Научные статьи

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

СтатьяРейтингКол-во просмотров
О А Понежда - Інвестування підприємства через випуск акцій та облігацій236
Н В Чебанова - Індикатори в управлінні портфелем активів242
І І Романенко, С М Гордієнко - Індекс маси будівлі як аргумент застосування міжвидового каркаса у житловому будівництві143
К В Захожай, І Й Кравченко - Індексний аналіз динаміки дефіцитності в системі управління бюджетною системою україни299
А Богуцький, П Волошин - Інженерно-геологічна характеристика відкладів опорного розрізу колодіїв-1240
О В Чеботарьова - Інженерні рішення з безпеки праці на будівельному майданчику при реконструкції422
І В Федулова - Інноваційний розвиток харчової промисловості262
Т Л Товста - Інноваційна активність діяльності підприємств харчової промисловості209
А І Козлова - Інноваційна модель розвитку економіки україни міжнародні пріоритети182
І В Федулова - Інноваційний адаптаційний потенціал підприємства288
І В Федулова - Інноваційний процес і його основні характеристики з позиції системного аналізу489
О А Шекшуєв - Інноваційний розвиток будівельних підприємств як фактор підвищення стійкості та конкурентоспроможності700
Є В Канченко - Інноваційний розвиток видавничо-поліграфічного комплексу україни197
Автор неизвестен - Інноваційний розвиток підприємств хлібопекарної промисловості в сучасних умовах690
Ю Л Темчишина - Інноваційний розвиток харчового виробництва300
В І Чиж - Інноваційно-проектне управління стратегічним розвитком підприємства284
П Т Бубенко - Інноваційні основи формування економічного механізму підприємств водопостачання232
Л Мулярчук - Інноваційні передумови активізації торгово-побутовихпідприємств221
основа інформаційної економіки - Інноваційні процеси232
Г Р Копець - Інноваційні процеси у сфері енергоефективності в україні411
К Б Харук - Інноваційні стратегії розвитку торговельнихпідприємств234
Л В Корінна - Інноваційні технології при формуванні громадянських цінностей старшокласників258
Г О Cimaxiha - Інноваційні технології у харчовій промисловості2927
О П Коюда - Інституційний підхід до формування інноваційних систем на регіональному рівні408
О М Пєтухова, Т М Іванюта - Іноземні інвестиції як фактор стимулювання розвитку підприємств харчової промисловості255
С М Качан - Інституційні складові економічного порядку формування та сучасний стан462
І Прокопенко - Інформаційний бюлетень нові надходження925
Г Б Тітаренко - Інституційні чинники розвитку національної інноваційної системи україни проблеми методології251
О Кукарцев - Інституціональні аспекти політичної регіоналізації в сучасній україні285
А В Місюров - Інформаційні системи і технології обліку537
Автор неизвестен - Інституціональні проблеми забезпечення розвитку національного корпоративного сектора143
І В Шварц - Інституціональні складові посилення антикризового потенціалу підприємства193
О Ковальчук - Інформаційні технології в управліннї школою461
I B Левіна - Інституціональні умови відтворення інтелектуального капіталу459
А Ф Петченко - Інструктивно технічна підготовка баяніста методичні вказівки студентам І-ІІІ курсів музичних факультетів педвузів787
Я М Деренська - Інструменти контролю в управлінні інноваційними проектами у фармації328
Л М Ганущак-єфіменко, М О Скоморохов - Інструменти регулювання спільної діяльності інтегрованих бізнес-структур159
К Ю Ягельська - Інтернет- pr на металургійних підприємствах157
В В Школьник, М М Зайцева - Інсулінорезистентність та поліморфізм генів у хворих на артеріальну гіпертензію771
А Ю Лебедев, П М Андренко - Інтегральна методика розрахунку витратної характеристики лабіринтно-гвинтового насоса255
М М Климаш, Б А Бугиль, О А Лаврів - Інтегральна оцінка ефективності вибору маршрутів передавання потоків даних для різних конфігурацій194
І В Федулова - Інтегральна оцінка інноваційного клімату підприємства460
В Б Яценко - Інтеграційна політика російського уряду щодо козацтва слобідських полків в добу єлизаветипетрівни179
О М Сохацька - Інтеграція balanced scorecard в систему управління вартістю організації804
І В Муляр - Іншомовні запозичення в меблевій термінолексиці282
Г О Кундєєва - Інтеграція напрямів розвитку новацій у харчовій промисловості155
О М Чередніков, О О Борисов - Інтегрована система підтримки розмірного аналізу209
Т І Мантула - Інтегроване викладання та міжпредметні зв'язки в історичному аспекті та сьогоденні395
Ю О Поплавська - Інтегрований підхід до викладання музичної грамоти в початковій школі188
Н М Погрібняк - Інтегрований імітаційний метод розрахунку електричнихнавантажень283
О Б Бутнік-Сіверський - Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект)343
одна з необхідних умов свідомого сприймання - Інтегрування суміжних мовознавчих дисциплін214
О І Драган - Інтелектуальна культура як складова інноваційної культури для інноваційного розвитку організації600
ядро людського капіталу - Інтелектуальний капітал223
І В Федулова - Інтелектуальний капітал як трансформований ресурс інноваційного потенціалу364
О М Ковальова, Т В Ащеулова - Інтерлейкін-18 та кардіометаболічний ризик372
І Тяжкороб, Л Мікуленко - Інтелектуальний потенціал як необхідна умова та результат реалізації стратегічного партнерства в регіоні315
Л Н Ракова, К В Карпенко - Інтелектуалізація праці та тендеції її розвитку в україні459
І В Артищук, О І Белей - Інтелектуалізовані системи управління торговельним підприємством137
Автор неизвестен - Інтенсифікація технологічних процесів з використанням поверхнево-активної речовини «фоамсол»204
І В Карпенко - Інтенціональність філософського знання та формування життєвоїпрограми людини повсякденності269
І Луцик - Інтерактивні семінари к форма активізації навчально пізнавальної діяльності стедентів вищих закладів освіти269
Со Швачко - Інтерлінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в англомовному та україномовному дискурсах на матеріалі числівників255
О В Березовська, І П Тригуб - Інтернет технології інноваційні технології викладання іноземних мов422
