Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
О А Понежда - Інвестування підприємства через випуск акцій та облігацій246
Н В Чебанова - Індикатори в управлінні портфелем активів270
І І Романенко, С М Гордієнко - Індекс маси будівлі як аргумент застосування міжвидового каркаса у житловому будівництві152
К В Захожай, І Й Кравченко - Індексний аналіз динаміки дефіцитності в системі управління бюджетною системою україни323
А Богуцький, П Волошин - Інженерно-геологічна характеристика відкладів опорного розрізу колодіїв-1265
О В Чеботарьова - Інженерні рішення з безпеки праці на будівельному майданчику при реконструкції461
І В Федулова - Інноваційний розвиток харчової промисловості281
Т Л Товста - Інноваційна активність діяльності підприємств харчової промисловості221
А І Козлова - Інноваційна модель розвитку економіки україни міжнародні пріоритети192
І В Федулова - Інноваційний адаптаційний потенціал підприємства303
І В Федулова - Інноваційний процес і його основні характеристики з позиції системного аналізу543
О А Шекшуєв - Інноваційний розвиток будівельних підприємств як фактор підвищення стійкості та конкурентоспроможності740
Є В Канченко - Інноваційний розвиток видавничо-поліграфічного комплексу україни209
Автор неизвестен - Інноваційний розвиток підприємств хлібопекарної промисловості в сучасних умовах718
Ю Л Темчишина - Інноваційний розвиток харчового виробництва326
В І Чиж - Інноваційно-проектне управління стратегічним розвитком підприємства308
П Т Бубенко - Інноваційні основи формування економічного механізму підприємств водопостачання254
Л Мулярчук - Інноваційні передумови активізації торгово-побутовихпідприємств238
основа інформаційної економіки - Інноваційні процеси261
Г Р Копець - Інноваційні процеси у сфері енергоефективності в україні455
К Б Харук - Інноваційні стратегії розвитку торговельнихпідприємств243
Л В Корінна - Інноваційні технології при формуванні громадянських цінностей старшокласників295
Г О Cimaxiha - Інноваційні технології у харчовій промисловості3239
О П Коюда - Інституційний підхід до формування інноваційних систем на регіональному рівні478
О М Пєтухова, Т М Іванюта - Іноземні інвестиції як фактор стимулювання розвитку підприємств харчової промисловості275
С М Качан - Інституційні складові економічного порядку формування та сучасний стан510
І Прокопенко - Інформаційний бюлетень нові надходження1047
Г Б Тітаренко - Інституційні чинники розвитку національної інноваційної системи україни проблеми методології263
О Кукарцев - Інституціональні аспекти політичної регіоналізації в сучасній україні310
А В Місюров - Інформаційні системи і технології обліку579
Автор неизвестен - Інституціональні проблеми забезпечення розвитку національного корпоративного сектора150
І В Шварц - Інституціональні складові посилення антикризового потенціалу підприємства207
О Ковальчук - Інформаційні технології в управліннї школою482
I B Левіна - Інституціональні умови відтворення інтелектуального капіталу468
А Ф Петченко - Інструктивно технічна підготовка баяніста методичні вказівки студентам І-ІІІ курсів музичних факультетів педвузів820
Я М Деренська - Інструменти контролю в управлінні інноваційними проектами у фармації350
Л М Ганущак-єфіменко, М О Скоморохов - Інструменти регулювання спільної діяльності інтегрованих бізнес-структур169
К Ю Ягельська - Інтернет- pr на металургійних підприємствах163
В В Школьник, М М Зайцева - Інсулінорезистентність та поліморфізм генів у хворих на артеріальну гіпертензію890
А Ю Лебедев, П М Андренко - Інтегральна методика розрахунку витратної характеристики лабіринтно-гвинтового насоса275
М М Климаш, Б А Бугиль, О А Лаврів - Інтегральна оцінка ефективності вибору маршрутів передавання потоків даних для різних конфігурацій203
І В Федулова - Інтегральна оцінка інноваційного клімату підприємства492
В Б Яценко - Інтеграційна політика російського уряду щодо козацтва слобідських полків в добу єлизаветипетрівни189
О М Сохацька - Інтеграція balanced scorecard в систему управління вартістю організації852
І В Муляр - Іншомовні запозичення в меблевій термінолексиці309
Г О Кундєєва - Інтеграція напрямів розвитку новацій у харчовій промисловості164
О М Чередніков, О О Борисов - Інтегрована система підтримки розмірного аналізу231
Т І Мантула - Інтегроване викладання та міжпредметні зв'язки в історичному аспекті та сьогоденні426
Ю О Поплавська - Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі202
Н М Погрібняк - Інтегрований імітаційний метод розрахунку електричнихнавантажень298
О Б Бутнік-Сіверський - Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект)382
одна з необхідних умов свідомого сприймання - Інтегрування суміжних мовознавчих дисциплін236
О І Драган - Інтелектуальна культура як складова інноваційної культури для інноваційного розвитку організації635
ядро людського капіталу - Інтелектуальний капітал233
І В Федулова - Інтелектуальний капітал як трансформований ресурс інноваційного потенціалу388
О М Ковальова, Т В Ащеулова - Інтерлейкін-18 та кардіометаболічний ризик425
І Тяжкороб, Л Мікуленко - Інтелектуальний потенціал як необхідна умова та результат реалізації стратегічного партнерства в регіоні348
Л Н Ракова, К В Карпенко - Інтелектуалізація праці та тендеції її розвитку в україні483
І В Артищук, О І Белей - Інтелектуалізовані системи управління торговельним підприємством145
Автор неизвестен - Інтенсифікація технологічних процесів з використанням поверхнево-активної речовини «фоамсол»214
І В Карпенко - Інтенціональність філософського знання та формування життєвоїпрограми людини повсякденності281
І Луцик - Інтерактивні семінари к форма активізації навчально пізнавальної діяльності стедентів вищих закладів освіти297
Со Швачко - Інтерлінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в англомовному та україномовному дискурсах на матеріалі числівників281
О В Березовська, І П Тригуб - Інтернет технології інноваційні технології викладання іноземних мов432
І М Артамонова - Інтернет як специфічний тип мас-медійного тексту727
