другій половині XX століття проблема періодизації344
Л П Гарник - Іслам як альтернативна теорія глобалізації історичний спадокта сучасність249
Н Паньків - Історико-географічні особливості формування поселенської мережі українських карпат492
П О Кондратенко - Ієрархія всесвіту та фундаментальні взаємодії1023
М Г Кітов - Історико-культурологічний контекст зародження філософських іде за князювання олега251
О О Савчук - Історико-філософські аспекти формування співоцьких корпорацій слобідської україни354
Автор неизвестен - Історія перекладу в україні та роси238
І Мельничук - Історичні паралелі в прийнятті християнства болгарським царством та київською руссю402
Н А Дроботенко - Історіографія розвитку державотворення незалежної україни569
Е О Зваричук, Г О Кундєєва, О М Соломка - Історія економіки та економічної думки382
М І Іншин - Історія виникнення розвитку та формування державної служби в україні421
Р Федорович, Н Синькевич - Історія становлення та перспективи розвитку економічного аналізу952
Автор неизвестен - Історія становлення української літературної мовидругої половини ХІХ ст167
Н М Мартиненко - Історія української культури» для англомовнихстудентів тема шоста249
М М Яцюк - Історії економіки та економічної думки для студентів денної та заочної форми навчання1051
І Крамар, Н Мариненко - Ієрархічна піраміда інноваційного розвитку малого підприємства169
В Колодій - Ґеорґій бойко — визначний український геолог-нафтовик290
О О Золотар - Ґенеза охорони і захисту інформації в україні історико-правові аспекти425
O Ye Krsek - American deaf subculture forming multilingual personality176
Ю Завадський - A втор і читач гіпертекстового story і поетичного concretism291
Є Біла - 5-арилсульфонш-15-дифенш-1-пентен-3-они185
D Filchenko - An econometric approach to robust identification for models of inverse dynamic problem212
Д В Жедяев - De culpa rationis247
A A Rybalko - Analysis of the effectiveness of power equations in the description of electron-wave processes in the amplifier model based on the smith-purcell effect289
I A Kinash - Application of information technology in teaching economic disciplines159
V Bilotkach, Y Gorodnichenko - Are airlines' price-setting strategies different157
A Zielinska - A development of ecological education on a base of some european union experience136
P V Yasnii, I B Okipnyi, Yu I Pyndus - Assessment of brittle strength of nuclear reactor pressure vessel steel upon warm prestressing281
R Elias - Bases of digital signature using elliptic-curve crypto processor over galois field (2m)249
V Shevchenko, W Swierad - A mechanism of portland cement hardening in the presence of finely grained glass powder129
V Vakulenko, V S Severin - Calculation of the metal reflectivity with taking polarization into consideration225
П Гриценко - Carpato-balkanica 2 українсько-хорватські паралелі на картах загальнослов'янського лінгвістичного атласу348
A V Karpov, l F Yakovenko - A complex interferon inducer potentiates the functional macrophage activity during staphylococcal infection146
A A Ashcheulov, O N Manyk, T O Manyk - Chemical bonding in cadmium252
А Szutula - Chemistry of Metals and Alloys195
С Ю Шевчук - Cenological analysis of phytoepiphyton of green filamentous algae of cooling ponds of thermal and nuclear power stations of ukraine222
Р Литвин, В Матійчук, Ю Горак - 2-ацетилтіофен у реакції меєрвейна285
T Gargula, V Pogan - An attempt of using one frequency gps receivers to determination of geodetic networks121
Автор неизвестен - Chemistry of metals and alloys174
С І Липка - Chuzpe як новий концепт у мові та житті сучасної німеччини264
S A Duplij, A T Kotvytskiy - Coincidence limit and generalized interaction term structure in multigravity417
N Kizilova - Common principles in construction of biological networks285
L Konoplianyk - Communicative approach to teaching esp for future aviation engineers309
V Ovsyak - Computation models and algebra of algorithms504
V I Bader - Computer linguodidactics status and prospects537
В Ф Бреховских - Contents of heavy metals in abiotic komponent in zbruch river in autumn months259
Y Sidor, F Kovac - Contribution to modeling of decarburization process in electrical steel606
S Adamenko, V Bolotov, V Novikov - Control of multiscale systems with constraints608
N V Shack - Coupling of shoreline erosion and biodiversity loss examples from the black sea232
N Borysenko, M Tolmacheva - Cross-cultural factors in aviation162
V Berezovets, R Denys, I Zavaliy - Crystal structure and thermodynamic properties253
Л В Капинус - Cучасні тенденції розвитку електронної реклами181
A Safonov, V Bandurko - Demographic analysis of the species of genus stipa l in the regional landscape park155
O I Davydov - Des problemes de la s ё miologie dans la linguistique123
J Kotta - Density dependent growth of the red algae furcellaria lumbricalis and coccotylus truncatus in the west estonian archipelago sea northern baltic sea246