І М Артамонова - Інтернет як специфічний тип мас-медійного тексту705
Н Саноцька - Інтерпретація феномену творчості у постмодерному дискурсі333
Х Хвойницька - Інтерпретація юснатуралістичних ідей у німецькій класичній філософії234
Н В Євченко - Інтертекстуальність як засіб організації тексту у постмодерністському романі п зюскінда1015
О Г Мельник - Інтикативне запезпечення матричного моделювання та машинобудівних підприємствах209
Г А Капліна - Інформаційні аспекти трудових відносин254
Н М Салатюк - Інфляція як чинник і наслідок економічної кризи в україні283
Я В Карлінська - Інформаційна компетентність студентів як чинник толерантності327
Ю В Парфененко - Інформаційна модель топологи мережі теплопостачання166
О Соловцова - Інформаційна підтримка продажу земель державної та комунальної власності у містах165
О Г Євсеєва - Інформаційна технологія проектування діяльнісного навчання математики в технічному університеті243
В А Герцик - Інформаційне забезпечення організаційно-економічного механізму управління розподілом продукції180
Т М Іванюта - Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень266
Автор неизвестен - Інформаційний бюлетень «нові надходження № 5 (травень)239
О О Гречишкіна - Інформаційне забезпечення управління соціально-економічним розвитком підприємства169
Автор неизвестен - Інформаційний бюлетень «нові надходження № 1-2 (січень-лютий)179
Автор неизвестен - Інформаційний бюлетень «нові надходження № 3 (березень)313
Автор неизвестен - Інформаційний бюлетень «нові надходження № 8 (серпень)234
В В Дрей - Інформаційний контролінг як інструмент забезпечення якісної інформаційної підтримки на підприємстві311
Л М Коврігіна - Історико-біографічна проза зінаїди тулуб308
І С Литвин - Інформаційно-вимірювальне забезпечення для екологічного контролю на основі оеіп з підвищеною інформаційною ефективністю165
В Кузнецов - Інформаційно-комунікативні технології у викладанні іноземної мови у технічних навчальних закладах220
О О Салата - Інформаційно-ідеологічна політика німецької окупаційної адміністрації щодо етнічних німців в україні в 1941-1944 рр410
О Ф Шаповал - Інформаційно-інтелектуальне забезпечення діяльності консультаційних служб281
А В Катренко, Д С Магац - Інформаційні особливості та методи розподілу ресурсів у складних організаційних системах334
А Я Давлетова - Інформаційні технології опрацювання даних у банківських системах242
І О Мартиняк - Інфраструктура підтримки підприємництва361
О Різник, Б Дубик, Н Куліш - Інформаційні технології оптимізації структур систем на основі комбінаторних методів268
Т М Іванюта - Інформація як основний фактор ефективної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки228
Т Біляшевич - Інший у творчості а камю огляд науково-критичних досліджень224
Автор неизвестен - Іншомовна підготовка учнів загальноосвітніх шкіл україни в другій половині XX століття проблема періодизації307
Л П Гарник - Іслам як альтернативна теорія глобалізації історичний спадокта сучасність207
Н Паньків - Історико-географічні особливості формування поселенської мережі українських карпат464
П О Кондратенко - Ієрархія всесвіту та фундаментальні взаємодії893
М Г Кітов - Історико-культурологічний контекст зародження філософських іде за князювання олега208
О О Савчук - Історико-філософські аспекти формування співоцьких корпорацій слобідської україни313
Автор неизвестен - Історія перекладу в україні та роси214
І Мельничук - Історичні паралелі в прийнятті християнства болгарським царством та київською руссю334
Н А Дроботенко - Історіографія розвитку державотворення незалежної україни477
Е О Зваричук, Г О Кундєєва, О М Соломка - Історія економіки та економічної думки353
М І Іншин - Історія виникнення розвитку та формування державної служби в україні394
Р Федорович, Н Синькевич - Історія становлення та перспективи розвитку економічного аналізу844
Автор неизвестен - Історія становлення української літературної мовидругої половини ХІХ ст148
Н М Мартиненко - Історія української культури» для англомовнихстудентів тема шоста213
М М Яцюк - Історії економіки та економічної думки для студентів денної та заочної форми навчання900
І Крамар, Н Мариненко - Ієрархічна піраміда інноваційного розвитку малого підприємства143
В Колодій - Ґеорґій бойко — визначний український геолог-нафтовик243
О О Золотар - Ґенеза охорони і захисту інформації в україні історико-правові аспекти390
O Ye Krsek - American deaf subculture forming multilingual personality152
Ю Завадський - A втор і читач гіпертекстового story і поетичного concretism250
Є Біла - 5-арилсульфонш-15-дифенш-1-пентен-3-они152
D Filchenko - An econometric approach to robust identification for models of inverse dynamic problem160
Д В Жедяев - De culpa rationis208
A A Rybalko - Analysis of the effectiveness of power equations in the description of electron-wave processes in the amplifier model based on the smith-purcell effect237
I A Kinash - Application of information technology in teaching economic disciplines136
V Bilotkach, Y Gorodnichenko - Are airlines' price-setting strategies different136
A Zielinska - A development of ecological education on a base of some european union experience114
P V Yasnii, I B Okipnyi, Yu I Pyndus - Assessment of brittle strength of nuclear reactor pressure vessel steel upon warm prestressing238
R Elias - Bases of digital signature using elliptic-curve crypto processor over galois field (2m)203
V Shevchenko, W Swierad - A mechanism of portland cement hardening in the presence of finely grained glass powder109
V Vakulenko, V S Severin - Calculation of the metal reflectivity with taking polarization into consideration170
П Гриценко - Carpato-balkanica 2 українсько-хорватські паралелі на картах загальнослов'янського лінгвістичного атласу293
A V Karpov, l F Yakovenko - A complex interferon inducer potentiates the functional macrophage activity during staphylococcal infection124
A A Ashcheulov, O N Manyk, T O Manyk - Chemical bonding in cadmium203
А Szutula - Chemistry of Metals and Alloys175