Н Саноцька - Інтерпретація феномену творчості у постмодерному дискурсі359
Х Хвойницька - Інтерпретація юснатуралістичних ідей у німецькій класичній філософії253
Н В Євченко - Інтертекстуальність як засіб організації тексту у постмодерністському романі п зюскінда1092
О Г Мельник - Інтикативне запезпечення матричного моделювання та машинобудівних підприємствах232
Г А Капліна - Інформаційні аспекти трудових відносин271
Н М Салатюк - Інфляція як чинник і наслідок економічної кризи в україні316
Я В Карлінська - Інформаційна компетентність студентів як чинник толерантності362
Ю В Парфененко - Інформаційна модель топологи мережі теплопостачання178
О Соловцова - Інформаційна підтримка продажу земель державної та комунальної власності у містах173
О Г Євсеєва - Інформаційна технологія проектування діяльнісного навчання математики в технічному університеті255
В А Герцик - Інформаційне забезпечення організаційно-економічного механізму управління розподілом продукції188
Т М Іванюта - Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень288
Автор неизвестен - Інформаційний бюлетень «нові надходження № 5 (травень)272
О О Гречишкіна - Інформаційне забезпечення управління соціально-економічним розвитком підприємства178
Автор неизвестен - Інформаційний бюлетень «нові надходження № 1-2 (січень-лютий)195
Автор неизвестен - Інформаційний бюлетень «нові надходження № 3 (березень)334
Автор неизвестен - Інформаційний бюлетень «нові надходження № 8 (серпень)251
В В Дрей - Інформаційний контролінг як інструмент забезпечення якісної інформаційної підтримки на підприємстві342
Л М Коврігіна - Історико-біографічна проза зінаїди тулуб317
І С Литвин - Інформаційно-вимірювальне забезпечення для екологічного контролю на основі оеіп з підвищеною інформаційною ефективністю175
В Кузнецов - Інформаційно-комунікативні технології у викладанні іноземної мови у технічних навчальних закладах247
О О Салата - Інформаційно-ідеологічна політика німецької окупаційної адміністрації щодо етнічних німців в україні в 1941-1944 рр444
О Ф Шаповал - Інформаційно-інтелектуальне забезпечення діяльності консультаційних служб306
А В Катренко, Д С Магац - Інформаційні особливості та методи розподілу ресурсів у складних організаційних системах356
А Я Давлетова - Інформаційні технології опрацювання даних у банківських системах262
І О Мартиняк - Інфраструктура підтримки підприємництва380
О Різник, Б Дубик, Н Куліш - Інформаційні технології оптимізації структур систем на основі комбінаторних методів277
Т М Іванюта - Інформація як основний фактор ефективної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки244
Т Біляшевич - Інший у творчості а камю огляд науково-критичних досліджень247
Автор неизвестен - Іншомовна підготовка учнів загальноосвітніх шкіл україни в другій половині XX століття проблема періодизації321
Л П Гарник - Іслам як альтернативна теорія глобалізації історичний спадокта сучасність223
Н Паньків - Історико-географічні особливості формування поселенської мережі українських карпат475
П О Кондратенко - Ієрархія всесвіту та фундаментальні взаємодії969
М Г Кітов - Історико-культурологічний контекст зародження філософських іде за князювання олега222
О О Савчук - Історико-філософські аспекти формування співоцьких корпорацій слобідської україни337
Автор неизвестен - Історія перекладу в україні та роси221
І Мельничук - Історичні паралелі в прийнятті християнства болгарським царством та київською руссю368
Н А Дроботенко - Історіографія розвитку державотворення незалежної україни515
Е О Зваричук, Г О Кундєєва, О М Соломка - Історія економіки та економічної думки367
М І Іншин - Історія виникнення розвитку та формування державної служби в україні407
Р Федорович, Н Синькевич - Історія становлення та перспективи розвитку економічного аналізу917
Автор неизвестен - Історія становлення української літературної мовидругої половини ХІХ ст155
Н М Мартиненко - Історія української культури» для англомовнихстудентів тема шоста237
М М Яцюк - Історії економіки та економічної думки для студентів денної та заочної форми навчання994
І Крамар, Н Мариненко - Ієрархічна піраміда інноваційного розвитку малого підприємства158
В Колодій - Ґеорґій бойко — визначний український геолог-нафтовик267
О О Золотар - Ґенеза охорони і захисту інформації в україні історико-правові аспекти409
O Ye Krsek - American deaf subculture forming multilingual personality162
Ю Завадський - A втор і читач гіпертекстового story і поетичного concretism276
Є Біла - 5-арилсульфонш-15-дифенш-1-пентен-3-они166
D Filchenko - An econometric approach to robust identification for models of inverse dynamic problem182
Д В Жедяев - De culpa rationis230
A A Rybalko - Analysis of the effectiveness of power equations in the description of electron-wave processes in the amplifier model based on the smith-purcell effect263
I A Kinash - Application of information technology in teaching economic disciplines147
V Bilotkach, Y Gorodnichenko - Are airlines' price-setting strategies different143
A Zielinska - A development of ecological education on a base of some european union experience120
P V Yasnii, I B Okipnyi, Yu I Pyndus - Assessment of brittle strength of nuclear reactor pressure vessel steel upon warm prestressing253
R Elias - Bases of digital signature using elliptic-curve crypto processor over galois field (2m)221
V Shevchenko, W Swierad - A mechanism of portland cement hardening in the presence of finely grained glass powder116
V Vakulenko, V S Severin - Calculation of the metal reflectivity with taking polarization into consideration203
П Гриценко - Carpato-balkanica 2 українсько-хорватські паралелі на картах загальнослов'янського лінгвістичного атласу320
A V Karpov, l F Yakovenko - A complex interferon inducer potentiates the functional macrophage activity during staphylococcal infection134
A A Ashcheulov, O N Manyk, T O Manyk - Chemical bonding in cadmium227
А Szutula - Chemistry of Metals and Alloys184