В П Стрельников - Determination of remaining resource of refurbishable technical objects248
N Todorova - Developing intercultural sensitivity for successful international careers425
Z Brzozowski, S Staszczak, P Koziol - Development and characterization of novel fire safe epoxy resins255
S Pastukhova - Development of professional thesaurus in technical universities students on the basis of receptive communicative skills171
O Karaman - Diagnostics as the basis for defining the content of the professional training of the penitentiary personnel for social and pedagogical work with juvenile convicts185
Г М Шевців - Dichtung und wahrheit гете у контексті жанрової традиції233
V Zheltovskyy - States of America166
Г В Теренько - Dinophyta прибрежной зоны чёрного моря238
- Distributed Fault Simulation and Genetic Test Generation of Digital Circuits207
Yu Ya Kit - Dna-hydrolyzing activity of siga-abzymes of human milk is differentially inhibited by nucleoside triphosphates305
V V Malashenko - Dynamic drag of dislocation by point defects in near-surface crystal layer233
Автор неизвестен - Exercise256
E Mano - Effect of extrusion processing variables on the polyethylene clay nanocomposites rheological properties247
О Zaytseva - Effect of oligomers on structural and functional state of biomembranes170
V Zhukov - Effect of oxyethilic xylit l-655-2-100 on the receptor apparatus and intracellular metabolism transmitter regulation system151
M Podolak, G Engel, D Man - Effect of tin chlorides on the electric properties of filters impregnated with lauric acid141
HOWAIDA R GABR ALI A F A GAB-ALLA - Effect of transplantation on heavy metal concentrations in commercial clams of lake timsah suez canal egypt469
T Gorecki , K Ksiazek - Effective vacancy formation energy and the solute-vacancy binding energy in binary cu-based alloys253
L I Rubleva, V U Levandovskiy, N A Yazikov - Effects of substrate structure in neutral hydrolysis of crowded sulfochlorides of anilides of sulfonic acids in organic-water medium129
G S Vorob'ev - Electrodynamic properties of coupled quasi-optical open cavities in sources of millimeter radiation252
V Lisovskiy - Electron drift velocity in nh3 in strong electric fields determined from rf breakdown curves381
В П Яко - Energy potential and operating conditions of the fiber optical system intended for determination of composition and concentration of gas232
I O Petukhova - Experimental and educational ideas of i sikorsky111
М Карпенко, І Поповська, Г Максимович - Energy transmission навчальний посібник205
С Новоселецька, К Сімак - English as a second language and canadian multuculturalism385
V G Saienko, V O Kopylov, M O. Gurmazhenko - Essence of sporting activity in kickboxing157
S V Stadnichenko, N M Shurova - Estimating productivity of the black sea mussels from their density and biomass142
V P Kharchenko, A E Luppo, V A Lazorenko - European air traffic management master plan146
H Korovetska, O Tsvilynjuk, O Terek - Evaluation of crude oil contaminated soil on the content of proline and soluble sugars in sedge carex hirta l plant154
I Alexander, I Olemskoi, O Dmitrii - Evolutionof the system with multiplicative noise425
A Bereznyak, E Bereznyak, A Almeida - Experimental results of demagnetized magnetite classification141
D O Minchenko, A Y Bobarykina, T Y Senchenko - Expression of the vegf glutl250
N Borysenko - Eye contact as a challenging mode of body language253
J Tanner - From luther's open letter on translation124
Автор неизвестен - Functional biomaterials388
Biletskaya V - Functional training in the system of physical education students141
O M Horoshkina - Genre aspect of building up pupils' communicative competence149
E V Kholodkovskaya, O Yu Kudinsky - Functioning of the sexual system in the black sea mussels in conditions of anthropogenic influence133
А Zelenkov, О Kravchuk - Fundamentals of electrical engineering mathematical and computer modeling of processes in electric circuits244
V K Miloslavsky, E D Makovetsky, I Ageev - Fused silica as a composite nanostructured material257
Y Maslova, A Skaliy - Gender aspects of print advertising263
N V Sadovnyk-Сhuchvaha - Gender markers system in the texts of poetic drama based on a midsummer night's dream by william shakespeare174
В Русов, В Павлович, В Тарасов - He пов'язані 3 р-розпадами спектри електронів опромінюваних тепловими нейтронами фольги202
M Polyuha - How to marry a song analysis of bohdan-ihor antonych's poem wedding153
V Yavorsky, Z Znak - Hydrogen sulfide decomposition in ultrahigh-frequency plasma267
I I Boyko - Hygienic characteristics of the products from mussels in the eutrophicated coastal waters185
N Mykhailova, L Vlasenko - Idea of distance language learning136