С Ю Шевчук - Cenological analysis of phytoepiphyton of green filamentous algae of cooling ponds of thermal and nuclear power stations of ukraine196
Р Литвин, В Матійчук, Ю Горак - 2-ацетилтіофен у реакції меєрвейна253
T Gargula, V Pogan - An attempt of using one frequency gps receivers to determination of geodetic networks103
Автор неизвестен - Chemistry of metals and alloys153
С І Липка - Chuzpe як новий концепт у мові та житті сучасної німеччини220
S A Duplij, A T Kotvytskiy - Coincidence limit and generalized interaction term structure in multigravity317
N Kizilova - Common principles in construction of biological networks201
L Konoplianyk - Communicative approach to teaching esp for future aviation engineers276
V Ovsyak - Computation models and algebra of algorithms385
V I Bader - Computer linguodidactics status and prospects493
В Ф Бреховских - Contents of heavy metals in abiotic komponent in zbruch river in autumn months207
Y Sidor, F Kovac - Contribution to modeling of decarburization process in electrical steel542
S Adamenko, V Bolotov, V Novikov - Control of multiscale systems with constraints471
N V Shack - Coupling of shoreline erosion and biodiversity loss examples from the black sea183
N Borysenko, M Tolmacheva - Cross-cultural factors in aviation145
V Berezovets, R Denys, I Zavaliy - Crystal structure and thermodynamic properties232
Л В Капинус - Cучасні тенденції розвитку електронної реклами162
A Safonov, V Bandurko - Demographic analysis of the species of genus stipa l in the regional landscape park133
O I Davydov - Des problemes de la s ё miologie dans la linguistique100
J Kotta - Density dependent growth of the red algae furcellaria lumbricalis and coccotylus truncatus in the west estonian archipelago sea northern baltic sea197
В П Стрельников - Determination of remaining resource of refurbishable technical objects206
N Todorova - Developing intercultural sensitivity for successful international careers347
Z Brzozowski, S Staszczak, P Koziol - Development and characterization of novel fire safe epoxy resins199
S Pastukhova - Development of professional thesaurus in technical universities students on the basis of receptive communicative skills147
O Karaman - Diagnostics as the basis for defining the content of the professional training of the penitentiary personnel for social and pedagogical work with juvenile convicts161
Г М Шевців - Dichtung und wahrheit гете у контексті жанрової традиції186
V Zheltovskyy - States of America145
Г В Теренько - Dinophyta прибрежной зоны чёрного моря199
- Distributed Fault Simulation and Genetic Test Generation of Digital Circuits162
Yu Ya Kit - Dna-hydrolyzing activity of siga-abzymes of human milk is differentially inhibited by nucleoside triphosphates256
V V Malashenko - Dynamic drag of dislocation by point defects in near-surface crystal layer179
Автор неизвестен - Exercise208
E Mano - Effect of extrusion processing variables on the polyethylene clay nanocomposites rheological properties193
О Zaytseva - Effect of oligomers on structural and functional state of biomembranes149
V Zhukov - Effect of oxyethilic xylit l-655-2-100 on the receptor apparatus and intracellular metabolism transmitter regulation system122
M Podolak, G Engel, D Man - Effect of tin chlorides on the electric properties of filters impregnated with lauric acid119
HOWAIDA R GABR ALI A F A GAB-ALLA - Effect of transplantation on heavy metal concentrations in commercial clams of lake timsah suez canal egypt372
T Gorecki , K Ksiazek - Effective vacancy formation energy and the solute-vacancy binding energy in binary cu-based alloys212
L I Rubleva, V U Levandovskiy, N A Yazikov - Effects of substrate structure in neutral hydrolysis of crowded sulfochlorides of anilides of sulfonic acids in organic-water medium109
G S Vorob'ev - Electrodynamic properties of coupled quasi-optical open cavities in sources of millimeter radiation206
V Lisovskiy - Electron drift velocity in nh3 in strong electric fields determined from rf breakdown curves313
В П Яко - Energy potential and operating conditions of the fiber optical system intended for determination of composition and concentration of gas185
I O Petukhova - Experimental and educational ideas of i sikorsky90
М Карпенко, І Поповська, Г Максимович - Energy transmission навчальний посібник180
С Новоселецька, К Сімак - English as a second language and canadian multuculturalism322
V G Saienko, V O Kopylov, M O. Gurmazhenko - Essence of sporting activity in kickboxing135
S V Stadnichenko, N M Shurova - Estimating productivity of the black sea mussels from their density and biomass119
V P Kharchenko, A E Luppo, V A Lazorenko - European air traffic management master plan123
H Korovetska, O Tsvilynjuk, O Terek - Evaluation of crude oil contaminated soil on the content of proline and soluble sugars in sedge carex hirta l plant129
I Alexander, I Olemskoi, O Dmitrii - Evolutionof the system with multiplicative noise323
A Bereznyak, E Bereznyak, A Almeida - Experimental results of demagnetized magnetite classification117
D O Minchenko, A Y Bobarykina, T Y Senchenko - Expression of the vegf glutl201
N Borysenko - Eye contact as a challenging mode of body language228
J Tanner - From luther's open letter on translation101
Автор неизвестен - Functional biomaterials335
Biletskaya V - Functional training in the system of physical education students115
O M Horoshkina - Genre aspect of building up pupils' communicative competence126
E V Kholodkovskaya, O Yu Kudinsky - Functioning of the sexual system in the black sea mussels in conditions of anthropogenic influence108
А Zelenkov, О Kravchuk - Fundamentals of electrical engineering mathematical and computer modeling of processes in electric circuits203
V K Miloslavsky, E D Makovetsky, I Ageev - Fused silica as a composite nanostructured material214
Y Maslova, A Skaliy - Gender aspects of print advertising223