С Ю Шевчук - Cenological analysis of phytoepiphyton of green filamentous algae of cooling ponds of thermal and nuclear power stations of ukraine210
Р Литвин, В Матійчук, Ю Горак - 2-ацетилтіофен у реакції меєрвейна271
T Gargula, V Pogan - An attempt of using one frequency gps receivers to determination of geodetic networks110
Автор неизвестен - Chemistry of metals and alloys164
С І Липка - Chuzpe як новий концепт у мові та житті сучасної німеччини245
S A Duplij, A T Kotvytskiy - Coincidence limit and generalized interaction term structure in multigravity382
N Kizilova - Common principles in construction of biological networks249
L Konoplianyk - Communicative approach to teaching esp for future aviation engineers290
V Ovsyak - Computation models and algebra of algorithms457
V I Bader - Computer linguodidactics status and prospects514
В Ф Бреховских - Contents of heavy metals in abiotic komponent in zbruch river in autumn months232
Y Sidor, F Kovac - Contribution to modeling of decarburization process in electrical steel577
S Adamenko, V Bolotov, V Novikov - Control of multiscale systems with constraints562
N V Shack - Coupling of shoreline erosion and biodiversity loss examples from the black sea209
N Borysenko, M Tolmacheva - Cross-cultural factors in aviation154
V Berezovets, R Denys, I Zavaliy - Crystal structure and thermodynamic properties241
Л В Капинус - Cучасні тенденції розвитку електронної реклами172
A Safonov, V Bandurko - Demographic analysis of the species of genus stipa l in the regional landscape park142
O I Davydov - Des problemes de la s ё miologie dans la linguistique109
J Kotta - Density dependent growth of the red algae furcellaria lumbricalis and coccotylus truncatus in the west estonian archipelago sea northern baltic sea221
В П Стрельников - Determination of remaining resource of refurbishable technical objects229
N Todorova - Developing intercultural sensitivity for successful international careers391
Z Brzozowski, S Staszczak, P Koziol - Development and characterization of novel fire safe epoxy resins223
S Pastukhova - Development of professional thesaurus in technical universities students on the basis of receptive communicative skills158
O Karaman - Diagnostics as the basis for defining the content of the professional training of the penitentiary personnel for social and pedagogical work with juvenile convicts169
Г М Шевців - Dichtung und wahrheit гете у контексті жанрової традиції208
V Zheltovskyy - States of America154
Г В Теренько - Dinophyta прибрежной зоны чёрного моря224
- Distributed Fault Simulation and Genetic Test Generation of Digital Circuits175
Yu Ya Kit - Dna-hydrolyzing activity of siga-abzymes of human milk is differentially inhibited by nucleoside triphosphates275
V V Malashenko - Dynamic drag of dislocation by point defects in near-surface crystal layer207
Автор неизвестен - Exercise220
E Mano - Effect of extrusion processing variables on the polyethylene clay nanocomposites rheological properties214
О Zaytseva - Effect of oligomers on structural and functional state of biomembranes156
V Zhukov - Effect of oxyethilic xylit l-655-2-100 on the receptor apparatus and intracellular metabolism transmitter regulation system136
M Podolak, G Engel, D Man - Effect of tin chlorides on the electric properties of filters impregnated with lauric acid128
HOWAIDA R GABR ALI A F A GAB-ALLA - Effect of transplantation on heavy metal concentrations in commercial clams of lake timsah suez canal egypt427
T Gorecki , K Ksiazek - Effective vacancy formation energy and the solute-vacancy binding energy in binary cu-based alloys232
L I Rubleva, V U Levandovskiy, N A Yazikov - Effects of substrate structure in neutral hydrolysis of crowded sulfochlorides of anilides of sulfonic acids in organic-water medium119
G S Vorob'ev - Electrodynamic properties of coupled quasi-optical open cavities in sources of millimeter radiation229
V Lisovskiy - Electron drift velocity in nh3 in strong electric fields determined from rf breakdown curves349
В П Яко - Energy potential and operating conditions of the fiber optical system intended for determination of composition and concentration of gas205
I O Petukhova - Experimental and educational ideas of i sikorsky100
М Карпенко, І Поповська, Г Максимович - Energy transmission навчальний посібник189
С Новоселецька, К Сімак - English as a second language and canadian multuculturalism359
V G Saienko, V O Kopylov, M O. Gurmazhenko - Essence of sporting activity in kickboxing142
S V Stadnichenko, N M Shurova - Estimating productivity of the black sea mussels from their density and biomass128
V P Kharchenko, A E Luppo, V A Lazorenko - European air traffic management master plan133
H Korovetska, O Tsvilynjuk, O Terek - Evaluation of crude oil contaminated soil on the content of proline and soluble sugars in sedge carex hirta l plant139
I Alexander, I Olemskoi, O Dmitrii - Evolutionof the system with multiplicative noise385
A Bereznyak, E Bereznyak, A Almeida - Experimental results of demagnetized magnetite classification127
D O Minchenko, A Y Bobarykina, T Y Senchenko - Expression of the vegf glutl226
N Borysenko - Eye contact as a challenging mode of body language240
J Tanner - From luther's open letter on translation110
Автор неизвестен - Functional biomaterials358
Biletskaya V - Functional training in the system of physical education students128
O M Horoshkina - Genre aspect of building up pupils' communicative competence137
E V Kholodkovskaya, O Yu Kudinsky - Functioning of the sexual system in the black sea mussels in conditions of anthropogenic influence117
А Zelenkov, О Kravchuk - Fundamentals of electrical engineering mathematical and computer modeling of processes in electric circuits230
V K Miloslavsky, E D Makovetsky, I Ageev - Fused silica as a composite nanostructured material237
Y Maslova, A Skaliy - Gender aspects of print advertising236
N V Sadovnyk-Сhuchvaha - Gender markers system in the texts of poetic drama based on a midsummer night's dream by william shakespeare161