O Yermoshkina - Improving the development management process of the universities ways of integration into the global education space204
А И Шестакова - Information technologies270
автор неизвестен - Induced vanadium polarization in intermetallic iron based compounds xmcd and ab initio study220
V V Malashenko - Influence of collective effects on the dynamic behavior of a single edge dislocation in a crystal with point defects236
K M Shurova - Influence of hypoxia on the state of the population of the black sea mussels139
О Szerszniowa - Infrastruktura turystyczna stan i perspektyvy rozwoju na przykiadzie miasta272
A I Safonov - Initial screening of seed bank of phytoindicators of technogenic pressure on edaphotopes donbass188
M A Alekseyev, V S Chernyshenko, T J Loza - Innovative methods of teaching and harmonization of educational standards in the sphere of computing232
S V Gorobets, O Yu Gorobets, I Yu Goiko - Intensification of copper and chromium (vi) removal from solutions in magnetic field166
O Yermoshkina - Managing the financial flows globalization aspect224
Z Stpien - Interaction of hydrogen with (111) nickel plane in a high electric field182
N V Shadrin, S S Mironov, T A Ferat - Interrelations between the losses of sandy beaches and biodiversity in seas case of the bakalskaya spit crimea ukraine black sea114
S I Kshnyakina, Yu M Lopatkin, T A Havrilko - Investigation of davydov splitting in the ir spectra of crystalline dicarboxylic acids143
Автор неизвестен - Ministry of health of ukraine312
V T Garyazha, Yu G Artyukhov - Investigation of intensification of mass transfer process in vacuum crystallizers167
V P Shevchenko - Issues of sustainability and benefits of the tempus programme165
M Jakimowicz - Kryzys tozsamosci na przykladzie narracji biograficznych osob przesiedlonych z galicjiwschodniej na dolny sl4sk155
N Kutsevol, M Bezuglyi, N Melnyk - Light scattering and viscometry study of star-like dextran-graft-polyacrylamide243
I Silivanova - Linguistic and cultural basis of the phraseological units denoting the notion present in english and ukrainian languages260
Yuvenaly Zaitsev - Littoral concentration of life in the black sea area and coastal management requirements146
Т Л Чесалина, М В Чесалин - Liza haematochila правильное латинское название кефали-пиленгаса mugil soiuy basilewsky 1855446
N P Pavlyk - Logical and structural analysis of prospective social pedagogues' quality professional training133
V A Lisovskiy, S D Yakovin - Low-pressure gas breakdown in uniform dc electric field501
V I Lisovskaya, G V Ivanovich - Marine aquaculture seasonal variations in the biochemical composition of cultivated mussels in the north-western black sea144
M Jakubczyk, G Kopyciak - Mass transfer in the process of crystallization171
K N Zolotarev, G V Losovskaya, N I Ryasintseva - Mass development of anomalous polychaete individuals nereis (neanthes) succinea leuck in the northwestrn black sea156
Автор неизвестен - Medical and biological physics (sample questions with answers) module 3333
L Olijnyk, V Starchevsky, V Kyslenko - Mathematical model of rheological behavior of silica suspension in hydroxypropyl methyl cellulose solution161
Echiurans - Phylum echiura newby, 1940425
R Budzynski - Miasto wielokrotnie kolonizowane -tallin w reportazach estonskich jozefa mackiewicza162
A Minaev - Minimisation of atmosphere polluting by means of mine geothermal power installations160
V Valery - Modus matrix in discourse modal tags171
G Tyminski - Mtemationaler kongress fachmesse169
M Luczynski - Naukowe i pozanaukowe uwarunkowania dyskursu na temat poganstwa slowianskiego339
- Skobtsov Y.A., El-Khatib A.I., Ivanov D.E233
A Safonov - New diagnostic criteria of complex phytoindication for approbation in donbass236
A Bovsunovsky, O Bovsunovsky - Non-linear resonance vibrations of cracked beams in condition of driving force parameters variation261
О Лялик, В Мандзюк - Nosql систем збереження даних порівняльний аналіз і перспективи їх використання в навчальних порталах752
M Kryuchkov, S Tolkunov - Novel derivatives of 1-(2-arylethenyl-1)-4-phenylbenzothieno[23-d]-5146
I W Pawlenko - Ocena pracy tarczy odcl^zajacej pompy odsrodkowej wielostopniowej ze wzgl^du na dopuszczalne drgania osiowe zespolu wirujacego215
V I Lisovskaya - On applying the principles of integrated coastal zone management for sustainable development of tiligul liman176
N Naumenko - On literary mastery as an esthetic category189
A Barannyk, I Yuryk - On some exact solutions of nonlinear wave equations893
Z Bajc - On the contribution of multiphonon complexes to the formation of superconductivity149
N Kizilova - Optimization of branching pipelines on basis of design principles of nature263
В Я Татарин - Optimization of the function scan of the piezoceramic tranducer for scanning interferometr202
Z Tomaszewska - Potential energy surfaces ofя+ ion a132