N V Sadovnyk-Сhuchvaha - Gender markers system in the texts of poetic drama based on a midsummer night's dream by william shakespeare151
В Русов, В Павлович, В Тарасов - He пов'язані 3 р-розпадами спектри електронів опромінюваних тепловими нейтронами фольги182
M Polyuha - How to marry a song analysis of bohdan-ihor antonych's poem wedding130
V Yavorsky, Z Znak - Hydrogen sulfide decomposition in ultrahigh-frequency plasma223
I I Boyko - Hygienic characteristics of the products from mussels in the eutrophicated coastal waters141
N Mykhailova, L Vlasenko - Idea of distance language learning114
O Yermoshkina - Improving the development management process of the universities ways of integration into the global education space170
А И Шестакова - Information technologies223
автор неизвестен - Induced vanadium polarization in intermetallic iron based compounds xmcd and ab initio study180
V V Malashenko - Influence of collective effects on the dynamic behavior of a single edge dislocation in a crystal with point defects178
K M Shurova - Influence of hypoxia on the state of the population of the black sea mussels113
О Szerszniowa - Infrastruktura turystyczna stan i perspektyvy rozwoju na przykiadzie miasta222
A I Safonov - Initial screening of seed bank of phytoindicators of technogenic pressure on edaphotopes donbass165
M A Alekseyev, V S Chernyshenko, T J Loza - Innovative methods of teaching and harmonization of educational standards in the sphere of computing211
S V Gorobets, O Yu Gorobets, I Yu Goiko - Intensification of copper and chromium (vi) removal from solutions in magnetic field148
O Yermoshkina - Managing the financial flows globalization aspect173
Z Stpien - Interaction of hydrogen with (111) nickel plane in a high electric field160
N V Shadrin, S S Mironov, T A Ferat - Interrelations between the losses of sandy beaches and biodiversity in seas case of the bakalskaya spit crimea ukraine black sea93
S I Kshnyakina, Yu M Lopatkin, T A Havrilko - Investigation of davydov splitting in the ir spectra of crystalline dicarboxylic acids120
Автор неизвестен - Ministry of health of ukraine261
V T Garyazha, Yu G Artyukhov - Investigation of intensification of mass transfer process in vacuum crystallizers142
V P Shevchenko - Issues of sustainability and benefits of the tempus programme144
M Jakimowicz - Kryzys tozsamosci na przykladzie narracji biograficznych osob przesiedlonych z galicjiwschodniej na dolny sl4sk128
N Kutsevol, M Bezuglyi, N Melnyk - Light scattering and viscometry study of star-like dextran-graft-polyacrylamide192
I Silivanova - Linguistic and cultural basis of the phraseological units denoting the notion present in english and ukrainian languages237
Yuvenaly Zaitsev - Littoral concentration of life in the black sea area and coastal management requirements116
Т Л Чесалина, М В Чесалин - Liza haematochila правильное латинское название кефали-пиленгаса mugil soiuy basilewsky 1855341
N P Pavlyk - Logical and structural analysis of prospective social pedagogues' quality professional training108
V A Lisovskiy, S D Yakovin - Low-pressure gas breakdown in uniform dc electric field398
V I Lisovskaya, G V Ivanovich - Marine aquaculture seasonal variations in the biochemical composition of cultivated mussels in the north-western black sea120
M Jakubczyk, G Kopyciak - Mass transfer in the process of crystallization144
K N Zolotarev, G V Losovskaya, N I Ryasintseva - Mass development of anomalous polychaete individuals nereis (neanthes) succinea leuck in the northwestrn black sea132
Автор неизвестен - Medical and biological physics (sample questions with answers) module 3267
L Olijnyk, V Starchevsky, V Kyslenko - Mathematical model of rheological behavior of silica suspension in hydroxypropyl methyl cellulose solution136
Echiurans - Phylum echiura newby, 1940362
R Budzynski - Miasto wielokrotnie kolonizowane -tallin w reportazach estonskich jozefa mackiewicza135
A Minaev - Minimisation of atmosphere polluting by means of mine geothermal power installations130
V Valery - Modus matrix in discourse modal tags150
G Tyminski - Mtemationaler kongress fachmesse145
M Luczynski - Naukowe i pozanaukowe uwarunkowania dyskursu na temat poganstwa slowianskiego271
- Skobtsov Y.A., El-Khatib A.I., Ivanov D.E188
A Safonov - New diagnostic criteria of complex phytoindication for approbation in donbass213
A Bovsunovsky, O Bovsunovsky - Non-linear resonance vibrations of cracked beams in condition of driving force parameters variation213
О Лялик, В Мандзюк - Nosql систем збереження даних порівняльний аналіз і перспективи їх використання в навчальних порталах660
M Kryuchkov, S Tolkunov - Novel derivatives of 1-(2-arylethenyl-1)-4-phenylbenzothieno[23-d]-5126
I W Pawlenko - Ocena pracy tarczy odcl^zajacej pompy odsrodkowej wielostopniowej ze wzgl^du na dopuszczalne drgania osiowe zespolu wirujacego155
V I Lisovskaya - On applying the principles of integrated coastal zone management for sustainable development of tiligul liman135
N Naumenko - On literary mastery as an esthetic category158
A Barannyk, I Yuryk - On some exact solutions of nonlinear wave equations671
Z Bajc - On the contribution of multiphonon complexes to the formation of superconductivity130
N Kizilova - Optimization of branching pipelines on basis of design principles of nature196
В Я Татарин - Optimization of the function scan of the piezoceramic tranducer for scanning interferometr172
Z Tomaszewska - Potential energy surfaces ofя+ ion a112
S Pysh`yev, O Lazorko, M Bratychak - Oxidative processing of light oil fractions130
А М Рыбалко - Oб одном представлении целых функций класса а положительных на вещественной оси218
V Mizyuk, V Shibanov - Peculiarities of nmr 1hand 13c spectra of benzoates and benzoylformates carbalkoxyl fragments300
M Zug, A Lewicka - Personal controlling as an early detector of company problems103
O Krsek - Pedagogical principals of deaf teachers' training in the usa speech communication255