В Русов, В Павлович, В Тарасов - He пов'язані 3 р-розпадами спектри електронів опромінюваних тепловими нейтронами фольги192
M Polyuha - How to marry a song analysis of bohdan-ihor antonych's poem wedding139
V Yavorsky, Z Znak - Hydrogen sulfide decomposition in ultrahigh-frequency plasma238
I I Boyko - Hygienic characteristics of the products from mussels in the eutrophicated coastal waters157
N Mykhailova, L Vlasenko - Idea of distance language learning123
O Yermoshkina - Improving the development management process of the universities ways of integration into the global education space193
А И Шестакова - Information technologies242
автор неизвестен - Induced vanadium polarization in intermetallic iron based compounds xmcd and ab initio study196
V V Malashenko - Influence of collective effects on the dynamic behavior of a single edge dislocation in a crystal with point defects212
K M Shurova - Influence of hypoxia on the state of the population of the black sea mussels122
О Szerszniowa - Infrastruktura turystyczna stan i perspektyvy rozwoju na przykiadzie miasta248
A I Safonov - Initial screening of seed bank of phytoindicators of technogenic pressure on edaphotopes donbass175
M A Alekseyev, V S Chernyshenko, T J Loza - Innovative methods of teaching and harmonization of educational standards in the sphere of computing217
S V Gorobets, O Yu Gorobets, I Yu Goiko - Intensification of copper and chromium (vi) removal from solutions in magnetic field155
O Yermoshkina - Managing the financial flows globalization aspect210
Z Stpien - Interaction of hydrogen with (111) nickel plane in a high electric field169
N V Shadrin, S S Mironov, T A Ferat - Interrelations between the losses of sandy beaches and biodiversity in seas case of the bakalskaya spit crimea ukraine black sea103
S I Kshnyakina, Yu M Lopatkin, T A Havrilko - Investigation of davydov splitting in the ir spectra of crystalline dicarboxylic acids128
Автор неизвестен - Ministry of health of ukraine285
V T Garyazha, Yu G Artyukhov - Investigation of intensification of mass transfer process in vacuum crystallizers153
V P Shevchenko - Issues of sustainability and benefits of the tempus programme152
M Jakimowicz - Kryzys tozsamosci na przykladzie narracji biograficznych osob przesiedlonych z galicjiwschodniej na dolny sl4sk140
N Kutsevol, M Bezuglyi, N Melnyk - Light scattering and viscometry study of star-like dextran-graft-polyacrylamide219
I Silivanova - Linguistic and cultural basis of the phraseological units denoting the notion present in english and ukrainian languages246
Yuvenaly Zaitsev - Littoral concentration of life in the black sea area and coastal management requirements130
Т Л Чесалина, М В Чесалин - Liza haematochila правильное латинское название кефали-пиленгаса mugil soiuy basilewsky 1855390
N P Pavlyk - Logical and structural analysis of prospective social pedagogues' quality professional training119
V A Lisovskiy, S D Yakovin - Low-pressure gas breakdown in uniform dc electric field459
V I Lisovskaya, G V Ivanovich - Marine aquaculture seasonal variations in the biochemical composition of cultivated mussels in the north-western black sea131
M Jakubczyk, G Kopyciak - Mass transfer in the process of crystallization162
K N Zolotarev, G V Losovskaya, N I Ryasintseva - Mass development of anomalous polychaete individuals nereis (neanthes) succinea leuck in the northwestrn black sea139
Автор неизвестен - Medical and biological physics (sample questions with answers) module 3297
L Olijnyk, V Starchevsky, V Kyslenko - Mathematical model of rheological behavior of silica suspension in hydroxypropyl methyl cellulose solution144
Echiurans - Phylum echiura newby, 1940397
R Budzynski - Miasto wielokrotnie kolonizowane -tallin w reportazach estonskich jozefa mackiewicza150
A Minaev - Minimisation of atmosphere polluting by means of mine geothermal power installations147
V Valery - Modus matrix in discourse modal tags158
G Tyminski - Mtemationaler kongress fachmesse154
M Luczynski - Naukowe i pozanaukowe uwarunkowania dyskursu na temat poganstwa slowianskiego311
- Skobtsov Y.A., El-Khatib A.I., Ivanov D.E207
A Safonov - New diagnostic criteria of complex phytoindication for approbation in donbass222
A Bovsunovsky, O Bovsunovsky - Non-linear resonance vibrations of cracked beams in condition of driving force parameters variation237
О Лялик, В Мандзюк - Nosql систем збереження даних порівняльний аналіз і перспективи їх використання в навчальних порталах714
M Kryuchkov, S Tolkunov - Novel derivatives of 1-(2-arylethenyl-1)-4-phenylbenzothieno[23-d]-5135
I W Pawlenko - Ocena pracy tarczy odcl^zajacej pompy odsrodkowej wielostopniowej ze wzgl^du na dopuszczalne drgania osiowe zespolu wirujacego192
V I Lisovskaya - On applying the principles of integrated coastal zone management for sustainable development of tiligul liman152
N Naumenko - On literary mastery as an esthetic category177
A Barannyk, I Yuryk - On some exact solutions of nonlinear wave equations813
Z Bajc - On the contribution of multiphonon complexes to the formation of superconductivity138
N Kizilova - Optimization of branching pipelines on basis of design principles of nature234
В Я Татарин - Optimization of the function scan of the piezoceramic tranducer for scanning interferometr187
Z Tomaszewska - Potential energy surfaces ofя+ ion a119
S Pysh`yev, O Lazorko, M Bratychak - Oxidative processing of light oil fractions141
А М Рыбалко - Oб одном представлении целых функций класса а положительных на вещественной оси244
V Mizyuk, V Shibanov - Peculiarities of nmr 1hand 13c spectra of benzoates and benzoylformates carbalkoxyl fragments340
M Zug, A Lewicka - Personal controlling as an early detector of company problems120
O Krsek - Pedagogical principals of deaf teachers' training in the usa speech communication266