S Pysh`yev, O Lazorko, M Bratychak - Oxidative processing of light oil fractions152
А М Рыбалко - Oб одном представлении целых функций класса а положительных на вещественной оси263
V Mizyuk, V Shibanov - Peculiarities of nmr 1hand 13c spectra of benzoates and benzoylformates carbalkoxyl fragments369
M Zug, A Lewicka - Personal controlling as an early detector of company problems134
O Krsek - Pedagogical principals of deaf teachers' training in the usa speech communication281
O Smolins'ka - Pedagogical university development strategy and its human resources from the perspective of organizational culture264
A I Olemskoi, D O Kharchenko, I A Knyaz' - Phase transitions induced by noise cross-correlations532
A Safonov, Y Safonova - Phytoecological characteristics of industrial urban environment134
Aneta Hang - Point defect structure and 57fe hyperfine parameters of fe-al powders doped with ni cu and cr additions136
K Zabratanska - Pojecie rownosciw kontekscie spolecznej partycypacji kobiet w polsc323
G G Minicheva - Possibility for implementation of morpho-functional ecology of seaweeds in the different activities of the bs-sap146
J Bragg, A Alvares-Castillo, M Trejo-Duran - Preparation and properties of (epoxi resin) (nylon 66 oligomer) blends136
N N Kizilova - Pressure wave propagation in liquid-filled tubes of viscoelastic material541
Y V Dragnev - Principles of the Professional Development of the Future Teacher of Physical Culture in Terms of Informational and Educational Environment153
B Yarmoliuk, L Bereza, N Korotkova - Problems trends and prospects of present-day automative engine oil formulations239
N N Kizilova - Reflection of pulse waves and resonance characteristics of arterial beds736
D Shapovalov, O Gomonay - Properties of the antiferromagnetic nonmagnetic multilayers in external magnetic field202
T N Usatenko - Realisation of the text category of modality within the syntactic construction with cumulative phrase358
P Y Shopin - Reflexivity reflection and metalanguage as aspects of language personality in iris murdoch's the sandcastle158
Yu Verbovytsky - Rietveld refinement of the zrniga and hfniga compounds176
- Rf breakdown of low-pressure gas and a novel method for determination of electron-drift velocities in gases- V A Lisovskiy709
А О Петров - Risk value estimation for the information security systems405
I Kondratuik, W Zukow - Role and functioning of slogans in advertising discourse417
I Yuryk - Separation of variables for nonlinear equations of hyperbolic and korteweg de vries type653
- Бібліографічні дані -И В Бычко233
M Studenna-skrukwa - Separatyzm donbasu jako dyskursywny sposob radzenia sobie z peryferyjnoscia182
A Sousa, L Visconte, C Mansur - Silica sol obtained from rice husk ash175
T P Pirog, N V Vysyatetskaya, Yu V Korzh - Specific features of the synthesis of the exopolysaccharide ethapolan on a mixture of energy-deficient growth substrates268
A V Martynenko, A S Antonova, A M Yegorenkov - Spectral independent component analysis of heart rate variability218
Мarina V Rydchuk - Spectrophotometric methods for osmium determination using organic reagents application to intermetallides228
A N Kuchko, M L Sokolovskii, V V Kinglya - Spin wave spectrum of a magnonic crystal with an internally structured defect257
D Finkelshtein, Y Kondratiev, O Kutoviy - Statistical approach for stochastic evolutions of complex systems in the continuum1058
O Berezovska - Tests as the method of students' knowledge assessment187
W M Sidleckyj, I W Elperin, O I Lewczenko - Stosowanie teorii gier przy formowaniu rozwiazan w systemie zarzadzania stacja wydobycia soku cukrowni135
M Konsencjusz - Strategia efektywnej obslugi klienta metod4 na osi4gniecie przewagi konkurencyjne j198
O Zaytseva - Structural and functional state of cytoplasmatic membranes as a monitoring index of toxic influence of the simple polyethers on organism134
О В Дудоладова - Гендер і влада336
A Shivanyuk, D Falabu, K Rissanen - Structure and solvation of a tetra-z-frotected resorcinarene in the crystalline state164
B Kowalczyk, P Brgiel, B Jarosz - Structure and thermal decomposition of al mg zn and la coordination compounds133
E Jakubczyk - Study of crystallization of co-ni-si-b metallic glass by hall and electrical resistivities359
N Bulychev - Tailor-made block copolymers of poly (acrylic acid) as pigments surface modification agents241
V I Buzilo, T S Savelieva, V A Saveliev, T I Morozova - Substantiation of chamber parameters under combined open-cast and underground mining of graphite ore deposits181
A Olemskoi, I Krakovsky, A Savelyev - Supersymmetry theory of microphase separation in homopolymer-oligomer mixtures652
V Smokal, O Krupka - Synthesis polymerization ability nonlinear optical properties of methacrylic monomers and polymers with benzylidene moiety146