O Smolins'ka - Pedagogical university development strategy and its human resources from the perspective of organizational culture212
A I Olemskoi, D O Kharchenko, I A Knyaz' - Phase transitions induced by noise cross-correlations407
A Safonov, Y Safonova - Phytoecological characteristics of industrial urban environment111
Aneta Hang - Point defect structure and 57fe hyperfine parameters of fe-al powders doped with ni cu and cr additions111
K Zabratanska - Pojecie rownosciw kontekscie spolecznej partycypacji kobiet w polsc273
G G Minicheva - Possibility for implementation of morpho-functional ecology of seaweeds in the different activities of the bs-sap122
J Bragg, A Alvares-Castillo, M Trejo-Duran - Preparation and properties of (epoxi resin) (nylon 66 oligomer) blends114
N N Kizilova - Pressure wave propagation in liquid-filled tubes of viscoelastic material397
Y V Dragnev - Principles of the Professional Development of the Future Teacher of Physical Culture in Terms of Informational and Educational Environment120
B Yarmoliuk, L Bereza, N Korotkova - Problems trends and prospects of present-day automative engine oil formulations184
N N Kizilova - Reflection of pulse waves and resonance characteristics of arterial beds583
D Shapovalov, O Gomonay - Properties of the antiferromagnetic nonmagnetic multilayers in external magnetic field168
T N Usatenko - Realisation of the text category of modality within the syntactic construction with cumulative phrase293
P Y Shopin - Reflexivity reflection and metalanguage as aspects of language personality in iris murdoch's the sandcastle137
Yu Verbovytsky - Rietveld refinement of the zrniga and hfniga compounds155
- Rf breakdown of low-pressure gas and a novel method for determination of electron-drift velocities in gases- V A Lisovskiy638
А О Петров - Risk value estimation for the information security systems324
I Kondratuik, W Zukow - Role and functioning of slogans in advertising discourse345
I Yuryk - Separation of variables for nonlinear equations of hyperbolic and korteweg de vries type514
- Бібліографічні дані -И В Бычко211
M Studenna-skrukwa - Separatyzm donbasu jako dyskursywny sposob radzenia sobie z peryferyjnoscia156
A Sousa, L Visconte, C Mansur - Silica sol obtained from rice husk ash151
T P Pirog, N V Vysyatetskaya, Yu V Korzh - Specific features of the synthesis of the exopolysaccharide ethapolan on a mixture of energy-deficient growth substrates215
A V Martynenko, A S Antonova, A M Yegorenkov - Spectral independent component analysis of heart rate variability177
Мarina V Rydchuk - Spectrophotometric methods for osmium determination using organic reagents application to intermetallides206
A N Kuchko, M L Sokolovskii, V V Kinglya - Spin wave spectrum of a magnonic crystal with an internally structured defect224
D Finkelshtein, Y Kondratiev, O Kutoviy - Statistical approach for stochastic evolutions of complex systems in the continuum833
O Berezovska - Tests as the method of students' knowledge assessment164
W M Sidleckyj, I W Elperin, O I Lewczenko - Stosowanie teorii gier przy formowaniu rozwiazan w systemie zarzadzania stacja wydobycia soku cukrowni103
M Konsencjusz - Strategia efektywnej obslugi klienta metod4 na osi4gniecie przewagi konkurencyjne j164
O Zaytseva - Structural and functional state of cytoplasmatic membranes as a monitoring index of toxic influence of the simple polyethers on organism115
О В Дудоладова - Гендер і влада268
A Shivanyuk, D Falabu, K Rissanen - Structure and solvation of a tetra-z-frotected resorcinarene in the crystalline state142
B Kowalczyk, P Brgiel, B Jarosz - Structure and thermal decomposition of al mg zn and la coordination compounds102
E Jakubczyk - Study of crystallization of co-ni-si-b metallic glass by hall and electrical resistivities295
N Bulychev - Tailor-made block copolymers of poly (acrylic acid) as pigments surface modification agents187
V I Buzilo, T S Savelieva, V A Saveliev, T I Morozova - Substantiation of chamber parameters under combined open-cast and underground mining of graphite ore deposits155
A Olemskoi, I Krakovsky, A Savelyev - Supersymmetry theory of microphase separation in homopolymer-oligomer mixtures486
V Smokal, O Krupka - Synthesis polymerization ability nonlinear optical properties of methacrylic monomers and polymers with benzylidene moiety125
S Pyshyev, O Lazorko, M Bratychak - temperatury and water effect on the oxidative desulfhurization of straight-run diesel fraction with a high sulphur content143
Б Г Олександров - The black sea ecological problems316
F I Shevchenko - The calculation of dinamic durability of elastic deformed sistems288
Т P Pirog - The effect of cultivation conditions on the physicochemical properties of the exopolysaccharide ethapolan182
В В Червонецкий, Н Е Шабинский, В А Белов - The ecological and professional training of a teacher in countries of euroatlantic region181
A Kuczuk, M Grabowska - The environmental impact assessment as an instrument of sustainable developmen161
Y Pryshupa - The main components of professional competence formation of future architectural designers142
Автор неизвестен - The principles of single european sky program152
V Grygorkiv, A Verstiak - The methods for evaluating the effectiveness of investing in erp systems in central and eastern europe248
В М Тімченко - The optimization model of water quality of reservoir cascade by the example of dnieper reservoir172
М В Карповець - The problem of urban identity in philosophical anthropology275
G A Lezenko, L D Bobrovnik, N V Remeslo - The refractive index of inulin solutions125
В П Системы - The solution of spacecraft navigation problems with a help of nonlinear parametric models193
R P Kandiuk - The sterol content in scapharca inaequjvalvis of the black sea115
I Kachkurkina, V Ovcharov, O Snevcnenko - The usage of oil refining industry waste as vulcanization active ingredient of elastomeric compositions205
В Ф Чекурин - Theoretic and multiple model of keying text155