O Smolins'ka - Pedagogical university development strategy and its human resources from the perspective of organizational culture241
A I Olemskoi, D O Kharchenko, I A Knyaz' - Phase transitions induced by noise cross-correlations485
A Safonov, Y Safonova - Phytoecological characteristics of industrial urban environment120
Aneta Hang - Point defect structure and 57fe hyperfine parameters of fe-al powders doped with ni cu and cr additions122
K Zabratanska - Pojecie rownosciw kontekscie spolecznej partycypacji kobiet w polsc293
G G Minicheva - Possibility for implementation of morpho-functional ecology of seaweeds in the different activities of the bs-sap131
J Bragg, A Alvares-Castillo, M Trejo-Duran - Preparation and properties of (epoxi resin) (nylon 66 oligomer) blends123
N N Kizilova - Pressure wave propagation in liquid-filled tubes of viscoelastic material489
Y V Dragnev - Principles of the Professional Development of the Future Teacher of Physical Culture in Terms of Informational and Educational Environment133
B Yarmoliuk, L Bereza, N Korotkova - Problems trends and prospects of present-day automative engine oil formulations209
N N Kizilova - Reflection of pulse waves and resonance characteristics of arterial beds685
D Shapovalov, O Gomonay - Properties of the antiferromagnetic nonmagnetic multilayers in external magnetic field187
T N Usatenko - Realisation of the text category of modality within the syntactic construction with cumulative phrase321
P Y Shopin - Reflexivity reflection and metalanguage as aspects of language personality in iris murdoch's the sandcastle144
Yu Verbovytsky - Rietveld refinement of the zrniga and hfniga compounds163
- Rf breakdown of low-pressure gas and a novel method for determination of electron-drift velocities in gases- V A Lisovskiy668
А О Петров - Risk value estimation for the information security systems368
I Kondratuik, W Zukow - Role and functioning of slogans in advertising discourse393
I Yuryk - Separation of variables for nonlinear equations of hyperbolic and korteweg de vries type601
- Бібліографічні дані -И В Бычко222
M Studenna-skrukwa - Separatyzm donbasu jako dyskursywny sposob radzenia sobie z peryferyjnoscia171
A Sousa, L Visconte, C Mansur - Silica sol obtained from rice husk ash162
T P Pirog, N V Vysyatetskaya, Yu V Korzh - Specific features of the synthesis of the exopolysaccharide ethapolan on a mixture of energy-deficient growth substrates246
A V Martynenko, A S Antonova, A M Yegorenkov - Spectral independent component analysis of heart rate variability193
Мarina V Rydchuk - Spectrophotometric methods for osmium determination using organic reagents application to intermetallides216
A N Kuchko, M L Sokolovskii, V V Kinglya - Spin wave spectrum of a magnonic crystal with an internally structured defect240
D Finkelshtein, Y Kondratiev, O Kutoviy - Statistical approach for stochastic evolutions of complex systems in the continuum973
O Berezovska - Tests as the method of students' knowledge assessment173
W M Sidleckyj, I W Elperin, O I Lewczenko - Stosowanie teorii gier przy formowaniu rozwiazan w systemie zarzadzania stacja wydobycia soku cukrowni120
M Konsencjusz - Strategia efektywnej obslugi klienta metod4 na osi4gniecie przewagi konkurencyjne j185
O Zaytseva - Structural and functional state of cytoplasmatic membranes as a monitoring index of toxic influence of the simple polyethers on organism123
О В Дудоладова - Гендер і влада304
A Shivanyuk, D Falabu, K Rissanen - Structure and solvation of a tetra-z-frotected resorcinarene in the crystalline state149
B Kowalczyk, P Brgiel, B Jarosz - Structure and thermal decomposition of al mg zn and la coordination compounds113
E Jakubczyk - Study of crystallization of co-ni-si-b metallic glass by hall and electrical resistivities326
N Bulychev - Tailor-made block copolymers of poly (acrylic acid) as pigments surface modification agents210
V I Buzilo, T S Savelieva, V A Saveliev, T I Morozova - Substantiation of chamber parameters under combined open-cast and underground mining of graphite ore deposits166
A Olemskoi, I Krakovsky, A Savelyev - Supersymmetry theory of microphase separation in homopolymer-oligomer mixtures590
V Smokal, O Krupka - Synthesis polymerization ability nonlinear optical properties of methacrylic monomers and polymers with benzylidene moiety132
S Pyshyev, O Lazorko, M Bratychak - temperatury and water effect on the oxidative desulfhurization of straight-run diesel fraction with a high sulphur content153
Б Г Олександров - The black sea ecological problems348
F I Shevchenko - The calculation of dinamic durability of elastic deformed sistems353
Т P Pirog - The effect of cultivation conditions on the physicochemical properties of the exopolysaccharide ethapolan204
В В Червонецкий, Н Е Шабинский, В А Белов - The ecological and professional training of a teacher in countries of euroatlantic region190
A Kuczuk, M Grabowska - The environmental impact assessment as an instrument of sustainable developmen187
Y Pryshupa - The main components of professional competence formation of future architectural designers150
Автор неизвестен - The principles of single european sky program172
V Grygorkiv, A Verstiak - The methods for evaluating the effectiveness of investing in erp systems in central and eastern europe267
В М Тімченко - The optimization model of water quality of reservoir cascade by the example of dnieper reservoir184
М В Карповець - The problem of urban identity in philosophical anthropology294
G A Lezenko, L D Bobrovnik, N V Remeslo - The refractive index of inulin solutions135
В П Системы - The solution of spacecraft navigation problems with a help of nonlinear parametric models225
R P Kandiuk - The sterol content in scapharca inaequjvalvis of the black sea126
I Kachkurkina, V Ovcharov, O Snevcnenko - The usage of oil refining industry waste as vulcanization active ingredient of elastomeric compositions236
В Ф Чекурин - Theoretic and multiple model of keying text167