S Pyshyev, O Lazorko, M Bratychak - temperatury and water effect on the oxidative desulfhurization of straight-run diesel fraction with a high sulphur content164
Б Г Олександров - The black sea ecological problems383
F I Shevchenko - The calculation of dinamic durability of elastic deformed sistems393
Т P Pirog - The effect of cultivation conditions on the physicochemical properties of the exopolysaccharide ethapolan224
В В Червонецкий, Н Е Шабинский, В А Белов - The ecological and professional training of a teacher in countries of euroatlantic region203
A Kuczuk, M Grabowska - The environmental impact assessment as an instrument of sustainable developmen213
Y Pryshupa - The main components of professional competence formation of future architectural designers163
Автор неизвестен - The principles of single european sky program188
V Grygorkiv, A Verstiak - The methods for evaluating the effectiveness of investing in erp systems in central and eastern europe279
В М Тімченко - The optimization model of water quality of reservoir cascade by the example of dnieper reservoir197
М В Карповець - The problem of urban identity in philosophical anthropology311
G A Lezenko, L D Bobrovnik, N V Remeslo - The refractive index of inulin solutions148
В П Системы - The solution of spacecraft navigation problems with a help of nonlinear parametric models243
R P Kandiuk - The sterol content in scapharca inaequjvalvis of the black sea141
I Kachkurkina, V Ovcharov, O Snevcnenko - The usage of oil refining industry waste as vulcanization active ingredient of elastomeric compositions258
В Ф Чекурин - Theoretic and multiple model of keying text181
О В Рыбальский - Theoretical aspects of the search of modified fragments of media signals292
M M Rybalko - Unsafety discourse an attempt at semiotic analysis of newspaper texts on air travel security problems225
V Zhukov - Toxicologic and hygienic characteristics of p-373-2-20 p-5003-ac p-294-2-35 polyols and prognosis of their potential danger for environment158
D Moskwa - W poszukiwaniu tozsamoscinarodowej -russkij czy rossijskij narod484
K Bielska - Tworczosc sary kane jako przyklad konfliktu tozsamosci we wspolczesnym teatrze295
M Zheplinska - Usuwanie biologiczny aktywnych substancji z ziol leczniczych przez ekstrakcjа i nalegania153
K Ksizek, T Gorecki - Vacancies and changes in the surface energy of alkali halides on passing through the melting point182
S Wacke , K Ksi$tzek , T Gorecki - Vacancy model of melting and change in the activation energy for self-diffusion in rare gases143
T Gorecki, K Ksizek - Vacancy model of melting and change in the heat capacity on melting of rare183
- Variability of metallothioneins in freshwater bivalve anodonta cygnea (unionidae) from two feral populations H Falfushynska, L Gnatyshyna, Kh Pryidun261
Г Цадо - Vеханізм інтеграційної взаємодії регіональних соціально-економічних систем231
К В Яковенко - Види кар'єри271
В П Машталир, А Е Путятина - Автоассоциативная многослойная нейронная сеть и алгоритм ее обучения при сжатии изображения527
Г Волощук - Автобиографизм повести хризантемы ульяны кравченко этнические проекции и приемы выражения393
А С Катранжи - Загальні питання1073
Г Волощук - Автобіографізм повісті хризантеми уляни кравченко етнічні проекції та прийоми вираження897
В В Овсяников - Автоматизация процесса управления качеством топлива на тепловых электростанциях269
А І Харук - Авіаційна промисловість україни у 1943-1950 рр238
Н І Гордієнко, О В Шкурко - Автоматизація розрахунків по нарахуванню амортизації основних фондів296
В В Букреев, А П Чурносов - Автоматизированная система управления железоотделителем398
О В Белецкая - Авторитет та авторитарність батьків у вихованні дітей232
О М Шаблій, М І Пилипець, В В Васильків - Автоматизоване проектування процесів виготовлення навивних заготовок на токарних верстатах210
П Євтух, Б Оробчук - Автоматизовна система диспетчерського керування електропостачанням районних електромереж241
В В Мирошниченко - Авторська модель світу як втілення художньої концепції в перекладі239
М О Гірняк - Авторська свідомість як метатекстуальна категорія314
С Бортник - Автоінтертекстуальність у міжтекстовій комунікації на прикладі творчості п карманського817
О Е Павленко, Т Г Шоріна - Агональний мотив в українській культурній традиції в контексті ігрової теорії й хейзінги315
А Криськов - Аграрні відносини другої половини XIX ст на правобережній україні в дореволюційній історіографії521
Н О Микитенко - Лінгводидактика448
І Г Крутько, В Ю Каулін - Агрегативна стійкість кам'яновугільних емульсій522
П романов - Агрогенное влияние на физическое состояние почв прикапатя219
В О Васюренко - Адаптаційне управління діяльністю підприємства визначення сутності та змісту270
О О Нагачевська - Адаптація готичної традиції у творчості джойс керол оутс374
Є В Хомік, І Д Бойчук - Адаптація коледжу до болонської системи освіти200
И В Новицкий - Адаптивная система управления процессом крупнокускового дробления277