О В Рыбальский - Theoretical aspects of the search of modified fragments of media signals235
M M Rybalko - Unsafety discourse an attempt at semiotic analysis of newspaper texts on air travel security problems203
V Zhukov - Toxicologic and hygienic characteristics of p-373-2-20 p-5003-ac p-294-2-35 polyols and prognosis of their potential danger for environment128
D Moskwa - W poszukiwaniu tozsamoscinarodowej -russkij czy rossijskij narod388
K Bielska - Tworczosc sary kane jako przyklad konfliktu tozsamosci we wspolczesnym teatrze239
M Zheplinska - Usuwanie biologiczny aktywnych substancji z ziol leczniczych przez ekstrakcjа i nalegania123
K Ksizek, T Gorecki - Vacancies and changes in the surface energy of alkali halides on passing through the melting point159
S Wacke , K Ksi$tzek , T Gorecki - Vacancy model of melting and change in the activation energy for self-diffusion in rare gases115
T Gorecki, K Ksizek - Vacancy model of melting and change in the heat capacity on melting of rare164
- Variability of metallothioneins in freshwater bivalve anodonta cygnea (unionidae) from two feral populations H Falfushynska, L Gnatyshyna, Kh Pryidun221
Г Цадо - Vеханізм інтеграційної взаємодії регіональних соціально-економічних систем209
К В Яковенко - Види кар'єри226
В П Машталир, А Е Путятина - Автоассоциативная многослойная нейронная сеть и алгоритм ее обучения при сжатии изображения407
Г Волощук - Автобиографизм повести хризантемы ульяны кравченко этнические проекции и приемы выражения313
А С Катранжи - Загальні питання938
Г Волощук - Автобіографізм повісті хризантеми уляни кравченко етнічні проекції та прийоми вираження597
В В Овсяников - Автоматизация процесса управления качеством топлива на тепловых электростанциях225
А І Харук - Авіаційна промисловість україни у 1943-1950 рр193
Н І Гордієнко, О В Шкурко - Автоматизація розрахунків по нарахуванню амортизації основних фондів238
В В Букреев, А П Чурносов - Автоматизированная система управления железоотделителем281
О В Белецкая - Авторитет та авторитарність батьків у вихованні дітей203
О М Шаблій, М І Пилипець, В В Васильків - Автоматизоване проектування процесів виготовлення навивних заготовок на токарних верстатах186
П Євтух, Б Оробчук - Автоматизовна система диспетчерського керування електропостачанням районних електромереж217
В В Мирошниченко - Авторська модель світу як втілення художньої концепції в перекладі212
М О Гірняк - Авторська свідомість як метатекстуальна категорія267
С Бортник - Автоінтертекстуальність у міжтекстовій комунікації на прикладі творчості п карманського705
О Е Павленко, Т Г Шоріна - Агональний мотив в українській культурній традиції в контексті ігрової теорії й хейзінги272
А Криськов - Аграрні відносини другої половини XIX ст на правобережній україні в дореволюційній історіографії461
Н О Микитенко - Лінгводидактика358
І Г Крутько, В Ю Каулін - Агрегативна стійкість кам'яновугільних емульсій450
П романов - Агрогенное влияние на физическое состояние почв прикапатя192
В О Васюренко - Адаптаційне управління діяльністю підприємства визначення сутності та змісту249
О О Нагачевська - Адаптація готичної традиції у творчості джойс керол оутс348
Є В Хомік, І Д Бойчук - Адаптація коледжу до болонської системи освіти179
И В Новицкий - Адаптивная система управления процессом крупнокускового дробления230
Н М Ковтун - Філософія324
Н Кривокульська - Адаптація регіональної екологічної політики до особливостей територіальних спільнот базового рівня288
О Ребар - Адміністративно-територіальна реформа в україні проблемита шляхи їх вирішення264
П П Хімич - Витоки світогляду п а тутковського372
О В Грабовська, Н І Штангеєва, А І Українець - Адсорбційне очищення гідролізатів крохмалю у крохмале-патоковому виробництві152
В Василенко, Г Грищук, М Дерев'янко - Адсорбція європію на закарпатському клиноптилоліті205
П Г Перерва - Акціонування і приватизація269
Автор неизвестен - Аерокосмічні системи моніторингу та керування174
Автор неизвестен - Аерокосмічні системи моніторингу та керування258
В М Чоп, Лиман - Азовська операція революційної повстанської армії україни (махновців)204
Г Осадча - Брак у виробництві408
видатний дослідник генезису кримінального права - Академік малиновський243
Е Ю Усачева - Аквапарки как перспективные рекреационные комплексы для детей и молодежи в городской среде400
Л В Скорич - Акт злуки 22 січня 1919 р передумови і наслідки324
Т Ю Дудкина - Аквафитнес, как инновационная физкультурно-оздоровительная технология в физическом воспитании студентов вузов307
Автор неизвестен - Акт промислових випробувань антисептику біодез в процесі екстрагування цукрози з бурякової стружки147
О М Петухова - Активизация инновационной деятельности в контексте общего экономического развития украины216
Н Маторина - Активные процессы в современном русском языке лингводидактический аспект637
О В Ігнатьєва - Аналіз вбудованої системи безпеки microsoft office314
В А Дончак - Активні гідрогелі на основі декстранметакрилатів157
Л М Яворська - Активізація залучення джерел в інвестиційну діяльність виробничих підприємств україни189
А М Дащука - Актуальные вопросы дерматологии венерологии и вич спид инфекции334
Т А Вакалюк - Активізація логічного мислення старшокласників при розв'язуванні задач на цикл з параметром232
Р Д Зінкевич - Активізація україського військового руху напередодні більшовицького перевороту вересень жовтень 1917 р251
В М Козько - Методичні вказівки596
Т В Кулініч, Ю Г Бондаренко, Н А Цимбаліста - Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні317
Ю Темчишина, Y Temchishina - Актуальні аспекти обліку і аналізу витрат на відтворення основних засобів підприємств харчової промисловості193
Б С Черкес - Вісник437
І В Грішина - Актуальні напрямки вдосконалення системи додаткової професійної освіти управлінських кадрів225
Н Ткаченко - Актуальні питання обліку земельних ділянок україни в умовах різних форм власності204
Л Бєлєхова - Аналогове мапування у поетичному тексті278