О В Рыбальский - Theoretical aspects of the search of modified fragments of media signals259
M M Rybalko - Unsafety discourse an attempt at semiotic analysis of newspaper texts on air travel security problems212
V Zhukov - Toxicologic and hygienic characteristics of p-373-2-20 p-5003-ac p-294-2-35 polyols and prognosis of their potential danger for environment141
D Moskwa - W poszukiwaniu tozsamoscinarodowej -russkij czy rossijskij narod446
K Bielska - Tworczosc sary kane jako przyklad konfliktu tozsamosci we wspolczesnym teatrze264
M Zheplinska - Usuwanie biologiczny aktywnych substancji z ziol leczniczych przez ekstrakcjа i nalegania141
K Ksizek, T Gorecki - Vacancies and changes in the surface energy of alkali halides on passing through the melting point166
S Wacke , K Ksi$tzek , T Gorecki - Vacancy model of melting and change in the activation energy for self-diffusion in rare gases127
T Gorecki, K Ksizek - Vacancy model of melting and change in the heat capacity on melting of rare170
- Variability of metallothioneins in freshwater bivalve anodonta cygnea (unionidae) from two feral populations H Falfushynska, L Gnatyshyna, Kh Pryidun235
Г Цадо - Vеханізм інтеграційної взаємодії регіональних соціально-економічних систем221
К В Яковенко - Види кар'єри255
В П Машталир, А Е Путятина - Автоассоциативная многослойная нейронная сеть и алгоритм ее обучения при сжатии изображения473
Г Волощук - Автобиографизм повести хризантемы ульяны кравченко этнические проекции и приемы выражения356
А С Катранжи - Загальні питання1021
Г Волощук - Автобіографізм повісті хризантеми уляни кравченко етнічні проекції та прийоми вираження802
В В Овсяников - Автоматизация процесса управления качеством топлива на тепловых электростанциях247
А І Харук - Авіаційна промисловість україни у 1943-1950 рр213
Н І Гордієнко, О В Шкурко - Автоматизація розрахунків по нарахуванню амортизації основних фондів267
В В Букреев, А П Чурносов - Автоматизированная система управления железоотделителем344
О В Белецкая - Авторитет та авторитарність батьків у вихованні дітей212
О М Шаблій, М І Пилипець, В В Васильків - Автоматизоване проектування процесів виготовлення навивних заготовок на токарних верстатах196
П Євтух, Б Оробчук - Автоматизовна система диспетчерського керування електропостачанням районних електромереж226
В В Мирошниченко - Авторська модель світу як втілення художньої концепції в перекладі226
М О Гірняк - Авторська свідомість як метатекстуальна категорія292
С Бортник - Автоінтертекстуальність у міжтекстовій комунікації на прикладі творчості п карманського776
О Е Павленко, Т Г Шоріна - Агональний мотив в українській культурній традиції в контексті ігрової теорії й хейзінги287
А Криськов - Аграрні відносини другої половини XIX ст на правобережній україні в дореволюційній історіографії485
Н О Микитенко - Лінгводидактика401
І Г Крутько, В Ю Каулін - Агрегативна стійкість кам'яновугільних емульсій492
П романов - Агрогенное влияние на физическое состояние почв прикапатя202
В О Васюренко - Адаптаційне управління діяльністю підприємства визначення сутності та змісту256
О О Нагачевська - Адаптація готичної традиції у творчості джойс керол оутс362
Є В Хомік, І Д Бойчук - Адаптація коледжу до болонської системи освіти190
И В Новицкий - Адаптивная система управления процессом крупнокускового дробления257
Н М Ковтун - Філософія363
Н Кривокульська - Адаптація регіональної екологічної політики до особливостей територіальних спільнот базового рівня332
О Ребар - Адміністративно-територіальна реформа в україні проблемита шляхи їх вирішення285
П П Хімич - Витоки світогляду п а тутковського414
О В Грабовська, Н І Штангеєва, А І Українець - Адсорбційне очищення гідролізатів крохмалю у крохмале-патоковому виробництві160
В Василенко, Г Грищук, М Дерев'янко - Адсорбція європію на закарпатському клиноптилоліті222
П Г Перерва - Акціонування і приватизація285
Автор неизвестен - Аерокосмічні системи моніторингу та керування183
Автор неизвестен - Аерокосмічні системи моніторингу та керування273
В М Чоп, Лиман - Азовська операція революційної повстанської армії україни (махновців)212
Г Осадча - Брак у виробництві501
видатний дослідник генезису кримінального права - Академік малиновський251
Е Ю Усачева - Аквапарки как перспективные рекреационные комплексы для детей и молодежи в городской среде422
Л В Скорич - Акт злуки 22 січня 1919 р передумови і наслідки348
Т Ю Дудкина - Аквафитнес, как инновационная физкультурно-оздоровительная технология в физическом воспитании студентов вузов328
Автор неизвестен - Акт промислових випробувань антисептику біодез в процесі екстрагування цукрози з бурякової стружки155
О М Петухова - Активизация инновационной деятельности в контексте общего экономического развития украины222
Н Маторина - Активные процессы в современном русском языке лингводидактический аспект709
О В Ігнатьєва - Аналіз вбудованої системи безпеки microsoft office339
В А Дончак - Активні гідрогелі на основі декстранметакрилатів163
Л М Яворська - Активізація залучення джерел в інвестиційну діяльність виробничих підприємств україни195
А М Дащука - Актуальные вопросы дерматологии венерологии и вич спид инфекции344
Т А Вакалюк - Активізація логічного мислення старшокласників при розв'язуванні задач на цикл з параметром248
Р Д Зінкевич - Активізація україського військового руху напередодні більшовицького перевороту вересень жовтень 1917 р272
В М Козько - Методичні вказівки683
Т В Кулініч, Ю Г Бондаренко, Н А Цимбаліста - Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні343
Ю Темчишина, Y Temchishina - Актуальні аспекти обліку і аналізу витрат на відтворення основних засобів підприємств харчової промисловості202
Б С Черкес - Вісник478
І В Грішина - Актуальні напрямки вдосконалення системи додаткової професійної освіти управлінських кадрів242
Н Ткаченко - Актуальні питання обліку земельних ділянок україни в умовах різних форм власності213
Л Бєлєхова - Аналогове мапування у поетичному тексті309