Н М Ковтун - Філософія399
Н Кривокульська - Адаптація регіональної екологічної політики до особливостей територіальних спільнот базового рівня353
О Ребар - Адміністративно-територіальна реформа в україні проблемита шляхи їх вирішення306
П П Хімич - Витоки світогляду п а тутковського440
О В Грабовська, Н І Штангеєва, А І Українець - Адсорбційне очищення гідролізатів крохмалю у крохмале-патоковому виробництві172
В Василенко, Г Грищук, М Дерев'янко - Адсорбція європію на закарпатському клиноптилоліті239
П Г Перерва - Акціонування і приватизація303
Автор неизвестен - Аерокосмічні системи моніторингу та керування194
Автор неизвестен - Аерокосмічні системи моніторингу та керування301
В М Чоп, Лиман - Азовська операція революційної повстанської армії україни (махновців)221
Г Осадча - Брак у виробництві521
видатний дослідник генезису кримінального права - Академік малиновський268
Е Ю Усачева - Аквапарки как перспективные рекреационные комплексы для детей и молодежи в городской среде437
Л В Скорич - Акт злуки 22 січня 1919 р передумови і наслідки375
Т Ю Дудкина - Аквафитнес, как инновационная физкультурно-оздоровительная технология в физическом воспитании студентов вузов353
Автор неизвестен - Акт промислових випробувань антисептику біодез в процесі екстрагування цукрози з бурякової стружки172
О М Петухова - Активизация инновационной деятельности в контексте общего экономического развития украины239
Н Маторина - Активные процессы в современном русском языке лингводидактический аспект751
О В Ігнатьєва - Аналіз вбудованої системи безпеки microsoft office366
В А Дончак - Активні гідрогелі на основі декстранметакрилатів173
Л М Яворська - Активізація залучення джерел в інвестиційну діяльність виробничих підприємств україни209
А М Дащука - Актуальные вопросы дерматологии венерологии и вич спид инфекции360
Т А Вакалюк - Активізація логічного мислення старшокласників при розв'язуванні задач на цикл з параметром261
Р Д Зінкевич - Активізація україського військового руху напередодні більшовицького перевороту вересень жовтень 1917 р301
В М Козько - Методичні вказівки745
Т В Кулініч, Ю Г Бондаренко, Н А Цимбаліста - Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні361
Ю Темчишина, Y Temchishina - Актуальні аспекти обліку і аналізу витрат на відтворення основних засобів підприємств харчової промисловості213
Б С Черкес - Вісник502
І В Грішина - Актуальні напрямки вдосконалення системи додаткової професійної освіти управлінських кадрів266
Н Ткаченко - Актуальні питання обліку земельних ділянок україни в умовах різних форм власності230
Л Бєлєхова - Аналогове мапування у поетичному тексті337
Н Няньчук - Актуальні питання щодо розвитку інноваційної діяльності малих підприємств288
М Ю Яцишин - Актуальні проблеми захисту прав людини у кіберпросторі463
О М Пєтухова - Актуальні проблеми розвитку інноваційної діяльності в україні404
А Я Алексеев - Актуальні проблеми іноземної філософії лінгвістика та літературознавство614
Г В Лещук - Актуальні тенденції розвитку сім'ї як соціально-виховного інституту665
В Кияк - Алгоритм життєвого циклу і динаміка екологічної ніші популяції рослин373
Г О Шліхта - Актуальність вдосконалення професійно-технологічної підготовки вчителів інформатики243
В Ю Світлична - Актуальність створення та функціонування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку в діяльності підприємств україни465
А М Колосов - Актуалізація вимог до вдосконалювання організаційного менеджменту підприємств377
Н Ю Карпенко, Н И Гордиенко, П В Пичугин - Алгоритм определения первого события275
О С Балицький - Альтернативний механізм приховування інформації у графічних файлах228
А В Ткаченко - Алгоритмы контроля технологических операций при управлении пуском котлоагрегата скд энергоблока тэс317
А Н Тищенко, Л А Норик - Алгоритм обоснования темы научного исследования на основе анализа диссертационных работ213
О Смирнов - Курение вредно629
С В Герасимчук - Алегорія як літературний прийом у структурі художньої свідомості середньовіччя897
січень 1915 року - Альтернативна служба менонітів у лісництвах царської росії на початку першої світової війни липень 1914241
В С Опыт - Бурового станка300
Н В Шадрин - Альтернативные устойчивые состояния озерных экосистем и критические солености есть ли жесткая связь466
Т А Скорченко, Л В Шпачук - Альтернативні технології згущеного термічно обробленого молока283
М Зяйлик, О Вівчар - База логістичного управління268
И Завитаев - Амбивалентный характер феномена запаха в романе с андрухович семга341
С Передерій - Американський детективний роман 20-30-х років ХХ століття традиції і новаторство479
Н М Ткаченко - Амортизаційна політика в україні методологія і практика299
Н Є Лелюк, О О Короп - Амортизаційна політика підприємств у сучасних умовах господарювання361
С А Кудренко - Амфиподы некоторых лиманов северо-западного причерноморья240