Н Няньчук - Актуальні питання щодо розвитку інноваційної діяльності малих підприємств237
М Ю Яцишин - Актуальні проблеми захисту прав людини у кіберпросторі427
О М Пєтухова - Актуальні проблеми розвитку інноваційної діяльності в україні324
А Я Алексеев - Актуальні проблеми іноземної філософії лінгвістика та літературознавство501
Г В Лещук - Актуальні тенденції розвитку сім'ї як соціально-виховного інституту550
В Кияк - Алгоритм життєвого циклу і динаміка екологічної ніші популяції рослин327
Г О Шліхта - Актуальність вдосконалення професійно-технологічної підготовки вчителів інформатики209
В Ю Світлична - Актуальність створення та функціонування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку в діяльності підприємств україни422
А М Колосов - Актуалізація вимог до вдосконалювання організаційного менеджменту підприємств327
Н Ю Карпенко, Н И Гордиенко, П В Пичугин - Алгоритм определения первого события245
О С Балицький - Альтернативний механізм приховування інформації у графічних файлах203
А В Ткаченко - Алгоритмы контроля технологических операций при управлении пуском котлоагрегата скд энергоблока тэс249
А Н Тищенко, Л А Норик - Алгоритм обоснования темы научного исследования на основе анализа диссертационных работ190
О Смирнов - Курение вредно470
С В Герасимчук - Алегорія як літературний прийом у структурі художньої свідомості середньовіччя855
січень 1915 року - Альтернативна служба менонітів у лісництвах царської росії на початку першої світової війни липень 1914205
В С Опыт - Бурового станка252
Н В Шадрин - Альтернативные устойчивые состояния озерных экосистем и критические солености есть ли жесткая связь368
Т А Скорченко, Л В Шпачук - Альтернативні технології згущеного термічно обробленого молока261
М Зяйлик, О Вівчар - База логістичного управління239
И Завитаев - Амбивалентный характер феномена запаха в романе с андрухович семга293
С Передерій - Американський детективний роман 20-30-х років ХХ століття традиції і новаторство418
Н М Ткаченко - Амортизаційна політика в україні методологія і практика256
Н Є Лелюк, О О Короп - Амортизаційна політика підприємств у сучасних умовах господарювання329
С А Кудренко - Амфиподы некоторых лиманов северо-западного причерноморья206
В П Самодай - Анализ методических подходов к оценке природно-ресурсного потенциала региона567
Н Ф Халимон - Анализ влияния метеоусловий на полеты воздушных судов с использованием моделей нечетких множеств616
О Ю Амосов - Анализ закономерности расслоения цен на жилую недвижимость в украине на современном этапе202
Б Домбровський - Апофатична філософія241
Л Г Бойко - Анализ информационно-аналитического обеспечения систем управления энергосберегающими технологиями в строительной отрасли398
Е Б Погребняк, Н И Самойленко - Анализ методов формирования матрицы корреспонденций транспортной сети города505
А В Оводенко, А П Самойленко, Д Е Рудь - Анализ модели трафика телекоммуникационной системы навигационного назначения313
О В Романенко - Анализ надежности узлов электропоездов эпл9т и эпл2т на основе информационной системы надежность-экспресс983
В Лобунец, Е Пархоменко - Анализ основных факторов влияющих на формирование и распределение прибыли предприятия189
О В Полулях - Анализ параметров неоднородности гранулометрического состава зернистых сред207
Л Ф Омельченко - Англомовні військові композити399
В Ф Губарь, С А Горожанкин - Анализ параметров установок с тепловыми насосами работающими по циклу стирлинга226
А С Парфенюк - Анализ повреждений элементов конструкций коксовых батарей в зависимости от технологических условий эксплуатации294
С Н Тыщик, В Ф Губарь, В И Захаров - Анализ потребления природного газа в жилых зданиях216
С В Стадниченко, В Н Золотарев - Анализ продуктивности морских моллюсков в системе экологического мониторинга черного моря194
P Й Калин - Вокальна школа як ментальний феномен259
М П Чайковская - Анализ рисков управления программными проектами на этапе разработки195
А В Яцентковский - Анализ сетных уловов рыбы в одесском заливе176
А Михнович - Анализ сети мониторинга поверхностных вод в львовской области229
К Р Третяк - Геодинаміка499
Г С Векслер - Анализ сплошности столба жидкости в полости низкого давления гидрообъемных механических передач184
О А Котлярова - Анализ способов выражения перформативности в немецком анекдоте202
В Ю Мавріду - Аналіз підприємств легкої промисловості україни320
О Ю Кудрина - Анализ способов определения налоговой нагрузки предприятия697
Д Н Калюжный - Анализ схем подключения счетчиков электрической энергии658
Н Н Влащенко - Анализ тенденций и перспектив развития санаторно-курортного комплекса крымского региона327
В Арсенъев, С Ванеев, Г Кирик - Анализ технических возможностей создания модулей ожижения для азотно-мембранных установок224
Е А Рыбалка, Л М Диденко - Анализ травматизма на реконструируемых участках промышленных предприятий225
В М Козько - Методичнівказівки466
Е С Побережняк - Анализ уровня импактного загрязнения тяжелыми металлами почвы индустриального центра187
В Д Чижонок - Анализ условий повышения производительности автотранспортных средств174
О О Петряєв - Аналіз процесів делегування повноважень керівником438
Ю В Глазунов - Анализ факторов влияющих на напряженно-деформированное состояние сталебетонных конструкций под нагрузкой345
А И Ковтун - Анализ форм учета автоматизированных библиотечных процессов обслуживания в системе уфд библиотека296
Е Ионин, С Зайцева - Аналитические процедуры в аудите проблемы и перспективы использования в украине358
І Заболотний,Д Мішлаков , Л Шаповалов - Аналіз аварійних ситуацій в електричних системах на основі web-технології193
Е В Комлева - Антропосоциоядерный феномен296
Є О Мініна - Аналіз альтернативних концепцій стратегічного управління затратами212
О Зубов, Л Зубова, А Кошурнікова - Аналіз впливу метеоелементів на загальну захворюваність населення луганської області257
І Ю РОбак - Валентин отамановський у вирі визвольних286
О Мосій, Г Машлій, Н Марченко - Аналіз динаміки розвитку вітчизняного машинобудування308