Н Няньчук - Актуальні питання щодо розвитку інноваційної діяльності малих підприємств260
М Ю Яцишин - Актуальні проблеми захисту прав людини у кіберпросторі442
О М Пєтухова - Актуальні проблеми розвитку інноваційної діяльності в україні362
А Я Алексеев - Актуальні проблеми іноземної філософії лінгвістика та літературознавство567
Г В Лещук - Актуальні тенденції розвитку сім'ї як соціально-виховного інституту621
В Кияк - Алгоритм життєвого циклу і динаміка екологічної ніші популяції рослин349
Г О Шліхта - Актуальність вдосконалення професійно-технологічної підготовки вчителів інформатики228
В Ю Світлична - Актуальність створення та функціонування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку в діяльності підприємств україни446
А М Колосов - Актуалізація вимог до вдосконалювання організаційного менеджменту підприємств359
Н Ю Карпенко, Н И Гордиенко, П В Пичугин - Алгоритм определения первого события262
О С Балицький - Альтернативний механізм приховування інформації у графічних файлах213
А В Ткаченко - Алгоритмы контроля технологических операций при управлении пуском котлоагрегата скд энергоблока тэс286
А Н Тищенко, Л А Норик - Алгоритм обоснования темы научного исследования на основе анализа диссертационных работ199
О Смирнов - Курение вредно560
С В Герасимчук - Алегорія як літературний прийом у структурі художньої свідомості середньовіччя880
січень 1915 року - Альтернативна служба менонітів у лісництвах царської росії на початку першої світової війни липень 1914224
В С Опыт - Бурового станка280
Н В Шадрин - Альтернативные устойчивые состояния озерных экосистем и критические солености есть ли жесткая связь407
Т А Скорченко, Л В Шпачук - Альтернативні технології згущеного термічно обробленого молока271
М Зяйлик, О Вівчар - База логістичного управління251
И Завитаев - Амбивалентный характер феномена запаха в романе с андрухович семга316
С Передерій - Американський детективний роман 20-30-х років ХХ століття традиції і новаторство450
Н М Ткаченко - Амортизаційна політика в україні методологія і практика268
Н Є Лелюк, О О Короп - Амортизаційна політика підприємств у сучасних умовах господарювання345
С А Кудренко - Амфиподы некоторых лиманов северо-западного причерноморья223
В П Самодай - Анализ методических подходов к оценке природно-ресурсного потенциала региона590
Н Ф Халимон - Анализ влияния метеоусловий на полеты воздушных судов с использованием моделей нечетких множеств725
О Ю Амосов - Анализ закономерности расслоения цен на жилую недвижимость в украине на современном этапе228
Б Домбровський - Апофатична філософія260
Л Г Бойко - Анализ информационно-аналитического обеспечения систем управления энергосберегающими технологиями в строительной отрасли444
Е Б Погребняк, Н И Самойленко - Анализ методов формирования матрицы корреспонденций транспортной сети города548
А В Оводенко, А П Самойленко, Д Е Рудь - Анализ модели трафика телекоммуникационной системы навигационного назначения336
О В Романенко - Анализ надежности узлов электропоездов эпл9т и эпл2т на основе информационной системы надежность-экспресс1061
В Лобунец, Е Пархоменко - Анализ основных факторов влияющих на формирование и распределение прибыли предприятия200
О В Полулях - Анализ параметров неоднородности гранулометрического состава зернистых сред222
Л Ф Омельченко - Англомовні військові композити437
В Ф Губарь, С А Горожанкин - Анализ параметров установок с тепловыми насосами работающими по циклу стирлинга251
А С Парфенюк - Анализ повреждений элементов конструкций коксовых батарей в зависимости от технологических условий эксплуатации343
С Н Тыщик, В Ф Губарь, В И Захаров - Анализ потребления природного газа в жилых зданиях225
С В Стадниченко, В Н Золотарев - Анализ продуктивности морских моллюсков в системе экологического мониторинга черного моря206
P Й Калин - Вокальна школа як ментальний феномен284
М П Чайковская - Анализ рисков управления программными проектами на этапе разработки205
А В Яцентковский - Анализ сетных уловов рыбы в одесском заливе187
А Михнович - Анализ сети мониторинга поверхностных вод в львовской области238
К Р Третяк - Геодинаміка542
Г С Векслер - Анализ сплошности столба жидкости в полости низкого давления гидрообъемных механических передач196
О А Котлярова - Анализ способов выражения перформативности в немецком анекдоте212
В Ю Мавріду - Аналіз підприємств легкої промисловості україни344
О Ю Кудрина - Анализ способов определения налоговой нагрузки предприятия743
Д Н Калюжный - Анализ схем подключения счетчиков электрической энергии719
Н Н Влащенко - Анализ тенденций и перспектив развития санаторно-курортного комплекса крымского региона341
В Арсенъев, С Ванеев, Г Кирик - Анализ технических возможностей создания модулей ожижения для азотно-мембранных установок235
Е А Рыбалка, Л М Диденко - Анализ травматизма на реконструируемых участках промышленных предприятий233
В М Козько - Методичнівказівки521
Е С Побережняк - Анализ уровня импактного загрязнения тяжелыми металлами почвы индустриального центра197
В Д Чижонок - Анализ условий повышения производительности автотранспортных средств203
О О Петряєв - Аналіз процесів делегування повноважень керівником474
Ю В Глазунов - Анализ факторов влияющих на напряженно-деформированное состояние сталебетонных конструкций под нагрузкой361
А И Ковтун - Анализ форм учета автоматизированных библиотечных процессов обслуживания в системе уфд библиотека328
Е Ионин, С Зайцева - Аналитические процедуры в аудите проблемы и перспективы использования в украине387
І Заболотний,Д Мішлаков , Л Шаповалов - Аналіз аварійних ситуацій в електричних системах на основі web-технології202
Е В Комлева - Антропосоциоядерный феномен349
Є О Мініна - Аналіз альтернативних концепцій стратегічного управління затратами235
О Зубов, Л Зубова, А Кошурнікова - Аналіз впливу метеоелементів на загальну захворюваність населення луганської області277
І Ю РОбак - Валентин отамановський у вирі визвольних308
О Мосій, Г Машлій, Н Марченко - Аналіз динаміки розвитку вітчизняного машинобудування326