В П Самодай - Анализ методических подходов к оценке природно-ресурсного потенциала региона618
Н Ф Халимон - Анализ влияния метеоусловий на полеты воздушных судов с использованием моделей нечетких множеств804
О Ю Амосов - Анализ закономерности расслоения цен на жилую недвижимость в украине на современном этапе249
Б Домбровський - Апофатична філософія282
Л Г Бойко - Анализ информационно-аналитического обеспечения систем управления энергосберегающими технологиями в строительной отрасли479
Е Б Погребняк, Н И Самойленко - Анализ методов формирования матрицы корреспонденций транспортной сети города563
А В Оводенко, А П Самойленко, Д Е Рудь - Анализ модели трафика телекоммуникационной системы навигационного назначения365
О В Романенко - Анализ надежности узлов электропоездов эпл9т и эпл2т на основе информационной системы надежность-экспресс1103
В Лобунец, Е Пархоменко - Анализ основных факторов влияющих на формирование и распределение прибыли предприятия218
О В Полулях - Анализ параметров неоднородности гранулометрического состава зернистых сред234
Л Ф Омельченко - Англомовні військові композити465
В Ф Губарь, С А Горожанкин - Анализ параметров установок с тепловыми насосами работающими по циклу стирлинга263
А С Парфенюк - Анализ повреждений элементов конструкций коксовых батарей в зависимости от технологических условий эксплуатации379
С Н Тыщик, В Ф Губарь, В И Захаров - Анализ потребления природного газа в жилых зданиях239
С В Стадниченко, В Н Золотарев - Анализ продуктивности морских моллюсков в системе экологического мониторинга черного моря218
P Й Калин - Вокальна школа як ментальний феномен319
М П Чайковская - Анализ рисков управления программными проектами на этапе разработки219
А В Яцентковский - Анализ сетных уловов рыбы в одесском заливе200
А Михнович - Анализ сети мониторинга поверхностных вод в львовской области253
К Р Третяк - Геодинаміка581
Г С Векслер - Анализ сплошности столба жидкости в полости низкого давления гидрообъемных механических передач212
О А Котлярова - Анализ способов выражения перформативности в немецком анекдоте227
В Ю Мавріду - Аналіз підприємств легкої промисловості україни359
О Ю Кудрина - Анализ способов определения налоговой нагрузки предприятия784
Д Н Калюжный - Анализ схем подключения счетчиков электрической энергии762
Н Н Влащенко - Анализ тенденций и перспектив развития санаторно-курортного комплекса крымского региона357
В Арсенъев, С Ванеев, Г Кирик - Анализ технических возможностей создания модулей ожижения для азотно-мембранных установок249
Е А Рыбалка, Л М Диденко - Анализ травматизма на реконструируемых участках промышленных предприятий252
В М Козько - Методичнівказівки551
Е С Побережняк - Анализ уровня импактного загрязнения тяжелыми металлами почвы индустриального центра214
В Д Чижонок - Анализ условий повышения производительности автотранспортных средств218
О О Петряєв - Аналіз процесів делегування повноважень керівником488
Ю В Глазунов - Анализ факторов влияющих на напряженно-деформированное состояние сталебетонных конструкций под нагрузкой387
А И Ковтун - Анализ форм учета автоматизированных библиотечных процессов обслуживания в системе уфд библиотека348
Е Ионин, С Зайцева - Аналитические процедуры в аудите проблемы и перспективы использования в украине405
І Заболотний,Д Мішлаков , Л Шаповалов - Аналіз аварійних ситуацій в електричних системах на основі web-технології216
Е В Комлева - Антропосоциоядерный феномен389
Є О Мініна - Аналіз альтернативних концепцій стратегічного управління затратами245
О Зубов, Л Зубова, А Кошурнікова - Аналіз впливу метеоелементів на загальну захворюваність населення луганської області308
І Ю РОбак - Валентин отамановський у вирі визвольних332
О Мосій, Г Машлій, Н Марченко - Аналіз динаміки розвитку вітчизняного машинобудування342
В І Жигірь - Аналіз досвіду підготовки компетентного менеджера освіти у зарубіжних дослідженнях766
І Вариш - Аналіз образу жінки у культурі суспільства радянської україни264
С С Жуковський - Аналіз дослідження та розв'язування конкурсних задач під час учнівської олімпіади з інформатики455
А Ю Савенко - Аналіз законодавчих основ регулювання діяльності підприємств житлово-комунального господарства375
Е К Белявская - Общие вопросы308
- Аналіз заходів для визначення місця університету в міжнародних рейтингових системах –В П Харченко, О В Іванкевич, В Ю Вахнован254
Л В Капінус - Аналіз методик оцінки ставлення споживачів до торговельної марки424
Л М Конопляник - Англійська мова education computers mechanics991
Ю П Скиданенко - Аналіз методологічних підходів до визначення збитків від природних катастроф541
О В Амельницька - Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності проектних рішень в електричних мережах777
К П Хоменко - Вміст заліза у питній воді м сум372
В В Ушкальов - Аналіз методів які можуть бути використані для дослідження інтересів підприємства220