В І Жигірь - Аналіз досвіду підготовки компетентного менеджера освіти у зарубіжних дослідженнях702
І Вариш - Аналіз образу жінки у культурі суспільства радянської україни241
С С Жуковський - Аналіз дослідження та розв'язування конкурсних задач під час учнівської олімпіади з інформатики396
А Ю Савенко - Аналіз законодавчих основ регулювання діяльності підприємств житлово-комунального господарства327
Е К Белявская - Общие вопросы257
- Аналіз заходів для визначення місця університету в міжнародних рейтингових системах –В П Харченко, О В Іванкевич, В Ю Вахнован216
Л В Капінус - Аналіз методик оцінки ставлення споживачів до торговельної марки367
Л М Конопляник - Англійська мова education computers mechanics849
Ю П Скиданенко - Аналіз методологічних підходів до визначення збитків від природних катастроф451
О В Амельницька - Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності проектних рішень в електричних мережах655
К П Хоменко - Вміст заліза у питній воді м сум341
В В Ушкальов - Аналіз методів які можуть бути використані для дослідження інтересів підприємства199
І Вовк, Ю Вовк - Аналіз механізмів ресурсозбереження на підприємствах машинобудівної галузі366
І Шевченко - Аналіз небезпеки та оцінки ризиків техногенних аварій357
В А Піддубний - Аналіз особливостей і переваг перехідних процесів в харчових технологіях172
О Бордун, М Рутинський - Аналіз перспектив розвитку рекреаційно-готельного комплексу болгарського курорту несебр290
Н А Карягина - Библиотека и читатель эволюция любви158
А Ф Павленко - Аналіз попиту споживачів як важливий фактор формування маркетингової цінової політики підприємства489
А Ю Бережна - Аналіз проблем та перспектив уведення податку на нерухомість в україні на сучасному етапі розвитку економіки384
Л В Васильченко - Аналіз програмно-інструментальних платформ дистанційної освіти322
О В Михайленко - Аналіз процесу кредитування в україні на сучасному етапі178
М С Доронина - Аналіз підприємницького потенціалу працівників системи управління296
Л М Минко - Аналіз підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств569
К Д Ушинський - Аналіз підходів до проблеми формування орфографічних навичок274
О О Гоменюк - Аналіз підходів та напрямків скорочення витрат319
І Л Бородін - Міліція чи поліція260
Г Кузнецова - Аналіз семантичних зрушень у фразеологізмах сучасної англійської мови272
С В Ковалевський - Аналіз стану проблеми реновації деталей автомобілів технологічними методами482
Т М Чумакова - Аналіз сучасного стану машинобудівного комплексу україни546
Н Я Слободян - Аналіз стану сировинної бази та її роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств молочної промисловості україни384
Г Тарасюк - Аналіз стану та проблеми планування майнового потенціалу підприємств харчової промисловості222
О В Михайленко - Аналіз стану інноваційного процесу на підприємствах україни analysis of the innovative process state on enterprises of ukraine165
М М Масліков, С М Василенко - Аналіз структури теплоспоживання в олієжировій промисловості185
А О Єрмакова - Бізнес та інновації у сучасному світі233
С - Аналіз стійкості граничного циклу в динаміці лазерів на твердому тілі253
Т Шевченко - Аналіз сутності асиметричної інформації та інформаційна асиметричність на сучасних ринках україни446
Л Голубовський - Аналіз сучасних методів управління витратами270
А В Дудатьев - Аналіз та забезпечення комплексної інформаційної безпеки в умовах інформаційних війн та конфліктів401
О В Прокопенко - Аналіз тенденцій розвитку ринку екологічних товарів у м сумах на прикладі ринку дитячого мила261
Ю Л Труш - Аналіз факторів що впливають на якість хлібобулочної продукції в системі менеджменту якості426
А П Поляков - Аналіз факторів, які впливають на формування номенклатури та кількості запасних частин автотранспортного підприємства598
Р Мартинюк - Аналіз функціональної природи інституту президента в україні350
Т А Говорушко, Г І Лановська - Аналіз фінансових результатів підприємств спиртової промисловості204
Р І Заворотній - Аналіз цінових тенденцій на ринку вітчизняної нерухомості257
І М Тичина - Аналіз ціннісних детермінант професійної переорієнтації студентів із різним досвідом роботи331
передумова комплексного соціально-економічного розвитку регіону - Аналіз інвестиційних ризиків298
О С Чирков - Драматургія мистецтво драми315
С С Бондаренко - Аналіз інструментарію концепції постійного удосконалення388
Л М Петренко - Аналіз інформації в проектуванні розвитку професійно-технічного навчального закладу304
С Радинський - Аналітичне обгрунтування ціни технологічних знань221
Р Мошенець - Аналізування постприватизаційного розвитку машинобудівних підприємств в україні196
О Родіонов - Аналітичне забезпечення екологічного менеджменту на підприємствах171
А Сітко - Англійське питальне речення в рамках теорії мовленнєвої діяльності360
Г І Кіндрацька, М С Білик - Аналітичне забезпечення управління підприємствами в кризових умовах474
І Б Скворцов О І Гудзь - Аналітичний розрахунок показників життєвого циклу товару для монопольного підприємства165
А Амолин - Гнездостроящие пчелы трибы anthidiini367
Б Андрушків, Л Бицюра - Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства238
О М Галинська, О В Кияшко, О А Левурда - Англійська мова метод вказівки до вивчення дисципліни та виконання контр робіт для студенті443
О В Климчук - Англійські та українські прислів'я як складова концепту щастя621
Автор неизвестен - Анемічний синдром у пацієнток з ревматоїдним артритом фертильного віку терапевтичні та гінекологічні аспекти167
О Луценко - Валідність тесту факторизація тесту203
Н Ю Глинський, О І Карий - Анкетування в процесі розроблення стратегічного плану розвитку міста на прикладі житомира237
М В Демченко, Г В Сокольский, С В Іванов - Анодне окисненя спиртів у прямому спиртовому паливному елементі229
Т А Жижко - Аудит кадрової роботи1393
Автор неизвестен - Анотований звіт по закінченій науково-дослідній роботі251

Страницы: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22