В І Жигірь - Аналіз досвіду підготовки компетентного менеджера освіти у зарубіжних дослідженнях738
І Вариш - Аналіз образу жінки у культурі суспільства радянської україни250
С С Жуковський - Аналіз дослідження та розв'язування конкурсних задач під час учнівської олімпіади з інформатики435
А Ю Савенко - Аналіз законодавчих основ регулювання діяльності підприємств житлово-комунального господарства351
Е К Белявская - Общие вопросы276
- Аналіз заходів для визначення місця університету в міжнародних рейтингових системах –В П Харченко, О В Іванкевич, В Ю Вахнован230
Л В Капінус - Аналіз методик оцінки ставлення споживачів до торговельної марки401
Л М Конопляник - Англійська мова education computers mechanics937
Ю П Скиданенко - Аналіз методологічних підходів до визначення збитків від природних катастроф507
О В Амельницька - Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності проектних рішень в електричних мережах721
К П Хоменко - Вміст заліза у питній воді м сум356
В В Ушкальов - Аналіз методів які можуть бути використані для дослідження інтересів підприємства208
І Вовк, Ю Вовк - Аналіз механізмів ресурсозбереження на підприємствах машинобудівної галузі384
І Шевченко - Аналіз небезпеки та оцінки ризиків техногенних аварій374
В А Піддубний - Аналіз особливостей і переваг перехідних процесів в харчових технологіях183
О Бордун, М Рутинський - Аналіз перспектив розвитку рекреаційно-готельного комплексу болгарського курорту несебр315
Н А Карягина - Библиотека и читатель эволюция любви166
А Ф Павленко - Аналіз попиту споживачів як важливий фактор формування маркетингової цінової політики підприємства528
А Ю Бережна - Аналіз проблем та перспектив уведення податку на нерухомість в україні на сучасному етапі розвитку економіки412
Л В Васильченко - Аналіз програмно-інструментальних платформ дистанційної освіти353
О В Михайленко - Аналіз процесу кредитування в україні на сучасному етапі188
М С Доронина - Аналіз підприємницького потенціалу працівників системи управління331
Л М Минко - Аналіз підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств640
К Д Ушинський - Аналіз підходів до проблеми формування орфографічних навичок294
О О Гоменюк - Аналіз підходів та напрямків скорочення витрат361
І Л Бородін - Міліція чи поліція279
Г Кузнецова - Аналіз семантичних зрушень у фразеологізмах сучасної англійської мови296
С В Ковалевський - Аналіз стану проблеми реновації деталей автомобілів технологічними методами540
Т М Чумакова - Аналіз сучасного стану машинобудівного комплексу україни600
Н Я Слободян - Аналіз стану сировинної бази та її роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств молочної промисловості україни411
Г Тарасюк - Аналіз стану та проблеми планування майнового потенціалу підприємств харчової промисловості241
О В Михайленко - Аналіз стану інноваційного процесу на підприємствах україни analysis of the innovative process state on enterprises of ukraine175
М М Масліков, С М Василенко - Аналіз структури теплоспоживання в олієжировій промисловості198
А О Єрмакова - Бізнес та інновації у сучасному світі241
С - Аналіз стійкості граничного циклу в динаміці лазерів на твердому тілі276
Т Шевченко - Аналіз сутності асиметричної інформації та інформаційна асиметричність на сучасних ринках україни494
Л Голубовський - Аналіз сучасних методів управління витратами278
А В Дудатьев - Аналіз та забезпечення комплексної інформаційної безпеки в умовах інформаційних війн та конфліктів427
О В Прокопенко - Аналіз тенденцій розвитку ринку екологічних товарів у м сумах на прикладі ринку дитячого мила270
Ю Л Труш - Аналіз факторів що впливають на якість хлібобулочної продукції в системі менеджменту якості458
А П Поляков - Аналіз факторів, які впливають на формування номенклатури та кількості запасних частин автотранспортного підприємства619
Р Мартинюк - Аналіз функціональної природи інституту президента в україні379
Т А Говорушко, Г І Лановська - Аналіз фінансових результатів підприємств спиртової промисловості226
Р І Заворотній - Аналіз цінових тенденцій на ринку вітчизняної нерухомості279
І М Тичина - Аналіз ціннісних детермінант професійної переорієнтації студентів із різним досвідом роботи364
передумова комплексного соціально-економічного розвитку регіону - Аналіз інвестиційних ризиків310
О С Чирков - Драматургія мистецтво драми334
С С Бондаренко - Аналіз інструментарію концепції постійного удосконалення451
Л М Петренко - Аналіз інформації в проектуванні розвитку професійно-технічного навчального закладу336
С Радинський - Аналітичне обгрунтування ціни технологічних знань239
Р Мошенець - Аналізування постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств в україні211
О Родіонов - Аналітичне забезпечення екологічного менеджменту на підприємствах182
А Сітко - Англійське питальне речення в рамках теорії мовленнєвої діяльності396
Г І Кіндрацька, М С Білик - Аналітичне забезпечення управління підприємствами в кризових умовах496
І Б Скворцов О І Гудзь - Аналітичний розрахунок показників життєвого циклу товару для монопольного підприємства173
А Амолин - Гнездостроящие пчелы трибы anthidiini385
Б Андрушків, Л Бицюра - Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства250
О М Галинська, О В Кияшко, О А Левурда - Англійська мова метод вказівки до вивчення дисципліни та виконання контр робіт для студенті506
О В Климчук - Англійські та українські прислів'я як складова концепту щастя651
Автор неизвестен - Анемічний синдром у пацієнток з ревматоїдним артритом фертильного віку терапевтичні та гінекологічні аспекти179
О Луценко - Валідність тесту факторизація тесту217
Н Ю Глинський, О І Карий - Анкетування в процесі розроблення стратегічного плану розвитку міста на прикладі житомира256
М В Демченко, Г В Сокольский, С В Іванов - Анодне окисненя спиртів у прямому спиртовому паливному елементі244
Т А Жижко - Аудит кадрової роботи1440
Автор неизвестен - Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі269

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22