І Вовк, Ю Вовк - Аналіз механізмів ресурсозбереження на підприємствах машинобудівної галузі401
І Шевченко - Аналіз небезпеки та оцінки ризиків техногенних аварій392
В А Піддубний - Аналіз особливостей і переваг перехідних процесів в харчових технологіях197
О Бордун, М Рутинський - Аналіз перспектив розвитку рекреаційно-готельного комплексу болгарського курорту несебр326
Н А Карягина - Библиотека и читатель эволюция любви177
А Ф Павленко - Аналіз попиту споживачів як важливий фактор формування маркетингової цінової політики підприємства564
А Ю Бережна - Аналіз проблем та перспектив уведення податку на нерухомість в україні на сучасному етапі розвитку економіки443
Л В Васильченко - Аналіз програмно-інструментальних платформ дистанційної освіти385
О В Михайленко - Аналіз процесу кредитування в україні на сучасному етапі204
М С Доронина - Аналіз підприємницького потенціалу працівників системи управління353
Л М Минко - Аналіз підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств664
К Д Ушинський - Аналіз підходів до проблеми формування орфографічних навичок306
О О Гоменюк - Аналіз підходів та напрямків скорочення витрат378
І Л Бородін - Міліція чи поліція309
Г Кузнецова - Аналіз семантичних зрушень у фразеологізмах сучасної англійської мови320
С В Ковалевський - Аналіз стану проблеми реновації деталей автомобілів технологічними методами590
Т М Чумакова - Аналіз сучасного стану машинобудівного комплексу україни634
Н Я Слободян - Аналіз стану сировинної бази та її роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств молочної промисловості україни434
Г Тарасюк - Аналіз стану та проблеми планування майнового потенціалу підприємств харчової промисловості266
О В Михайленко - Аналіз стану інноваційного процесу на підприємствах україни analysis of the innovative process state on enterprises of ukraine191
М М Масліков, С М Василенко - Аналіз структури теплоспоживання в олієжировій промисловості212
А О Єрмакова - Бізнес та інновації у сучасному світі255
С - Аналіз стійкості граничного циклу в динаміці лазерів на твердому тілі301
Т Шевченко - Аналіз сутності асиметричної інформації та інформаційна асиметричність на сучасних ринках україни532
Л Голубовський - Аналіз сучасних методів управління витратами291
А В Дудатьев - Аналіз та забезпечення комплексної інформаційної безпеки в умовах інформаційних війн та конфліктів459
О В Прокопенко - Аналіз тенденцій розвитку ринку екологічних товарів у м сумах на прикладі ринку дитячого мила284
Ю Л Труш - Аналіз факторів що впливають на якість хлібобулочної продукції в системі менеджменту якості490
А П Поляков - Аналіз факторів, які впливають на формування номенклатури та кількості запасних частин автотранспортного підприємства637
Р Мартинюк - Аналіз функціональної природи інституту президента в україні405
Т А Говорушко, Г І Лановська - Аналіз фінансових результатів підприємств спиртової промисловості241
Р І Заворотній - Аналіз цінових тенденцій на ринку вітчизняної нерухомості302
І М Тичина - Аналіз ціннісних детермінант професійної переорієнтації студентів із різним досвідом роботи393
передумова комплексного соціально-економічного розвитку регіону - Аналіз інвестиційних ризиків320
О С Чирков - Драматургія мистецтво драми360
С С Бондаренко - Аналіз інструментарію концепції постійного удосконалення481
Л М Петренко - Аналіз інформації в проектуванні розвитку професійно-технічного навчального закладу377
С Радинський - Аналітичне обгрунтування ціни технологічних знань282
Р Мошенець - Аналізування постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств в україні224
О Родіонов - Аналітичне забезпечення екологічного менеджменту на підприємствах196
А Сітко - Англійське питальне речення в рамках теорії мовленнєвої діяльності420
Г І Кіндрацька, М С Білик - Аналітичне забезпечення управління підприємствами в кризових умовах520
І Б Скворцов О І Гудзь - Аналітичний розрахунок показників життєвого циклу товару для монопольного підприємства187
А Амолин - Гнездостроящие пчелы трибы anthidiini413
Б Андрушків, Л Бицюра - Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства261
О М Галинська, О В Кияшко, О А Левурда - Англійська мова метод вказівки до вивчення дисципліни та виконання контр робіт для студенті544
О В Климчук - Англійські та українські прислів'я як складова концепту щастя669
Автор неизвестен - Анемічний синдром у пацієнток з ревматоїдним артритом фертильного віку терапевтичні та гінекологічні аспекти189
О Луценко - Валідність тесту факторизація тесту229
Н Ю Глинський, О І Карий - Анкетування в процесі розроблення стратегічного плану розвитку міста на прикладі житомира279
М В Демченко, Г В Сокольский, С В Іванов - Анодне окисненя спиртів у прямому спиртовому паливному елементі264
Т А Жижко - Аудит кадрової роботи1482
Автор неизвестен - Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі292

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22